Modificarea şi completarea Normelor metodologice ale Codului fiscal (proiect HG)

69

ACTUALIZARE: HG 613/2013 – Modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Codului fiscal, aprobate prin HG 44/2004

Vineri, 9 august 2013, în sectiunea transparența decizională, MFP a publicat proiectul de Hotărâre pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.44/2004. 

Potrivit Notei de fundamnetare, prin proiectul de HG se propun următoarele modificări/completări:

A. Titlul II „Impozitul pe profit”
1. Urmare a aderării Croaţiei la Uniunea Europeană, începând cu data de 1 iulie 2013 se completează lista impozitelor pentru care sunt aplicabile prevederile Directivei 2011/96/CE a Consiliului, din 30 noiembrie 2011 privind regimul fiscal comun care se aplică societăţilor –mamă şi filialelor acestora din diferite state membre şi prevederile Directivei 2009/133/CE a Consiliului din 19 octombrie 2009 privind regimul fiscal comun care se aplică fuziunilor, divizărilor, divizărilor parţiale, cesionării de active şi schimburilor de acţiuni între societăţile din state membre diferite şi transferului sediului social al unei societăţi europene sau societăţi cooperative europene între statele membre, cu impozitele aflate sub incidenţa legislaţiei croate.
2. Se propune completarea pct.35^1 din normele metodologice cu prevederi clarificatoare legate de acordarea deducerii, în limita unei sume reprezentând echivalentul în lei a 400 de euro, într-un an fiscal, pentru fiecare participant, potrivit prevederilor art. 21 alin. (3) lit. j) din Codul fiscal, pentru contribuţiile la scheme de pensii facultative calificate astfel de Autoritatea de Supraveghere Financiară, efectuate către entităţi autorizate, din state membre ale Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European.

B. Titlul III „Impozitul pe venit”
Pentru asigurarea aplicării unui regim fiscal unitar şi evitarea declanşării unei posibile acţiuni în constatarea neîndeplinirii obligaţiilor de stat membru se propune modificarea normelor metodologice în sensul clarificării acordării deducerii contribuţiilor şi în cazul schemelor de pensii facultative calificate astfel de Autoritatea de Supraveghere Financiară şi administrate de către entităţi autorizate, din state membre ale Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European, astfel:
1. Normele metodologice date în aplicarea prevederilor art. 48 – “Reguli generale de stabilire a venitului net anual din activităţi independente, determinat pe baza contabilităţii în partidă simplă”, referitoare la enumerarea unor cheltuieli deductibile limitat, trebuie completate în sensul precizării privind deducerea cheltuielilor reprezentând contribuţiile plătite în numele angajaţilor la fonduri de pensii facultative potrivit Legii nr. 204/2006 privind pensile facultative, cu modificările şi completările ulterioare precum şi la schemele de pensii facultative calificate astfel de Autoritatea de Supraveghere Financiară şi efectuate către entităţi autorizate, din state membre ale Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European, în limita echivalentului în lei a 400 de euro pentru fiecare participant .
2. Normele metodologice date în aplicarea prevederilor art. 55 – “Venituri din salarii” şi art. 57 – “Determinarea impozitului pe venitul din salarii” trebuie completate cu precizări referitoare la contribuţiile la schemele de pensii facultative calificate astfel în conformitate cu legislaţia privind pensiile facultative de Autoritatea de Supraveghere Financiară şi administrate de către entităţi autorizate, din state membre ale Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European, în sensul:
– excluderii de la calificarea drept avantaje a contribuţiilor la schemele de pensii facultative suportate de angajatori, în limita stabilită potrivit legii;
– clarificării includerii în plafonul anual deductibil stabilit de lege, utilizat la determinarea bazei de calcul a impozitului pe veniturile din salarii obţinute la locul unde se află funcţia de bază atât a contribuţiilor la fondurile de pensii facultative efectuate potrivit Legii nr. 204/2006 privind pensile facultative, cu modificările şi completările ulterioare cât şi a celor efectuate la schemele de pensii facultative;
– deducerii contribuţiilor reţinute pentru schemele de pensii facultative numai pe baza documentelor privind calificarea schemelor respective, emise de Autoritatea de Supraveghere Financiară;
– utilizării aceluiaşi curs de schimb pentru transformarea din lei în euro atât a contribuţiilor la fondurile de pensii facultative şi cât şi a celor la schemele de pensii facultative;
– cumulării sumelor în euro reprezentând contribuţiile reţinute pentru fondurile de pensii facultative şi pentru schemele de pensii facultative şi verificarea încadrării în plafonul deductibil prevăzut de lege, de către plătitorii de venituri;
– deducerii contribuţiilor plătite direct de către angajatul care are calitatea de participant la fondurile de pensii facultative şi la schemele de pensii facultative, din veniturile lunii în care s-a efectuat plata, pe baza documentelor justificative şi a celor privind calificarea schemelor de pensii facultative;
– deducerii contribuţiilor la fondurile de pensii facultative şi la schemele de pensii facultative astfel încât la nivelul anului să nu depăşească echivalentul în lei a 400 de euro pentru fiecare participant .

Deducerea contribuţiilor la scheme de pensii facultative, calificate astfel în conformitate cu prevederile legislaţiei privind pensiile facultative, de către Autoritatea de Supraveghere Financiară şi administrate de către entităţi autorizate, din state membre ale Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European, se realizează numai pe baza documentelor emise de autoritatea respectivă, la solicitarea angajatorului/angajatului.

C. Titlul V „Impozitul pe veniturile obţinute din România de nerezidenţi şi impozitul pe reprezentanţele firmelor străine înfiinţate în România”

Abrogarea din Codul fiscal a prevederilor care transpun Directiva nr. 77/799/CEE privind asistenţa reciprocă între autorităţile competente din statele membre în domeniul taxării directe şi impunerii primelor de asigurare, cu amendamentele ulterioare şi preluarea acestora în Codul de procedură fiscală impun abrogarea şi din normele metodologice a impozitelor cărora le sunt aplicabile prevederile schimbului de informaţii în domeniul impozitelor directe, în cazul României şi al Bulgariei precum şi a autorităţii competente care efectuează schimbul de informaţii în domeniul impozitelor directe, în cazul Bulgariei.

D. Titlul VII „Accize şi alte taxe speciale”
Acest act normativ vizează corelarea Normelor metodologice cu modificările recente aduse Codului fiscal, respectiv:
• Abrogarea prevederilor legate de eliberarea pentru consum a produselor accizabile distruse total sau pierdute iremediabil atunci când se află în regim suspensiv de accize ca urmare a preluării acestor reglementări în Codul fiscal;
• Precizarea că referatul prevăzut la art. 20622 alin. (31) din Codul fiscal se depune la autoritatea comepetentă după obţinerea încadrării tarifare a produselor finite;
• Corelarea prevederilor referitoare la micul producător de bere cu modificările aduse Codului fiscal;
• Corelarea prevederilor referitoare la asimilarea produselor energetice din punct de vedere al nivelului accizelor cu modificările aduse Codului fiscal, în sensul că asimilarea trebuie să fie avizată de institute ori societăţi comerciale de specialitate;
• Stabilirea nivelurilor maxime ale garanţiilor ce trebuie constituite de antrepozitarii autorizaţi;
• Introducerea formulei de denaturare completă a alcoolului etilic şi a produselor alcoolice utilizată în toate statele membre ale Uniunii Europene;
• Precizarea că operatorii economici care realizează achiziţii intracomunitare de produse supuse accizelor nearmonizate au obligaţia de a se autoriza la autoritatea competentă.

Referințe anexate:
Proiect Hotărâre
Notă de fundamentare 

- Publicitate -

1 COMENTARIU

  1. […] HOTĂRÂREA nr. 613/2013 din 14 august 2013 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004 2013-08-22 – Publicat in MOF 528 din 22 August 2013 2013-08-11 – Proiect, Nota de fundamentare […]