(1) Veniturile impozabile obtinute din Romania, indiferent daca veniturile sunt primite in Romania sau in strainatate, sunt:
AC15-2 a) dividende de la un rezident; AC15-2
AC15-2 a) dividende de la o persoana juridica romana; AC15-2
b) dobanzi de la un rezident;
c) dobanzi de la un nerezident care are un sediu permanent in Romania, daca dobanda este o cheltuiala a sediului permanent;
d) redevente de la un rezident;
e) redevente de la un nerezident care are un sediu permanent in Romania, daca redeventa este o cheltuiala a sediului permanent;
f) comisioane de la un rezident;
g) comisioane de la un nerezident care are un sediu permanent in Romania, daca comisionul este o cheltuiala a sediului permanent;
h) venituri din activitati sportive si de divertisment desfasurate in Romania, indiferent daca veniturile sunt primite de catre persoanele care participa efectiv la asemenea activitati sau de catre alte persoane;
i) venituri din prestarea de servicii de management sau de consultanta din orice domeniu, daca aceste venituri sunt obtinute de la un rezident sau daca veniturile respective sunt cheltuieli ale unui sediu permanent in Romania;
j) venituri reprezentand remuneratii primite de nerezidenti ce au calitatea de administrator, fondator sau membru al consiliului de administratie al unei persoane juridice romane;
k) venituri din servicii prestate in Romania, exclusiv transportul international si prestarile de servicii accesorii acestui transport;
l) venituri din profesii independente desfasurate in Romania – doctor, avocat, inginer, dentist, arhitect, auditor si alte profesii similare -, in cazul cand sunt obtinute in alte conditii decat prin intermediul unui sediu permanent sau intr-o perioada sau in mai multe perioade care nu depasesc in total 183 de zile pe parcursul oricarui interval de 12 luni consecutive care se incheie in anul calendaristic vizat;
m) veniturile din pensii primite de la bugetul asigurarilor sociale sau de la bugetul de stat, in masura in care pensia lunara depaseste plafonul prevazut la art. 69;
n) abrogata;
o) venituri din premii acordate la concursuri organizate in Romania;
p) venituri obtinute la jocurile de noroc practicate in Romania, de la fiecare joc de noroc, obtinute de la acelasi organizator intr-o singura zi de joc.
q) venituri realizate de nerezidenţi din lichidarea unei persoane juridice române. Venitul brut realizat din lichidarea unei persoane juridice române reprezintã suma excedentului distributiilor în bani sau în naturã care depãşeşte aportul la capitalul social al persoanei fizice/juridice beneficiare.
q) venituri realizate de nerezidenti din lichidare sau dizolvare fara lichidare a unei persoane juridice romane. Venitul brut realizat din lichidare sau dizolvare fara lichidare a unei persoane juridice romane reprezinta suma excedentului distributiilor in bani sau in natura care depaseste aportul la capitalul social al persoanei fizice/juridice beneficiare.
AC26-2 (2) Urmatoarele venituri impozabile obtinute din Romania nu sunt impozitate potrivit prezentului capitol si se impoziteaza conform titlului II, III sau IV^1, dupa caz: AC26-2
AC26-2 AC21-2 (2) Urmatoarele venituri impozabile obtinute din Romania nu sunt impozitate potrivit prezentului capitol si se impoziteaza conform titlului II sau III, dupa caz: AC21-2 AC26-2
AC21-2 AC8-2 (2) Urmatoarele venituri impozabile obtinute din Romania nu sunt impozitate potrivit prezentului capitol si se impoziteaza conform titlurilor II, III sau IV, dupa caz: AC8-2 AC21-2
AC8-2 a) veniturile unui nerezident, care sunt atribuibile unui sediu permanent in Romania;
b) veniturile unei persoane juridice straine obtinute din proprietati imobiliare situate in Romania sau din transferul titlurilor de participare, asa cum sunt definite la art. 7 alin. (1) pct. 31, detinute intr-o persoana juridica romana;
c) venituri ale unei persoane fizice nerezidente, obtinute dintr-o activitate dependenta desfasurata in Romania;
d) veniturile unei persoane fizice nerezidente obtinute din inchirierea sau din alta forma de cedare a dreptului de folosinta a unei proprietati imobiliare situate in Romania, din transferul proprietatilor imobiliare situate in Romania, din transferul titlurilor de participare, asa cum sunt definite la art. 7 alin. (1) pct. 31, detinute la o persoana juridica romana, si din transferul titlurilor de valoare, asa cum sunt definite la art. 65 alin. (1) lit. c); AC8-2
AC26-2 e) veniturile obtinute de nerezidenti dintr-o asociere constituita in Romania, inclusiv dintr-o asociere a unei persoane fizice nerezidente cu o microintreprindere. AC26-2
AC26-2 AC21-2 e) veniturile obtinute de nerezidenti dintr-o asociere constituita in Romania. AC21-2 AC26-2
AC21-2 AC8-2 e) veniturile obtinute de nerezidenti dintr-o asociere constituita in Romania, inclusiv dintr-o asociere a unei persoane fizice nerezidente cu o microintreprindere. AC8-2 AC21-2
AC8-2 (2) Urmatoarele venituri impozabile obtinute din Romania nu sunt impozitate potrivit prezentului capitol si se impoziteaza conform titlurilor II sau III, dupa caz:
a) veniturile unui nerezident, care sunt atribuibile unui sediu permanent in Romania;
b) veniturile unei persoane juridice straine obtinute din proprietati imobiliare situate in Romania sau din transferul titlurilor de participare detinute intr-o persoana juridica romana;
c) venituri ale unei persoane fizice nerezidente, obtinute dintr-o activitate dependenta desfasurata in Romania;
d) veniturile unei persoane fizice nerezidente obţinute din închirierea sau din alta forma de cedare a dreptului de folosinta a unei proprietati imobiliare situate în Romania, din transferul proprietatilor imobiliare situate in Romania, din transferul titlurilor de participare detinute la o persoana juridica romana si din transferul titlurilor de valoare, altele decat titlurile de participare.
AC8-2
d) veniturile unei persoane fizice nerezidente obtinute din inchirierea sau alta forma de cedare a dreptului de folosinta a unei proprietati imobiliare situate in Romania sau din transferul titlurilor de participare detinute intr-o persoana juridica romana*).
AC8-2 (3) Veniturile obtinute de organismele nerezidente de plasament colectiv fara personalitate juridica din transferul titlurilor de valoare, asa cum sunt definite la art. 65 alin. (1) lit. c), respectiv al titlurilor de participare, asa cum sunt definite la art. 7 alin. (1) pct. 31, detinute direct sau indirect intr-o persoana juridica romana, nu reprezinta venituri impozabile in Romania.
AC21-2 (4) Veniturile obtinute din Romania de nerezidenti din transferul instrumentelor financiare derivate, definite potrivit legii, nu reprezinta venituri impozabile in Romania. AC21-2
(5) Veniturile obtinute de nerezidenti pe piete de capital straine din transferul titlurilor de participare, asa cum sunt definite la art. 7 alin. (1) pct. 31, detinute la o persoana juridica romana, precum si din transferul titlurilor de valoare, asa cum sunt definite la art. 65 alin. (1) lit. c), emise de rezidenti romani, nu reprezinta venituri impozabile in Romania. AC8-2

- publicitate -

5 COMENTARII

 1. Litera i) a alin. (1) al art. 115 a fost modificata de pct. 67 al art. I din ORDONANTA nr. 83/2004.

  Literele k) si m) ale alin. (1) al art. 115 au fost modificate de pct. 36 al art. I din LEGEA nr. 163/2005.

  Litera n) a alin. (1) a fost abrogata de pct. 36 al art. I din LEGEA nr. 163/2005.

  Litera q) a alin. (1) al art. 115 a fost introdusa de pct. 70 al art. I din LEGEA nr. 343/2006.

  *) Pct. 39 al art. I din LEGEA nr. 163/2005 prevede:

  "Cota de impozit de 16% se aplica incepand cu data de 1 ianuarie 2006 si pentru veniturile realizate de persoanele fizice si juridice nerezidente, prevazute la art. 115, cu exceptia veniturilor obtinute din jocuri de noroc pentru care se mentine cota de impozit de 20%."