Pe siteul Ministerului Finanţelor Publica a fost publicată STRATEGIA FISCAL BUGETARĂ PENTRU PERIOADA 2014-2016. Potrivit documentului, principalele obiective ale politicii fiscale şi bugetare sunt:
1. Asigurarea resurselor pentru dezvoltarea economică sustenabilă prin creşterea cu 13,3 miliarde lei a cheltuielilor bugetului general consolidat în anul 2014 faţă de anul 2013.
2. Continuarea procesului de consolidare fiscală prin măsuri care să stimuleze creşterea economică şi crearea de noi locuri de muncă, creşterea veniturilor într-un ritm mai rapid decât creşterea cheltuielilor, crearea unui sistem fiscal mai eficient şi echitabil, dar şi o mai bună administrare a veniturilor bugetare;
3. Întărirea disciplinei bugetare prin plata arieratelor bugetului de stat, ale autorităţilor locale şi întreprinderilor de stat precum şi măsuri pentru prevenirea formării de noi arierate;
4. Creşterea eficienţei alocărilor bugetare prin reforma investiţiilor publice, orientarea substanţială a fondurilor pentru cofinanţarea proiectelor europene şi finanţarea cu prioritate, din resurse proprii, doar a acelor investiţii care au grad ridicat de execuţie şi care pot fi finalizate într-un orizont mediu de timp (3-5 ani).
5. Consolidarea cadrelor bugetare naţionale, a instituţiilor fiscale în concordanţă cu angajamentele asumate prin Pactul Fiscal.
6. Transparenţă în utilizarea banului public şi bune practici de raportare bugetară.
7. Managementul adecvat al datoriei publice.

Potrivit Strategiei, principalele obiective în domeniul fiscal pe perioada 2014-2016 vizează:
– Asigurarea unui cadru stimulativ pentru dezvoltarea mediului economic privat şi public, prin simplificarea sistemului de taxe şi promovarea unor măsuri de consolidare a transparenţei, stabilităţii şi predictibilităţii;
– Eficientizarea sistemului fiscal pornind de la recomandările asistenţei tehnice a FMI;
– Continuarea procesului de armonizare a legislaţiei naţionale cu legislaţia comunitară, prin transpunerea în legislaţia naţională a directivelor adoptate la nivel european în domeniile TVA şi accize;
– Îmbunătăţirea legislaţiei fiscale în funcţie de fenomenele evazioniste, în vederea contracarării acestora;
– Creşterea veniturilor bugetare prin lărgirea bazei de impozitare şi nu prin creşterea poverii fiscale asupra economiei;
– Întărirea guvernanţei fiscale, precum şi reducerea deciziei discreţionare în politicile fiscale, în condiţiile aceloraşi reguli pentru toţi contribuabilii;
– Pe termen mediu, atragerea unui volum crescut de investiţii străine, iar pe termen lung, susţinerea capitalului autohton.

Referineţe anexate:
Articolul cursdeguvernare.ro
Strategia fiscal bugetara a Guvernului pentru 2014-2016<

- Publicitate -

1 COMENTARIU