Vineri, 14 iunie 2013, MFP a publicat pe mfinante.ro CIRCULARA nr. 559368 din 14 iunie 2013 cu privire la regimul TVA aplicabil livrărilor de materiale plastice reciclate regranulate şi de materiale plastice reciclate regranulate aliate. Circulara este semnata de dl secretar de stat MFP Dan Manolescu si este transmisa direcțiilor județene. Redăm mai jos textul circularei:

Către
Direcţia generală a finanţelor publice a judeţului …………………..

Având în vedere informaţiile primite de la organele fiscale teritoriale ca urmare a solicitării noastre nr. 406533/2013 cu privire la regimul TVA aplicabil livrărilor de materiale plastice reciclate regranulate şi de materiale plastice reciclate regranulate aliate, ca urmare a modificării prevederilor art. 160 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal începând cu data de 5 septembrie 2011 (după abrogarea OUG nr.16/2001 privind gestionarea deşeurilor industriale reciclabile), vătransmitem următoarele precizări pe care vă rugăm să le comunicaţi structurilor din subordinea dvs.:

În primul rând precizăm că din 42 de direcţii ale finanţelor publice existente la nivel naţional, numai 22 au transmis datele solicitate de direcţia noastră prin adresa mai sus menţionată. Din centralizarea informaţiilor primite a rezultat faptul că 7 direcţii au efectuat controale la contribuabili care au desfăşurat ulterior datei de 5 septembrie 2011 operaţiuni constând în livrarea de materiale plastice reciclate regranulate şi de materiale plastice reciclate regranulate aliate, iar una dintre direcţii are în curs de derulare o astfel de inspecţie.

Conform informaţiilor transmise, în urma inspecţiilor derulate, organele de inspecţie fiscală au considerat că pentru aceste operaţiuni se aplică taxarea inversă conform prevederilor art. 160 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal în vigoare începând cu data de 5 septembrie 2011.

Redăm în cele ce urmează prevederile legale la care am făcut referire mai sus, cu menţiunea că acestea sunt în concordanţă cu Directiva 2006/112/CE:
– prevederile în vigoare în perioada 5 septembrie 2011 – 31 decembrie 2011:
„Art. 160 […]
(2) Operaţiunile pentru care se aplică taxarea inversă sunt:
a) livrarea următoarelor categorii de deşeuri:
1. livrarea de deşeuri feroase şi neferoase, deşeuri de materiale reciclabile şi materiale reciclabile uzate constând în hârtie, hârtie cartonată şi carton, material textil, cauciuc şi plastic, cioburi de sticlă şi sticlă;
2. livrarea materialelor prevăzute la pct. 1, după prelucrarea acestora prin operaţiuni de curăţare, polizare, selecţie, tăiere, fragmentare, presare sau turnare în lingouri”.
– prevederile în vigoare în perioada 1 ianuarie 2012 – prezent:
„Art. 160 […]
(2) Operaţiunile pentru care se aplică taxarea inversă sunt:
a) livrarea următoarelor categorii de bunuri:
1. livrarea de deşeuri feroase şi neferoase, de rebuturi feroase şi neferoase, inclusiv livrarea de produse semifinite rezultate din prelucrarea, fabricarea sau topirea acestora;
2. livrarea de reziduuri şi alte materiale reciclabile alcătuite din metale feroase şi neferoase, aliajele acestora, zgură, cenuşă şi reziduuri industriale ce conţin metale sau aliajele lor;
3. livrarea de deşeuri de materiale reciclabile şi materiale reciclabile uzate constând în hârtie, carton, material textil, cabluri, cauciuc, plastic, cioburi de sticlă şi sticlă;
4. livrarea materialelor prevăzute la pct. 1 – 3 după prelucrarea/ transformarea acestora prin operaţiuni de curăţare, polizare, selecţie, tăiere, fragmentare, presare sau turnare în lingouri, inclusiv a lingourilor de metale neferoase pentru obţinerea cărora s-au adăugat alte elemente de aliere.”

Referitor la procesul tehnologic de regranulare, din informaţiile care ne-au fost furnizate de agenţii economici înţelegem faptul că materialele plastice reciclate regranulate sunt obţinute în urma prelucrării şi transformării unor deşeuri de plastic (materiale reciclabile şi materiale reciclabile uzate).

Prelucrarea deşeurilor are ca scop curăţarea acestora de impurităţile externe şi de cele din interior printr-un complex de operaţiuni care se succed pe fluxul tehnologic (sortarea deşeurilor de plastic, fragmentarea în shredder, mărunţirea, selecţia prin decantare, presarea la cald, tăierea). Produsele rezultate se numesc regranulate – această denumire a fost adoptată pentru a diferenţia materialele virgine (originale) care se livrează tot sub formă de granule, de cele provenite din materiale reciclate.

În ceea ce priveşte materialele plastice reciclate regranulate aliate, înţelegem că acestea se obţin tot din deşeuri de materiale plastice, prin aceeaşi tehnologie ca şi materialele plastice reciclate regranulate, diferenţa constând în faptul că în timpul operaţiunii de regranulare materialul plastic măcinat este aliat cu alte materiale de adaos, diferite de materialul de bază (de exemplu materiale plastice virgine sau materiale reciclate de alt tip decât materialul de bază. Prin aceste operaţiuni, se obţin materiale plastice reciclate reglanulate cu proprietăţi fizico-mecanice îmbunătăţite.

Astfel, fluxul tehnologic pentru obţinerea materialelor plastice reciclate regranulate şi a materialelor plastice reciclate regranulate aliate reprezintă un complex de operaţiuni având drept scop drept scop principal curăţarea deşeurilor de plastic de alte materiale exterioare sau incluse în acestea, pentru a putea fi valorificate în vederea utilizării în locul materialelor de bază. Prin urmare, chiar dacă procesul tehnologic presupune şi realizarea altor operaţiuni decât curăţarea propriu-zisă a deşeurilor din plastic, acestea nu trebuie analizate separat deoarece nu au continut economic distinct ci sunt în stransă legătură din punct de vedere economic. Respectivele operaţiuni reprezintă în fapt operaţiuni accesorii menite să contribuie la prestarea într-o manieră optimă a operaţiunii principale de curăţare deşeurilor de plastic pentru obţinerea regranulatelor, caz în care operaţiunile accesorii urmează regimul fiscal din punct de vedere al TVA al operaţiunii principale.

În susţinerea acestei abordari unitare, considerăm relevante şi principiile ce derivă din jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene (de exemplu cazul C-349/96 – Card Protection Plan Ltd) care trebuie avute in vedere pentru a determina, din perspectiva TVA, daca o prestare de servicii care cuprinde mai multe elemente ar trebui privita ca un serviciu unic, sau ar trebui avute in vedere mai multe servicii distincte. In acest context, ar trebui avut in vedere, pe de o parte, ca fiecare prestare de servicii ar trebui privita in mod normal ca fiind distincta si independenta iar, pe de alta parte, faptul ca o operatiune care cuprinde un singur serviciu din punct de vedere economic nu ar trebui divizata artificial, pentru a nu distorsiona functionarea sistemului TVA. Astfel, in situatia in care unul sau mai multe elemente concură la realizarea unui serviciu principal, se consideră că operatiunea în ansamblul sau reprezintăun serviciu unic. Un serviciu va fi considerat ca si accesoriu unui serviciu principal daca acesta nu reprezinta un scop in sine, ci contribuie la prestarea intr-o maniera optima a serviciului principal.


Aceste aspecte sunt analizate si argumentate si in cazul CJUE C-41/04 Levob, din care rezultă că o prestatie trebuie sa fie considerată accesorie unei prestatii principale daca nu constituie un scop in sine, ci mijlocul de a beneficia in cele mai bune conditii de serviciul principal al prestatorului. Potrivit argumentelor mentionate in cazul amintit mai sus, se poate considera ca ne aflam in prezenta unei prestatii unice atunci cand doua sau mai multe elemente sau acte furnizate clientului de catre persoana impozabila sunt atat de strans legate intre ele, incat formeaza, in mod obiectiv, o singura prestatie economica indivizibila, a carei descompunere ar avea un caracter artificial. Prin urmare, trebuie analizate caracteristicile esentiale ale unei tranzactii pentru a putea stabili daca primitorul achizitioneaza in fapt mai multe servicii/ produse sau un singur serviciu/ produs.

Prin urmare, chiar dacă procesul tehnologic de obţinere a materialelor plastice reciclate regranulate şi a materialelor plastice reciclate regranulate aliate presupune şi operaţiuni care deşi nu sunt expres menţionate la art. 160 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal (de exemplu topirea) sunt în fapt accesorii unor operaţiuni menţionate de lege (precum operaţiunea de curăţare a deşeurilor din plastic), livrarea materialelor plastice reciclate regranulate şi a materialelor plastice reciclate regranulate aliate este supusă taxării inverse în conformitate cu prevederile art. 160 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal aplicabil după 5 septembrie 2011 (după abrogarea OUG nr. 16/2001).

În subsidiar, menţionăm că procesele tehnologice de prelucrare/transformare prin care sunt obţinute materialele prevăzute la art. 160 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal diferă în funcţie de specificul fiecărei industrii în parte şi de caracteristicile fiecăruia dintre deşeurile reciclate, Codul fiscal neputând reglementa toate operaţiunile economice specifice acestor procese tehnologice. Prin urmare, pentru stabilirea regimului fiscal este necesară o analiză de la caz la caz, precum cea care face obiectul prezentei circulare.

Referințe anexate:

Circulara-MFP-559368-mase-plastice-REGRANULATE

 

- Publicitate -