Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscale reglementează opțiunea (facilitatea) de a solicita amânarea la plată a obligațiilor fiscale pentru beneficiarii de proiecte cu finanțare externă nerambursabilă FEN, care au de încasat sume de la autoritățile competente.

OUG 50/2013 aprobă revizuirea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 29/2011 privind reglementarea acordării eşalonărilor la plată cadrul legal, dar facilitatea acordată beneficiarilor de proiecte FEN este reglementată distinct de OUG 29/2011, prin art. V din OUG 50/2013.

Contribuabilii care au de încasat sume certe, lichide şi exigibile de la autorităţile competente pot solicita amânarea la plată a obligațiilor fiscale, administrate de ANAF sau traansmise spre recuperare ANAF.

Autorităţile competente sunt autorităţile cu competenţe în gestionarea fondurilor europene cu care au fost încheiate contractele de finanţare.

Obligațiile fiscale care pot fi amânate la plată sunt:
– impozitele, taxele, contribuţiile şi a altor sume datorate bugetului general consolidat,
– obligaţiile accesorii.

- publicitate -

Suma care poate fi amânată la plată nu poate depăși suma de încasat de la autorităţile competente, iar amânarea se acordă în ordinea vechimii obligaţiilor fiscale.

Amânarea la plată nu se acordă:
a) contribuabililor pentru care s-a deschis procedura insolvenţei;
b) contribuabililor pentru care a început executarea silită de către un alt creditor prin poprirea sumelor de încasat de la autorităţile competente;
c) contribuabililor care au în derulare o eşalonare la plată în condiţiile OUG 29/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

Executarea silită a obligaţiilor fiscale
Dacă sunt depuse cereri de rambursare, executarea silită a obligaţiilor fiscale nu începe sau se suspendă în limita sumei solicitate la rambursare restante.
Autoritatea competentă emite un document prin care certifică întârzierea plăţii cererii de rambursare şi cuantumul sumei solicitate la rambursare.

Scutirea la plata dobânzilor, penalităţilor de întârziere sau accesoriilor de orice natură
Contribuabilii care au încasat, după termenul contractual, sume aferente cererilor de rambursare aprobate, de la autorităţile competente, înainte de intrarea în vigoare a ordonanţei, beneficiază de scutirea la plata dobânzilor, penalităţilor de întârziere sau accesoriilor de orice natură, aferente obligaţiilor fiscale principale scadente, pentru perioada cuprinsă între data la care trebuia efectuată plata şi data plăţii, dacă sunt îndeplinite, cumulativ, următoarele condiţii:
– obligaţiile fiscale principale care au generat dobânzi, penalităţi de întârziere sau accesorii de orice natură sunt validate de către autoritatea competentă;
– dobânzile, penalităţile de întârziere sau accesoriile de orice natură sunt datorate şi nestinse la data depunerii cererii;
– contribuabilii au renunţat la dreptul de a percepe sau încasa dobânzi, penalităţi sau accesorii de orice natură, aferente creanţelor de încasat de la autoritatea competentă în cauză.

Condiţii
Contribuabilii care au de încasat sume, ca urmare a unei cereri de rambursare cu termenul de plată depăşit, beneficiază de amânare la plată, în limita sumei solicitate la rambursare, în vederea scutirii, a dobânzilor, penalităţilor de întârziere sau accesoriilor de orice natură, aferente obligaţiilor fiscale principale scadente după depunerea cererii de rambursare în cauză, dacă sunt îndeplinite, cumulativ, condiţiile:
– obligaţiile fiscale principale care au generat dobânzi, penalităţi de întârziere sau accesorii de orice natură sunt stinse la data intrării în vigoare a ordonanţei;
– dobânzile, penalităţile de întârziere sau accesoriile de orice natură sunt datorate şi nestinse la data depunerii cererii;
– contribuabilii au renunţat la dreptul de a percepe sau încasa dobânzi, penalităţi sau accesorii de orice natură, aferente creanţelor de încasat.

Scutirea la plata dobânzilor, penalităţilor de întârziere sau accesoriilor de orice natură se acordă după validarea şi plata cheltuielii reprezentând obligaţia fiscală principală care a generat dobânda, penalitatea de întârziere sau accesoriul de orice natură, pentru perioada cuprinsă între data la care trebuia efectuată plata şi data plăţii.

Cererea de acordare a facilităţii
Pentru a beneficia de aceste facilităţi, contribuabilii depun la organul fiscal competent cererea de acordare a facilităţii, precum şi documentul emis de autoritatea competentă, în original, prin care se certifică:
– valoarea cererii de rambursare şi perioada de întârziere în procesarea şi plata acesteia;
– cuantumul obligaţiilor fiscale principale incluse în cererea/cererile de rambursare;
– cuantumul obligaţiilor fiscale principale incluse în cererea/cererile de rambursare ce au fost validate şi plătite;
– dacă contribuabilii au renunţat la dreptul de a percepe sau a încasa dobânzi, penalităţi sau accesorii de orice natură, aferente creanţelor de încasat de la autoritatea competentă.

În baza documentelor menţionate mai sus, organul fiscal stabileşte cuantumul dobânzilor, penalităţilor de întârziere sau accesoriilor de orice natură ce pot face obiectul facilităţilor şi emite o decizie de amânare în vederea scutirii sau o decizie de anulare a dobânzilor, penalităţilor de întârziere sau accesoriilor de orice natură ori o decizie de respingere.

Procedura de aplicare a prevederilor legale menţionate mai sus, se va aproba prin ordin al ministrului Finanţelor Publice în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a ordonanţei.

1 COMENTARIU