Numărul de mai al Revistei Curierul fiscal debutează cu Editorialul privind regimul fiscal al cheltuielilor cu indemnizaţia de deplasare: „de la a considera cheltuia deductibilă într-un anumit plafon şi nedeductibilă pentru ce depăşea plafonul (în ultimii ani plafonul era 2,5 x nivelul indemnizaţiei de deplasare acordată în cadrul instituţiilor publice) şi venit neimpozabil la salariat, s-a ajuns la începutul anului ca pentru partea de cheltuială ce depăşea plafonul sancţiunea fiscală să fie dublă: atât cheltuială nedeductibilă la plătitorul de venituri, cât şi venit salarial la salariat. Legea nr. 163/2013 a rezolvat această anomalie fiscală.”

Rubrica Info curier cuprinde:

• legislaţia fiscal-contabilă naţională şi europeană publicată în Monitorul Oficial şi în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene în perioada 3-11 iunie 2013

• Agenda obligaţiilor fiscale pe luna iunie oferită de Ernst & Young

Impozite directe

articolul semnat de Mihaela Mitroi şi Irina Preoteasa (Partner, Departamentul de consultanţă fiscală/Manager, Departamentul de impozitare persoane fizice, PwC) tratează, din punct de vedere al impozitului pe venit, situaţia în care persoane angajate de o companie din România sunt trimise să lucreze ca angajaţi detaşaţi pe teritoriul altor ţări (implicit să desfăşoare o activitate salarială în străinătate), continuând să fie plătite pentru activitatea salarială desfăşurată în străinătate de către angajatorul român.

– articolul semnat de Vigi Radu şi Bogdan Costea (Tax partners, Viboal FindEx) încearcă să furnizeze răspunsuri la cele mai importante întrebări care ar trebui puse în relaţie cu acordarea şi primirea de împrumuturi intra-grup, pornind de la faptul că în majoritatea cazurilor societăţile membre ale unui grup sunt finanţate preponderent prin împrumuturi de la grup: Este obligatoriu ca împrumuturile să fie purtătoare de dobândă? În măsura în care nivelul dobânzii este conform cu plafonul impus de lege există vreun risc fiscal? Cum sunt aplicabile preţurile de transfer în cazul împrumuturilor? Există şi alte riscuri fiscale?

– articolul semnat de Luisiana Dobrinescu (avocat, Dobrinescu Dobrev SCA) evidenţiază faptul că reglementarea fiscală a veniturilor din constituirea drepturilor reale asupra bunurilor imobile reprezintă încă un exemplu de tratament fiscal neunitar acordat unei categorii de venituri. Autoarea arată că, pentru evitarea interpretărilor eronate, titlul III din Codul fiscal privind impozitul pe venit ar trebui să conţină reglementări exprese privind regimul fiscal al veniturilor obţinute de transmiterea dezmembrămintelor dreptului de proprietate, iar o enumerare/ exemplificare a acestora în normele metodologice ar fi binevenită.

– articolul semnat de Georgiana Chirilă (Tax consultant, BDO Tax) subliniază că, din punct de vedere contabil, salariatul ar trebui să deconteze numai diurna în baza ordinului de deplasare şi separat, în calitate de mandatat al companiei la care este angajat poate întocmi un decont de cheltuieli pentru achiziţiile de bunuri şi servicii făcute în deplasare. Se pune întrebarea dacă acest decont de cheltuieli întocmit separat este considerat de fisc drept diurnă, şi dacă da, atunci ce se întâmplă cu toate deconturile de cheltuieli similare pe care acelaşi salariat le face dar nu se află în deplasare?

Impozite indirecte

– articolul semnat de Emanuela Matei (Cercetător în ştiinţe juridice, Facultatea de Drept, Universitatea din Lund, Suedia) prezintă, pe scurt, cauza C 85/11 în care Comisia Europeană aduce o acţiune formulată în temeiul art. 258 TFUE împotriva Irlandei prin care solicită Curţii de Justiţie a UE să constate că statul irlandez nu şi a îndeplinit obligaţiile care îi revin în temeiul art. 9 şi 11 din Directiva 2006/112/CE, întrucât a permis unor persoane neimpozabile să fie membre ale unui grup de persoane considerate în scopuri de aplicare a taxei pe valoarea adăugată ca persoană impozabilă unică.

Dreptul afacerilor

– articolul semnat de Horaţiu Sasu (jurist şi economist, consultant în afaceri) arată că în Codul fiscal găsim formulări necorelate cu actualele reglementări în materie civilă, autorul oprindu-se în acest număr la discutarea contractelor de intermediere, domeniu în care anumite exprimări ale Codului sau Normelor pot deruta. Este subliniată nevoia acordării de atenţie numelui contractului, denumirii părţilor şi clauzelor specifice, deoarece, în funcţie de interes, una sau alta din părţi beneficiază sau nu de facilităţi, scutiri, rambursări etc.

• Fiscalitate internaţională

– articolul semnat de Ciprian Păun (Conf. univ. dr., Facultatea de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor, Universitatea „Babeş-Bolyai”, avocat în Baroul Cluj) tratează semantica noţiunilor în Convenţia Model şi fiscalitatea internaţională, venind în sprijinul utilizatorilor de informaţii care ar putea întâmpina dificultăţi în interpretarea/înţelegerea anumitor noţiuni, ca urmare a diferenţelor existente între dreptul civil şi dreptul comun.

Procedură fiscală

– articolul semnat de Adriana Ion (consilier superior, ANAF) oferă o imagine de ansamblu asupra compensării în raporturile procedural-fiscale, cu privire specială asupra compensării ca instituţie de drept civil, domeniului de aplicare al instituţiei compensării în raporturile procedural-fiscale, compensării şi plăţilor în contul unic şi particularităţilor în procedura de compensare a creanţelor fiscale rezultate din raporturi juridice vamale, ca urmare a cererii de compensare depusă de contribuabilul titular al operaţiunii vamale.

Jurisprudenţă fiscală

– Jurisprudenţă fiscală naţională: judecător dr. Emanuel Albu (Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie) prezintă două hotărâri ale ICCJ privind motivele de suspendare a soluţionării contestaţiei fiscale şi cererea de plată a unor dobânzi pe perioada cât suma a rămas la dispoziţia bugetului de stat.

– Jurisprudenţa fiscală a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene: hotărârea din 18 aprilie 2013 în cauza având ca obiect o cerere de decizie preliminară formulată de Tribunalul Sibiu în procedura Mariana Irimie împotriva Administraţiei Finanţelor Publice Sibiu, Administraţiei Fondului pentru Mediu; hotărârea din 8 mai 2013 în cauza având ca obiect o cerere de decizie preliminară formulată de cour d’appel de Mons (Belgia) în procedura Petroma Transports SA, Martens Énergie SA, Martens Immo SA, Martens SA, Fabian Martens, Geoffroy Martens, Thibault Martens împotriva État belge; hotărârea din 30 mai 2013 în cauza având ca obiect o cerere de decizie preliminară formulată de CA Oradea în procedura Scandic Distilleries SA împotriva Direcţiei Generale de Administrare a Marilor Contribuabili; hotărârea din 16 mai 2013 în cauza având ca obiect o cerere de decizie preliminară formulată de Kúria (Ungaria)  în procedura Alakor Gabonatermelő és Forgalmazó Kft. împotriva Nemzeti Adó- és Vámhivatal Észak-alföldi Regionális Adó Főigazgatósága.

Rubrica Ghid fiscal răspunde în acest număr la întrebări legate de declararea TVA în cazul unei achiziţii intracomunitare pentru care aplică taxarea inversă 4426=4427.

 

- Publicitate -