CECCAR: Propuneri de modificare a reglementărilor contabile

166

CECCAR – Corpul experților contabili și contabililor autorizați din România a transmis Ministerului Finanțelor Publice, în data de 28 iunie 2013, mai multe propuneri de perfecționare în domeniile reglementărilor contabile, impozitelor directe și impozitelor indirecte. Redăm mai jos textul propuneri de modificare a reglementărilor contabile, astfel cum a fost publicat pe siteul CECCAR.

Măsuri pentru respectarea prevederilor legale privind depunerea situaţiilor financiare şi completarea reglementărilor contabile conforme cu Directivele Europene aprobate prin OMFP 3055/2009

Măsuri pentru respectarea prevederilor legale privind depunerea situaţiilor financiare

Potrivit prevederilor Legii nr.82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 185 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare depunerea situaţiilor financiare aferente exerciţiului financiar 2012 se poate efectua în format hârtie şi în format electronic sau numai în formă electronică pe portalul www.e-guvernare.ro, având ataşată o semnătură electronică extinsă. Sunt depuse situaţiile financiare anuale, raportul lor, raportul cenzorilor ori raportul auditorilor financiari, după caz.

Prin depunerea online a situaţiilor financiare exista riscul ca documentele încărcate pe portalul www.e-guvernare.ro să nu îndeplinească condiţiile impuse de lege privind persoanele autorizate să semneze situaţiile financiare. Totodată, există riscul de a fi introduse, în mod ilegal, datele de identificare ale unui expert care nu a participat la întocmirea situaţiilor financiare, respectiv ale unui cenzor care nu a fost implicat în cenzoratul societăţii comerciale.

Considerăm că responsabilitatea întocmirii situaţiilor financiare reprezintă un aspect deosebit de important în vederea furnizării de informaţii contabile credibile.

Informaţiile divulgate de agenţii economici sunt agregate în indicatori macroeconomici şi sunt utilizate în luarea deciziilor de alocare a resurselor economice, motiv pentru care producerea acestora trebuie tratată cu responsabilitate.

De aceea, apreciem necesar ca datele privind persoanele şi calitatea în care întocmesc situaţiile financiare anuale, precum şi cenzorii care semnează raportul cenzorilor să fie făcute publice odată cu publicarea principalilor indicatori pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice. Prin transparenţă, agenţii economici ar fi descurajaţi să încalce legea, iar experţii contabili ar putea verifica şi sesiza organelor în drept situaţiile în care datele lor personale sunt utilizate în mod ilegal.

O altă măsură pentru a preveni încălcarea prevederilor legale privind calitatea persoanelor care întocmesc situaţiile financiare constă în impunerea de restricţii pentru semnarea situaţiilor financiare de Alta persoană împuternicită potrivit legii.

Pentru cazul în care absolvenţii de studii superioare economice pot semna situaţiile financiare, ar putea fi introdusă o cheie de validare care să verifice încadrarea indicatorilor Total Active şi Cifră de Afaceri în condiţiile impuse de lege.

Experţii contabilii au sesizat situaţii de încălcare a legii de natura celor menţionate mai sus şi apreciem că soluţiile sugerate de noi ar putea limita aceste cazuri. Împărtăşim preocuparea legiuitorului privind calitatea raportării financiare şi limitarea unor fenomene indezirabile cum ar fi evaziunea fiscală sau spălarea banilor, iar propunerile noastre vin în sprijinul acestor preocupări.

Completarea reglementărilor contabile conforme cu Directivele Europene aprobate prin OMFP 3055/2009

Pentru clarificarea reflectării în contabilitate a unor situaţii în care există incertitudini că subvenţiile vor fi încasate propunem introducerea următorului paragraf în reglementarea naţională:
“Subvenţiile guvernamentale, inclusiv subvenţiile nemonetare evaluate la valoarea justă nu trebuie recunoscute până când nu există siguranţa rezonabilă că:
a. entitatea va respecta condiţiile impuse de acordarea lor şi
b. subvenţiile vor fi primite.”
Un exemplu în acest sens îl reprezintă subvenţia pentru motorină, pentru care, în trimestrul în care este depusă cererea la APIA nu există niciun document de confirmare din partea autorităţilor că aceste creanţe sunt certe, existând bineînţeles posibilitatea ca solicitarea să nu fie aprobată.

sigla-ceccar

- Publicitate -