Vineri, 14 iunie 2013, MFP a publicat pe mfinante.ro CIRCULARA nr. 559381 din 14 iunie 2013 cu privire tratamentul fiscal din punct de vedere al TVA aplicabil operaţiunilor desfăşurate în cadrul proiectelor implementate în parteneriat prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POSDRU). Circulara este semnata de dl. secretar de stat MFP Dan Manolescu și este transmisă direcțiilor județene. Redăm mai jos textul circularei:

Către Direcţia generală a finanţelor publice a judeţului …………..

Având în vedere numeroasele solicitări adresate instituţiei noastre cu privire la tratamentul fiscal din punct de vedere al TVA aplicabil operaţiunilor desfăşurate în cadrul proiectelor implementate în parteneriat prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POSDRU), vă transmitem următoarele precizări, pe care vă rugăm să le comunicaţi structurilor din subordinea dvs.:

Proiectele finanţate din instrumente structurale în cadrul programelor operaţionale pentru obiectivul convergenţă pot avea ca beneficiari parteneriate compuse din două sau mai multe entităţi cu personalitate juridică, înregistrate în România şi/sau în statele membre ale Uniunii Europene, cu condiţia desemnării ca lider al parteneriatului a unei entităţi înregistrate fiscal în România, excepţie făcând proiectele pentru care beneficiar este o grupare europeană de cooperare teritorială, conform prevederilor art. 23 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, cu modificarile si completarile ulterioare.

De asemenea, în conformitate cu prevederile art. 24 din OUG nr. 64/2009, pentru implementarea proiectelor prevăzute la art. 23, autorităţile sau instituţiile finanţate din fonduri publice pot stabili parteneriate cu entităţi din sectorul privat […].

Termenii, condiţiile şi responsabilităţile părţilor privind implementarea proiectului sunt stabilite prin acordul de parteneriat încheiat între lider şi parteneri, conform prevederilor art. 35 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 218/ 2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, cu modificările şi completările ulterioare.

Modelul orientativ al acordului de parteneriat este stabilit la nivelul fiecărei autorităţi de management, în scopul reglementării de principiu a aspectelor legale, financiare şi de orice altă natură, după caz, care pot interveni în implementarea în parteneriat a proiectului respectiv, potrivit prevederilor art. 35 alin. (3) din HG nr. 218/2012.

Din analiza cadrului legal la care am făcut referire mai sus reiese că în vederea implementării proiectelor finanţate din fonduri nerambursabile (prin POSDRU), nu este obligatorie existenţa unui beneficiar unic al acestor fonduri.

Prin urmare, responsabilitatea îndeplinirii obiectivelor comune impuse prin realizarea Proiectelor derulate în cadrul POSDRU poate fi asumată de mai multe entităţi care alcătuiesc un parteneriat în acest scop.

Potrivit prevederilor stipulate în Acordurile de parteneriat primite în vederea analizei, prin semnarea Acordului de parteneriat, „părţile îşi exprimă acordul de asociere în vederea implementării proiectelor” şi „toţi partenerii trebuie să contribuie la realizarea proiectelor în modalităţile precizate în cerearea de finanţare şi în acordul de parteneriat”.

Costurile angajate de parteneri sunt eligibile în acelaşi fel ca şi costurile angajate de către partenerul principal corespunzător rolurilor avute în proiect, aşa cum reiese din Acorduri.

Prin urmare, din analiza acordurilor de parteneriat reiese că partenerul principal are rol de „interfaţă” între autoritatea de management (AM POSDRU) şi ceilalţi parteneri în ceea ce priveşte decontările fondurilor structurale în cadrul proiectelor derulate prin POSDRU. Totodată, aşa sum reiese din prevederile contractuale, cheltuielile efectuate de parteneri (atât partenerul principal cât şi ceilalţi parteneri ai Acordurilor) sunt rambursate de către AM POSDRU.

Faptul că viramentele conturilor se fac într-un cont deschis de partenerul principal, urmând ca acesta să transfere mai departe către parteneri sumele eligibile la decontare conform responsabilităţilor stabilite prin Acordurile de parteneriat nu înseamnă că partenerii nu sunt beneficiari ai finanţării nerambursabile. De asemenea, în Acordurile de parteneriat se specifică cotele de contribuţie ale fiecărui partener în implementarea proiectelor derulate în cadrul POSDRU, în aceeaşi proporţie aceştia fiind îndreptăţiţi la finanţare nerambursabilă pentru acoperirea costurilor eligibile efectuate.

Mai mult, din analiza adreselor primite în vederea elaborării unui punct de vedere reiese ca transmiterea documentelor justificative de către părţile semnatare ale Acordurilor de parteneriat către partenerul principal are drept scop facilitarea obtinerii decontării de la AM POSDRU conform înţelegerii contractuale şi nu reprezintă în fapt o recuperare a costurilor de la partenerul principal ca urmare a unor servicii prestate în beneficiul acestuia.

Având în vedere cele menţionate, fiecare partener este beneficiar al fondurilor POSDRU contribuind la realizarea proiectului, iar relaţia dintre partenerul principal şi ceilalţi parteneri nu presupune o prestare de servicii, aspecte confirmate de altfel şi de către Autoritatea de Certificare şi Plată în cadrul corespondenţei purtate pe această temă.

Un alt aspect important care reiese din analiza naturii activităţilor desfăşurate în cadrul proiectelor şi a responsabilităţilor asumate de fiecare partener îl constituie faptul că beneficiarii finali ai acestor proiecte sunt grupurile ţintă cărora le sunt adresate, respectiv persoanele care beneficiază în mod gratuit de serviciile efectuate de parteneri. Ca atare, nu există o plată efectuată de aceşti beneficiari (grupul ţintă) către parteneri, motiv pentru care partenerii nu realizează operaţiuni în sfera de aplicare a TVA.

Astfel, operaţiunile efectuate de parteneri în cadrul proiectelor derulate prin POSDRU nu reprezintă operaţiuni impozabile în sensul prevederilor art. 126 alin. (1) din Codul fiscal şi, în consecinţă, aceste activitati nu pot fi încadrate în categoria celor scutite de TVA conform prevederilor art. 141 alin. (1) lit. f) din Codul fiscal, chiar daca societatile partenere sunt autorizate conform Ordonantei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesionala a adultilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Totodată, menţionăm că întrucât operaţiunile efectuate de parteneri în cadrul unor astfel de proiecte nu sunt impozabile din punct de vedere al TVA din considerentele la care am facut referire mai sus, partenerii prevăzuţi în cadrul Acordurilor nu au dreptul de deducere a TVA aferente achiziţiilor realizate pentru implemenatrea proiectelor, întrucât respectivele achiziţii nu sunt destinate realizării de operaţiuni cu drept de deducere conform art. 145 alin. (2) din Codul fiscal.

Referințe anexate:

Circulara-MFP-559381-proiecte-FEN-parteneriat-POSDRU

 

 

- Publicitate -