În Monitorul Oficial nr. 553 din 30 august 2013 a fost publicată Ordonanța Guvernului nr. 28/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare („Ordonanța”).

Vă prezentam în continuare o sinteză elaborată de KPMG privind principalele prevederi ale Ordonanței.

Impozitul și contribuțiile sociale aferente veniturilor din activități agricole

Prin modificarea Codului de Procedură Fiscală, Ordonanța creează cadrul legal care să permită contribuabililor care obţin venituri din activităţi agricole să achite impozitul şi contribuţiile aferente acestor venituri la compartimentele de specialitate din cadrul unităţilor administrativ-teritoriale corespunzătoare localităţii în care aceştia îşi au domiciliul fiscal, în situația în care în localitatea respectivă nu există o unitate teritorială a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF).

În acest scop, vor trebui încheiate protocoale de colaborare între unitățile administrativ-teritoriale și ANAF, potrivit unei proceduri ce va fi aprobată prin ordin comun al ministrului finanțelor publice și al ministrului dezvoltării regionale și administrației publice. În contextul reorganizării unităților teritoriale ale ANAF, se urmărește astfel diminuarea cheltuielilor de conformare pe care trebuie să le suporte contribuabilii în cauză pentru a-şi îndeplini obligaţiile de plată, prin evitarea deplasării acestora pe distanţe foarte mari până la unităţile administrațiilor finanţelor publice la care sunt înregistraţi ca plătitori de impozit şi contribuţii aferente veniturilor din activităţi agricole.

- publicitate -

Taxa pe valoarea adăugată

În vederea aplicării măsurilor de simplificare (i.e. aplicarea mecanismului de taxare inversă) pentru energie electrică, cumpărătorii, deţinători de licenţă valabilă de furnizare a energiei electrice, vor avea obligația să depună până la data de 10 decembrie a fiecărui an, o declarație pe proprie răspundere, din care să rezulte că activitatea principală a acestora, în ceea ce privește achizițiile de energie electrică, o reprezintă revânzarea acesteia, consumul propriu al acesteia fiind neglijabil și care este valabilă pentru toate achizițiile de energie electrică efectuate în anul calendaristic următor.

Prin consum propriu neglijabil de energie electrică se înțelege un consum de maximum 1% din energia electrică achiziționată în perioada ianuarie – noiembrie a fiecărui an calendaristic.

În ceea ce privește achizițiile de energie electrică efectuate în anul calendaristic în care cumpărătorul obține o licență valabilă a energiei electrice, acesta trebuie să transmită vânzătorului o declarație pe propria răspundere din care să rezulte ca activitatea sa principală, în ceea ce privește cumpărările de energie electrică, o reprezintă revânzarea acesteia, totodată consumul propriu al acesteia fiind neglijabil (care este valabilă până la data de 31 decembrie a anului respectiv).

Pentru achizițiile de energie electrică efectuate în anul 2013, cumpărătorul va transmite vânzătorului declarația pe propria răspundere menționată mai sus (aceasta fiind valabilă până la 31 decembrie 2013 inclusiv), consumul propriu al acesteia fiind în acest caz considerat neglijabil în condițiile în care acesta este de maximum 1% din energia electrică cumpărată în perioada ianuarie – iulie 2013.

Accize
Începând cu data de 1 septembrie 2013, se vor percepe accize pentru motoarele cu o capacitate de peste 100 CP, destinate iahturilor și altor nave și ambarcațiuni pentru agrement, cu codurile NC: 8407 21, 8407 29 00 și 8408 10.

Plătitori de accize
Persoanele fizice care achiziționează din teritoriul comunitar, ori importă, produsele prevăzute la art. 207 lit. h), i) și l) (i.e. iahturi şi alte nave şi ambarcaţiuni cu sau fără motor pentru agrement, cu excepţia celor destinate utilizării în sportul de performanţă; autoturisme şi autoturisme de teren, a căror capacitate cilindrică este mai mare sau egală cu 3.000 cm3;
motoarele cu o capacitate de peste 100 CP, destinate iahturilor și altor nave și ambarcațiuni pentru agrement), vor fi considerați plătitori de accize, urmând a respecta prevederile în materie de accize referitoare la exigibilitate pentru produsele accizabile achiziționate.

De asemenea, aceștia vor avea obligația să depună o declarație de accize la autoritatea competentă până la data prevăzută pentru plata acestor accize, respectiv până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care a intervenit exigibilitatea accizelor.

Totodată și operatorii economici care achiziționează produsele prevăzute la art. 207 lit. a) – c) și f) – l) pentru uzul propriu sunt obligați să depună o declarație de accize la autoritatea competentă până la data prevăzută pentru plata accizelor datorate.

Plata accizelor la bugetul de stat
Pentru situațiile prevăzute la art. 211 lit. a), c), d) și f), termenul de plată al accizelor este de până la data de 25, inclusiv, a lunii următoare celei în care intervine exigibilitatea taxei. De asemenea, pentru situațiile prevăzute la art. 211 lit. b) și e), termenul de plată al accizelor intervine la data exigibilității.

 

Sursa: Tax Newsflash – septembrie 2013