Modificările Codului fiscal – august/septembrie 2013

80

Ministerul Finanţelor Publice a publicat pe 29 iulie un proiect de ordonanţă pentru modificarea şi completarea Legii 571/2003 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare. Proiectul a fost aprobat în ședința de Guvern din 30 iulie 2013, urmând a fi publicat în Monitorul Oficial.

Prin proiectul de Ordonanță se propune modificarea/completarea următoarelor acte:

Potrivit Notei de fundamentare publicate de MFP,  prin proiectul de Ordonanță, se propun următoarele modificări/completări ale Codului fiscal:

A. Titlul I „Dispoziţii generale”

1. Taxa pe valoarea adăugată aferentă achiziţiilor de bunuri şi/sau servicii efectuate în perioada în care persoana nu are un cod valabil de TVA, destinate operaţiunilor care dau drept de deducere potrivit Titlului VI, se deduce în primul decont de taxă prevăzut la art. 1562depus de persoana impozabilă după înregistrarea în scopuri de TVA, sau, după caz, într-un decont ulterior.

2. Beneficiarii care achiziţionează bunuri/servicii de la contribuabili declaraţi inactivi fiscal sau de la alte catregorii de persoane, cărora li s-a anulat înregistrarea în scopuri de TVA conform art. 153 alin. (9) lit. a)-e) din Codul fiscal, pot deduce taxa aferentă achiziţiilor respective dacă furnizorii se află în procedura falimentului potrivit Legii 85/2006 privind procedura insolvenţei, cu modificările şi completările ulterioare.

B. Titlul II „Impozit pe profit”

Urmare a aderării Croaţiei la Uniunea Europeană, începând cu data de 1 iulie 2013 se completează lista societăţilor pentru care sunt aplicabile prevederile Directivei 2011/96/CE a Consiliului, din 30 noiembrie 2011 privind regimul fiscal comun care se aplică societăţilor-mamă şi filialelor acestora din diferite state membre şi prevederile Directivei  2009/133/CE a Consiliului din 19 octombrie 2009 privind regimul fiscal comun care se aplică fuziunilor, divizărilor, divizărilor parţiale, cesionării de active şi schimburilor de acţiuni între societăţile din state membre diferite şi transferului sediului social al unei societăţi europene sau societăţi cooperative europene între statele membre cu societăţile aflate sub incidenţa legislaţiei croate.

C. Titlul III „Impozitul pe venit”

1. Pentru a evita o posibilă declanşare a unei acţiuni în constatarea neîndeplinirii obligaţiilor de stat membru, întrucât nu poate fi identificat un mecanism şi o autoritate internă care să confirme categoria corespunzătoare a instituţiei de credit, se propune abrogarea prevederii actuale privind acordarea deducerii reprezentând cheltuieli pentru economisire în sistem colectiv pentru domeniul locativ.

Pentru cheltuielile efectuate pentru economisirea în sistem colectiv pentru domeniul locativ, potrivit legii, în perioada 1 ianuarie 2013 şi până la abrogarea prevederii respective, se aplică reglementările în vigoare la data efectuării acestora. Cheltuielile efectuate în perioada respectivă se deduc din veniturile impozabile din salarii obţinute la funcţia de bază, aferente anului 2013, în limita unei sume maxime de 300 lei.

2. Prin prezentul proiect de ordonanţă se propune exceptarea de la impunere în cazul transmiterii dreptului de proprietate şi a dezmembrămintelor acestuia cu titlu de moştenire, indiferent de data decesului autorului succesiunii, pentru proprietăţile imobiliare înscrise în cadrul Programului naţional de cadastru şi carte funciară care fac obiectul lucrărilor de înregistrare sistematică. Eliminarea din sfera impozabilă are în vedere caracterul din oficiu şi gratuit al acestor lucrări, precum şi beneficiile aduse statului, prin crearea unei evidenţe corecte şi complete a imobilelor, care va avea consecinţă directă şi imediată creşterea veniturilor la bugetul de stat.

Totodată, prin modificarea dispoziţiilor alin. (6) al art. 771din Codul fiscal, a fost clarificată cerinţa privind solicitarea dovezii achitării impozitului pe venitul din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal, în vederea înscrierii în cartea funciară a imobilelor numai în situaţia în care impozitul se datorează. În cazul transmiterii dreptului de proprietate şi a dezmembrămintelor acestuia cu titlu de moştenire, pentru proprietăţile imobiliare înscrise în cadrul Programului naţional de cadastru şi carte funciară nu va fi solicitată dovada achitării impozitului.

Reglementările propuse au în vedere faptul că în anul 2013 încep efectiv lucrările de înregistrare sistematică la teren, în peste 130 de unităţi administrativ-teritoriale, în scopul efectuării activităţii de înregistrare sistematică a proprietăţilor imobiliare în sistemul integrat de cadastru şi publicitate imobiliară, aşa cum este prevăzut în Programul naţional de cadastru şi carte funciară, cuprins în Strategia Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, aprobată de Consiliul de Administraţie.

D. Titlul V „Impozitul pe veniturile obţinute din România de nerezidenţi şi impozitul pe reprezentanţele firmelor străine înfiinţate în România”

Urmare a aderării Croaţiei la Uniunea Europeană, începând cu data de 1 iulie 2013 se completează lista impozitelor şi a societăţilor cu impozitele şi societăţile aflate sub incidenţa legislaţiei croate, pentru care sunt aplicabile prevederile Directivei 2003/49/CE a Consiliului, din 3 iunie 2003 privind un sistem comun de impozitare aplicabil plăţilor de dobânzi şi redevenţe efectuate între societăţi asociate din state membre diferite, cu amendamentele ulterioare.

E. Titlul VI „Taxa pe valoarea adăugată”

1. Se implementează cota redusă de TVA de 9% pentru livrarea de pâine, grâu şi făină. Măsura este conformă cu prevederile Directivei 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată.

Pentru a asigura eficienţa măsurii introducerii cotei reduse de TVA în procesul de combatere a fraudei fiscale în domeniul comerţului cu pâine se propune aplicarea cotei reduse pe tot lanţul de producţie şi distribuţie, respectiv atât pentru pâine cât şi pentru materia primă principală, respectiv grâul şi făina. În scopul identificării corecte a produselor pentru care se aplică cota redusă de TVA au fost utilizate codurile corespunzătoare din Nomenclatura combinată, în cazul grâului şi a făinii, precum şi codurile CAEN în cazul pâinii.

2. Înregistrarea în scopuri de TVA a unei persoane impozabile se anulează în cazul în care asociaţii persoanei impozabile înfiinţate potrivit Legii 31/1990 au înscrise în cazierul fiscal fapte de natura infracţiunilor, dar numai în situaţia în care aceştia sunt reprezentativi, respectiv dacă deţin minimum 10% din capitalul social al societăţii. Măsura are drept scop evitarea situaţiilor în care datorită unui asociat nesemnificativ, care nu poate influenţa activitatea unei societăţi, dar care ar avea astfel de fapte în cazierul fiscal, ar conduce la prejudicii pentru societatea comercială datorită anulării înregistrării sale ca plătitor de TVA.

3. Persoanele impozabile cărora li s-a anulat înregistrarea în scopuri de TVA pentru că nu au depus deconturi de TVA pe o perioadă de 6 luni sau două trimestre calendaristice consecutive, se pot reînregistra oricând în scopuri de TVA, dacă prezintă deconturile nedepuse la termen şi o cerere motivată din care să rezulte că se angajează să depună la termenele prevăzute de lege deconturile de taxă. Aceste prevederi se aplică tuturor persoanelor cărora li s-a anulat înregistrarea începând cu data de 1 august 2012. Au fost liminate prevederile potrivit cărora aceste persoane nu mai aveau posibilitatea să se reînregistreze în scopuri de TVA dacă fapta era repetată, întrucât interzicerea înregistrării pe termen nelimitat contravine principiilor echităţii fiscale.

4. Persoanele impozabile cărora li s-a anulat înregistrarea în scopuri de TVA pentru că în deconturile depuse pentru 6 luni sau două trimestre consecutive nu au declarat  achiziţii de bunuri/servicii şi nici livrări de bunuri/prestări de servicii se pot reînregistra în scopuri de TVA oricând. Aceste prevederi se aplică tuturor persoanelor cărora li s-a anulat înregistrarea începând cu data de 1 august 2012. Au fost eliminate prevederile potrivit cărora aceste persoane nu mai aveau posibilitatea să se reînregistreze în scopuri de TVA dacă nu solicitau în termen de 180 de zile reînregistrarea, întrucât interzicerea înregistrării pe termen nelimitat contravine principiilor echităţii fiscale. În plus, există contribuabili care derulează activităţi finanţate din fonduri comunitare şi care din motive obiective, respectiv până la deschiderea finanţării, nu aveau posibilitatea să desfăşoare activităţi pe perioade care uneori depăşeau 6 luni.

5. S-a prevăzut că anularea înregistrării în scopuri de TVA produce efecte în cazul beneficiarului de la data operării anulării înregistrării în Registrul persoanelor impozabile a căror înregistrare în scopuri de TVA, nu de la data la care autoritatea fiscală a anulat codul de înregistrare, care în cele mai multe situaţii era anterioară. Măsura a fost luată ca urmare a numeroaselor reclamaţii primite din partea contribuabililor de buna credinţă care la data la care achiziţionau bunuri/servicii de la furnizori, aceştia erau înregistraţi în scop de TVA, iar după o perioadă constatau că organele fiscale au anulat codul furnizorului cu o dată anterioară, ceea ce conducea la pierderea dreptului de deducere a TVA.

6. În cazul înregistrării eronate în scopuri de TVA s-a stabilit că în perioada cuprinsă între data înregistrării eronate şi data anulării acesteia, persoana înregistrată eronat nu este obligată să factureze cu TVA, dar dacă facturează cu TVA plăteşte acest TVA, iar beneficiarul său are drept de deducere. În cazul anulării eronate a înregistrării în scopuri de TVA s-a stabilit că în perioada cuprinsă între data anulării eronate şi data reînregistrării, atât persoana în cauză cât şi beneficiarii acesteia îşi menţin  drepturile conferite de calitatea de plătitor de TVA.

7. Se implementează taxarea inversă pentru livrările de energie către comercianţi persoane impozabile şi pentru tranzacţiile cu certificate verzi. Implementarea taxării inverse pentru aceste categorii de bunuri/servicii este posibilă ca urmare a adoptării în data de 22 iulie 2013 de către Consiliul Uniunii Europene a Propunerii de directivă a Consiliului de modificare a Directivei 2006/112/CE cu privire la aplicarea opţională şi temporară a mecanismului de taxare inversă în legătură cu furnizarea anumitor bunuri şi servicii care prezintă risc de fraudă. Această măsură este destinată prevenirii fenomenului de evaziune fiscală în domeniile vizate, risc semnalat de mai multe state membre şi recunoscut de instituţiile europene care au aprobat propunerea de directivă. Totodată, prin această măsură vor fi soluţionate problemele de cash-flow semnalate de operatorii economici care efectuează livrări de energie şi tranzacţii cu certificate verzi.

F. Titlul VII „Accize şi alte taxe speciale”

1. Prin Scrisoarea de intenţie adresată Fondului Monetar Internaţional, România şi-a asumat angajamentul de a implementa măsuri de creştere a veniturilor colectate din accize. În acest sens, prezentul proiect de act normativ vizează majorarea nivelului accizelor pentu alcool etilic de la 750 euro/hl alcool pur la 1.000 euro/hl alcool pur.

2. Totodată, având în vedere perioada dificilă declanşată pe fondul crizei economico-financiare, precum şi necesitatea creşterii veniturilor bugetare se impune luarea unor măsuri de natură legislativă, respectiv extinderea sferei de aplicare a accizelor nearmonizate pentru o serie de produse de lux:

– bijuterii din aur şi/sau din platină, mai puţin verighete;

– confecţii din blănuri naturale;

– autoturisme şi autoturisme de teren, inclusiv cele importate sau achiziţionate intracomunitar, noi sau rulate, a căror capacitate ilindrică este mai mare sau egală cu 3.000 cm3;

– arme de vânătoare şi arme de uz personal, altele decât cele de uz militar sau de uz sportiv, precum şi muniţia aferentă;

– iahturi şi alte nave şi ambarcaţiuni, cu sau fără motor, pentru agrement, cu excepţia celor destinate utilizării în sportul de performanţă.

3. De asemenea, proiectul de act normativ prevede excluderea de la obligaţia marcării şi colorării a uleiurilor uzate, rezultate de la motoare de combustie, transmisii de la motoare, turbine, compresoare etc., care sunt utilizate pentru încălzire.

Se are în vedere faptul că măsura marcării şi colorării uleiurilor uzate – care sunt asimilate din punct de vedere al nivelului de accize cu păcura – este disproporţionată în raport cu scopul urmărit de cadrul legal în vigoare, respectiv prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale cu astfel de produse.

4. Proiectul de act normativ propune reducerea garanţiei ce trebuie constituită de expeditorul înregistrat la nivelul de 6% din valoarea accizelor aferente produselor accizabile expediate în regim suspensiv de accize, estimate la nivelul unui an, în vederea evitării declanşării de către Comisia Europeană a procedurii de infringement împotriva Romaniei, angajament asumat de România în urma declanşarii procedurii precontencioase în dosarul EU Pilot 25811/11/TAXU.

G. Titlul IX„Contribuţii sociale obligatorii”

Se clarifică modalitatea de reţinere la sursă a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele care realizează venituri din agricultură şi din asocieri fără personalitate juridică.

- Publicitate -