Prețuri de transfer: Probarea prestării efective și a necesității serviciilor achiziționate de la grup – studiu de caz decizia DGFP 49/2012

638

bogdan_costea_consultanta_fiscala

Autor: Bodgan Costea, Tax Partner Viboal Findex

În cele ce urmează voi prezenta un studiu de caz elaborat de specialiştii Viboal FindEx privind rezultatul unei inspecţii fiscale ce a vizat controlul preţurilor de transfer, faptele şi argumentele contribuabilului cu privire la preţurile de transfer practicate şi soluţionarea acesteia de către Biroul Soluţionare Contestaţii [Decizia DGFP nr. 49 din 2012].

Circumstanțe aferente contribuabilului

Societatea activează în domeniul prelucrării țițeiului fiind implicată în fabricarea și comercializarea de lubrifianți. Aceasta a achiziționat servicii reprezentând asistență tehnică, realizare strategii de afaceri, marketing, asistență organizaţională de la companii afiliate. Aceste servicii au constat (conform contractului) în: punerea la dispoziţia societăţii a unor informaţii tehnice referitoare la procesul de producţie şi controlul calităţii, documentaţii tehnice rezultate în urma unor studii efectuate, precum şi informaţii referitoare la strategii de afaceri, marketing şi metode organizaţionale aplicabile în cadrul societăţii româneşti.

Serviciile de marketing au constat în furnizarea de informaţii şi documentaţie tehnică şi comercială privind metode de prospectare şi publicitate. Serviciile de organizare au constat în furnizarea de informaţii privind metode organizaţionale şi asistenţă în tratarea comenzilor, inventarierea stocurilor şi alte articole.

Fapte și argumentare la nivelul contribuabilului

Societatea a arătat faptul că serviciile achiziționate reprezintă cheltuieli deductibile fiscal invocând următoarele motive:

În ceea ce priveşte cheltuielile deduse la nivel central în numele grupului, societatea a susținut că prestarea serviciilor s-a efectuat în baza unui contract încheiat cu prestatorul afiliat şi că acestea au constat în principal în punerea la dispoziţia societăţii a unor informaţii tehnice referitoare la procesul de producţie şi controlul calităţii, documentaţii tehnice rezultate în urma unor studii efectuate de prestator, precum şi informaţii referitoare la strategii de afaceri, marketing şi metode organizaţionale aplicabile în cadrul societăţii româneşti, toate acestea fiind prevăzute în contract.

Referitor la prestarea în fapt a acestor servicii societatea a susținut faptul că aceasta era justificată de documentele prezentate în anexele la contractul de prestări servicii.

În ceea ce priveşte necesitatea prestării serviciilor societatea a susținut faptul că necesitatea era justificată prin însăși natura serviciilor, acestea fiind legate de activitatea societăţii și contribuind la îmbunătăţirea standardelor de calitate impuse societăţilor care acţionează în domeniul prelucrării ţiţeiului.

Fapte și argumentare la nivelul ANAF

În urma inspecției fiscale, s-a constatat că societatea deţinea compartimente specializate distincte, respectiv marketing, management, asistenţă tehică, conform organigramei societăţii. În acest sens, organele de inspecţie fiscală nu au acceptat la deducere cheltuielile pe motiv că societatea realiza o dublare a funcțiilor și că astfel de cheltuieli trebuiau oricum suportate la nivel central în numele grupului fără a fi cerută o remuneraţie.

În plus, echipa de inspecție fiscală a invocat faptul că societatea nu deţinea documente justificative suficiente la data înregistrării acestor cheltuieli în contabilitate și că documentele prezentate nu justifică dacă serviciile au fost prestate în folosul societăţii din România sau în interesul societăţii străine.

Rezultatul contestației și opinia Viboal FindEx

Autoritatea fiscală a considerat că societatea analizată nu a furnizat dovezi convingătoare cu privire la prestarea efectivă și necesitatea serviciilor. În concluzie, contestația a fost respinsă.

Acest studiu de caz este interesant, întrucât informațiile disponibile oferă detalii cu privire la evoluția cazului și ulterior soluționării contestației, respectiv evoluția situației în instanță. Astfel, în instanță cazul a fost analizat de judecător și s-a dispus efectuarea unei expertize judiciare care să stabilească dacă serviciile au fost efectiv prestate și dacă acestea erau necesare în activitatea companiei.

Așa cum reiese din documentele publice, expertul desemnat a realizat o analiză de detaliu a documentelor prezentate de contribuabil ca și dovezi ale prestării efective și necesității serviciilor achiziționate de la compania afiliată. Concluzia expertului a fost aceea că documentele prezentate nu justifică prestarea efectivă a serviciilor de asistenţă tehnică, strategie în afaceri, marketing, organizare, având în vedere că studiile conţin date cu caracter general şi nu informaţii cu referire la obiectivele proiectelor, amplasament, descriere cuantificată, persoanele care s-au ocupat cu implementarea şi verificarea strategiilor, estimări de costuri, modul de supervizare, nu există un calendar de implementare, durata proiectului din punct de vedere financiar, termenele la care s-au realizat, respectiv beneficiile ce au rezultat ca urmare a implementării. Ca urmare, acesta a concluzionat că nu se pot stabili concret care au fost serviciile furnizate, valoarea acestora, proiectele la care au fost utilizate şi impactul asupra desfăsurării activităţii. În contractul de asistenţă generală nu se prevedea valoarea totală a contractului, termenele de execuţie şi tarifele percepute, iar din documentele prezentate nu se putea stabili costul studiilor şi nici defalcarea cheltuielilor pe durata realizării contractului. De asemenea, s-a reţinut că nu au fost prezentate rapoarte de lucru confirmate de beneficiar din care să reiasă prestarea efectivă şi concretă a acestor servicii.

În final, expertul contabil a concluzionat că societatea susţine că aceste servicii erau necesare şi utile întrucât în calitate de persoană afiliată se impunea implementarea aceloraşi strategii de marketing, dezvoltare, menţinerea poziţiei şi imaginii pe care societatea mamă şi-a creat-o pe piaţă, însă din documentele prezentate societatea nu a făcut dovada implementării studiilor furnizate de societatea mamă raportate la specificul societății, astfel că nu se poate pronunţa dacă societatea mamă a prestat servicii în plus faţă de relaţia de afiliere. Astfel, nu s-a putut stabili concret natura acestor servicii, neexistând rapoarte de lucru întocmite, din documentele prezentate nereieșind dacă studiile, ce conţin informaţii care au fost puse la dispoziţia societăţii, au fost implementate în activitatea de producţie, organizare, marketing, etc., nereieșind costul implementării, și nefiind identificate persoanele care au contribuit la implementarea strategiilor şi nici efectele obţinute ca urmare a utilizării unor astfel de servicii.

În concluzie, opinia expertului desemnat a condus la pronunțarea unei hotărâri judecătorești în defavoarea societății.

Cu privire la speța prezentată, opinia noastră este că argumentarea contribuabilului nu a fost suficient de solidă. Astfel, din informațiile existente reiese faptul că societatea deținea documente adiționale în vederea probării prestării efective și necesității serviciilor achiziționate, însă analiza expertului a avut în vedere substanța economică a operațiunilor, substanță care dacă a existat atunci în mod cert nu a fost suficient de bine documentată.

În urma acestui studiu de caz sunt important de notat și de reținut următoarele observații:

– Inspecția fiscală mereu va porni de la elemente de formă. În acest sens, în cazul cheltuielilor cu serviciile este important să verificați prevederile contractuale și dacă acestea sunt respectate sau nu în realitate;

– În cazul achizițiilor de servicii de la afiliați trebuie sa aveți mereu în vedere verificarea dublării funcțiilor (organigramă & fișa postului versus responsabilități contractuale). Adică trebuie să puteți justifica faptul că serviciile achiziționate de la afiliați nu se suprapun serviciilor achiziționate de la entități independente sau funcțiilor îndeplinite de personalul propriu;

– Pentru justificarea deductibilității fiscale, este necesar să realizați o verificare aprofundată a beneficiilor obținute ca urmare a achiziționării serviciilor și a utilității direct atribuibile de achiziția acestora;

– Înainte de inspecția fiscală aveți în vedere să verificați în detaliu documentele care probează prestarea efectivă și încercați să identificați acele elemente care pot indica contrariul;

– În cazul serviciilor achiziționate de la grup este necesar să analizați natura acestora și să identificați dacă acestea nu cumva includ costuri ale acționariatului (ale societății-mamă), care nu ar trebui decontate societății fiice;

– Degeaba realizați un studiu de comparabilitate pentru a proba prețurile de transfer atâta vreme cât elementele descrise anterior nu sunt luate în considerare. Practic analiza preturilor de transfer intervine la final, în măsura în care se poate proba prestarea efectivă și necesitatea serviciilor respective. În caz contrar studiul de comparabilitate nu mai are o utilitate întrucât oricum valoarea fiscală a serviciilor va fi desconsiderată integral.

Consultați textul integral al Deciziei DGFP.

Despre Viboal FindEx

LOGO_Viboal_Consulting_v3Viboal FindEx este un furnizor specializat în analizarea și documentarea prețurilor de transfer, parte a rețelei internaționale de practicieni în prețuri de transfer – Altus Alliance (www.altus-alliance.com).

Pentru a îmbunătăți calitatea documentațiilor livrate către clienți, examinăm cu atenție abordările autorităților fiscale, atât din România, cât și din afară, precum și reglementările emise de principalele organisme active în domeniul reglmentării prețurilor de transfer la nivel internațional. Analiza noastră devine valoare adăugată pentru client prin furnizarea de soluții adecvate, acceptate și argumentate.

Începând din 2013, Viboal FindEx a fost inclusă în anuarul World Tax redactat de către International Tax Review, anuar ce listează cele mai valoroase societăți de consultanță în domeniul fiscal din întreaga lume. În anul 2012 Viboal FindEx a fost nominalizată în cadrul premiilor europene de fiscalitate la categoriile “Best Newcomer” și “Central Europe Transfer Pricing Firm of the Year”. http://www.viboal-findex.ro/

- Publicitate -