Miercuri, 16 octombrie 2013, Ministerul Finantelor Publice a publicat pentru dezbatere publică proiectul Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, precum şi pentru modificarea Legii nr. 136/1995 privind asigurările şi reasigurările în România.

Tot miercuri, Guvernul a aprobat ordonanta de urgenta în sedinta de Guvern. Deci, MFP a publicat proiectul pentru a simula dezbatere publică.

Potrivit Notei de fundamentare, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, precum şi pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare, va suferi următoarelor modificări:

Prin proiectul de OUG se propune reducerea numărului de membri, A.S.F. urmând a fi condusă de un Consiliu format din 9 membri, dintre care un preşedinte, un prim-vicepreşedinte şi 3 vicepreşedinţi, membri executivi, și 4 membri neexecutivi.
Reducerea membrilor are la bază recomandările Fondului Monetar Internaţional şi ale Comisiei Europene care vizează dimensionarea Consiliului A.S.F..

Se stabilesc criterii determinate ale calificării profesionale minime pe care trebuie să o aibă membrii Consiliului A.S.F., se propune ca membrii Consiliului A.S.F să îndeplinească şi condiţia de a avea “o experienţă profesională în domeniul financiar, al instituţiilor de credit şi/sau al instituţiilor financiare nebancare de minimum 9 ani ani de la data absolvirii studiilor prevăzute la lit.a1).”

Totodată, tot pentru respectarea angajamentelor cu Fondul Monetar Internaţional, se introduc prevederi concrete în ceea ce priveşte regimul incompatibilităţilor şi al conflictului de interese. Astfel, la articolul 9, litera g) se modifică în sensul că, membrii Consiliului să nu poată fi soţi şi nici rude ori afini până la gradul al treilea cu membrii Biroului Permanent al Parlamentului”
Pentru respectarea criteriilor de transparenţă instituţională, regimul incompatibilităţilor şi al conflictului de interese stabilit pentru membrii Consiliului A.S.F. a fost reglementat şi pentru personalul instituţiei.

Prin acest proiect de act normativ se reglementează şi un termen de 15 zile în care să fie transmis avizul asupra oricărui proiect de act normativ al autorităţilor publice centrale, care priveşte A.S.F. şi domeniile în care aceasta are atribuţii. Se propune, de asemenea, modificarea dispoziţiilor art. 19 alin. (2) în sensul că “Excedentul din bugetul de venituri şi cheltuieli înregistrat la sfârşitul anului se reportează în anul următor şi poate fi utilizat pentru finanţarea eventualelor deficite înregistrate de către A.S.F..” Această modificare se impune întrucât, potrivit prevederilor art. 66 alin. (2) coroborate cu dispoziţiile art. 62 alin. (1) lit. c), din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, “Excedentele anuale rezultate din execuţia bugetelor instituţiilor publice, finanţate integral din venituri proprii, se reportează în anul următor.”

Având în vedere statutul A.S.F. asimilat statutului B.N.R. se propune preluarea dispoziţiilor art. 47 din Legea nr. 312/2004, prin introducerea art. 211 care să prevadă că: “Sunt supuse controlului ulterior al Curţii de Conturi numai operaţiunile comerciale efectuate de A.S.F, care se reflectă în bugetul de venituri şi cheltuieli şi în situaţiile financiare anuale.

Tot prin asimilarea statutului A.S.F cu statutul B.N.R., se propune introducerea unei reglementări care să stipuleze că în cazul impunerii la nivelul B.N.R. a unor restricţii bugetare, de orice natură, referitoare la stimulente pentru ocazii speciale, tichete de masă şi alte asemenea bonificaţii, acestea să se aplice şi A.S.F.

Luând în considerare faptul că A.S.F s-a înfiinţat prin preluarea fostelor entităţi C.N.V.M, C.S.A şi C.S.S.P., fiecare entitate având proceduri de control distincte prevăzute în actelor normative de organizare şi funcţionare, în vigoare, şi care completează prevederile OUG nr. 93/2012, cu modificările şi completările ulterioare, pentru uniformizarea legislaţiei în domeniu, a fost necesar a se institui o procedură de control unitară. În acest sens, au fost introduse dispoziţiile art. 212.

Totodată, se recunoaşte calitatea procesuală activă A.S.F., astfel încât A.S.F. să poată interveni în orice proces pentru apărarea drepturilor şi intereselor investitorilor, asiguraţilor, beneficiarilor fondurilor private de pensii şi a stabilităţii financiare.

Termenul în care se va realiza reducerea numărului de membri este de 15 de zile de la data intrârii în vigoare a OUG.

Referințe anexate:
Proiect Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, precum şi pentru modificarea Legii nr.136/1995 privind asigurările şi reasigurările în România
Notă de fundamentare 

- Publicitate -