Sari la conținut

HG 274/2013 – Acordarea ajutoarelor de minimis pentru investiţiile realizate de întreprinderile mici şi mijlocii – ACTUALIZATĂ

HOTĂRÂRE nr. 274/2013 privind acordarea ajutoarelor de minimis pentru investiţiile realizate de întreprinderile mici şi mijlocii (HG 274/2013 ACTUALIZATĂ)

Data

Titlu act modificare/completare

Monitorul Oficial

Modificări

12 iulie 2013 Hotărâre nr. 453/2013 – pentru modificarea şi completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 274/2013 privind acordarea ajutoarelor de minimis pentru investiţiile realizate de întreprinderile mici şi mijlocii MOF 424/2013 PROCEDURĂ, ARTICOLUL 1, ARTICOLUL 2, ARTICOLUL 3, ARTICOLUL 4, ARTICOLUL 5, FORMULARUL Nr. 1, FORMULARUL Nr. 7
28 mai 2013 Publicat in M.Of. nr. 305 din 28.5.2013  MOF 305/2013

Documente anexate:
HG-274-2013-schema-minimis-monitorul-oficial
HG-453-2013-modif-HG-274-2013-schema-minimis-monitorul-oficial
Formulare – format editabil:
HG-274-2013-Cerere de acord pentru finantare-formular 1
HG-274-2013-Declaratie pe propria raspundere IMM-uri-formular 2
HG-274-2013-Angajament-formular 3
HG-274-2013-Cerere de plata a ajutorului de minimis-formular 4
HG-274-2013-Cerere de anulare totala sau partiala-formular 7
Alte informații, precizări – Finantare IMM

HOTĂRÂRE nr. 274/2013 privind acordarea ajutoarelor de minimis pentru investiţiile realizate de întreprinderile mici şi mijlocii

 

Având în vedere dispoziţiile art. 6 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 85/2008 privind stimularea investiţiilor, aprobată prin Legea nr. 78/2009, cu completările ulterioare,

în temeiul prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.998/2006 al Comisiei din 15 decembrie 2006 privind aplicarea articolelor 87 şi 88 din tratat ajutoarelor de minimis şi ale art. 108 din Constituţia României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

 

Art. 1

(1) Scopul prezentei hotărâri îl reprezintă instituirea unei scheme de ajutor de stat având ca obiectiv acordarea de ajutoare de minimis pentru investiţiile realizate de întreprinderile mici şi mijlocii, denumite în continuare IMM-uri, care îşi desfăşoară activitatea în toate sectoarele de activitate, cu excepţia celor prevăzute la art. 3.

(2) Ajutorul de minimis reprezintă un ajutor de stat care nu depăşeşte plafonul prevăzut de reglementările dreptului Uniunii Europene în vigoare.

(3) Ajutoarele de minimis nu sunt supuse procedurii de notificare şi sunt reglementate prin Regulamentul (CE) nr. 1.998/2006 al Comisiei din 15 decembrie 2006 privind aplicarea articolelor 87 şi 88 din tratat ajutoarelor de minimis, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 379 din 28 decembrie 2006, denumit în continuare Regulament.

 

Art. 2

Ajutorul de minimis se acordă IMM-uri lor, cu respectarea prevederilor prezentei hotărâri şi ale Regulamentului, prin alocări de la bugetul de stat, din bugetul Ministerului Finanţelor Publice – Acţiuni generale, sub formă de sume nerambursabile, în procent de 100% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile aprobate spre finanţare, în limita echivalentului în lei al valorii maxime de 200.000 euro, respectiv 100.000 euro în cazul întreprinderilor care desfăşoară activitate în domeniul transportului rutier, pe o perioadă de 3 ani fiscali consecutivi.

 

CAPITOLUL II

Criterii de eligibilitate

 

Art. 3

Prezenta hotărâre se aplică ajutoarelor acordate întreprinderilor din toate sectoarele, cu excepţia celor prevăzute la art. 1 alin. (1) din Regulament:

a) ajutoarelor acordate întreprinderilor care îşi desfăşoară activitatea în sectoarele pescuitului şi acvaculturii, reglementate de Regulamentul (CE) nr. 104/2000 al Consiliului din 17 decembrie 1999 privind organizarea comună a pieţelor în sectorul produselor pescăreşti şi de acvacultură;

b) ajutoarelor acordate întreprinderilor care îşi desfăşoară activitatea în producţia primară de produse agricole, astfel cum sunt enumerate în anexa I la Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, denumit în continuare Tratat;

c) ajutoarelor acordate întreprinderilor care îşi desfăşoară activitatea în transformarea şi comercializarea produselor agricole, astfel cum sunt enumerate în anexa I la Tratat, atunci când valoarea ajutorului este stabilită pe baza preţului sau a cantităţii produselor în cauză achiziţionate de la producătorii primari ori introduse pe piaţă de întreprinderile în cauză;

d) ajutoarelor acordate întreprinderilor care îşi desfăşoară activitatea în transformarea şi comercializarea produselor agricole, astfel cum sunt enumerate în anexa I la Tratat, atunci când ajutorul este condiţionat de transferarea lui parţială sau integrală către producătorii primari;

e) ajutoarelor destinate activităţilor legate de exportul către ţări terţe sau către state membre ale Uniunii Europene, respectiv ajutoarelor legate direct de cantităţile exportate, ajutoarelor destinate înfiinţării şi funcţionării unei reţele de distribuţie ori destinate altor cheltuieli curente legate de activitatea de export;

f) ajutoarelor subordonate folosirii mărfurilor autohtone în locul celor importate;

g) ajutoarelor acordate întreprinderilor care îşi desfăşoară activitatea în sectorul cărbunelui, în sensul Regulamentului (CE) nr. 1.407/2002 al Consiliului din 23 iulie 2002 privind ajutorul de stat pentru industria cărbunelui;

h) ajutoarelor pentru achiziţia de vehicule de transport rutier de mărfuri, acordate întreprinderilor care efectuează transport rutier de mărfuri în numele terţilor;

i) ajutoarelor acordate întreprinderilor aflate în dificultate.

 

Art. 4

Beneficiarii ajutorului de minimis în temeiul prezentei hotărâri sunt întreprinderile care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

a) sunt înregistrate potrivit prevederilor Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sau ale Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, cu modificările şi completările ulterioare, sunt încadrate în categoria IMM-urilor, conform prevederilor Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, şi au sediul şi îşi desfăşoară activitatea în România;

b) desfăşoară activitate economică;

c) nu au primit ajutoare de minimis pe o perioadă de 3 ani fiscali consecutivi, anul fiscal în curs şi 2 ani anteriori, sau, dacă au primit ajutoare de minimis în această perioadă, acestea cumulate nu depăşesc plafonul echivalent în lei a 200.000 euro, respectiv a 100.000 euro în cazul întreprinderilor care desfăşoară activitate în domeniul transportului rutier, indiferent de sursa de finanţare;

d) prezintă un plan de investiţii pentru care se solicită finanţarea, cu evidenţierea cheltuielilor eligibile;

e) prezintă un studiu tehnico-economic din care rezultă viabilitatea proiectului de investiţii şi eficienţa economică a întreprinderii solicitante în următorii 3 ani de la finalizarea investiţiei;

f) prezintă un angajament ferm privind menţinerea locurilor de muncă existente la data înregistrării cererii de acord pentru finanţare, precum şi crearea până la finalizarea investiţiei şi menţinerea, pe o perioadă de minimum 3 ani de la finalizarea investiţiei, a:

(i) 5 locuri de muncă, din care cel puţin două locuri de muncă pentru persoane care nu au avut contract individual de muncă în ultimele 3 luni, în cazul unui ajutor de minimis de până la 100.000 euro inclusiv;

(ii) 7 locuri de muncă, din care cel puţin 3 locuri de muncă pentru persoane care nu au avut contract individual de muncă în ultimele 3 luni, în cazul unui ajutor de minimis de la 100.000 euro până la 200.000 euro inclusiv;

g) nu înregistrează debite restante la bugetele componente ale bugetului general consolidat;

h) nu se află în procedură de executare silită, insolvenţă, faliment, reorganizare judiciară, dizolvare, închidere operaţională, lichidare;

i) nu intră în categoria „întreprinderilor în dificultate“ potrivit prevederilor cap. 2 secţiunea 2.1 din Comunicarea Comisiei – Liniile directoare privind ajutorul de stat pentru salvarea şi restructurarea întreprinderilor aflate în dificultate (2004/C 244/02), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr. 244 din 1 octombrie 2004;

j) nu au fost emise împotriva lor decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau, în cazul în care asemenea decizii au fost emise, acestea au fost executate.

 

CAPITOLUL III

Reguli procedurale

 

Art. 5

(1) Întreprinderile vor depune la Ministerul Finanţelor Publice o declaraţie scrisă referitoare la toate ajutoarele de minimis primite pe parcursul precedenţilor 2 ani fiscali şi al anului fiscal în curs.

(2) În conformitate cu principiile care reglementează ajutoarele ce fac obiectul art. 107 alin. (1) din Tratat, se consideră că ajutoarele de minimis se acordă în momentul în care întreprinderea obţine dreptul legal de principiu de a primi ajutorul, respectiv data aprobării acordului pentru finanţare.

(3) Ministerul Finanţelor Publice, în calitate de furnizor, informează în scris întreprinderile beneficiare cu privire la cuantumul ajutorului aprobat şi la caracterul de minimis al acestuia, făcând referire explicită la prevederile dreptului Uniunii Europene în domeniu.

 

Art. 6

(1) Ministerul Finanţelor Publice acordă ajutor de minimis după verificarea respectării condiţiilor prevăzute la art. 4.

(2) Plafoanele prevăzute la art. 4 lit. c) se exprimă în valori brute, înainte de deducerea oricărui impozit sau oricărei altei taxe.

 

Art. 7

Ministerul Finanţelor Publice păstrează o evidenţă a ajutoarelor de minimis acordate în baza schemei instituite prin prezenta hotărâre pe o perioadă de 10 ani fiscali de la data la care este acordat ultimul ajutor de minimis în cadrul schemei.

 

Art. 8

(1) Ministerul Finanţelor Publice, în calitate de furnizor, verifică periodic, pe parcursul a 3 ani de la finalizarea investiţiei, respectarea îndeplinirii prevederilor prezentei hotărâri.

(2) Nerespectarea de către întreprinderile beneficiare de ajutor de minimis a condiţiilor prevăzute de prezenta hotărâre, precum şi a oricăror obligaţii asumate în vederea obţinerii finanţării determină aplicarea de către Ministerul Finanţelor Publice, în calitate de furnizor, a măsurilor legale necesare în vederea recuperării ajutorului de minimis acordat.

 

Art. 9

(1) Prezenta schemă de ajutor de minimis se aplică de la data deschiderii sesiunii până la 30 iunie 2014, cu posibilitatea prelungirii, pentru emiterea acordurilor pentru finanţare, în limita bugetului alocat pentru aceasta.

(2) Plata ajutorului de minimis se efectuează până la 31 decembrie 2016, în limita bugetului anual alocat schemei.

(3) Bugetul maxim al schemei de ajutor de minimis este de 400 milioane lei, respectiv echivalentul a aproximativ 100 milioane euro, cu posibilitatea suplimentării, astfel:

a) credite de angajament pentru emiterea de acorduri pentru finanţare, pentru perioada 2013–2014;

b) credite bugetare pentru plata ajutorului de minimis, pentru perioada 2014–2016.

(4) Numărul estimat de IMM-uri beneficiare de ajutor de minimis este 1.000.

(5) În cazul în care legislaţia Uniunii Europene în domeniul acordării ajutoarelor de minimis se modifică, prevederile prezentei scheme de ajutor de minimis vor fi modificate corespunzător.

 

Art. 10

Procedura de acordare a ajutoarelor de minimis pentru investiţiile realizate de IMM-uri este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice, Daniel Chiţoiu

Ministrul delegat pentru buget, Liviu Voinea

Ministrul afacerilor externe, Titus Corlăţean

Ministrul delegat pentru întreprinderi mici şi mijlocii, mediul de afaceri şi turism, Maria Grapini

 

ANEXĂ

PROCEDURĂ privind acordarea ajutoarelor de minimis pentru investiţiile realizate de întreprinderile mici şi mijlocii

 

CAPITOLUL I Definiţii

ARTICOLUL 1

În sensul prezentei proceduri, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:

a)ajutor de stat – orice ajutor acordat de stat sau prin intermediul resurselor de stat, sub orice formă, care denaturează ori ameninţă să denatureze concurenţa, prin favorizarea anumitor întreprinderi sau sectoare de producţie, în măsura în care acestea afectează schimburile comerciale dintre statele membre;

b)schemă de ajutor de stat – orice act în baza căruia, fără a fi necesare măsuri suplimentare de punere în aplicare, pot fi acordate ajutoare individuale întreprinderilor definite în mod general şi abstract, precum şi orice act în baza căruia ajutorul, care nu este legat de un anumit proiect, poate fi acordat uneia sau mai multor întreprinderi pentru o perioadă de timp nedeterminată şi/sau într-un cuantum nedeterminat;

c)acordul pentru finanţare – actul juridic care atestă dreptul de principiu al întreprinderii solicitante de a beneficia de ajutor de minimis şi din care rezultă o obligaţie pe seama fondurilor publice;

d)întreprindere – orice formă de organizare a unei activităţi economice care este autorizată, potrivit Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sau Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, cu modificările şi completările ulterioare, să facă acte şi fapte de comerţ, în scopul obţinerii de profit, în condiţii de concurenţă, respectiv societăţi comerciale şi societăţi cooperative;

e)întreprinderi mici şi mijlocii (IMM) – acele întreprinderi care au mai puţin de 250 de angajaţi şi care fie au o cifră de afaceri anuală netă care nu depăşeşte echivalentul în lei a 50 milioane euro, fie deţin active totale care nu depăşesc echivalentul în lei a 43 milioane euro şi se clasifică, în conformitate cu prevederile Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, după cum urmează:

întreprindere mijlocie din cadrul categoriei de IMM este întreprinderea care are între 50 şi 249 de salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă de până la 50 milioane euro, echivalent în lei, sau deţine active totale care nu depăşesc echivalentul în lei a 43 milioane euro;

întreprindere mică din cadrul categoriei de IMM este întreprinderea care are între 10 şi 49 de salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă sau deţine active totale de până la 10 milioane euro, echivalent în lei;

microîntreprindere din cadrul categoriei de IMM este întreprinderea care are până la 9 salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă sau deţine active totale de până la 2 milioane euro, echivalent în lei;

f)demararea investiţiei – începerea lucrărilor de construcţie sau, după caz, prima comandă fermă pentru echipamente, excluzând studiile de prefezabilitate;

g)locaţia realizării investiţiei – sediul social sau unul din punctele de lucru ale întreprinderii, înregistrate la oficiul registrului comerţului, unde se realizează investiţia;

h)construcţie – clădire industrială, pentru învăţământ, ştiinţă, cultură şi artă, ocrotirea sănătăţii, asistenţă socială, cultură fizică şi agrement, în care se desfăşoară activitatea pentru care se solicită finanţarea;

h)construcţie – clădire cu următoarele destinaţii: industrială, învăţământ, ştiinţă, cultură şi artă, ocrotirea sănătăţii, asistenţă socială, cultură fizică şi agrement, precum şi prestarea altor servicii, în care se desfăşoară activitatea pentru care se solicită finanţarea;

i)arie desfăşurată – suma ariilor tuturor nivelelor construcţiei, conform STAS 4908–85 „Clădiri civile, industriale şi agrozootehnice. Arii şi volume convenţionale“;

j)plan de investiţii – document care cuprinde lista activelor corporale amortizabile aferente investiţiei, cu indicarea denumirii activului, cantităţii, preţului unitar şi a valorii totale, precum şi a calendarului de efectuare a cheltuielilor aferente;

k)loc de muncă – locul de muncă ocupat de o persoană angajată pe baza unui contract de muncă pe o perioadă nedeterminată cu normă întreagă;

l)crearea de locuri de muncă – creşterea numărului de salariaţi angajaţi direct de întreprinderea beneficiară de ajutor de minimis, în raport cu numărul de locuri de muncă existente la momentul înregistrării cererii de acord pentru finanţare.
ADNOTARE – modificat de:
Hotărâre nr. 453/2013 – pentru modificarea şi completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 274/2013 privind acordarea ajutoarelor de minimis pentru investiţiile realizate de întreprinderile mici şi mijlocii din 10 iulie 2013, M. Of. 424/2013;

 

CAPITOLUL II Cheltuieli eligibile

ARTICOLUL 2

(1) Sunt considerate cheltuieli eligibile cheltuielile legate de investiţiile în active corporale referitoare la:

a) realizarea de construcţii noi industriale, pentru învăţământ, ştiinţă, cultură şi artă, ocrotirea sănătăţii, asistenţă socială, cultură fizică şi agrement, destinate desfăşurării activităţii pentru care s-a solicitat finanţare;

a) realizarea de construcţii noi cu următoarele destinaţii: industrială, învăţământ, ştiinţă, cultură şi artă, ocrotirea sănătăţii, asistenţă socială, cultură fizică şi agrement, precum şi prestarea altor servicii, în vederea desfăşurării activităţii pentru care s-a solicitat finanţare;

b) achiziţia de construcţii industriale, pentru învăţământ, ştiinţă, cultură şi artă, ocrotirea sănătăţii, asistenţă socială, cultură fizică şi agrement, destinate desfăşurării activităţii pentru care s-a solicitat finanţare;

b) achiziţia de construcţii cu următoarele destinaţii: industrială, învăţământ, ştiinţă, cultură şi artă, ocrotirea sănătăţii, asistenţă socială, cultură fizică şi agrement, precum şi prestarea altor servicii, în vederea desfăşurării activităţii pentru care s-a solicitat finanţare;

c) echipamente tehnologice – maşini, utilaje şi instalaţii de lucru;

d) aparate şi instalaţii de măsurare, control şi reglare;

e) mijloace de transport neînmatriculabile, pentru susţinerea activităţii întreprinderii;

f) echipamente IT.

(2) Toate cheltuielile eligibile aferente investiţiei vor fi considerate fără TVA.

(3) Pentru a fi considerate cheltuieli eligibile, activele corporale trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

a) să fie exploatate exclusiv de întreprinderea beneficiară de ajutor de minimis în scopul desfăşurării activităţii ce face obiectul finanţării;

b) să fie considerate active amortizabile, conform prevederilor legale în vigoare, pentru care nu se aplică amortizarea accelerată;

c) să fie achiziţionate în condiţii de piaţă, cu respectarea principiilor nediscriminării, tratamentului egal, transparenţei, utilizării eficiente a fondurilor şi asumării răspunderii;

d) să nu fie achiziţionate în sistem de leasing;

e) să fie incluse în categoria activelor proprii şi să rămână în patrimoniul întreprinderii pentru minimum 3 ani de la data finalizării investiţiei.

(4) Se iau în considerare cheltuielile aferente realizării construcţiilor prevăzute la alin. (1) lit. a) doar în cazul în care acestea se realizează cu o întreprindere autorizată în domeniu şi întreprinderea beneficiară a proiectului face dovada la data depunerii cererii de acord pentru finanţare a îndeplinirii condiţiilor prevăzute la art. 3 alin. (2) lit. l).

(5) Valoarea maximă a cheltuielilor eligibile aferente construcţiilor prevăzute la alin. (1) lit. a) se determină în limita a 370 euro/mp arie desfăşurată şi se referă la cheltuieli cuprinse în cap. 4 „Cheltuieli pentru investiţia de bază“ subcap. 4.1 „Construcţii şi instalaţii“ din anexa nr. 4 „Metodologie privind elaborarea devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii“ la Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii. În cazul în care valoarea construcţiilor prezentate în cererea de acord pentru finanţare depăşeşte valoarea maximă a cheltuielilor eligibile, diferenţa este considerată cheltuială neeligibilă.

(6) Activele corporale prevăzute la alin. (1) trebuie să fie noi, cu excepţia achiziţiei de construcţii prevăzute la alin. (1) lit. b), destinate desfăşurării activităţii pentru care s-a solicitat finanţare.

(7) În cazul achiziţionării de construcţii prevăzute la alin. (1) lit. b), întreprinderea solicitantă de ajutor de minimis are obligaţia să prezinte, la data înregistrării cererii de acord pentru finanţare, un raport de evaluare întocmit de un expert evaluator autorizat de Asociaţia Naţională a Evaluatorilor Autorizaţi din România.

(71) În cazul achiziţionării de construcţii prevăzute la alin. (1) lit. b), întreprinderea solicitantă de ajutor de minimis are obligaţia să prezinte, la data înregistrării cererii de acord pentru finanţare, un raport de evaluare întocmit de un expert evaluator autorizat de Asociaţia Naţională a Evaluatorilor Autorizaţi din România.

(8) Valoarea cheltuielilor eligibile în cazul achiziţionării construcţiilor prevăzute la alin. (1) lit. b) nu poate depăşi valoarea prevăzută în grilele notariale valabile la data încheierii contractului de vânzare.

(9) Achiziţionarea construcţiilor prevăzute la alin. (1) lit. b) este eligibilă în cazul în care întreprinderea solicitantă de ajutor de minimis face dovada achiziţionării de la un terţ în condiţii de piaţă, fără ca achizitorul să fie în măsură să îşi exercite controlul asupra vânzătorului sau viceversa, şi a faptului că activul achiziţionat şi terenul aferent sunt libere de sarcini.
ADNOTARE – modificat de:
Hotărâre nr. 453/2013 – pentru modificarea şi completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 274/2013 privind acordarea ajutoarelor de minimis pentru investiţiile realizate de întreprinderile mici şi mijlocii din 10 iulie 2013, M. Of. 424/2013;

 

CAPITOLUL III Procedura de acordare a ajutoarelor de minimis 

ARTICOLUL 3

Solicitarea acordului pentru finanţare

(1) Pentru a beneficia de ajutor de minimis întreprinderea solicitantă trebuie să obţină un acord pentru finanţare din partea Ministerului Finanţelor Publice.

(2) În vederea obţinerii acordului pentru finanţare, întreprinderea solicitantă transmite Ministerului Finanţelor Publice, str. Apolodor nr. 17, sectorul 5, Bucureşti, următoarele documente:

a) cerere de acord pentru finanţare, completată în limba română, prin tehnoredactare, ştampilată şi semnată în original de persoana autorizată să reprezinte legal întreprinderea solicitantă, conform formularului nr. 1;

b) opis cu documentele anexate cererii de acord pentru finanţare, depuse pentru obţinerea acordului pentru finanţare;

c) certificat constatator, în original, emis cu ocazia depunerii cererii de acord pentru finanţare de oficiul registrului comerţului de pe lângă tribunalul unde îşi are sediul întreprinderea solicitantă, în care să se menţioneze următoarele informaţii: datele de identificare, codul unic de înregistrare, asociaţii şi reprezentanţii legali ai întreprinderii, domeniul de activitate principal şi toate domeniile secundare de activitate, punctele de lucru ale întreprinderii, data ultimei menţiuni înscrise în registru şi obiectul acesteia, dovada autorizării activităţii pentru care se solicită finanţare, cu menţionarea codului CAEN corespunzător, în locaţia realizării investiţiei;

d) declaraţie pe propria răspundere privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii, conform formularului nr. 2;

e) certificat de atestare fiscală privind îndeplinirea obligaţiilor de plată către bugetul general consolidat, fără datorii, în original sau în copie legalizată, eliberat în condiţiile legii, inclusiv pentru punctele de lucru;

f) certificat de atestare fiscală privind îndeplinirea obligaţiilor de plată către bugetul local, fără datorii, în original sau în copie legalizată, eliberat în condiţiile legii, inclusiv pentru punctele de lucru;

g) situaţiile financiare corespunzătoare ultimului exerciţiu financiar încheiat, depuse şi aprobate conform prevederilor legale în vigoare, în copie cu menţiunea „Conform cu originalul“, semnate şi ştampilate pe fiecare pagină de persoana autorizată să reprezinte legal întreprinderea solicitantă, cu excepţia întreprinderilor care nu au un exerciţiu financiar încheiat;

h) plan de investiţii, cu evidenţierea cheltuielilor eligibile, prezentat în format tabelar, cu detalierea pe elemente de activ;

i) oferte de preţ pentru toate echipamentele din planul de investiţii considerate cheltuieli eligibile, în cazul achiziţionării de echipamente, respectiv devizul general pe obiective şi devizul obiectului, realizate conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 28/2008, în cazul realizării de construcţii, în copie;

j) studiu tehnico-economic din care să rezulte viabilitatea proiectului de investiţii şi eficienţa economică a întreprinderii solicitante în următorii 3 ani de la finalizarea investiţiei;

k) angajament ferm privind îndeplinirea condiţiei prevăzute la art. 4 lit. f) din hotărâre, conform formularului nr. 3;

l) în cazul realizării construcţiilor prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. a), dovada deţinerii unui drept real principal sau a unui drept de creanţă asupra terenului pe care urmează a se realiza investiţia, conform prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, valabil pe o perioadă de minimum 3 ani de la finalizarea investiţiei, dovada faptului că terenul este liber de sarcini şi Certificatul de urbanism, în copie;

l) în cazul realizării construcţiilor prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. a), dovada deţinerii unui drept real principal sau a unui drept de creanţă asupra terenului pe care urmează a se realiza investiţia ori alt document încheiat la notariat în formă autentică, care să certifice dreptul de folosinţă (contract de locaţiune, asociaţiune în participaţie şi orice alt contract care transmite, în condiţiile legii, dreptul de folosinţă), valabil pe o perioadă de minimum 3 ani de la finalizarea investiţiei, dovada faptului că terenul este liber de sarcini şi certificatul de urbanism, în copie;

m) în cazul achiziţionării activelor prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. c)–f), dovada deţinerii unui drept real principal sau a unui drept de creanţă asupra clădirii în care urmează a se realiza investiţia, valabil pe o perioadă de minimum 3 ani de la finalizarea acesteia, prin prezentarea unui document legal, în copie;

m) în cazul achiziţionării activelor prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. c)–f), dovada deţinerii unui drept real principal sau a unui drept de creanţă asupra clădirii în care urmează a se realiza investiţia ori alt document încheiat la notariat în formă autentică, care să certifice dreptul de folosinţă (contract de locaţiune, asociaţiune în participaţie şi orice alt contract care transmite, în condiţiile legii, dreptul de folosinţă), valabil pe o perioadă de minimum 3 ani de la finalizarea acesteia, prin prezentarea unui document legal, în copie;

n) în cazul achiziţionării construcţiilor prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. b), raportul de evaluare întocmit de un expert evaluator autorizat de Asociaţia Naţională a Evaluatorilor Autorizaţi din România, în copie;

o) împuternicire prin act notarial, în original, în cazul în care o altă persoană decât reprezentantul legal al întreprinderii solicitante semnează cererea de acord pentru finanţare şi documentaţia aferentă;

p) actul de identitate al persoanei autorizate să reprezinte legal întreprinderea, în copie.

(3) Documentele emise de întreprinderea solicitantă în original sunt datate, ştampilate şi semnate de persoana autorizată să reprezinte legal întreprinderea. Documentele prezentate în copie poartă pe fiecare pagină menţiunea „Conform cu originalul“, ştampila întreprinderii solicitante şi semnătura persoanei autorizate să reprezinte legal întreprinderea.

(4) Studiul tehnico-economic este structurat astfel:

a) date generale: beneficiarul investiţiei, denumirea proiectului de investiţii, locaţia realizării investiţiei;

b) descrierea întreprinderii solicitante şi prezentarea activităţii acesteia;

c) prezentarea activităţii pentru care se solicită finanţare, aferentă codului CAEN din cererea de acord pentru finanţare;

d) descrierea activelor ce urmează a fi achiziţionate şi încadrarea acestora în fluxul tehnologic; se menţionează în mod expres că activele sunt noi, cu excepţia construcţiilor achiziţionate;

e) în cazul realizării unei construcţii, prezentarea caracteristicilor acesteia, schiţa amplasamentului cu menţionarea suprafeţei desfăşurate a construcţiei pe baza căreia s-au întocmit devizul general pe obiective şi devizul obiectului, realizate conform Hotărârii Guvernului nr. 28/2008;

f) graficul de realizare a investiţiei, cu eşalonarea ajutorului de minimis solicitat;

g) evoluţia situaţiei financiare în perioada implementării şi în următorii 3 ani de la finalizarea investiţiei, pe baza elementelor principale ale bilanţului şi contului de profit şi pierdere, plecând de la situaţiile financiare corespunzătoare ultimului exerciţiu financiar încheiat;

h) situaţia indicatorilor pe baza cărora se evaluează eficienţa economică a întreprinderii în următorii 3 ani de la finalizarea investiţiei, prin încadrarea în următorii indicatori:

Nr. crt. Indicatori Limitele indicatorului
1. Rata de solvabilitate generală R_SG = Active totale/Datorii totale R_SG>1,66
2. Rentabilitatea cifrei de afaceriR_ca = 100* (Profit net/Cifra de afaceri) R_ca>/= 1%
3. Rata lichidităţii curenteR_LC = Active curente/Datorii curente R_LC>/= 1,00

h) abrogată;

i) calendarul creării noilor locuri de muncă, cu respectarea prevederilor art. 4 lit. f) din hotărâre;

j) consideraţii privind viabilitatea proiectului de investiţii.

(5) Locurile de muncă create de proiectul de investiţii aprobat spre finanţare reprezintă creşterea numărului de salariaţi angajaţi direct în întreprindere în perioada cuprinsă între data primirii acordului pentru finanţare şi data finalizării investiţiei. Întreprinderea face dovada creşterii numărului de salariaţi angajaţi prin registrul general de evidenţă a salariaţilor, întocmit şi transmis la inspectoratul teritorial de muncă, conform Hotărârii Guvernului nr. 500/2011 privind registrul general de evidenţă a salariaţilor, cu modificările ulterioare.

(6) Se iau în considerare locurile de muncă nou-create în cazul în care între angajat şi angajator nu există raporturi de muncă în ultimele 12 luni dinaintea angajării.
ADNOTARE – modificat de:
Hotărâre nr. 453/2013 – pentru modificarea şi completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 274/2013 privind acordarea ajutoarelor de minimis pentru investiţiile realizate de întreprinderile mici şi mijlocii din 10 iulie 2013, M. Of. 424/2013;

 

ARTICOLUL 4

Înregistrarea şi evaluarea cererilor de acord pentru finanţare

(1) Ministerul Finanţelor Publice, în calitate de furnizor, ţine un registru special al schemei în format electronic, cu evidenţa cererilor de acord pentru finanţare înregistrate.

(2) Înregistrarea cererilor de acord pentru finanţare se face în sesiuni şi începe după publicarea pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice a duratei sesiunii şi a datei de la care se pot înregistra cereri de acord pentru finanţare.

(3) Înregistrarea cererilor de acord pentru finanţare se suspendă la data la care se încheie sesiunea, precum şi la data la care se constată că finanţarea solicitată prin cererile de acord pentru finanţare înregistrate atinge nivelul bugetului anual alocat schemei. Cererile de acord pentru finanţare înregistrate la Registratura generală a Ministerului Finanţelor Publice în afara sesiunilor, precum şi cele înregistrate după epuizarea bugetului se restituie întreprinderilor solicitante.

(4) Cererile de acord pentru finanţare, însoţite de documentele justificative, se depun la Registratura generală a Ministerului Finanţelor Publice, cu menţiunea pe plic „Unitatea de implementare a schemei de ajutor de minimis“.

(5) Unitatea de implementare a schemei de ajutor de minimis, denumită în continuare Unitatea de implementare, înregistrează toate cererile, în ordinea numărului şi datei de înregistrare de la Registratura generală a Ministerului Finanţelor Publice, în registrul special al schemei, menţionându-se data şi numărul de înregistrare corespunzător. Numărul de înregistrare din registrul special al schemei este utilizat exclusiv pentru identificarea şi urmărirea stadiului de soluţionare a primei cereri înregistrate.

(6) Cererile de acord pentru finanţare vor fi analizate, în limita bugetului anual alocat schemei, în funcţie de numărul şi data de înregistrare de la Registratura generală a Ministerului Finanţelor Publice.

(7) Unitatea de implementare finalizează procesul de evaluare a cererii de acord pentru finanţare în termen de maximum 30 de zile lucrătoare de la data la care aceasta este considerată completă conform prevederilor alin. (9), în limita bugetului anual alocat schemei.

(7) Unitatea de implementare finalizează procesul de evaluare a cererii de acord pentru finanţare în termen de maximum 30 de zile lucrătoare de la data la care aceasta este completă conform prevederilor alin. (9), în limita bugetului anual alocat schemei.

(8) În urma procesului de evaluare a cererii de acord pentru finanţare, Unitatea de implementare soluţionează cererea de acord pentru finanţare, după caz:

a) cu emiterea unui acord pentru finanţare;

b) cu emiterea unei scrisori de respingere a cererii de acord pentru finanţare în cazul în care nu sunt respectate prevederile prezentei hotărâri.

(9) Cererea de acord pentru finanţare este considerată completă atunci când sunt îndeplinite următoarele condiţii:

a) conţine toate informaţiile şi documentele prevăzute în prezenta procedură;

b) conţine toate informaţiile şi documentele solicitate de Unitatea de implementare ca urmare a unei solicitări de completare a cererii de acord pentru finanţare;

c) nu prezintă neconcordanţe în informaţiile furnizate.

(9) Cererea de acord pentru finanţare este completă atunci când sunt îndeplinite următoarele condiţii:

a) conţine toate informaţiile şi documentele prevăzute în prezenta procedură;

b) conţine toate informaţiile şi documentele solicitate de Unitatea de implementare ca urmare a unei solicitări de completare a cererii de acord pentru finanţare;

c) nu prezintă neconcordanţe în informaţiile furnizate.

(10) În cazul în care cererea de acord pentru finanţare nu îndeplineşte prevederile alin. (9), Unitatea de implementare transmite întreprinderii o solicitare de completare a cererii de acord pentru finanţare cu informaţiile şi/sau documentele necesare.

(11) În cazul primirii unei solicitări de completare a cererii de acord pentru finanţare conform prevederilor alin. (10), întreprinderea transmite toate informaţiile şi documentele solicitate în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la primirea respectivei solicitări. Documentele solicitate în vederea completării cererii de acord pentru finanţare se transmit însoţite de o adresă de înaintare cu menţiunea „Completare la Cererea de acord pentru finanţare nr. ……….“ şi un opis cu documentele transmise. Completarea cererii de acord pentru finanţare cu informaţiile şi documentaţia solicitate de Unitatea de implementare se depune la Registratura generală a Ministerului Finanţelor Publice, conform alin. (4), urmând procedura de analiză prevăzută alin. (6)–(8).

(12) Toată corespondenţa dintre întreprinderile solicitante şi Ministerul Finanţelor Publice poartă menţiunea pe plic „Unitatea de implementare a schemei de ajutor de minimis“ şi se depune la Registratura generală a Ministerului Finanţelor Publice, str. Apolodor nr. 17, sectorul 5, Bucureşti.

(13) Ministerul Finanţelor Publice, prin Unitatea de implementare, are obligaţia de a face publică pe site-ul său data de la care se pot înregistra cereri de acord pentru finanţare şi bugetul anual alocat schemei, precum şi data epuizării bugetului anual alocat pentru această schemă.

(14) În cazul în care, în urma analizării cererilor de acord pentru finanţare înregistrate în cadrul unei sesiuni, se constată neutilizarea în totalitate a bugetului anual alocat schemei, Ministerul Finanţelor Publice, prin Unitatea de implementare, publică pe site-ul său data reluării procedurii de înregistrare a cererilor de acord pentru finanţare şi bugetul rămas neutilizat din bugetul anual alocat schemei, cu respectarea prevederilor prezentei hotărâri.

(15) Ministerul Finanţelor Publice, prin Unitatea de implementare, publică pe site-ul său situaţii cu cererile de acord pentru finanţare înregistrate şi soluţionate.

(16) Echivalentul în euro al valorii ajutorului de minimis acordat întreprinderii este calculat la cursul de schimb stabilit de Banca Naţională a României, valabil la data emiterii proiectului de acord pentru finanţare.
ADNOTARE – modificat de:
Hotărâre nr. 453/2013 – pentru modificarea şi completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 274/2013 privind acordarea ajutoarelor de minimis pentru investiţiile realizate de întreprinderile mici şi mijlocii din 10 iulie 2013, M. Of. 424/2013;

 

ARTICOLUL 5

Plata ajutorului de minimis

(1) Ajutorul de minimis se plăteşte întreprinderilor care au primit acord pentru finanţare, după efectuarea parţială sau totală, proporţional cu gradul de realizare a investiţiei, a cheltuielilor eligibile pentru care a fost emis acordul pentru finanţa/e, în limita sumelor aprobate.

(2) În vederea plăţii ajutorului de minimis, întreprinderea care a primit acord pentru finanţare transmite Ministerului Finanţelor Publice, la Registratura generală, str. Apolodor nr. 17, sectorul 5, Bucureşti:

a) cerere de plată a ajutorului de minimis, conform formularului nr. 4;

b) opis cu toate documentele anexate cererii de plată a ajutorului de minimis;

c) documentele justificative prevăzute în formularul nr. 5, în ordinea prezentată în formular. Copiile conţin menţiunea „Conform cu originalul“, ştampila şi semnătura persoanei autorizate să reprezinte legal întreprinderea.

(3) Plata ajutorului de minimis se face având în vedere valoarea activelor achiziţionate şi înregistrate în contabilitate, pe baza facturilor emise de furnizor, conform reglementărilor legale în vigoare, în limita finanţării aprobate prin acordul pentru finanţare.

(4) În cazul în care se constată lipsa unor documente sau neconcordanţe între datele şi informaţiile transmise, Unitatea de implementare transmite o solicitare de completare a cererii de plată a ajutorului de minimis.

(5) Plata ajutorului de minimis de către Ministerul Finanţelor Publice se efectuează după verificarea la faţa locului a realizării investiţiei de către reprezentanţii Unităţii de implementare. Verificarea la faţa locului urmăreşte:

a) conformitatea copiilor documentelor anexate la cererea de plată a ajutorului de minimis, cu exemplarele în original;

b) efectuarea cheltuielilor eligibile de către întreprindere în conformitate cu acordul pentru finanţare;

c) existenţa fizică şi în evidenţele contabile a activelor care fac obiectul cererii de plată a ajutorului de minimis;

d) îndeplinirea obligaţiei asumate la obţinerea acordului pentru finanţare, privind crearea de noi locuri de muncă până la finalizarea investiţiei;

e) realizarea construcţiei prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. a), achiziţionarea activelor prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. c)–f), în condiţii de piaţă, cu respectarea principiilor prevăzute la art. 2 alin. (3) lit. c), respectiv achiziţionarea construcţiei prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. b) cu respectarea prevederilor art. 2 alin. (7)–(9);

f) respectarea altor prevederi ale prezentei proceduri şi îndeplinirea altor obligaţii asumate la obţinerea acordului pentru finanţare.

(6) Pe durata efectuării verificării la faţa locului, echipa de control are acces, în condiţiile legii, la toate documentele în original ale întreprinderii, care atestă îndeplinirea condiţiilor impuse de prezenta hotărâre.

(7) Persoana autorizată să reprezinte legal întreprinderea are obligaţia, în condiţiile legii, de a participa şi de a pune la dispoziţia echipei de verificare toate documentele solicitate, de a acorda dreptul de acces în locaţia realizării investiţiei.

(8) În termen de maximum 4 luni de la data primirii acordului pentru finanţare, întreprinderile beneficiare de ajutor de minimis sunt obligate să demareze investiţia aprobată spre finanţare şi să transmită Ministerului Finanţelor Publice o informare privind demararea investiţiei sau cererea de plată a ajutorului de minimis, în cazul realizării parţiale ori totale a investiţiei, însoţite de documente justificative. În cazul în care Ministerul Finanţelor Publice constată că întreprinderile beneficiare de ajutor de minimis nu transmit informarea privind demararea investiţiei însoţită de dovada demarării investiţiei sau cererea de plată a ajutorului de minimis în termenul prevăzut, acordul pentru finanţare se revocă.

(9) În cazul în care Ministerul Finanţelor Publice constată că demararea investiţiei, astfel cum este aceasta definită la art. 1 lit. f), a avut loc înainte de data emiterii acordului pentru finanţare, acordul pentru finanţare se revocă.

(10) Cererea de plată a ajutorului de minimis se depune după achitarea parţială, respectiv totală a activelor achiziţionate şi includerea acestora în categoria activelor proprii ale întreprinderii. Numărul total de cereri de plată a ajutorului de minimis depuse de o întreprindere, într-un an, este de maximum 3.

(11) Termenul-limită pentru depunerea cererii de plată a ajutorului de minimis şi a documentelor prevăzute la alin. (2) este data de 1 noiembrie a fiecărui an.

(12) Plata ajutorului de minimis se face direct către întreprinderile beneficiare de ajutor de minimis, şi nu către furnizori ai acestora prin compensare.

(13) Virarea efectivă a ajutorului de minimis se face de către Ministerul Finanţelor Publice în contul 50.70 „Disponibil din subvenţii şi transferuri“ deschis la unitatea Trezoreriei Statului în a cărei rază îşi are domiciliul fiscal întreprinderea beneficiară de ajutor de minimis, în termen de maximum 30 de zile lucrătoare de la data la care cererea de plată a ajutorului de minimis este considerată completă în sensul prevederilor prezentei hotărâri.

(13) Virarea efectivă a ajutorului de minimis se face de către Ministerul Finanţelor Publice în contul 50.70 „Disponibil din subvenţii şi transferuri” deschis la unitatea Trezoreriei Statului în a cărei rază îşi are domiciliul fiscal întreprinderea beneficiară de ajutor de minimis, în termen de maximum 30 de zile lucrătoare de la data la care cererea de plată a ajutorului de minimis este completă în sensul prevederilor prezentei proceduri.

(14) Pe parcursul realizării investiţiei şi pe o perioadă de 3 ani de la finalizarea acesteia, orice modificare a adresei locaţiei unde este efectuată investiţia se notifică Ministerului Finanţelor Publice printr-o adresă însoţită de certificatul constatator emis de oficiul registrului comerţului în care se menţionează noua locaţie, codul CAEN aferent activităţii pentru care s-a obţinut finanţare la noua locaţie, actul de deţinere a locaţiei, precum şi valabilitatea acestuia.
ADNOTARE – modificat de:
Hotărâre nr. 453/2013 – pentru modificarea şi completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 274/2013 privind acordarea ajutoarelor de minimis pentru investiţiile realizate de întreprinderile mici şi mijlocii din 10 iulie 2013, M. Of. 424/2013;

 

ARTICOLUL 6

Controlul, restituirea şi raportarea ajutoarelor de minimis

(1) Ministerul Finanţelor Publice verifică, la sediul întreprinderilor beneficiare de ajutor de minimis, veridicitatea şi conformitatea documentelor aferente cheltuielilor eligibile efectuate de întreprinderi în cadrul schemei, precum şi menţinerea investiţiilor şi a locurilor de muncă pe o perioadă de 3 ani de la finalizarea acestora.

(2) În cazul în care, în urma controalelor efectuate la întreprinderile beneficiare de ajutor de minimis, se constată:

a) lipsa activelor pentru care s-a solicitat/obţinut ajutor de minimis;

b) neînregistrarea în evidenţele contabile a activelor pentru care s-a solicitat/obţinut ajutor de minimis;

c) nerespectarea obligaţiei asumate la obţinerea acordului pentru finanţare privind crearea şi menţinerea locurilor de muncă;

d) schimbarea destinaţiei finanţării aprobate;

e) orice altă nerespectare a prevederilor prezentei hotărâri sau a acordului pentru finanţare,

Unitatea de implementare nu plăteşte ajutorul de minimis solicitat sau propune ministrului finanţelor publice recuperarea totală ori parţială a ajutorului de minimis acordat, după caz.

(3) Recuperarea ajutorului de stat se realizează conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 117/2006 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 137/2007.

(4) Sumele recuperate reprezintă venituri ale bugetului de stat.

(5) Întreprinderile beneficiare au obligaţia să transmită Ministerului Finanţelor Publice anual, timp de 3 ani de la finalizarea investiţiei, o raportare privind efectele finanţării, conform formularului nr. 6. Transmiterea formularului de raportare se face până la data de 1 iulie a anului în curs pentru anul precedent.

 

ARTICOLUL 7

Anularea totală sau parţială a ajutorului de minimis aprobat prin acordul pentru finanţare

(1) În cazul în care una sau mai multe cheltuieli eligibile aprobate spre finanţare potrivit acordului pentru finanţare se modifică, întreprinderile beneficiare au obligaţia de a transmite Unităţii de implementare din cadrul Ministerului Finanţelor Publice o cerere de anulare totală sau parţială a ajutorului de minimis pentru care există acord pentru finanţare, conform formularului nr. 7.

(2) Solicitantul beneficiază de finanţare pentru cheltuielile eligibile rămase nemodificate numai dacă Ministerul Finanţelor Publice este de acord cu cererea de anulare parţială.

 

ARTICOLUL 8

Formularele nr. 1–7 fac parte integrantă din prezenta procedură.

 

CAPITOLUL IV Conflict de interese 

ARTICOLUL 9

(1) Beneficiarul ajutorului de minimis are obligaţia să ia toate măsurile necesare pentru a evita conflictul de interese, conform prevederilor legale în vigoare.

(2) Regulile privind conflictul de interese în cazul funcţionarilor publici, conform prevederilor legale în vigoare, se aplică în mod corespunzător personalului Ministerului Finanţelor Publice implicat în procesul de analizare şi soluţionare a cererilor de acord pentru finanţare şi a cererilor de plată a ajutorului de minimis.

 

CAPITOLUL V Confidenţialitate

 

ARTICOLUL 10

Personalul Ministerului Finanţelor Publice are obligaţia de a păstra confidenţialitatea privind documentele justificative depuse de întreprinderile solicitante în cadrul prezentei hotărâri.

 

FORMULARUL Nr. 1 la procedură

CERERE DE ACORD PENTRU FINANŢARE în baza Hotărârii Guvernului nr. 274/2013 privind acordarea ajutoarelor de minimis pentru investiţiile realizate de întreprinderile mici şi mijlocii

(include secţiunile A, B, C şi D)

(Se completează toate rubricile din formularul-tip în limba română, prin tehnoredactare.)

Subscrisa ………., având datele de identificare menţionate la secţiunea A, reprezentată legal prin dl/dna ………., având calitatea de ………., solicit finanţarea proiectului de investiţii în condiţiile prevederilor Schemei de ajutor de minimis pentru investiţiile realizate de IMM-uri.

SECŢIUNEA A

Prezentarea solicitantului

Denumirea întreprinderii: ……….

Adresa: ………. Cod poştal: ……….

Telefon: ………. Fax: ……….

E-mail: ……….

Data înregistrării întreprinderii: ……….

Nr. de înmatriculare la oficiul registrului comerţului: ……….

Codul de identificare fiscală: ……….

Forma juridică: ……….

Capitalul social: ………. lei deţinut de:

– persoane fizice: ………. %

– IMM1; ………. %

– societăţi comerciale mari2: ………. %.

Activitatea pentru care se solicită finanţare (denumirea şi codul CAEN conform Ordinului preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 337/2007 privind actualizarea Clasificării activităţilor din economia naţională – CAEN):

Număr mediu salariaţi (conform ultimelor situaţii financiare încheiate): ……….

Cifra de afaceri (conform ultimelor situaţii financiare încheiate): ………. lei

Valoare active totale (conform ultimelor situaţii financiare încheiate)3: ………. lei

Valoarea proiectului de investiţii (cheltuieli eligibile): ………. lei

Valoarea ajutorului de minimis solicitat: ………. lei

Numele: ……….

Funcţia: ……….

Semnătura autorizată şi ştampila solicitantului4: ……….

Data semnării: ……….

SECŢIUNEA B

Prezentarea proiectului de investiţii pentru care se solicită finanţare în cadrul schemei de ajutorde minimispentru investiţiile realizate de IMM-uri

SECŢIUNEA B1

Descrierea succintă a proiectului de investiţii pentru care se solicită finanţare

……….

SECŢIUNEA B25

Prezentarea cheltuielilor eligibile pentru care se solicită ajutorde minimis,cu defalcară anuală

Tipul de cheltuială pentru care se solicită finanţare Valoarea cheltuielilor eligibile6 – lei – Valoarea ajutorului de minimis solicitat– lei –
An I An II Total An I An II Total
a) Cheltuieli cu realizarea de construcţii noi industriale, pentru învăţământ, ştiinţă, cultură şi artă, ocrotirea sănătăţii, asistenţă socială, cultură fizică şi agrement            
b) Cheltuieli cu achiziţia de construcţii industriale şi pentru învăţământ, ştiinţă, cultură şi artă, ocrotirea sănătăţii, asistenţă socială, cultură fizică şi agrement            
c) Cheltuieli cu echipamente tehnologice – maşini, utilaje şi instalaţii de lucru            
d) Cheltuieli cu aparate şi instalaţii de măsurare, control şi reglare            
e) Cheltuieli cu mijloace de transport neînmatriculabile, pentru susţinerea activităţii întreprinderii            
f) Cheltuieli cu echipamente IT            
TOTAL            

 

Tipul de cheltuială pentru care se solicită finanţare Valoarea cheltuielilor eligibile6 – lei – Valoarea ajutorului de minimis solicitat– lei –
An I An II Total An I An II Total
a) Cheltuieli cu realizarea de construcţii noi
b) Cheltuieli cu achiziţia de construcţii
c) Cheltuieli cu echipamente tehnologice – maşini, utilaje şi instalaţii de lucru
d) Cheltuieli cu aparate şi instalaţii de măsurare, control şi reglare
e) Cheltuieli cu mijloace de transport neînmatriculabile, pentru susţinerea activităţii întreprinderii
f) Cheltuieli cu echipamente IT
TOTAL:

Numele: ……….

Funcţia: ……….

Semnătura autorizată şi ştampila solicitantului7: ……….

Data semnării: ……….

SECŢIUNEA C

Declaraţie pe propria răspundere

Subsemnatul(a), ………., identificat (ă) cu B.I./C.I. seria nr. ………., eliberat(ă) de ………. la data de ………., cu domiciliul în localitatea ………., str. ………. nr. ………. bl. ………., sc. ………., ap. ………., sectorul/judeţul ………., în calitate de persoană autorizată să reprezinte legal întreprinderea ………., cunoscând că falsul în declaraţii este pedepsit în conformitate cu art. 292 din Codul penal, declar pe propria răspundere că:

– toate informaţiile furnizate şi consemnate în prezenta cerere sunt corecte şi complete;

– înţeleg că orice omisiune sau incorectitudine în prezentarea informaţiilor în scopul de a obţine avantaje pecuniare este pedepsită conform legii;

– proiectul de investiţii pentru care S.C. ………. solicită finanţarea prin prezenta schemă de ajutor de minimis nu face obiectul altui ajutor de stat;

– împotriva S.C. ………. nu au fost emise decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau, în cazul în care asemenea decizii au fost emise, acestea au fost executate;

– S.C. ………. nu a beneficiat şi nu va beneficia de ajutoare de stat pe alte scheme de ajutor de stat de la alţi furnizori pe aceleaşi cheltuieli eligibile ale investiţiei pentru care a solicitat ajutor de stat în temeiul prezentei scheme.

De asemenea, declar pe propria răspundere că în ultimii 3 (trei) ani8:

□ S.C. ………. nu a beneficiat de ajutor de minimis;

□ S.C. ………. a beneficiat de următoarele ajutoare de minimis:

Nr. crt. Denumirea proiectului de investiţii Anul primirii ajutorului de minimis Furnizorul ajutorului de minimis Actul normativ Cuantumul ajutorului de minimis – euro9

Numele: ……….

Funcţia: ……….

Semnătura autorizată şi ştampila solicitantului10: ……….

Data semnării: ……….

SECŢIUNEA D

Declaraţie pe propria răspundere

Subsemnatul(a), ………., identificat(ă) cu B.I./C.I. seria ………. nr. ………., eliberat(ă) de ………. la data de ………., cu domiciliul în localitatea ………., str. ………. nr. ………., bl. ………., sc. ………., ap. ………., sectorul/judeţul ………., în calitate de persoană autorizată să reprezinte legal întreprinderea ………., cunoscând că falsul în declaraţii este pedepsit în conformitate cu art. 292 din Codul penal, declar pe propria răspundere că:

– numărul de locuri de muncă la data înregistrării cererii de acord pentru finanţare este de ………. persoane;

– nu voi achiziţiona active/lucrări de construcţii de la întreprinderi la care sunt acţionar ori asociat sau de la întreprinderi care au în consiliul de administraţie/organul de conducere persoane cu care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al patrulea inclusiv;

– S.C. ………. nu se află în procedură de executare silită, insolvenţă, reorganizare judiciară, faliment,

închidere operaţională, dizolvare, lichidare ori administrare specială, întreprinderea nu are activităţile suspendate sau alte situaţii similare reglementate de lege;

– S.C. ………. nu este în dificultate în sensul Comunicării Comisiei – Liniile directoare privind ajutorul de stat pentru salvarea şi restructurarea întreprinderilor aflate în dificultate (2004/C 244/02), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr. 244 din 1 octombrie 2004.

O întreprindere este considerată în dificultate în următoarele situaţii:

a) în cazul unei societăţi cu răspundere limitată, când se constată pierderea a mai mult de jumătate din capitalul social, peste un sfert din acest capital fiind pierdut în ultimele 12 luni;

b) în cazul unei societăţi în care cel puţin o parte din asociaţi au răspundere nelimitată pentru creanţele societăţii, atunci când s-a pierdut mai mult de jumătate din capitalul propriu, aşa cum reiese din evidenţele contabile ale societăţii, peste un sfert din acest capital fiind pierdut în ultimele 12 luni;

c) pentru întreprinderea de orice formă juridică, când respectiva întreprindere întruneşte condiţiile prevăzute de legislaţia naţională privind procedura reorganizării judiciare şi a falimentului.

Chiar în cazul în care niciuna dintre condiţiile de la lit. a), b), c) nu este îndeplinită, o firmă este considerată în dificultate, în special în cazul în care prezintă:

1) creşterea pierderilor;

2) scăderea cifrei de afaceri;

3) creşterea stocurilor;

4) îndatorare crescută;

5) scăderea sau dispariţia activului net.

Înţeleg că furnizarea oricărei informaţii care nu corespunde realităţii va duce la respingerea cererii de acord pentru finanţare, cererii de plată a ajutorului de minimis sau la revocarea acordului pentru finanţare şi restituirea ajutorului de minimis primit, conform prevederilor legale în vigoare.

Numele: ……….

Funcţia: ……….

Semnătura autorizată şi ştampila solicitantului11: ……….

Data semnării: ……….

NOTĂ IMPORTANTĂ!

Solicitantul nu este obligat să suporte nicio taxă din partea niciunei persoane sau instituţii care îl ajută în completarea acestei cereri.

 

FORMULARUL Nr. 2 la procedură

DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii

I. Datele de identificare a întreprinderii

Denumirea întreprinderii ……….

Adresa sediului social ……….

Cod unic de înregistrare ……….

Numele şi funcţia persoanei autorizate să reprezinte legal întreprinderea: ……….

II. Tipul întreprinderii

Indicaţi, după caz, tipul întreprinderii:

□ Întreprindere autonomă

□ Întreprindere parteneră

□ Întreprindere legată

III. Date utilizate pentru a se stabili categoria întreprinderii1

Exerciţiul financiar de referinţă2
Numărul mediu anual de salariaţi Cifra de afaceri anuală netă(mii lei şi mii euro) Active totale(mii lei şi mii euro)

Important: Precizaţi dacă, faţă de exerciţiul financiar anterior, datele financiare au înregistrat modificări care determină încadrarea întreprinderii într-o altă categorie (respectiv microîntreprindere, întreprindere mică, mijlocie sau mare).

□ Nu

□ Da (în acest caz se va completa şi se va ataşa o declaraţie referitoare la exerciţiul financiar anterior).

Cunoscând că falsul în declaraţii este pedepsit în conformitate cu art. 292 din Codul penal, declar pe propria răspundere că datele din această declaraţie sunt conforme cu realitatea.

Numele: ……….

Funcţia: ……….

Semnătura autorizată şi ştampila solicitantului3: ……….

Data semnării: ……….

 

FORMULARUL Nr. 3 la procedură

ANGAJAMENT

Subsemnatul(a), ………., identificat(ă) cu B.I./C.I. seria ………. nr. ………., eliberat(ă) de ………. la data de cu domiciliul în localitatea ………., str. ………. nr. ………., bl. ………., sc. ………., ap. ………., sectorul/judeţul ………., în calitate de persoană autorizată să reprezinte legal întreprinderea ………., mă angajez:

– să menţin locurile de muncă existente la data înregistrării cererii de acord pentru finanţare şi să creez până la finalizarea investiţiei şi să menţin, pe o perioadă de minimum 3 ani de la finalizarea investiţiei:

□ 5 locuri de muncă, din care cel puţin două locuri de muncă pentru persoane care nu au avut contract individual de muncă în ultimele 3 luni, în cazul unui ajutor de minimis de până la 100.000 euro inclusiv;

□ 7 locuri de muncă, din care cel puţin 3 locuri de muncă pentru persoane care nu au avut contract individual de muncă în ultimele 3 luni, în cazul unui ajutor de minimis de la 100.000 euro până la 200.000 euro inclusiv;

– să asigur resursele financiare necesare implementării optime a proiectului de investiţii aprobat spre finanţare, în condiţiile decontării ulterioare a cheltuielilor eligibile aprobate prin acordul pentru finanţare;

– să nu mă găsesc, pe întregul parcurs al implementării proiectului, în situaţia de conflict de interese, aşa cum este înţeleasă şi definită de legislaţia comunitară şi naţională în vigoare.

Înţeleg că furnizarea oricărei informaţii care nu corespunde realităţii va duce la respingerea cererii de acord pentru finanţare, a cererii de plată a ajutorului de minimis sau la revocarea acordului pentru finanţare şi restituirea ajutorului de minimis primit, conform prevederilor legale în vigoare.

Numele: ……….

Funcţia: ……….

Semnătura autorizată şi ştampila solicitantului1: ……….

Data semnării: ……….

 

FORMULARUL Nr. 4 la procedură

CERERE DE PLATĂ A AJUTORULUI DE MINIMIS în baza Hotărârii Guvernului nr. 274/2013 privind acordarea ajutoarelor de minimis pentru investiţiile realizate de întreprinderile mici şi mijlocii

(include secţiunile A, B şi C)

(Se completează toate rubricile în limba română, prin tehnoredactare.)

Subscrisa ………., având datele de identificare menţionate la secţiunea A, reprezentată legal prin dl/dna ………., având calitatea de ………., identificat(ă) cu B.I./C.I. seria ………. nr. ………., eliberat de ………. la data de cu domiciliul în localitatea ………., str. ………. nr. ………., bl. ………., sc. ………., ap ………., sectorul/judeţul ………., cod poştal ………., solicit plata ajutorului de minimis în valoare de ………. 1, în baza Acordului pentru finanţare nr. ………. din data de ………., emis în condiţiile prevederilor schemei de ajutor de minimis pentru investiţiile realizate de IMM-uri.

SECŢIUNEA A

Datele de identificare a întreprinderii

Denumirea întreprinderii: ……….

Data înregistrării întreprinderii: ……….

Nr. de înmatriculare la oficiul registrului comerţului: ……….

Codul de identificare fiscală: ……….

Adresa: ……….

Telefon: ………. Fax: ……….

E-mail: ……….

Solicit virarea ajutorului de minimis în contul întreprinderii:

Cod IBAN2 ………. 5070 ………., deschis la Trezoreria ……….

Numele: ……….

Funcţia: ……….

Semnătura autorizată şi ştampila solicitantului3: ……….

Data semnării: ……….

SECŢIUNEA B

Formular de decont

Cheltuieli eligibile efectuate Factură Plată Valoare cheltuieli eligibile înregistrate în contabilitate fără TVA– lei – Valoare ajutor de minimis solicitat– lei –
Denumirea activului potrivit planului de investiţii Denumirea activului potrivit înregistrării în contabilitate Nr./dată Valoare– lei/euro – Tipul documentului/Nr./dată Valoare plătită– lei/euro –
Cu TVA Fără TVA
Total:

Numele: ……….

Funcţia: ……….

Semnătura autorizată şi ştampila solicitantului1: ……….

Data semnării: ……….

SECŢIUNEA C

Declaraţie pe propria răspundere

Subsemnatul(a) ………., identificat(ă) cu B.I./C.I. seria ………. nr. ………., eliberat(ă) de ………. la data de ………., cu domiciliul în localitatea ………., str. ………., nr. ………., bl. ………., sc. ………., ap. ………., sectorul/judeţul ………., în calitate de persoană autorizată să reprezinte legal întreprinderea ………., cunoscând că falsul în declaraţii este pedepsit în conformitate cu art. 292 din Codul penal, declar pe propria răspundere că:

– nu sunt acţionar ori asociat care deţine acţiuni sau părţi sociale la întreprinderea de la care am achiziţionat activele şi nu sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al patrulea inclusiv cu persoane din consiliul de administraţie/organul de conducere al întreprinderii de la care am achiziţionat activele sau al întreprinderii care a efectuat lucrările de construcţie;

– S.C. ………. nu se află în procedură de executare silită, insolvenţă, reorganizare judiciară, faliment, închidere operaţională, dizolvare, lichidare sau administrare specială, întreprinderea nu are activităţile suspendate sau alte situaţii similare reglementate de lege;

– proiectul de investiţii pentru care S.C. ………. a solicitat finanţarea prin prezenta schemă de ajutor de minimis nu face obiectul altui ajutor de stat;

– împotriva S.C. ………. nu au fost emise decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau, în cazul în care asemenea decizii au fost emise, acestea au fost executate;

– S.C. ………. nu a beneficiat şi nu va beneficia de ajutoare de stat pe alte scheme de ajutor de stat de la alţi furnizori pe aceleaşi cheltuieli eligibile ale investiţiei pentru care a primit ajutor de minimis în temeiul prezentei scheme.

De asemenea, declar pe propria răspundere că în ultimii 3 (trei) ani2:

□ S.C. ………. nu a beneficiat de ajutor de minimis;

□ S.C. ………. a beneficiat de următoarele ajutoare de minimis:

Nr. crt. Denumirea proiectului de investiţii Anul primirii ajutorului de minimis Furnizorul ajutorului de minimis Actul normativ Cuantumul ajutorului de minimis– euro3

De asemenea, declar pe propria răspundere că:

– toate informaţiile furnizate şi consemnate în prezenta declaraţie sunt corecte şi complete;

– înţeleg că orice omisiune sau incorectitudine în prezentarea informaţiilor în scopul de a obţine avantaje pecuniare este pedepsită conform legii;

– înţeleg că furnizarea oricărei informaţii care nu corespunde realităţii va duce la respingerea Cererii de plată a ajutorului de minimis sau la revocarea Acordului pentru finanţare şi restituirea ajutorului de minimis primit, conform prevederilor legale în vigoare.

Anexez la prezenta cerere de plată a ajutorului de minimis opisul şi toate documentele conform formularului nr. 5 la procedură.

Numele: ……….

Funcţia: ……….

Semnătura autorizată şi ştampila solicitantului4: ……….

Data semnării: ……….

 

FORMULARUL Nr. 5 la procedură

LISTA documentelor justificative1

1. Contract de vânzare, de construcţie etc., inclusiv acte adiţionale, după caz, în copie

2. Factură proformă, factură avans, factură stornare, factură finală, după caz, în copie

3. Instrumente de plată prin bancă: ordin de plată, dispoziţie de plată externă, CEC etc., după caz, în copie

4. Extras de cont2 ştampilat de bancă în care să se evidenţieze contul întreprinderii beneficiare de ajutor de minimis şi suma plătită pentru activele achiziţionate, în copie

5. Declaraţie vamală de import sau declaraţie recapitulativă pentru import comunitar, după caz, în copie

6. Situaţia lucrărilor emisă de constructor şi aprobată de beneficiar, deviz general pe obiective şi devizul obiectului, în copie

7. Autorizaţie de construcţie, în copie

8. Ordin de începere a lucrării de construcţie, în copie

9. Extras de carte funciară cu precizarea „liber de orice sarcini şi servituti“, pentru teren, în cazul realizării de construcţii, respectiv pentru construcţie şi terenul aferent, în cazul achiziţionării, în copie;

10. Proces-verbal de recepţie, în copie

11. Notă de intrare-recepţie, în copie

12. Fişa mijlocului fix, în copie

13. Fişe de cont în care au fost înregistrate activele şi plăţile aferente acestora, în copie

14. Situaţiile financiare aferente ultimului exerciţiu financiar încheiat (formularele 10, 20, 30, 40), în copie

15. Registrul general de evidenţă a salariaţilor, întocmit şi transmis la inspectoratul teritorial de muncă, conform Hotărârii Guvernului nr. 500/2011 privind registrul general de evidenţă a salariaţilor, cu modificările ulterioare, în copie;

16. Documentele prin care se face dovada că cele două, respectiv 3 persoane nou-angajate nu au avut contract individual de muncă în ultimele 3 luni, în copie

17. Declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că între angajator şi noii angajaţi nu există raporturi de muncă în ultimele 12 luni dinaintea angajării

18. Certificat de atestare fiscală privind îndeplinirea obligaţiilor de plată către bugetul general consolidat, eliberat în condiţiile legii, inclusiv pentru punctele de lucru, fără datorii, în original sau în copie legalizată

19. Certificat de atestare fiscală privind îndeplinirea obligaţiilor de plată către bugetul local, eliberat în condiţiile legii, inclusiv pentru punctele de lucru, fără datorii, în original sau în copie legalizată

20. Cerere de deschidere de cont la Trezoreria Statului în a cărei rază îşi are domiciliul fiscal întreprinderea, pentru cod IBAN 50.70. – Disponibil din subvenţii şi transferuri, în copie

21. Certificat constatator emis cu ocazia depunerii cererii de plată a ajutorului de minimis, în original sau în copie legalizată

22. Dosar de achiziţie care să cuprindă minimum 3 cereri de ofertă, ofertele primite, proces-verbal semnat de membrii comisiei de evaluare prin care să fie justificată alegerea ofertei conform criteriului de atribuire ales, în cazul realizării de construcţii sau achiziţiei de echipamente, în copie

23. Dovada achiziţionării de la un terţ în condiţii de piaţă, fără ca achizitorul să fie în măsură să îşi exercite controlul asupra vânzătorului sau viceversa, în cazul achiziţionării construcţiilor

24. Poză a fiecărui activ pentru care se solicită plata ajutorului de minimis

25. Alte documente relevante

 

FORMULARUL Nr. 6 la procedură

FORMULAR de raportare a efectelor finanţării1 în baza Hotărârii Guvernului nr. 274/2013 privind acordarea ajutoarelor de minimis pentru investiţiile realizate de întreprinderile mici şi mijlocii

(Se completează toate rubricile în limba română, prin tehnoredactare.)

Perioada pentru raportare: anul ……….

Datele de identificare a întreprinderii

Denumirea întreprinderii: ……….

Adresă: ……….

Telefon: ………. Fax: ……….

E-mail: ……….

Data înregistrării întreprinderii: ……….

Nr. de înmatriculare la oficiul registrului comerţului: ……….

Codul de identificare fiscală: ……….

Am obţinut Acordul pentru finanţare nr. ………./zz.ll.aa., în valoare de ………. 2 lei.

Valoarea investiţiei realizate3 cu finanţare nerambursabilă: ………. lei, din care ajutor de minimis

primit4 lei

Datele de raportare

– Cifra de afaceri netă: ………. lei

– Profitul/Pierderea brut(ă): ………. lei

– Impozitul pe profit: ………. lei

– Numărul mediu de salariaţi: ……….

Subsemnatul/Subsemnata ………., identificat/identificată cu actul de identitate seria ………. nr. ………., eliberat de la data de ………., cu domiciliul în localitatea ………., str. ………. nr. ………., bl. ………., sc. ………., ap. ………., sectorul/judeţul ………., în calitate de reprezentant legal al întreprinderii ………., declar pe propria răspundere că toate informaţiile furnizate şi consemnate în prezentul formular sunt corecte şi complete.

Funcţia: ……….

Semnătura autorizată şi ştampila beneficiarului5: ……….

Data semnării: ……….

 

FORMULARUL Nr. 7 la procedură

CERERE de anulare totală sau parţială a ajutorului de minimis pentru care există Acord pentru finanţare emis în baza Hotărârii Guvernului nr. 274/2013 privind acordarea ajutoarelor de minimis pentru investiţiile realizate de întreprinderile mici şi mijlocii

(Se completează în cazul modificării uneia dintre condiţiile în care s-a obţinut acordul pentru finanţare.)

Subscrisa ………., având datele de identificare menţionate la secţiunea A din prezenta cerere, reprezentată legal prin dl/dna ………. având calitatea de ………., solicit anularea totală/parţială a ajutorului de minimis pentru care există Acordul pentru finanţare nr. ………. din data de ………., pentru categoriile de cheltuieli prevăzute în secţiunea B din prezenta cerere, în sumă de ………. lei.

SECŢIUNEA A

Prezentarea solicitantului

Denumirea întreprinderii: ……….

Adresa: ……….

Telefon: ………. Fax: ……….

E-mail: ……….

Data înregistrării întreprinderii: ……….

Nr. de înmatriculare la oficiul registrului comerţului: ……….

Cod de identificare fiscală: ……….

SECŢIUNEA B

Cheltuieli pentru care se solicită anularea ajutoruluide minimis

Tipul de cheltuială pentru care se solicită anularea totală/parţială a finanţării Denumirea activului Valoarea ajutorului de minimis solicitat spre anulare– lei –
Anul I Anul II
a) Cheltuieli cu realizarea de construcţii noi industriale, pentru învăţământ, ştiinţă, cultură şi artă, ocrotirea sănătăţii, asistenţă socială, cultură fizică şi agrement      
b) Cheltuieli cu achiziţia de construcţii industriale şi pentru învăţământ, ştiinţă, cultură şi artă, ocrotirea sănătăţii, asistenţă socială, cultură fizică şi agrement      
c) Cheltuieli cu echipamente tehnologice – maşini, utilaje şi instalaţii de lucru      
d) Cheltuieli cu aparate şi instalaţii de măsurare, control şi reglare      
e) Cheltuieli cu mijloace de transport neînmatriculabile, pentru susţinerea activităţii întreprinderii      
f) Cheltuieli cu echipamente IT      
TOTAL PE ANI:    
TOTAL GENERAL:  

 

Tipul de cheltuială pentru care se solicită anularea totală/parţială a finanţării Denumirea activului Valoarea ajutorului de minimis solicitat spre anulare– lei –
An I An II
a) Cheltuieli cu realizarea de construcţii noi
b) Cheltuieli cu achiziţia de construcţii
c) Cheltuieli cu echipamente tehnologice – maşini, utilaje şi instalaţii de lucru
d) Cheltuieli cu aparate şi instalaţii de măsurare, control şi reglare
e) Cheltuieli cu mijloace de transport neînmatriculabile, pentru susţinerea activităţii întreprinderii
f) Cheltuieli cu echipamente IT
TOTAL PE ANI:
TOTAL GENERAL:

SECŢIUNEA C

Declaraţie pe propria răspundere

Subsemnatul (a) ………., identificat(ă) cu actul de identitate/paşaportul seria ………. nr. ………., eliberat de ………. la data de ………., cu domiciliul în localitatea str. ……….. nr. ………., bl. ………., sc. ………., ap. ………., sectorul/judeţul ………., în calitate de persoană autorizată să reprezinte legal întreprinderea ………., declar pe propria răspundere că solicit anularea totală sau parţială a ajutorului de minimis pentru care am primit Acordul pentru finanţare nr. ………. din data de ………., emis de Ministerul Finanţelor Publice.

Numele: ……….

Funcţia ……….

Semnătura autorizată şi ştampila beneficiarului1: ……….

Data semnării: ……….

NOTĂ IMPORTANTĂ!

Solicitantul nu este obligat să suporte nicio taxă din partea niciunei persoane sau instituţii care îl ajută în completarea acestei cereri.

 

 

Note de subsol:

Întreprinderile mici şi mijlocii (IMM) sunt definite ca societăţi comerciale cu numărul mediu scriptic de personal până la 249 (inclusiv) raportat în anul anterior şi realizează o cifră de afaceri anuală netă de până la 50 milioane euro, echivalent în lei, sau deţin active totale care nu depăşesc echivalentul în lei a 43 milioane euro, conform ultimei situaţii financiare aprobate. Prin active totale se înţelege active imobilizate plus active circulante plus cheltuieli în avans.

Societatea mare este acea societate comercială cu numărul mediu scriptic de personal mai mare decât 250 (inclusiv) ori cu o cifră de afaceri anuală netă de peste 50 milioane euro, echivalent în lei, sau care deţine active totale care depăşesc echivalentul în lei a 43 milioane euro, conform ultimei situaţii financiare aprobate.

Prin active totale se înţelege active imobilizate plus active circulante plus cheltuieli în avans.

Toate documentele depuse pentru această schemă vor fi semnate de persoana autorizată să reprezinte legal întreprinderea.

Cheltuielile eligibile din secţiunea B2 se corelează cu cheltuielile eligibile din planul de investiţii.

Valoarea cheltuielilor eligibile este fără TVA.

Valoarea cheltuielilor eligibile este fără TVA.

Toate documentele depuse pentru această schemă vor fi semnate de persoana autorizată să reprezinte legal întreprinderea.

Se consideră ultimii 3 ani: anul fiscal în curs şi 2 ani anteriori.

Echivalentul în euro se preia din actul juridic sau se determină la cursul de schimb valutar valabil la data acordării ajutorului de minimis conform actului juridic.

Toate documentele depuse pentru această schemă vor fi semnate de persoana autorizată să reprezinte legal întreprinderea.

Toate documentele depuse pentru această schemă vor fi semnate de persoana autorizată să reprezinte legal întreprinderea.

Datele sunt calculate în conformitate cu prevederile Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare.

Datele cu privire la numărul mediu anual de salariaţi, cifra de afaceri anuală netă şi activele totale sunt cele realizate în ultimul exerciţiu financiar raportate în situaţiile financiare anuale aprobate de acţionari sau asociaţi.

Toate documentele depuse pentru această schemă vor fi semnate de persoana autorizată să reprezinte legal întreprinderea.

Toate documentele depuse pentru această schemă vor fi semnate de persoana autorizată să reprezinte legal întreprinderea.

Se completează cu valoarea solicitată prin decont.

Se completează cu nr. de cont. 50.70 „Disponibil din subvenţii şi transferuri“ deschis la unitatea Trezoreriei Statului în a cărei rază îşi are domiciliul fiscal întreprinderea beneficiară de ajutor de minimis, activ la data depunerii Cererii de plată a a ajutorului de minimis.

Toate documentele depuse pentru această schemă vor fi semnate de persoana autorizată să reprezinte legal întreprinderea.

Toate documentele depuse pentru această schemă vor fi semnate de persoana autorizată să reprezinte legal întreprinderea.

Se consideră ultimii 3 ani: anul fiscal în curs şi 2 ani anteriori.

Echivalentul în euro se preia din actul juridic sau se determină la cursul de schimb valutar valabil la data acordării ajutorului de minimis conform actului juridic.

Toate documentele depuse pentru această schemă vor fi semnate de persoana autorizată să reprezinte legal întreprinderea.

Toate documentele sunt obligatorii pentru toţi beneficiarii de ajutor de minimis.

Pentru plăţile online nu sunt acceptate extrase de cont gen internet-banking.

Transmiterea formularului este obligatorie pentru toţi beneficiarii de ajutor de minimis în cadrul prezentei scheme, pentru o perioadă de 3 ani, începând cu anul următor finalizării investiţiei.

Valoarea finanţării aprobate.

Valoarea cheltuielilor eligibile efectuate pentru care s-a emis Acordul pentru finanţare.

Valoarea finanţării plătite de la bugetul de stat.

Toate documentele depuse pentru această schemă vor fi semnate de persoana autorizată să reprezinte legal întreprinderea.

Toate documentele depuse pentru această schemă vor fi semnate de persoana autorizată să reprezinte legal întreprinderea.

Exit mobile version