ORDIN nr. 938/2013 pentru aprobarea formularului 630 „Decizie de impunere anuală pentru stabilirea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate“
2013-08-02 – Publicat in M.Of. nr. 485 din 2.8.2013

ORDIN nr. 938/2013 pentru aprobarea formularului 630 „Decizie de impunere anuală pentru stabilirea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate“

În temeiul art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 109/2009 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 29625 şi al art. 29628 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 228 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

 

Art. 1

(1) Se aprobă modelul şi conţinutul formularului 630 „Decizie de impunere anuală pentru stabilirea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate“, cod 14.13.02.19, precum şi anexa „Situaţie privind stabilirea contribuţiei lunare de asigurări sociale de sănătate“, prevăzute în anexa nr. 1.

(2) Anexa „Situaţie privind stabilirea contribuţiei lunare de asigurări sociale de sănătate“ face parte integrantă din formularul prevăzut la alin. (1).

 

Art. 2

(1) Formularul prevăzut la art. 1 se utilizează pentru stabilirea obligaţiilor anuale de plată a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, precum şi pentru regularizarea sumelor datorate cu titlu de plăţi anticipate.

(2) Formularul prevăzut la art. 1 se utilizează pentru stabilirea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate începând cu anul fiscal 2012.

(3) Anexa prevăzută la art. 1 alin. (2) se emite pentru fiecare categorie de venit pentru care se stabileşte contribuţia de asigurări sociale de sănătate.

 

Art. 3

Formularul prevăzut la art. 1 se comunică contribuabililor în conformitate cu prevederile art. 44 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Art. 4

Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare şi de păstrare a formularului de la art. 1 sunt stabilite în anexa nr. 2.

 

Art. 5

Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

 

Art. 6

Direcţia generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcţia generală de reglementare a colectării creanţelor bugetare, Direcţia generală de tehnologia informaţiei, precum şi direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

 

Art. 7

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, Gelu-Ştefan Diaconu

 

ANEXA Nr. 1*)  – PDF

ANEXĂ la decizie

SITUAŢIE privind stabilirea contribuţiei lunare de asigurări sociale de sănătate pentru veniturile de la pct. ………. din Decizia nr. ………. pe anul ……….

CNP/NIF
Luna  
Decizie anterioară Decizie curentă
Bază de calcul Contribuţia de asigurări sociale de sănătate Bază de calcul Contribuţia de asigurări sociale de sănătate
1. 2. 3. 4. 5.
1. Ianuarie
2. Februarie
3. Martie
4. Aprilie
5. Mai
6. Iunie
7. Iulie
8. August
9. Septembrie
10. Octombrie
11. Noiembrie
12. Decembrie
TOTAL:

Prezenta constituie anexă la formularul „Decizie de impunere anuală pentru stabilirea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate“ nr. ………. pe anul ………. .

 

 

ANEXA Nr. 2

Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare şi de păstrare a formularului 630 „Decizie de impunere anuală pentru stabilirea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate“, cod 14.13.02.19

A. Denumire: „Decizie de impunere anuală pentru stabilirea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate“

1. Cod: 14.13.02.19

2. Format: A4/t1

3. Caracteristici de tipărire:

– se tipăreşte pe o singură faţă;

– se poate utiliza şi echipament informatic pentru editare şi completare, cu adaptări adecvate situaţiei contribuabilului.

4. Se difuzează gratuit.

5. Se utilizează la regularizarea sumelor reprezentând contribuţia de asigurări sociale de sănătate, datorate cu titlu de plăţi anticipate, precum şi pentru stabilirea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate în situaţia în care nu s-au stabilit plăţi, potrivit legii.

6. Se întocmeşte în două exemplare de către organul fiscal competent.

7. Circulă:

– un exemplar, la organul fiscal competent;

– un exemplar, la contribuabil.

8. Se arhivează la dosarul contribuabilului.

B. Denumire: Anexa „Situaţie privind stabilirea contribuţiei lunare de asigurări sociale de sănătate“

1. Format: A4/t1

2. Caracteristici de tipărire:

– se tipăreşte pe o singură faţă;

– se poate utiliza şi echipament informatic pentru editare şi completare, cu adaptări adecvate situaţiei contribuabilului.

3. Se difuzează gratuit.

4. Se întocmeşte ca anexă la formularul 630.

5. Se utilizează la stabilirea contribuţiei lunare de asigurări sociale de sănătate, pentru fiecare categorie de venituri.

6. Se întocmeşte în două exemplare de către organul fiscal competent.

7. Circulă:

– un exemplar, la organul fiscal competent;

– un exemplar, la contribuabil.

8. Se arhivează împreună cu formularul 630 la dosarul contribuabilului.

 

 

Note de subsol:

Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.

- Publicitate -

1 COMENTARIU