Persoanele fizice care realizează venituri din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuinţe proprietate personală, având o capacitate de cazare între una şi 5 camere inclusiv, datorează un impozit pe venit stabilit ca normă anuală de venit.

Normele de venit anual pentru închirierea de camere în scop turistic pentru anul 2013 pentru categoriile de localităţi în care sunt amplasate locuinţele proprietate personală sunt stabilite conform Ordinului comun nr. 22/2012 al ministrului Dezvoltării Regionale şi Turismului şi nr. 28/10.01.2012 al ministrului Finanţelor Publice, prin decizii ale Directiile generale ale finantelor publice judetene.

Declarații
Contribuabilii care desfăşoară activităţi de închiriere de camere în scop turistic au obligaţia de a depune la organul fiscal competent formularul 220 „Declaraţie privind venitul estimat/norma de venit” şi vor completa anexa la declaraţie „Fişa capacităţii de cazare” cu informaţiile necesare în vederea stabilirii impozitului anual datorat, până la data de 31 ianuarie inclusiv, în cazul contribuabililor care au desfăşurat activitate şi în anul precedent, respectiv în termen de 15 zile de la începerea activităţii, în cazul contribuabililor care încep activitatea în cursul anului fiscal.
Important! Contribuabilii care au depus declaraţii de venit estimat în lunile noiembrie şi decembrie au obligaţia să depună formularul 200 până la 25 mai a anului următor, celui de realizare a venitului.

Termene de plată
Impozitul anual datorat se calculează prin aplicarea cotei de 16% asupra normei anuale de venit, impozitul fiind final. Impozitul se virează la bugetul de stat în două tranşe egale: 50% până la 25 iulie inclusiv şi 25 noiembrie inclusiv.

Ajustarea normelor
Normele de venit anuale pentru categoriile de localităţi menţionate, se ajustează prin diminuare, astfel:
– pentru locuinţele situate în mediul rural cu 10%;
– pentru camerele de locuit situate în construcţii din lemn, cu 10%;
– camerele care nu sunt dotate cu instalaţie de apă, canalizare şi de încălzire proprii sau comune, cu 20%;
– pentru camerele care nu sunt dotate cu instalaţii sanitare proprii, cu 20%;
– pentru camere care au suprafaţa mai mică de 10 mp, cu 5%;
– pentru camere care au mai mult de două locuri de cazare, cu 5%.
Coeficienţii de corecţie stabiliţi corespunzător criteriilor şi situaţiilor concrete ale fiecărui contribuabil nu pot să diminueze cu mai mult de 30% normele de venit anuale stabilite.

- publicitate -

Norma anuală de venit se reduce proporţional astfel încât să reflecte perioada din anul calendaristic pe parcursul căreia închirierea a fost efectuată, ţinând cont de data la care au intervenit următoarele situaţii:
– încetarea realizării de venituri din închirierea în scop turistic;
– întreruperile temporare datorate unor accidente, spitalizării şi altor cauze obiective, inclusiv cele de forţă majoră, dovedite cu documente justificative.

În cazul în care în cursul anului, contribuabilii care desfăşoară activităţi de închiriere de camere în scop turistic situate în locuinţe proprietate personală depăşesc capacitatea de cazare de 5 camere, au obligaţia ca în termen de 15 zile de la producerea evenimentului să depună formularul 220 pentru determinarea venitului în sistem real.