MFP: Măsuri fiscal – bugetare şi modificarea şi completarea Codului fiscal și Legii 95/2006 (CASS) | Proiect OUG

68

Joi, 12 septembrie 2013, MFP a publicat pentru consultare publică proiectul de Ordonanţă de urgenţă privind măsuri fiscal – bugetare pentru îndeplinirea unor angajamente convenite cu organismele internaţionale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative.

Potrivit Notei de fundamentare, prin proiectul de act normativ se propun următoarele măsuri:

I. Prin proiectul de OUG se are în vedere crearea unui cadru legal aplicabil tuturor instituţiilor şi entităţilor publice care să asigure implementarea şi funcţionarea sistemului naţional de verificare, monitorizare, raportare şi control a situaţiilor financiare, angajamentelor legale şi bugetelor entităţilor publice, sistem care va asigura integrarea sistemului de raportare contabilă al instituţiilor publice cu sistemul de plăţi al Trezoreriei statului şi care va include un modul pentru raportarea şi controlul angajamentelor legale pentru toate nivelurile administraţiei publice şi un modul pentru raportare şi modificare bugete.

Prin implementarea sistemului naţional de verificare, monitorizare, raportare şi control a situaţiilor financiare, angajamentelor legale şi bugetelor entităţilor publice se asigură :
– introducerea în sistem de către entităţile publice a unor date şi formulare de raportare simplificate, în format electronic, standardizat, securizat având ca efect creşterea gradului de încredere a datelor colectate prin validări încrucişate cu date din sistem şi furnizarea de informaţii de încredere pentru uzul intern al MFP, al instituţiilor publice, al altor instituţii abilitate;
– reducerea timpilor de întocmire a situaţiilor financiare şi a altor situaţii de raportare ale instituţiilor publice şi a costurilor aferente;
– crearea unor mecanisme electronice pentru agregarea, centralizarea, consolidarea şi reconcilierea datelor şi formularelor introduse în sistem pe ierarhii de entităţi raportoare, surse de finanţare, sectoare ale administraţiei publice, etc;
– îmbunătăţirea disciplinei financiar-bugetare prin prevenirea şi reducerea arieratelor instituţiilor publice, ca urmare a introducerii de funcţionalităţi de monitorizare şi control electronic al angajamentelor legale;
– validarea automată a plăţilor efectuate din fondurile publice din punct de vedere al încadrării acestora în limitele bugetelor aprobate şi a programelor actualizate la nivelul fiecărei instituţii publice.

Astfel, reglementarea propusă stabileşte obligaţiile ordonatorilor de credite privind accesul la sistemul naţional şi introducerea datelor de identificare ale instituţiilor publice precum şi regulile de bază privind: raportarea situaţiilor financiare şi altor tipuri de rapoarte, controlul angajamentelor entităţilor publice, raportarea bugetelor entităţilor publice inclusiv interacţiunea Sistemului naţional cu entităţile publice raportoare.

II.  Prin prevederile Capitolului II – criterii de prioritizare a investiţiilor publice semnificative din prezentul proiect de ordonanţă de urgenţă se propune emiterea unui nou set de criterii de prioritizare a căror aplicare să determine o utilizare a fondurilor bugetare alocate proiectelor de investiţii semnificative de o manieră mai echilibrată şi mai eficientă.

MFP precizează faptul că de la aplicarea prevederilor Capitolului II – criterii de prioritizare a investiţiilor publice semnificative al prezentei ordonanţe de urgenţă sunt exceptate proiectele de investiţii publice din sectorul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională. Acest tip de investiţii beneficiază de un egim special stabilit prin Legea nr.157 / 2007 privind detalierea obiectivelor cuprinse în listele de investiţii ale instituţiilor publice din sectorul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională. Potrivit prevederilor menţionate, obiectivele specifice acestor sectoare a căror detaliere conţine informaţii clasificate potrivit legii se prevăd în poziţii globale în programul de investiţii publice.

III. Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003, cu modificările şi completările ulterioare,

A. Titlul III „Impozitul pe venit”

1. Introducerea obligaţiei organului fiscal competent de a determina, pe categoria venituri din cedarea folosinţei bunurilor, venitul anual realizat ( suma de venituri nete anuale) în vederea aplicării prevederilor referitoare la verificarea încadrării în plafonul corespunzător anului fiscal respectiv pentru contribuţia de asigurări sociale de sănătate.

2. Contribuţiile de asigurări sociale de sănătate efectuate în cursul anului se vor deduce din veniturile realizate din categoria venituri din cedarea folosinţei bunurilor numai de organul fiscal competent la stabilirea obligaţiilor fiscale anuale.

3. Introducerea obligaţiei organului fiscal competent de a recalcula baza impozabilă în vederea acordării deductibilităţii contribuţiei de asigurări sociale de sănătate şi de a determina impozitul pe venit datorat.

4. Procedura de aplicarea a prevederilor noi introduse urmează a fi stabilită prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.”

B. Titlul IX^2 „Contribuţii sociale obligatorii”

Se instituie obligaţia de plată a contribuţiei individuale de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele care realizează venituri din cedarea folosinţei bunurilor, indiferent dacă acestea mai realizează sau nu şi alte venituri, cu condiţia plafonării bazei lunare de calcul a contribuţiei, pentru veniturile din cedarea folosinţei bunurilor, în limita a de 5 ori câştigul salarial mediu brut.

Referințe anexate:
Proiect Ordonanţă de urgenţă
Notă de fundamentare 

- Publicitate -

2 COMENTARII

  1. […] ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 88/2013 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru îndeplinirea unor angajamente convenite cu organismele internaţionale, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative 2013-09-20 – Publicat in M.Of. nr. 593 din 20.9.2013 2013-09-12 – Proiect, nota de fundamentare […]