HG 677/2013 – Regulamentul de concurs sau examen pentru ocuparea funcţiei de inspector antifraudă ANAF

469

HOTĂRÂRE nr. 677/2013 privind aprobarea Regulamentului de desfăşurare a concursului sau examenului pentru ocuparea funcţiei publice specifice de inspector antifraudă în cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală

2013-09-09 – Publicat în M.Of. nr. 573 din 9.9.2013

HOTĂRÂRE nr. 677/2013 privind aprobarea Regulamentului de desfăşurare a concursului sau examenului pentru ocuparea funcţiei publice specifice de inspector antifraudă în cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 4 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 74/2013 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea şi reorganizarea activităţii Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic

Se aprobă Regulamentul de desfăşurare a concursului sau examenului pentru ocuparea funcţiei publice specifice de inspector antifraudă în cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU VICTOR-VIOREL PONTA
Contrasemnează:
Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice, Daniel Chiţoiu
p. Ministrul delegat pentru buget, Gheorghe Gherghina, secretar de stat
Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, Nicolae-Liviu Dragnea
Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice, Mariana Câmpeanu

ANEXĂ

REGULAMENT de desfăşurare a concursului sau examenului pentru ocuparea funcţiei publice specifice de inspector antifraudă în cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

Art. 1

(1) Concursul sau examenul pentru ocuparea funcţiei publice specifice de inspector antifraudă în cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, denumită în continuare Agenţia, se desfăşoară pe baza normelor procedurale instituite prin prezentul regulament, în conformitate cu principiile competiţiei deschise, profesionalismului, transparenţei, precum şi cel al egalităţii de şanse şi accesului liber pentru fiecare persoană care îndeplineşte condiţiile legale.

(2) Poate participa la concurs sau examen orice persoană care îndeplineşte condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi condiţiile prevăzute de art. 4 alin. (7) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 74/2013 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea şi reorganizarea activităţii Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative.

(3) Concursul se organizează în vederea ocupării unei funcţii publice pe perioadă nedeterminată, iar examenul se organizează în vederea promovării în grad profesional, în condiţiile legii.

Art. 2

Prin inspector antifraudă, în sensul prezentului regulament, se înţelege funcţia publică specifică de execuţie de inspector antifraudă şi funcţia publică specifică de conducere de inspector-şef antifraudă.

Art. 3

(1) Desfăşurarea concursului sau examenului, denumit în continuare concurs, constă în etapele cuprinse între prima zi de depunere a dosarelor candidaţilor şi formularea propunerilor de numire în funcţiile publice vacante pentru care s-a organizat concursul.

(2) În vederea desfăşurării concursului, pentru funcţiile publice specifice de execuţie de inspector antifraudă, se solicită avizul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici înaintea publicării anunţului de concurs.

(3) Solicitarea prevăzută la alin. (2) trebuie să conţină următoarele elemente:

a) identificarea funcţiilor publice vacante, cu evidenţierea gradului profesional;

b) probele stabilite pentru concurs;

c) condiţiile de participare la concurs, respectiv condiţiile prevăzute de lege pentru ocuparea funcţiilor publice vacante şi alte condiţii specifice prevăzute în fişa postului aferentă respectivei funcţii publice;

d) alte menţiuni referitoare la organizarea concursului sau la condiţiile de participare la concurs.

Art. 4

(1) Concursul sau examenul constă în 3 etape, după cum urmează:

a) selecţia dosarelor de înscriere;

b) proba scrisă;

c) interviul.

(2) Se pot prezenta la următoarea etapă doar candidaţii declaraţi admişi la etapa precedentă.

(3) În vederea participării la concurs, candidaţii depun un dosar de înscriere care va conţine în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 13 alin. (1).

(4) Proba scrisă constă în redactarea unei lucrări şi/sau în rezolvarea unor teste-grilă, pe baza bibliografiei stabilite pentru concurs, în condiţiile prezentului regulament.

(5) Interviul se susţine în faţa membrilor comisiilor de examinare şi evaluare.

CAPITOLUL II
Constituirea comisiilor de concurs şi de soluţionare a contestaţiilor

Art. 5

(1) În vederea desfăşurării concursului se constituie comisia de concurs, conform prevederilor alin. (2), şi comisia de soluţionare a contestaţiilor.

(2) În cadrul comisiei de concurs funcţionează:

a) comitetul de organizare, cu rol de coordonare, monitorizare şi îndrumare a comisiilor de examinare şi evaluare, alcătuit din preşedintele şi vicepreşedintele comisiei de concurs, un reprezentant desemnat din cadrul Ministerului Finanţelor Publice şi un reprezentant desemnat din cadrul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, ajutaţi de un secretar raportor;

b) comisiile de examinare şi evaluare, alcătuite din câte 3 membri, dintre care unul desemnat din cadrul Agenţiei, unul desemnat din cadrul Ministerului Finanţelor Publice şi unul desemnat de Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, şi câte un secretar tehnic.

(3) Comisia de soluţionare a contestaţiilor este formată din 3 membri: unul din cadrul Agenţiei, unul desemnat de Ministerul Finanţelor Publice şi unul desemnat de Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici şi un secretar tehnic. Preşedintele comisiei de soluţionare a contestaţiilor este numit din rândul membrilor, prin actul de constituire a comisiei.

(4) În cazul în care preşedintele şi vicepreşedintele comisiei de concurs se află în imposibilitatea de a-şi exercita atribuţiile, acestea vor fi exercitate de înlocuitorii de drept ai acestora.

(5) Comisia de concurs şi comisia de soluţionare a contestaţiilor se constituie prin ordin al preşedintelui Agenţiei, înaintea publicării anunţului de concurs.

(6) Prin excepţie de la prevederile alin. (5), în funcţie de numărul de candidaţi înscrişi la concurs, prin ordin al preşedintelui Agenţiei se poate suplimenta numărul comisiilor de examinare şi evaluare.

(7) Membrii comisiilor trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

a) să aibă calitatea de funcţionar public, cu excepţia preşedintelui comisiei de concurs şi a înlocuitorului acestuia;

b) să deţină o funcţie publică cel puţin din aceeaşi clasă cu funcţia sau funcţiile publice vacante pentru ocuparea cărora se organizează concursul;

c) să aibă cunoştinţe aprofundate în unul dintre domeniile funcţiilor publice pentru care se organizează concursul sau cunoştinţe generale în administraţia publică;

d) să nu se afle în vreuna dintre situaţiile prevăzute la art. 6.

Art. 6

(1) O persoană nu poate avea în acelaşi timp şi calitatea de membru în comisia de concurs, şi calitatea de membru în comisia de soluţionare a contestaţiilor.

(2) Nu poate fi desemnat membru în comisia de concurs sau în comisia de soluţionare a contestaţiilor funcţionarul public care a fost sancţionat disciplinar, iar sancţiunea aplicată nu a fost radiată, conform legii.

(3) Nu pot fi numite membri în comisia de concurs, în comisiile de evaluare şi examinare şi în comisia de soluţionare a contestaţiilor persoanele care se află în una dintre următoarele situaţii:

a) au calitatea de soţ, soţie, rudă sau afin până la gradul al IV-lea, inclusiv, cu oricare dintre candidaţi ori cu un alt membru al comisiei de concurs sau al comisiei de soluţionare a contestaţiilor;

b) sunt sau urmează a fi direct subordonate ierarhic oricăruia dintre candidaţii pentru ocuparea funcţiei publice de conducere pentru care se organizează concursul.

(4) Situaţiile prevăzute la alin. (3) pot fi sesizate de orice persoană interesată pe parcursul desfăşurării concursului până la data afişării rezultatelor finale.

(5) Membrii comisiei de concurs, ai comisiilor de examinare şi evaluare şi ai comisiei de soluţionare a contestaţiilor au obligaţia să informeze, în scris, cu celeritate, preşedintele Agenţiei despre orice situaţie prevăzută la alin. (3) care a intervenit sau ar putea interveni. În aceste cazuri, membrii comisiei de concurs, ai comisiei de examinare şi evaluare şi ai comisiei de soluţionare a contestaţiilor au obligaţia să se abţină de la participarea ori luarea vreunei decizii cu privire la concursul în cadrul căruia a intervenit vreuna dintre aceste situaţii.

(6) În cazul constatării existenţei unei situaţii prevăzute la alin. (1)–(3), actul de numire a comisiei se modifică în mod corespunzător, în termen de cel mult două zile de la data constatării, prin înlocuirea persoanei aflate în respectiva situaţie.

(7) În cazul în care situaţiile prevăzute la alin. (1)–(3) se constată ulterior desfăşurării uneia dintre probele concursului, rezultatul probei ori probelor desfăşurate se recalculează prin eliminarea evaluării membrului aflat în aceste situaţii.
CAPITOLUL III
Atribuţiile comisiei de concurs şi ale comisiei de soluţionare a contestaţiilor

Art. 7

(1) Comitetul de organizare din cadrul comisiei de concurs are următoarele atribuţii principale:

a) propune subiecte pe baza bibliografiei de concurs;

b) alcătuieşte cel puţin 3 seturi de subiecte pentru proba scrisă pe baza subiectelor propuse potrivit prevederilor lit. a) şi a celor propuse de către membrii comisiilor de examinare şi evaluare, în funcţie de nivelul şi specificul funcţiilor publice vacante pentru care se organizează concursul;

c) stabileşte punctajele maxime pentru fiecare dintre subiecte şi baremul de corectare a acestora;

d) semnează seturile de subiecte şi le închide în plicuri sigilate purtând ştampila Agenţiei;

e) prezintă seturile de subiecte candidaţilor în vederea extragerii unuia dintre acestea;

f) comunică varianta extrasă comisiilor de examinare şi evaluare pentru începerea probei scrise;

g) stabileşte planul de interviu;

h) semnează afişarea rezultatelor probelor de concurs;

i) comunică preşedintelui Agenţiei lista candidaţilor declaraţi admişi la concurs, în vederea numirii acestora, în condiţiile legii.

(2) Atribuţiile principale ale comisiilor de examinare şi evaluare sunt următoarele:

a) selectează dosarele de concurs ale candidaţilor;

b) propun comitetului de organizare subiecte pe baza bibliografiei de concurs;

c) comunică subiectele extrase la proba scrisă candidaţilor;

d) realizează interviul, pe baza planului de interviu;

e) evaluează şi notează pentru fiecare candidat proba scrisă şi interviul;

f) transmit secretarului tehnic rezultatele probelor, pentru a fi comunicate secretarului raportor.

Art. 8

Comisia de soluţionare a contestaţiilor are următoarele atribuţii principale:

a) soluţionează contestaţiile depuse în termen de candidaţi cu privire la selecţia dosarelor şi cu privire la notarea probei scrise;

b) transmite secretarului tehnic al comisiei rezultatele contestaţiilor pentru a fi comunicate candidaţilor.

Art. 9

(1) Secretarul raportor al comitetului de organizare din cadrul comisiei de concurs are următoarele atribuţii principale:

a) primeşte şi centralizează de la secretariatele tehnice ale comisiilor de examinare şi evaluare situaţia dosarelor de concurs depuse de candidaţi;

b) primeşte şi centralizează rezultatele probelor de concurs de la secretariatele tehnice ale comisiilor de examinare şi evaluare;

c) asigură afişarea rezultatelor probelor de concurs;

d) asigură comunicarea dintre comitetul de organizare şi comisiile de examinare şi evaluare;

e) întocmeşte, redactează şi semnează alături de comitetul de organizare întreaga documentaţie privind activitatea specifică a acestuia;

f) îndeplineşte orice sarcini specifice necesare pentru buna desfăşurare a concursului.

(2) Secretarul tehnic al comisiei de examinare şi evaluare are următoarele atribuţii principale:

a) primeşte, înregistrează în registrul unic special întocmit în acest sens şi verifică componenţa dosarelor de concurs ale candidaţilor, conform prevederilor art. 13 alin. (3), iar după expirarea termenului de depunere a dosarelor de concurs înaintează secretarului raportor situaţia dosarelor de concurs depuse;

b) convoacă membrii comisiei de examinare şi evaluare pentru desfăşurarea fiecărei probe a concursului;

c) consemnează în scris întrebările membrilor comisiei de examinare şi evaluare şi răspunsurile candidaţilor la proba de interviu;

d) întocmeşte, redactează şi semnează alături de comisia de examinare şi evaluare întreaga documentaţie privind activitatea specifică a acesteia;

e) asigură transmiterea rezultatelor probelor de concurs către secretarul raportor;

f) îndeplineşte orice sarcini specifice necesare pentru buna desfăşurare a concursului.

(3) Secretarul tehnic al comisiei de soluţionare a contestaţiilor are următoarele atribuţii principale:

a) primeşte contestaţiile depuse de candidaţi;

b) convoacă membrii comisiei de soluţionare a contestaţiilor;

c) întocmeşte, redactează şi semnează alături de comisia de soluţionare a contestaţiilor întreaga documentaţie privind activitatea specifică a acesteia;

d) asigură comunicarea rezultatelor soluţionării contestaţilor către candidaţi şi secretarul raportor;

e) îndeplineşte orice sarcini specifice necesare pentru buna desfăşurare a concursului.

Art. 10

La finalizarea fiecărei probe se întocmeşte câte un proces-verbal de către secretarul fiecărei comisii, semnat de membrii acesteia. La finalizarea concursului se întocmeşte un proces-verbal care să conţină modul de desfăşurare a concursului şi rezultatele obţinute de candidaţi, semnat de membrii comisiei de concurs.

Art. 11

În exercitarea atribuţiilor care le revin, membrii comisiilor au următoarele îndatoriri:

a) să îşi îndeplinească atribuţiile specifice în termenele şi în conformitate cu normele legale, dând dovadă de integritate, imparţialitate şi obiectivitate;

b) să aducă la cunoştinţa preşedintelui Agenţiei orice ingerinţă în activitatea lor sau apariţia unei situaţii dintre cele prevăzute la art. 6, care ar putea să le afecteze independenţa sau imparţialitatea ori ar putea crea suspiciuni cu privire la acestea;

c) să participe la toate etapele procedurale ale concursului, potrivit atribuţiilor care le revin, şi să respecte confidenţialitatea datelor cu caracter personal ale candidaţilor, în condiţiile legii;

d) să nu îşi exprime public opinia cu privire la candidaţi pe perioada derulării procedurii de organizare şi desfăşurare a concursului;

e) să evite contactul în particular cu candidaţii pe durata procedurii de desfăşurare a concursului şi în legătură cu acesta.
CAPITOLUL IV
Procedura de organizare şi desfăşurare a concursului sau examenului

SECŢIUNEA 1
Publicitatea concursului

Art. 12

(1) Anunţul privind organizarea concursului se publică de către Agenţie în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, într-un cotidian de largă circulaţie, pe pagina de internet a Agenţiei şi la sediul Agenţiei, cu cel puţin 30 de zile înainte de data stabilită pentru proba scrisă.

(2) Anunţul publicat pe pagina de internet a Agenţiei şi la sediul Agenţiei va conţine următoarele informaţii:

a) informaţiile privind posturile scoase la concurs şi condiţiile de participare la concurs;

b) bibliografia aprobată de preşedintele Agenţiei şi alte date necesare desfăşurării concursului;

c) locul şi termenul în care pot fi depuse dosarele de concurs;

d) documentele necesare pentru înscrierea la concurs şi care atestă îndeplinirea condiţiilor legale;

e) modalitatea de examinare a probei scrise;

f) datele de contact, pentru lămuriri suplimentare.

(3) Programarea probei scrise şi a interviului se afişează la avizierul Agenţiei şi pe pagina de internet a acesteia, după afişarea rezultatelor probei anterioare.

(4) În situaţia în care Agenţia consideră necesar, poate asigura publicarea anunţului şi prin alte forme de publicitate suplimentare.
SECŢIUNEA a 2-a
Dosarul de concurs

Art. 13

(1) Dosarul de concurs trebuie să conţină următoarele documente:

a) cererea de înscriere privind participarea la concurs, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 1;

b) copia actului de identitate;

c) copia certificatului de căsătorie sau a altor acte, în cazul în care numele de pe actele de studii este diferit de cel de pe actul de identitate;

d) copia diplomei de licenţă sau echivalent;

e) copia carnetului de muncă sau adeverinţă doveditoare a vechimii în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, după caz;

f) cazierul judiciar;

g) adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 3 luni anterior desfăşurării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate; adeverinţa trebuie să conţină, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia;

h) o declaraţie pe propria răspundere, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 2;

i) curriculum vitae, potrivit modelului comun european aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.021/2004 pentru aprobarea modelului comun european de curriculum vitae;

j) documentele care atestă îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 4 alin. (7) lit. b) şi c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 74/2013, eliberate cu cel mult 3 luni anterior desfăşurării concursului.

(2) Copiile de pe actele prevăzute la alin. (1) se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul tehnic al comisiei de examinare şi evaluare. Cererea de înscriere se pune la dispoziţia candidaţilor de către Agenţie, prin grija secretarului tehnic al comisiei de examinare şi evaluare.

(3) Sunt considerate complete dosarele de concurs care conţin toate documentele prevăzute la alin. (1) până la termenul-limită stabilit în anunţul de concurs.

(4) Dosarele se depun de către candidaţi în termen de 15 zile calendaristice de la publicarea anunţului de concurs.

(5) Dosarele se păstrează de către Agenţie.

(6) Dosarul de concurs poate fi retras pe baza cererii scrise a candidatului. În acest caz, secretariatul tehnic al comisiei de examinare şi evaluare va păstra o copie a dosarului, pe care o va arhiva.
SECŢIUNEA a 3-a
Selecţia dosarelor de concurs

Art. 14

(1) În termen de 5 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a dosarelor, comisia de examinare şi evaluare va efectua selecţia dosarelor candidaţilor, pe baza îndeplinirii de către candidaţi a condiţiilor de participare la concurs.

(2) La expirarea termenului prevăzut la alin. (1), secretarul raportor afişează la avizierul instituţiei şi pe pagina de internet a acesteia rezultatul selecţiei dosarelor, cu menţiunea „admis“ sau „respins“.

(3) Respingerea dosarelor de concurs sau examen se motivează.

(4) Până în ultima zi prevăzută pentru selecţia dosarelor, membrii comisiei de examinare şi evaluare pot solicita candidaţilor informaţii sau alte documente relevante pentru desfăşurarea concursului, din categoria celor prevăzute la art. 13 alin. (1).
SECŢIUNEA a 4-a
Proba scrisă a concursului

Art. 15

În vederea susţinerii probei scrise, candidaţii care au fost declaraţi admişi la selecţia dosarelor se vor prezenta la data, locul şi ora comunicate de Agenţie.

Art. 16

(1) Proba scrisă constă în redactarea unei lucrări şi/sau în rezolvarea unor teste-grilă.

(2) Prin proba scrisă se testează cunoştinţele teoretice necesare ocupării funcţiei publice pentru care se organizează concursul.

(3) Subiectele pentru proba scrisă se stabilesc pe baza bibliografiei de concurs aprobate de preşedintele Agenţiei, astfel încât să asigure capacitatea de analiză şi sinteză a candidaţilor, în concordanţă cu nivelul şi specificul funcţiilor publice pentru care se organizează concursul.

(4) Membrii comisiei de concurs şi ai comisiilor de examinare şi evaluare răspund individual pentru asigurarea confidenţialităţii subiectelor propuse.

(5) Comisia de concurs alcătuieşte, pe baza propunerilor formulate, cel puţin 3 seturi de subiecte şi stabileşte punctajele maxime, precum şi baremul de corectare.

(6) Seturile de subiecte se semnează de preşedintele şi vicepreşedintele comisiei de concurs şi se închid în plicuri sigilate purtând ştampila Agenţiei. Acestea vor fi prezentate candidaţilor în vederea extragerii unui set pentru proba scrisă.

(7) Punctajele maxime se comunică odată cu subiectele, iar baremul de corectare se afişează la locul desfăşurării probei scrise, până la ora stabilită pentru terminarea probei scrise.

Art. 17

(1) Înainte de începerea probei scrise, la locul desfăşurării acesteia, dacă este cazul, se afişează repartizarea pe săli a candidaţilor.

(2) Înainte de începerea probei scrise se face apelul nominal al candidaţilor, în vederea îndeplinirii formalităţilor prealabile, respectiv verificarea identităţii. Verificarea identităţii candidaţilor se face în baza unui act de identitate sau paşaport, aflat în termen de valabilitate. Candidaţii care nu sunt prezenţi la efectuarea apelului nominal ori care nu pot face dovada identităţii sunt consideraţi absenţi.

(3) După verificarea identităţii candidaţilor, ieşirea din sală a acestora atrage eliminarea din concurs, cu excepţia situaţiilor de urgenţă în care aceştia sunt însoţiţi de unul dintre membrii comisiei de concurs sau de persoanele care asigură supravegherea.

(4) Durata probei scrise se stabileşte de comisia de concurs în funcţie de gradul de dificultate şi complexitate al subiectelor, dar nu poate depăşi 3 ore.

(5) La începerea probei scrise, preşedintele şi vicepreşedintele comisiei de concurs prezintă candidaţilor seturile de subiecte şi invită un candidat să extragă un plic cu subiectele de concurs.

(6) Subiectele extrase potrivit prevederilor alin. (5) se multiplică şi se repartizează candidaţilor în vederea redactării lucrării scrise.

(7) După extragerea subiectelor este interzis accesul candidaţilor care întârzie sau al oricărei persoane, în afara membrilor comisiei de concurs, precum şi a persoanelor care asigură secretariatul comisiei de concurs, respectiv supravegherea desfăşurării probei.

(8) În încăperea în care are loc concursul, pe toată perioada derulării acestuia, inclusiv a formalităţilor prealabile şi a celor ulterioare finalizării probei, candidaţilor le este interzis:

a) să deţină şi să utilizeze documente sau orice fel de material de documentare şi informare, indiferent de modul de arhivare şi prezentare a acestora;

b) să deţină sau să folosească telefoane mobile ori mijloace electronice de comunicare la distanţă;

c) să comunice între ei.

(9) Eliminarea candidatului din concurs are loc în următoarele cazuri:

a) nerespectarea prevederilor alin. (8);

b) încercarea de fraudare a probei scrise prin orice mijloace;

c) părăsirea sălii de examen, cu nerespectarea condiţiilor prevăzute de prezentul regulament.

(10) În situaţia în care se constată cazuri care atrag eliminarea din concurs a candidaţilor, comisia de evaluare şi examinare elimină candidatul din sală, înscrie menţiunea „anulat“ pe lucrare şi consemnează cele întâmplate în procesul-verbal.

Art. 18

(1) Lucrările se redactează, sub sancţiunea anulării, doar pe seturile de hârtie asigurate de Agenţie, purtând ştampila acesteia pe fiecare filă, în colţul din dreapta sus.

(2) Pentru asigurarea confidenţialităţii lucrărilor, candidaţii îşi vor scrie numele şi prenumele în colţul din dreapta sus al primei file a setului de coli pus la dispoziţie, în condiţiile prevăzute la alin. (1), care va fi sigilat şi ştampilat cu ştampila Agenţiei, cu excepţia situaţiei când există un singur candidat pentru funcţia publică vacantă, caz în care nu mai există obligaţia sigilării lucrării.

(3) Comisia de concurs/examen va pune la dispoziţia candidaţilor şi coli de hârtie purtând în colţul din dreapta jos ştampila Agenţiei, care vor putea fi utilizate drept ciorne.

(4) Lucrările se redactează cu pix sau stilou cu pastă, respectiv cerneală de culoare albastră.

(5) Corecturile candidaţilor în lucrări se efectuează prin tăierea cu o singură linie orizontală a textului respectiv.

(6) Lucrările care vor avea însemne distinctive sau care nu sunt redactate în condiţiile prevăzute la alin. (1)–(5) vor fi anulate. Anularea lucrării se motivează şi se menţionează în borderoul centralizator, întocmit de către comisia de examinare şi evaluare.

(7) La finalizarea probei scrise, candidaţii predau atât lucrările scrise, respectiv testul-grilă, cât şi ciornele. Ciornele se vor arhiva separat şi nu vor fi avute în vedere la corectarea lucrării. Candidatul va semna de predare în borderoul centralizator privind lucrările din cadrul probei scrise a concursului.
SECŢIUNEA a 5-a
Interviul

Art. 19

În cadrul interviului se testează abilităţile impuse de funcţie, aptitudinile şi cunoştinţele profesionale ale candidaţilor.

Art. 20

(1) Proba interviului poate fi susţinută doar de către acei candidaţi declaraţi admişi la proba scrisă.

(2) Interviul se realizează conform planului de interviu întocmit de comisia de concurs.

Art. 21

Interviul se susţine, de regulă, într-un termen de două zile lucrătoare de la soluţionarea contestaţiilor la proba scrisă.

Art. 22

(1) Membrii comisiei de examinare şi evaluare adresează întrebări candidaţilor, pe baza planului de interviu afişat la locul de desfăşurare a probei înainte de susţinerea interviului de către primul candidat. Nu se pot adresa întrebări referitoare la opiniile politice ale candidatului, activitatea sindicală, religie, etnie, starea materială sau familială, originea socială ori care pot constitui discriminare pe criterii de sex.

(2) Întrebările şi răspunsurile la interviu se consemnează în scris de către secretarul tehnic al comisiei de examinare şi evaluare şi se semnează de membrii acestei comisii şi de candidat.
SECŢIUNEA a 6-a
Notarea probei scrise şi a interviului

Art. 23

(1) Pentru proba scrisă a concursului punctajul este de maximum 100 de puncte.

(2) Interviul se evaluează cu calificativul „admis“ sau „respins“.

(3) Notarea probei scrise sau acordarea calificativelor la proba de interviu se face, de regulă, în termen de maximum 7 zile lucrătoare de la finalizarea fiecărei probe.

(4) Sunt declaraţi admişi la proba scrisă candidaţii care au obţinut:

a) minimum 50 de puncte, în cazul concursurilor organizate pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie;

b) minimum 70 de puncte, în cazul concursurilor organizate pentru ocuparea funcţiilor publice de conducere.
Art. 24

(1) Anterior începerii corectării lucrărilor la proba scrisă, fiecare lucrare va fi numerotată, cu excepţia cazului în care există un singur candidat pentru ocuparea funcţiei publice vacante.

(2) Lucrările de la proba scrisă, cu excepţia cazului în care există un singur candidat pentru ocuparea funcţiei publice vacante, se corectează sigilate.

(3) Punctajele se acordă de către fiecare membru al comisiei de examinare şi evaluare în parte, pentru fiecare lucrare scrisă, şi se notează în borderoul de notare. Acordarea punctajului pentru proba scrisă se face pe baza mediei aritmetice a punctajelor acordate de fiecare membru al comisiei de examinare şi evaluare.
Art. 25

(1) Lucrările scrise, după acordarea punctajelor finale cu respectarea prevederilor art. 24, se desigilează.

(2) Punctajele obţinute de fiecare dintre candidaţi şi menţiunea „admis“ ori „respins“ se afişează la avizierul Agenţiei şi pe pagina de internet a acesteia în termenul prevăzut la art. 23 alin. (3).
Art. 26

Calificativele obţinute de fiecare dintre candidaţi la proba de interviu se afişează la avizierul Agenţiei şi pe pagina de internet a acesteia în termenul prevăzut la art. 23 alin. (3).
SECŢIUNEA a 7-a
Soluţionarea contestaţiilor

Art. 27

(1) După afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor şi, respectiv, la proba scrisă, candidaţii nemulţumiţi pot formula contestaţii, în termen de două zile lucrătoare de la data afişării rezultatelor, sub sancţiunea decăderii din acest drept.

(2) Contestaţiile se depun la sediul Agenţiei.
Art. 28

(1) În situaţia contestaţiilor formulate faţă de rezultatul selecţiei dosarelor, comisia de soluţionare a contestaţiilor va verifica îndeplinirea de către candidatul contestatar a condiţiilor pentru participarea la concurs, în termen de 24 de ore de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor.

(2) În situaţia contestaţiilor formulate faţă de rezultatul probei scrise, comisia de soluţionare a contestaţiilor va analiza lucrarea doar pentru candidatul contestatar în termen de maximum 72 de ore de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor.

(3) Soluţionarea contestaţiilor la proba scrisă presupune reevaluarea lucrărilor şi acordarea punctajului corespunzător reevaluării.
Art. 29

(1) Comisia de soluţionare a contestaţiilor admite contestaţia în situaţia în care:

a) candidatul îndeplineşte condiţiile pentru a participa la concurs, în situaţia contestaţiilor formulate faţă de rezultatul selecţiei dosarelor;

b) constată că punctajele nu au fost acordate potrivit baremului şi răspunsurilor din lucrarea scrisă.

(2) Contestaţia va fi respinsă în următoarele situaţii:

a) candidatul nu îndeplineşte condiţiile pentru a participa la concurs, în situaţia contestaţiilor formulate faţă de rezultatul selecţiei dosarelor;

b) punctajele au fost acordate potrivit baremului şi răspunsurilor din lucrarea scrisă.
Art. 30

Comunicarea rezultatelor la contestaţiile depuse se face prin afişare la sediul Agenţiei şi pe pagina de internet, imediat după soluţionarea contestaţiilor.
Art. 31

La finalizarea concursului se întocmeşte un raport final al concursului, care conţine modul de desfăşurare a concursului şi rezultatele obţinute de candidaţi, semnat de membrii comitetului de organizare şi de secretarul raportor.

CAPITOLUL V
Rezultatele finale ale concursului şi numirea candidaţilor declaraţi admişi

Art. 32

(1) La finalizarea concursului, secretarul raportor întocmeşte un centralizator nominal cu punctajele obţinute la proba scrisă, în ordine descrescătoare, şi calificativele obţinute de candidaţi la fiecare dintre etapele concursului.

(2) La punctaje egale, candidaţii vor fi invitaţi la un nou interviu, în cadrul căruia vor fi acordate punctaje de maximum 100 de puncte, în urma căruia comisia de concurs va decide asupra candidatului câştigător, cu respectarea termenului prevăzut la art. 33.

(3) Centralizatorul nominal se semnează pe fiecare pagină de fiecare dintre membrii comitetului de organizare şi se afişează la avizierul Agenţiei şi pe pagina de internet a acesteia, prin grija secretarului raportor.
Art. 33

Comunicarea rezultatelor finale ale concursului/examenului se face în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la comunicarea rezultatelor la etapa interviului.
Art. 34

(1) Candidatul admis la concurs este candidatul declarat admis la proba scrisă şi interviu şi care a obţinut cel mai mare punctaj dintre candidaţii care au concurat pentru acelaşi post.

(2) Propunerile de numire a candidaţilor declaraţi admişi la concurs se înaintează de către preşedintele comisiei de concurs, în termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la comunicarea rezultatelor finale, preşedintelui Agenţiei.

(3) În termen de maximum 15 zile calendaristice de la data primirii propunerilor de numire, candidaţii declaraţi admişi sunt numiţi în funcţiile publice pentru care au candidat, în condiţiile legii.
CAPITOLUL VI
Dispoziţii finale
Art. 35

(1) Pentru funcţiile publice specifice de conducere de inspector-şef, concursul se organizează de către Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, cu respectarea prevederilor prezentului regulament, în condiţiile legii.

(2) Bibliografia aprobată de către preşedintele Agenţiei, precum şi propunerile privind desemnarea membrilor în comisiile de examinare şi evaluare şi în comisia de soluţionare a contestaţiilor se transmit Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici cu cel puţin 30 de zile calendaristice înainte de data desfăşurării concursului.

(3) Comisia de concurs, comisiile de examinare şi evaluare, precum şi comisia de soluţionare a contestaţiilor se constituie prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, cu respectarea prevederilor art. 4 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 74/2013 şi ale prezentului regulament.

(4) Propunerea de numire a candidatului declarat admis la concurs se înaintează de către Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, în termenul prevăzut la art. 34 alin. (2), preşedintelui Agenţiei.

Art. 36

(1) Termenele prevăzute pe zile în prezentul regulament se calculează avându-se în vedere inclusiv ziua când au început şi ziua când s-au sfârşit.

(2) Termenele stabilite pe ore se calculează începând de la ora afişării.

(3) Termenul stabilit pe zile care începe într-o zi nelucrătoare sau de sărbătoare legală se consideră că începe în prima zi de lucru următoare.

(4) Termenul stabilit pe zile care se sfârşeşte într-o zi nelucrătoare sau de sărbătoare legală se va prelungi până la sfârşitul primei zile de lucru următoare.
Art. 37

Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul regulament.
ANEXA Nr. 1 la regulament

CERERE DE ÎNSCRIERE

Subsemnatul/Subsemnata ………., având C.N.P. ………., domiciliat/domiciliată în ………., vă rog să îmi aprobaţi înscrierea la concursul/examenul organizat pentru ocuparea funcţiei de ………. în cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală – Direcţia generală antifraudă fiscală – Direcţia ………. – Serviciul/Biroul/Compartimentul ………. .

Menţionez că la data depunerii dosarul de înscriere are ………. file şi conţine următoarele documente:

Nr. crt. Documente DA NU
1. Cerere de înscriere
2. Copia actului de identitate legalizată/certificată pentru conformitate de către funcţionarul care primeşte dosarul
3. Copia certificatului de căsătorie sau a altor acte, în cazul în care numele de pe actele de studii este diferit de cel de pe actul de identitate, legalizată/certificată pentru conformitate de către funcţionarul care primeşte dosarul
4. Copia diplomei de licenţă sau echivalentă, legalizată/certificată pentru conformitate de către funcţionarul public care primeşte dosarul
5. Copia carnetului de muncă legalizată/certificată pentru conformitate de către funcţionarul care primeşte dosarul sau adeverinţe doveditoare ale vechimii, după caz
6. Cazier judiciar
7. Adeverinţă medicală
8. Declaraţie pe propria răspundere
9. Curriculum vitae, potrivit modelului comun european, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.021/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 633 din 13 iulie 2004
10. Documentele care atestă îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 4 alin. (7) lit. b) şi c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 74/2013 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea şi reorganizarea activităţii Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

Am luat cunoştinţă de prevederile art. 13 din Regulamentul de desfăşurare a concursului sau examenului pentru ocuparea funcţiei publice specifice de inspector antifraudă în cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 677/2013.

Nr. de telefon ……….

Data ………./………./………. Semnătura

……….

Spaţiu rezervat secretariatului concursului/examenului

Cu privire la prezentul dosar de înscriere al dlui/dnei ………., conţinând un număr de ………. file, înregistrat la secretariatul comisiei de concurs în data de ………./………./………. se certifică următoarele:

◽ Dosarul este complet, conform art. 13 din regulamentul sus-menţionat;

◽ Dosarul este incomplet la data depunerii.

Documente lipsă: ……….

……….

……….

Candidatul a fost înştiinţat cu privire la posibilitatea completării dosarului până la termenul-limită de depunere a dosarelor de înscriere specificat în anunţul de concurs/examen.

Data ………./………./………. Semnătura

……….

ANEXA Nr. 2 la regulament

DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE

– model –

Subsemnatul/Subsemnata, ………., având C.N.P. ………., cetăţean român, fiul/fiica lui ………. şi al/a ………., născut/născută la data de ………./………./………. în localitatea ………., domiciliat/domiciliată în adresa completă ………., legitimat/legitimată cu CI/BI seria ………. nr. ………., eliberată/eliberat de ………. la data de ………., cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal cu privire la falsul în declaraţii, declar prin prezenta, pe propria răspundere, că:

– nu am fost lucrător sau colaborator al Securităţii, astfel cum sunt definiţi prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 293/2008;

– nu am fost destituit/destituită dintr-o funcţie publică şi nici nu mi-a încetat contractul individual de muncă, pentru motive imputabile, în ultimii 7 ani.

Dau această declaraţie şi o susţin.

Data ………./………./………. Semnătura

……….

 

- Publicitate -

2 COMENTARII