Manual de control financiar preventiv | MFP 2004

465

Ministerul Finantelor Publice (MFP) – Directia generala de control financiar preventiv a elaborat în 2004 și publicat online pe mfinante.ro Manualul de control financiar preventiv.

Având în vedere că actele normative care constituie baza acestui manual sunt emise anterior manualui și nu au suferit modificări semnficative, documentul rămâne util deoarece oferă un suport teoretic si practic in exercitarea controlului financiar preventiv asupra actelor de gestiune a patrimoniului si fondurilor publice.

În acest manual sunt detaliate și comparate concepte stabilite prin legislatia romaneasca si Reglementarile financiare ale Uniunii Europene.

Acte normative de bază – explicate:
LEGEA nr. 500/2002 privind finantele publice
REGULAMENTUL (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene [PDF | abrogat in 2013 prin Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) Nr. 1605/2002 al Consiliului – PDF]
ORDONANŢA nr. 119/1999 privind control intern/managerial şi controlul financiar preventiv
ORDIN nr. 522/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv

MANUALUL DE CONTROL FINANCIAR PREVENTIV | PDF, 85 pagini

CUPRINS – MANUALUL DE CONTROL FINANCIAR PREVENTIV

Introducere……………………………………………….1
Capitolul 1. Continutul controlului financiar preventiv……………………………………2
1.1. Controlul financiar preventiv – componenta a sistemului de finante publice……2
1.2. Principiul dublei autorizari a cheltuielilor bugetare………………………………………..3
1.2.1. Autorizarea legala a cheltuielilor…3
1.2.2. Autorizarea bugetara a cheltuielilor………………………………………………..4
1.3. Principiul specializarii bugetare……………….5
1.4. Principiul anualitatii bugetare si actiunile multianuale……………………………………6
1.5. Continutul controlului financiar preventiv….9
Capitolul 2. Actorii financiari. Principiul separarii functiunilor. Organizarea controlului financiar preventiv intern (propriu). …………………………………………..12
2.1. Ordonatorul de credite…………………………12
2.1.1. Definire si competente…………….12
2.1.2. Delegarea de competenta………..14
2.2. Contabilul…………………………………………..15
2.2.1. Precizari preliminare………………..15
2.2.2. Functia de gestionar al fondurilor16
2.2.3. Functia de urmarire a recuperarii creantelor………………………………….17
2.2.4. Functia de intocmire a evidentelor contabile si de prezentare a conturilor.18
2.2.5. Functia de definire/validare a regulilor si metodelor contabile, ca si a planului de conturi……………………………………..19
2.2.6. Unele concluzii……………………….19
2.3. Controlorul…………………………………………20
2.3.1. Controlul financiar preventiv intern (propriu)…………………………………20
2.3.1.1. Principii de organizare…20
2.3.1.2. Compartimente implicate………………………………………………..22
2.3.2. Controlul financiar preventiv exercitat de Ministerul Finantelor Publice…………………………………………..23
Capitolul 3. Operatiuni privind gestiunea creditelor si gestiunea fondurilor. Controlul financiar preventiv al operatiunilor. …………………………………………….25
3.1. Precizari preliminare……………………………25
3.2. Raportul juridic de obligatie. Fazele cheltuielilor bugetare. ………………………….26
3.3. Angajamentul juridic si angajamentul bugetar. Controlul preventiv al angajamentelor. …………………………………27
3.3.1. Forme ale angajamentului………..27
3.3.2. Angajamentul juridic. Definire si forme ale acestuia. Credite juridic angajate. ………………………………28
3.3.3. Angajamentul bugetar. Definire si formele acestuia. Credite bugetare angajate. ………………………………30
3.3.3.1. Precizari preliminare……30
3.3.3.2. Angajamentul bugetar individual……………………………………..31
3.3.3.3 Angajamentul bugetar global……………………………………………35
3.3.4. Controlul financiar preventiv al angajamentelor…………………………….40
3.4. Lichidarea………………………………………….46
3.4.1. Definirea lichidarii……………………46
3.4.2. Lichidarea in cazul achizitiilor publice de servicii, bunuri si lucrari…….48
3.4.3. Lichidarea in cazul cheltuielilor de personal…………………………………..50
3.4.4. Lichidarea privind acordarea unei subventii…………………………………..51
3.4.5. Lichidarea in cazul imprumuturilor prin certificate de trezorerie………..52
3.5. Ordonantarea. Controlul financiar preventiv al ordonantarii. …………………….53
3.5.1. Precizari preliminare………………53
3.5.2. Definirea ordonantarii…………….59
3.5.3. Exceptii de la regula .Ordonantarea avansului. ….61
3.5.4. Controlul financiar preventiv al ordonantarii………………………………….62
Capitolul 4. Controlul preventiv exercitat de Ministerul Finantelor Publice …..65
4.1. Structura bugetelor si competentele de aprobare……………………………………….65
4.2. Modificarea structurii initiale a bugetelor aprobate. Controlul preventiv al modificarilor structurale. …………………………….68
4.3. Deschiderea lunara a creditelor bugetare. Controlul financiar preventiv exercitat prin deschiderea de credite bugetare. …………75
4.4. Controlul preventiv al unor operatiuni cu risc ridicat……………………………………82
4.4.1. Precizari preliminare………………..82
4.4.2. Exercitarea controlul preventiv delegat asupra operatiunilor……………83
4.5. Controlul financiar preventiv in faza platii – controlul de trezorerie…………………86

- Publicitate -