Veniturile din activități agricole: obligații, exemple de calcul, declarații

8784

Începând cu 1 februarie 2013, potrivit Codului fiscal, astfel cum a fost modificat prin OG 8/2013, sunt venituri impozabile veniturile obţinute de persoane fizice în mod individual sau într-o formă de asociere din:
– cultivarea produselor agricole vegetale;
– exploatarea pepinierelor viticole, pomicole şi altele asemenea;
– creşterea şi exploatarea animalelor, inclusiv din valorificarea produselor de origine animală, în stare naturală.

AgriculturaFoto: Shutterstock
Agricultura Foto: Shutterstock

ASPECTE GENERALE:
Veniturile de mai sus sunt denumite venituri din activităţi agricole care sunt impuse pe bază de norme de venit, indiferent de forma de organizare a activității (individual sau într-o formă de asociere fără personalitate juridică)
Veniturile din activităţi agricole cuprind veniturile rezultate din cultivarea terenurilor, creşterea şi exploatarea animalelor, deţinute cu orice titlu, inclusiv cele luate în arendă.
Aceste venituri sunt impozabile indiferent dacă se face sau nu dovada valorificării produselor.
NU sunt venituri din activități agricole veniturile obţinute din valorificarea produselor prevăzute mai sus în altă modalitate decât în stare naturală. Aceste venituri sunt considerate venituri din activităţi independente şi se supun regulilor de impunere proprii categoriei respective.
Veniturile pentru care NU au fost stabilite norme de venit, se supun impunerii veniturilor din activităţi independente pentru care venitul net anual se determină în sistem real.

VENTURI IMPOZABILE
Produsele vegetale cuprinse în grupele pentru care venitul se stabileşte pe baza normelor de venit sunt prevăzute în Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultură din România, aprobat prin ordinul ministrului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (în 2012, Ordinul 3/2012):
– cereale,
– plante oleaginoase,
– cartofi,
– sfeclă de zahăr,
– tutun,
– hamei pe rod,
– legume în câmp,
– legume în spaţii protejate,
– leguminoase pentru boabe: mazăre pentru boabe; fasole pentru boabe; bob; linte; năut; lupin,
– pomi pe rod,
– vie pe rod,
– flori şi plante ornamentale.

Produsele animale pentru care venitul se stabileşte pe baza normelor de venit sunt definite după cum urmează:
1. vaci şi bivoliţe (vaci – femele din specia taurine care au fătat cel puţin o dată; bivoliţe – femele din specia bubaline care au fătat cel puţin o dată);
2. ovine şi caprine: (oi – femele din specia ovine care au fătat cel puţin o dată; capre – femele din specia caprine care au fătat cel puţin o dată);
3. porci pentru îngrăşat – porci peste 35 de kg, inclusiv scroafele de reproducţie;
4. albine – familii de albine;
5. păsări de curte – totalitatea păsărilor din speciile găini, raţe, gâşte, curci, bibilici, prepeliţe.

MOD DE CALCUL
Sistemul de impunere pe baza normelor de venit implică stabilirea unui venit minim neimpozabil care este prevăzut la art. 72 Cod Fiscal (exemplu: pentru cereale – suprafaţa de până la 2 ha, pentru pomi pe rod suprafeţe de până la 1,5 ha, pentru vie pe rod – suprafaţa de până la 0,5 ha, pentru vaci şi bivoliţe – până la 2 capete, pentru ovine şi caprine – până la 10 capete, pentru păsări – până la 100 de capete, pentru albine – până la 50 de familii etc.)

Veniturile care depăşesc minimul neimpozabil se impun conform normelor de venit stabilite de Ministerul Finanţelor Publice pentru anul 2013 pe unitate de suprafaţă sau cap de animal care sunt prevăzute la art. 73 Cod Fiscal (exemplu: la cereale – pentru suprafaţa mai mare de 2 ha norma de venit este de 449 lei , pentru pomi pe rod – pentru suprafaţa mai mare de 1,5 ha norma de venit este de 4.709 lei, la vaci şi bivoliţe – norma de venit pentru ce depăşeşte 2 capete este de 453 lei etc.).

Impozitul datorat se calculează prin aplicarea cotei de 16% la norma de venit.

EXEMPLE DE CALCUL

Exemplu nr. 1
Suprafaţă cultivată cu cereale – 3 ha; 2 ha sunt neimpozabile, iar pentru 1 ha se plătesc 72 de lei (449 lei norma pe hectar x 16%). În concluzie, total impozit de plată 72 lei, impozit care se datorează indiferent dacă produsele sunt sau nu valorificate.

Exemplu nr. 2
Deţinătorul a 125 de familii de albine:
– pentru 50 de familii, veniturile sunt neimpozabile;
– pentru diferenţa de 75 de familii, norma este de 98 lei pe familie, impozitul 15,7 lei pe familie (98 lei x 16%);
– total impozit: 1.177,5 lei (15,7 lei x 75 familii de albine).

În cazul contribuabililor care realizează în mod individual venituri din desfăşurarea a două sau mai multe activităţi agricole pentru care venitul se determină pe bază de normă de venit, organul fiscal competent stabileşte venitul anual prin însumarea veniturilor corespunzătoare fiecărei activităţi.

OBLIGAȚII CONTABILE

Contribuabilii care obţin doar venituri din activităţi agricole pentru care au fost stabilite norme de venit nu au obligaţii contabile.

În cazul cheltuielilor efectuate în comun care sunt aferente veniturilor pentru care există regimuri fiscale diferite, respectiv determinare pe bază de normă de venit şi venit net anual determinat pe baza datelor din contabilitatea în partidă simplă, cotele de cheltuieli vor fi alocate proporţional cu suprafeţele de teren/numărul de capete de animale/numărul de familii de albine deţinute.

FORMULARE – OBLIGAȚII DE DECLARARE
Prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (OPANAF) nr. 476/2013 de modificare a OPANAF nr. 52/2012 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare prevăzute la Titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările ulterioare s-a aprobat modelul şi conţinutul formularului 221 „Declaraţie privind veniturile din activităţi agricole impuse pe norme de venit”.

Completarea şi depunerea formularului 221
Au obligaţia de a depune formularul 221 persoanele fizice care realizează, în mod individual, venituri din România, din activităţi agricole pentru care venitul net se determină pe bază de norme de venit, provenind din:
– cultivarea produselor agricole vegetale;
– exploatarea pepinierelor viticole, pomicole şi altele asemenea;
– creşterea şi exploatarea animalelor, inclusiv din valorificarea produselor de origine animală, în stare naturală;
În formularul 221, modulul III „Date pentru stabilirea venitului impozabil”, sunt prezentate categoriile de produse vegetale şi animale care cuprind suprafeţele de teren/numărul de capete de animale şi familii de albine până la care venitul este neimpozabil.
În cazul în care activitatea agricolă pentru care venitul net se determină pe bază de norme de venit se desfăşoară în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică, obligaţiile declarative revin asocierii şi se îndeplinesc de către asociatul care răspunde pentru îndeplinirea obligaţiilor asociaţiei faţă de autorităţile publice.
Veniturile din activităţi agricole pentru care nu au fost stabilite norme de venit se supun impunerii potrivit prevederilor Capitolul II „Venituri din activităţi independente” de la Titlul III „Impozitul pe venit” din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.
Veniturile din activităţi agricole determinate pe bază de norme de venit, realizate din exploatarea bunurilor (suprafeţe destinate producţiei vegetale/cap de animal/familie de albine) deţinute în comun sau în devălmăşie de proprietari, uzufructuari sau de alţi deţinători legali, înscrişi într-un document oficial, se atribuie proporţional cu cotele-părţi pe care aceştia le deţin în acea proprietate sau contribuabilului care realizează venituri din activităţi agricole, în situaţia în care acestea nu se cunosc.
În cazul persoanelor fizice pentru care nu a fost finalizată procedura succesorală, veniturile corespunzătoare suprafeţelor destinate producţiei vegetale/cap de animal/familie de albine, se atribuie contribuabilului care realizează venituri din activităţi agricole.

IMPORTANT – SUBVENȚII! Au obligaţia depunerii formularului 221 şi persoanele care au beneficiat de forme de sprijin acordate de la bugetul de stat sau din fonduri externe nerambursabile accesate prin intermediul Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, Direcţiei Sanitar Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală sau altor instituţii pentru veniturile realizate peste limitele neimpozabile.

NU DEPUN D 221 – contribuabili care nu au obligaţia depunerii D 221
Nu au obligaţia depunerii formularului 221:
– persoanele fizice/membrii asocierilor fără personalitate juridică ce deţin cu orice titlu suprafeţe de teren destinate producţiei agricole, pentru cele necultivate, pentru cele cultivate cu plante furajere, păşuni şi fâneţe naturale, destinate furajării animalelor proprii, pentru care venitul se determină pe baza normelor de venit şi a celor prevăzute la art. 72 alin. (2) din Codul Fiscal;
– contribuabilii arendatori, care realizează venituri din cedarea folosinţei bunurilor supuse impunerii potrivit prevederilor Capitolului IV „Venituri din cedarea folosinţei bunurilor” Titlul III „Impozitul pe venit” din Codul Fiscal;
– contribuabilii care obţin venituri din activităţi agricole şi îşi desfăşoară activitatea în mod individual, în limitele neimpozabile prevăzute la art. 72 alin. (2) din Codul Fiscal;
– contribuabilii care obţin venituri din exploatarea bunurilor (suprafeţe destinate producţiei vegetale/cap de animal/familie de albine), deţinute în comun sau în devălmăşie şi sunt atribuite de proprietari, uzufructuari sau de alţi deţinători legali, înscrişi într-un document oficial, proporţional cu cotele-părţi pe care aceştia le deţin în acea proprietate în limitele neimpozabile prevăzute la art. 72 alin. (2) din Codul Fiscal;
– contribuabilii care realizează venituri din cultivarea produselor agricole vegetale; exploatarea pepinierelor viticole, pomicole şi altele asemenea; creşterea şi exploatarea animalelor, inclusiv din valorificarea produselor de origine animală, în stare naturală şi pentru care veniturile din activităţi agricole sunt impuse pe bază de normă de venit după data de 25 mai a anului fiscal în care s-a produs evenimentul pentru veniturile realizate după 25 mai şi până la sfârşitul anului fiscal respectiv;
– persoanele fizice care desfăşoară activităţi agricole pentru care venitul net se determină pe bază de norme de venit, în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică în limitele neimpozabile prevăzute la art. 72 alin. (2) din Codul Fiscal.

TERMENUL DE DECLARARE
Declaraţia se depune la organul fiscal competent:
– până la data de 25 mai inclusiv a anului fiscal, pentru anul în curs, privind suprafaţa cultivată/cap de animal/familie de albine deţinută/deţinut la data declarării. În cazul contribuabililor/asocierilor fără personalitate juridică care depun cu întârziere declaraţia pentru anul în curs, după data de 25 mai, informaţiile cuprinse în declaraţie vizează suprafeţele cultivate/capetele de animale/familiile de albine deţinute la data de 25 mai;
– ori de câte ori contribuabilul constată erori în declaraţia depusă anterior, acesta completează şi depune o declaraţie rectificativă, situaţie în care se va înscrie „X” în căsuţa prevăzută în acest scop.
În cazul în care intervin modificări privind structura suprafeţelor destinate producţiei agricole vegetale sau numărul de capete de animale/familii de albine, declaraţia rectificativă se depune până la data de 25 mai a anului fiscal de raportare, iar informaţiile cuprinse în declaraţie vizează suprafeţele cultivate/capetele de animal/familiile de albine deţinute la data depunerii declaraţiei rectificative.
Modificarea structurii suprafeţelor destinate producţiei agricole vegetale sau numărului de capete de animale/familii de albine, intervenite după data de 25 mai nu conduce la ajustarea normelor de venit, respectiv a venitului anual impozabil.

Organul fiscal competent pentru depunerea D 221
1. În situaţia în care activitatea se desfăşoară în mod individual, declaraţia se completează în două exemplare:
– originalul se depune la:
a) organul fiscal în a cărui rază teritorială contribuabilul are adresa unde îşi are domiciliul, potrivit legii sau adresa unde locuieşte efectiv, în cazul în care aceasta este diferită de domiciliu, pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal în România;
b) organul fiscal în a cărui rază teritorială se află sursa de venit, pentru ceilalţi contribuabili persoane fizice.
– copia se păstrează de către contribuabil sau de împuternicitul/curatorul acestuia.
2. În cazul în care activitatea se desfăşoară în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică, declaraţia se completează în două exemplare:
– originalul se depune la organul fiscal la care asocierea este luată în evidenţă fiscală;
– copia se păstrează la domiciliul fiscal al asocierii, împreună cu celelalte documente privind activitatea acesteia.

Declaraţia 221:
– se pune gratuit la dispoziţia contribuabilului de către administrațiile fiscale sau poate fi descărcată de pe siteul ANAF;
– se completează de către contribuabili sau de către împuterniciţii acestora, înscriindu-se cu majuscule, citeţ şi corect, toate datele prevăzute de formular;
– se depune în format hârtie, direct la registratura organului fiscal sau la oficiul poştal, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire.
Data depunerii declaraţiei este data înregistrării acesteia la organul fiscal sau data depunerii la poştă, după caz.

TERMEN DE PLATĂ
Ulterior depunerii D 221 (27 mai 2013), organul fiscal emite decizia de impunere anuală, conform căreia se efectuează plata impozitului către bugetul de stat în două rate egale, astfel:
– 50% până la 25 octombrie inclusiv;
– 50% până la 15 decembrie inclusiv.
Impozitul este final şi nu se recalculează de organul fiscal.

ro_ro_[expand title=”TEXT LEGAL | Cod fiscal + Norme”]

TITLUL III Impozitul pe venit

CAP. 7 VENITURI DIN ACTIVITĂŢI AGRICOLE, SILVICULTURĂ ŞI PISCICULTURĂ

ART. 71 Definirea veniturilor
ART. 72 Venituri neimpozabile
ART. 73 Stabilirea venitului anual din activităţi agricole pe bază de norme de venit
ART. 74 Calculul şi plata impozitului aferent veniturilor din activităţi agricole

ART. 71 Definirea veniturilor

(1) Veniturile din activităţi agricole cuprind veniturile obţinute, individual sau într-o formă de asociere, din:

a) cultivarea produselor agricole vegetale;

b) exploatarea pepinierelor viticole, pomicole şi altele asemenea;

c) creşterea şi exploatarea animalelor, inclusiv din valorificarea produselor de origine animală, în stare naturală.

(2) Veniturile din silvicultură şi piscicultură reprezintă veniturile obţinute din recoltarea şi valorificarea produselor specifice fondului forestier naţional, respectiv a produselor lemnoase şi nelemnoase, precum şi cele obţinute din exploatarea amenajărilor piscicole.

(3) Veniturile din silvicultură şi piscicultură se supun impunerii potrivit prevederilor cap. II «Venituri din activităţi independente», venitul net anual fiind determinat în sistem real, pe baza datelor din contabilitatea în partidă simplă. Pentru aceste venituri sunt aplicabile regulile de impunere proprii veniturilor din activităţi independente pentru care venitul net anual se determină în sistem real.

(4) Veniturile obţinute din valorificarea produselor prevăzute la alin. (1) în altă modalitate decât în stare naturală reprezintă venituri din activităţi independente şi se supun regulilor de impunere proprii categoriei respective.

(5) Veniturile definite la alin. (1) pentru care nu au fost stabilite norme de venit sunt venituri impozabile şi se supun impunerii potrivit prevederilor cap. II «Venituri din activităţi independente», venitul net anual fiind determinat în sistem real, pe baza datelor din contabilitatea în partidă simplă. Pentru aceste venituri sunt aplicabile regulile de impunere proprii veniturilor din activităţi independente pentru care venitul net anual se determină în sistem real.

ART. 72 Venituri neimpozabile

(1) Nu sunt venituri impozabile veniturile obţinute de persoanele fizice din valorificarea în stare naturală a produselor culese sau capturate din flora şi fauna sălbatică.

(2) Veniturile definite la art. 71 alin. (1) sunt venituri neimpozabile în limitele stabilite potrivit tabelului următor:

Produse vegetale Suprafaţă
Cereale până la 2 ha
Plante oleaginoase până la 2 ha
Cartof până la 2 ha
Sfecla de zahăr până la 2 ha
Tutun până la 1 ha
Hamei pe rod până la 2 ha
Legume în câmp până la 0,5 ha
Legume în spaţii protejate până la 0,2 ha
Leguminoase pentru boabe până la 1,5 ha
Pomi pe rod până la 1,5 ha
Vie pe rod până la 0,5 ha
Flori şi plante ornamentale până la 0,3, ha
Animale Nr. de capete/Nr. de familii de albine
Vaci şi bivoliţe până la 2
Ovine şi caprine până la 10
Porci pentru îngrăşat până la 6
Albine până la 50 de familii
Păsări de curte până la 100

Norme metodologice ART. 72:
149^10. Nu sunt venituri impozabile veniturile realizate de persoanele fizice/membrii asocierilor fără personalitate juridică din valorificarea în stare naturală a următoarelor:
– produse culese din flora sălbatică, altele decât cele supuse impunerii în conformitate cu prevederile art. 71 alin. (2) din Codul fiscal;
– produse capturate din fauna sălbatică, altele decât cele care generează venituri din activităţi independente.
149^11. Nu au obligaţii de declarare şi nu datorează impozit potrivit prevederilor cap. VII al titlului III din Codul fiscal:
a) persoanele fizice/membrii asocierilor fără personalitate juridică ce deţin cu orice titlu suprafeţe de teren destinate producţiei agricole, pentru cele necultivate, pentru cele cultivate cu plante furajere graminee şi leguminoase pentru producţia de masă verde, precum şi pentru păşuni şi fâneţe naturale, destinate furajării animalelor deţinute de contribuabilii respectivi, pentru care venitul se determină pe baza normelor de venit şi a celor prevăzute la art. 72 alin. (2) din Codul fiscal;
b) contribuabilii arendatori, care realizează venituri din cedarea folosinţei bunurilor supuse impunerii potrivit prevederilor cap. IV al titlului III din Codul fiscal;
c) contribuabilii care obţin venituri din activităţi agricole şi îşi desfăşoară activitatea în mod individual, în limitele stabilite potrivit tabelului prevăzut la art. 72 alin. (2) din Codul fiscal, inclusiv în cazul în care veniturile sunt obţinute din exploatarea bunurilor deţinute în comun sau în devălmăşie şi sunt atribuite conform pct. 149^12. Suprafeţele de teren/animalele respective sunt considerate din punct de vedere fiscal ca fiind incluse în patrimoniul personal şi generează venituri neimpozabile conform art. 42 lit. g) din Codul fiscal;
d) contribuabilii care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 71 alin. (1) din Codul fiscal şi pentru care veniturile din activităţi agricole sunt impuse pe bază de normă de venit, după data de 25 mai a anului fiscal în care s-a produs evenimentul pentru veniturile realizate după 25 mai şi până la sfârşitul anului fiscal respectiv.
În cazul contribuabililor care obţin venituri din activităţi agricole şi îşi desfăşoară activitatea sub forma unei asocieri fără personalitate juridică, plafonul neimpozabil se acordă la nivel de asociere.

ART. 73 Stabilirea venitului anual din activităţi agricole pe bază de norme de venit

(1) Venitul dintr-o activitate agricolă se stabileşte pe bază de norme de venit.

(2) Normele de venit se stabilesc pe unitatea de suprafaţă (ha)/cap de animal/familie de albine.

(3) Normele de venit corespunzătoare veniturilor definite la art. 71 alin. (1) sunt stabilite pentru perioada impozabilă din anul fiscal 2013 cuprinsă între 1 februarie 2013 şi până la sfârşitul anului fiscal, potrivit tabelului următor:

Produse vegetale Suprafaţa destinată producţiei vegetale/cap de animal/familie de albine Norma de venit– lei –
Cereale peste 2 ha 449
Plante oleaginoase peste 2 ha 458
Cartof peste 2 ha 3.488
Sfeclă de zahăr peste 2 ha 697
Tutun peste 1 ha 1.060
Hamei pe rod peste 2 ha 1.483
Legume în câmp peste 0,5 ha 4.001
Legume în spaţii protejate peste 0,2 ha 8.033
Leguminoase pentru boabe peste 1,5 ha 801
Pomi pe rod peste 1,5 ha 4.709
Vie pe rod peste 0,5 ha 1.385
Flori şi plante ornamentale peste 0,3 ha 11.773
Animale
Vaci şi bivoliţe peste 2 capete 453
Ovine şi caprine 10–50 de capete 23
peste 50 de capete 65
Porci pentru îngrăşat 6–10 capete 56
peste 10 capete 177
Albine 50–100 de familii 70
peste 100 de familii 98
Păsări de curte 100–500 de capete 3
peste 500 de capete 2

(4) Începând cu anul fiscal 2014, normele de venit se stabilesc de către direcţiile teritoriale de specialitate ale Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, se aprobă şi se publică de către direcţiile generale ale finanţelor publice teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, până cel târziu la data de 15 februarie a anului pentru care se aplică aceste norme de venit.

Norme metodologice ART. 73:
149^12. Veniturile din activităţi agricole determinate pe bază de norme de venit, realizate din exploatarea bunurilor (suprafeţe destinate producţiei vegetale/cap de animal/familie de albine), deţinute în comun sau în devălmăşie de proprietari, uzufructuari sau de alţi deţinători legali, înscrişi într-un document oficial, se atribuie proporţional cu cotele-părţi pe care aceştia le deţin în acea proprietate sau contribuabilului care realizează venituri din activităţi agricole, în situaţia în care acestea nu se cunosc. În cazul persoanelor fizice pentru care nu a fost finalizată procedura succesorală, veniturile corespunzătoare suprafeţelor destinate producţiei vegetale/cap de animal/familie de albine se atribuie contribuabilului care realizează venituri din activităţi agricole.
149^13. În cazul contribuabilului care realizează în mod individual venituri din desfăşurarea a două sau mai multe activităţi agricole pentru care venitul se determină pe bază de normă de venit, organul fiscal competent stabileşte venitul anual prin însumarea veniturilor corespunzătoare fiecărei activităţi.

ART. 74 Calculul şi plata impozitului aferent veniturilor din activităţi agricole

(1) Impozitul pe venitul din activităţi agricole se calculează de organul fiscal competent prin aplicarea unei cote de 16% asupra venitului anual din activităţi agricole stabilit pe baza normei anuale de venit, impozitul fiind final.

(2) Contribuabilul care desfăşoară o activitate agricolă prevăzută la art. 71 alin. (1) pentru care venitul se determină pe bază de normă de venit are obligaţia de a depune anual o declaraţie la organul fiscal competent, până la data de 25 mai inclusiv a anului fiscal, pentru anul în curs. În cazul în care activitatea se desfăşoară în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică, obligaţia depunerii declaraţiei la organul fiscal competent revine asociatului care răspunde pentru îndeplinirea obligaţiilor asociaţiei faţă de autorităţile publice în cadrul aceluiaşi termen. Anexa declaraţiei depusă de asociatul desemnat va cuprinde şi cota de distribuire ce revine fiecărui membru asociat din venitul impozabil calculat la nivelul asocierii.

(3) Declaraţia prevăzută la alin. (2) nu se depune pentru veniturile prevăzute la art. 72.

(4) Organul fiscal competent stabileşte impozitul anual datorat şi emite decizia de impunere, la termenul şi în forma stabilite prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

(5) Plata impozitului anual stabilit conform deciziei de impunere anuale se efectuează către bugetul de stat în două rate egale, astfel:

a) 50% din impozit până la data de 25 octombrie inclusiv;

b) 50% din impozit până la data de 15 decembrie inclusiv.

(6) Impozitul se virează la bugetul de stat şi din acesta nu se distribuie cote defalcate către bugetele locale.

Norme metodologice ART. 74:
149^14. Perioada de declarare a suprafeţelor cultivate/cap de animal/familie de albine este până la data de 25 mai inclusiv a anului fiscal pentru anul în curs şi cuprinde informaţii privind suprafeţele cultivate/capetele de animal/familiile de albine deţinute la data declarării.
În cazul contribuabililor care realizează venituri din activităţi agricole atât individual, cât şi într-o formă de asociere, în declaraţia depusă până la data de 25 mai inclusiv contribuabilii vor completa numai informaţii referitoare la activitatea desfăşurată în mod individual.
Contribuabilii/asocierile fără personalitate juridică care au depus declaraţia prevăzută la art. 74 alin. (2) din Codul fiscal pot depune o nouă declaraţie pentru anul în curs, până la data de 25 mai a anului respectiv, în situaţia modificării structurii suprafeţelor destinate producţiei agricole vegetale/numărului de capete de animale/familii de albine.
În cazul contribuabililor/asocierilor fără personalitate juridică care depun cu întârziere declaraţia pentru anul în curs, după data de 25 mai, informaţiile cuprinse în declaraţie vizează suprafeţele cultivate/capetele de animale/familiile de albine deţinute la data de 25 mai.
149^15. Pe baza declaraţiilor depuse de contribuabili/asocieri fără personalitate juridică, organul fiscal competent stabileşte impozitul anual datorat. Impozitul determinat de organul fiscal competent reprezintă impozit final şi nu se recalculează.
149^16. Nu au obligaţii declarative contribuabilii care obţin venituri din activităţi agricole şi îşi desfăşoară activitatea sub forma unei asocieri fără personalitate juridică, obligaţiile declarative fiind îndeplinite de asociatul care răspunde pentru îndeplinirea obligaţiilor asociaţiei faţă de autorităţile publice.

[/expand]

- Publicitate -

5 COMENTARII

 1. Începând cu 1 februarie 2013, potrivit Codului fiscal, astfel cum a fost modificat prin OG 8/2013, sunt venituri impozabile veniturile obţinute de persoane fizice în mod individual sau într-o formă de asociere din:
  – cultivarea produselor agricole vegetale;
  – exploatarea pepinierelor viticole, pomicole şi altele asemenea;
  – creşterea şi exploatarea animalelor, inclusiv din valorificarea produselor de origine animală, în stare naturală.
  Veniturile de mai sus sunt denumite venituri din activităţi agricole care sunt impuse pe bază de norme de venit, indiferent de forma de organizare a activității (individual sau într-o formă de asociere fără personalitate juridică)
  Veniturile din activităţi agricole cuprind veniturile rezultate din cultivarea terenurilor, creşterea şi exploatarea animalelor, deţinute cu orice titlu, inclusiv cele luate în arendă.
  Aceste venituri sunt impozabile indiferent dacă se face sau nu dovada valorificării produselor..

 2. Buna ziua,
  Am lucrat in arenda in 2013 ca persoana fizica neautorizata 44 ha teren .Am depus declaratia 221 privin plata impozitului
  pe baza normei de venit si am platit ce mi s-a cerut de la fisc. La un control facut in decembrie mi s-a spus ca trebuie sa se calculeze impozitul pe baza cheltuielilor si veniturilor reiesite din facturile si chitantele avute si am fost obligat sa dau si alti bani Cum este corect?
  Scuzati-ma indraznesc inca o intrebare In 2014 m-am facut pfa ,Ca PFA se poate alege modul de plata .
  -pe baza venitului realizat sau pe baza de norme de venit
  Va multumesc mult,
  Cu respect, Coman

 3. Buna seara , detin un II agricol infiintat in 1.10.2013 si apoi am depus declaratia 100 la fisc in decembrie am primit factura de plata privind impozitul estimativ si am si platit, as mai vrea sa stiu , acum in ianuarie ce alta declaratie se mai depune pe langa cea 100?? Ma intereseaza cea cu incasari plati ce s-au facut intre perioada 1.10.2013-31.12.2013, este pentru prima data cand depun si nu stiu lamuriti-ma si pe mine va rog frumos, va multumesc!!