Marți, 5 noiembrie 2013, Ministerul Finanțelor Publice a publicat online în secțiunea Transparență decizională proiectul de Ordin pentru modificarea şi completarea unor reglementări contabile.

Prin proiectul de ordin se propune modificarea şi completarea Reglementărilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice Europene, prevăzute în anexa la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3055/2009 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 766 şi 766 bis din 10 noiembrie 2009, cu modificările şi completările ulterioare.

Proiectul de ordin se va aplica începând cu situaţiile financiare anuale, respectiv raportările contabile anuale aferente exerciţiului financiar 2013, cu excepția prevederilor referitoare la programele de fidelizare a clienţilor, care se aplică pentru contractele încheiate începând cu data de 1 ianuarie 2014.

Potrivit referatului de aprobare, principalele prevederi propuse prin proiectul de ordin se referă la:

– creanţele preluate prin cesionare
Prin proiectul de ordin se propune ca creanţele preluate prin cesionare să fie evidenţiate în contabilitate la costul de achiziţie, valoarea nominală a acestora fiind urmărită extracontabil. În cazul în care cesionarul recuperează o sumă mai mare decât costul de achiziţie al creanţei, diferenţa până la suma preluată (valoarea nominală a creanţei) reprezintă venit la data încasării.

– sediile permanente din România
În ceea ce priveşte sediile permanente din România care aparţin unor persoane juridice cu sediul în străinătate, în situaţia în care persoana juridică cu sediul în străinătate îşi desfăşoară activitatea în România prin mai multe sedii permanente, se propune ca situaţiile financiare anuale şi raportările contabile cerute de legea contabilităţii să fie întocmite de sediul permanent desemnat să îndeplinească obligaţiile fiscale.

– tratamentul contabil al certificatelor verzi amânate la plată
Se propune evidenţierea distinctă în categoria imobilizărilor financiare. De asemenea, având în vedere prevederile Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la categoriile de entităţi care pot tranzacţiona certificate verzi, se propune abrogarea actualelor prevederi cuprinse în reglementările contabile, referitoare la certificatele verzi achiziţionate în scopul realizării de profit pe termen scurt.

– cheltuielile suportate de utilizatori cu racordarea la reţeaua electrică
Se propune contabilizarea cheltuielilor suportate de utilizatori cu racordarea la reţeaua electrică pe seama imobilizărilor necorporale. Un asemenea tratament contabil are în vedere prevederile Regulamentului privind racordarea utilizatorilor la reţelele electrice de interes public, aprobat prin Ordinul nr. 59/2013 al preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei. Potrivit Regulamentului, perioada de valabilitate a certificatului de racordare este egală cu durata de existenţă a instalaţiilor de utilizare. În acest caz, cheltuielile efectuate cu racordarea la reţele se suportă pe seama cheltuielilor cu amortizarea, pe durata de utilizare a instalaţiilor, respectiv pe perioada de valabilitate a certificatului de racordare.
Conform acestui Regulament, certificatele de racordare urmează a se emite începând cu data de 1 ianuarie 2014.
Având în vedere că ordinul ANRE instituie certificatul de racordare ca document care certifică îndeplinirea condiţiilor tehnice pentru racordare, precum şi corelarea valabilităţii acestui certificat cu durata de existenţă a instalaţiilor de utilizare de la locul de consum sau de producere a energiei, se poate considera că entitatea consumatoare primeşte un drept de utilizare (acces) la serviciile furnizate de operatorii din domeniu.
În mod similar, sumele plătite de operatorii economici pentru racordarea la alte utilităţi, cum ar fi gazele sau apa, se asimilează drepturilor de utilizare a instalaţiilor şi se corelează cu durata de utilizare a instalaţiilor respective. Ca urmare, acelaşi tratament contabil, respectiv pe seama imobilizărilor necorporale, este propus pentru cheltuielile suportate de utilizatori cu racordarea la reţeaua de apă sau gaze.
În aceste condiţii se abrogă actualele prevederi cuprinse în reglementările contabile, referitoare la modul de contabilizare a cheltuielilor efectuate de entităţi pentru realizarea instalaţiilor în vederea asigurării utilităţilor.

– programele de fidelizare a clienţilor
Prin proiectul de ordin se propune contabilizarea ca venit în avans a punctelor cadou. Suma corespunzătoare punctelor cadou se recunoaşte drept venit în momentul în care entitatea îşi îndeplineşte obligaţia de a furniza premiile sau la expirarea perioadei în cadrul căreia clienţii pot utiliza punctele cadou. Un asemenea tratament contabil este prevăzut şi de interpretarea IFRIC 13 „Programe de fidelizare a clienţilor”. Propunerea de modificare a tratamentului contabil aplicabil în acest caz a avut în vedere asigurarea unui tratament contabil unitar pentru toţi operatorii economici, indiferent de reglementările contabile aplicabile, respectiv Reglementările contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice Europene, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3.055/2009, cu modificările şi completările ulterioare, sau Reglementările contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară, aplicabile societăţilor comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.286/2012, cu modificările şi completările ulterioare.

– terenurile scoase din evidenţă
Terenurile scoase din evidenţă, care au fost reevaluate sau pentru care au fost primite subvenţii se propune diminuarea rezervei din reevaluare, prin transferul acesteia la surplusul realizat din rezerve din reevaluare, respectiv transferul la venituri al subvenţiei, corespunzător valorii contabile a terenurilor scoase din evidenţă.

– criteriile de recunoaştere a veniturilor şi cheltuielilor
Alte completări propuse prin proiectul de ordin se referă la criteriile de recunoaştere a veniturilor şi cheltuielilor, tratamentul contabil al cheltuielilor cu reparaţiile efectuate la imobilizările corporale, precum şi la contabilizarea subvenţiilor, în general. Aceste propuneri au în vedere asigurarea unui tratament contabil în baza Reglementărilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice Europene, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3.055/2009, cu modificările şi completările ulterioare, similar celui prevăzut de Standardele internaţionale de raportare financiară.

– completarea Planului de conturi general și funcțiunea conturilor
Se introduc şase noi conturi, respectiv conturile:
– 1491 „Pierderi rezultate din reorganizări şi care sunt determinate de anularea titlurilor deţinute” (A),
– 1495 „Alte pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii” (A),
– 266 „Certificate verzi amânate” (A),
– 507 „Certificate verzi acordate” (A),
– 6455 „Contribuţia unităţii la asigurările de viaţă” (A) şi
– 809 „Creanţe preluate prin cesionare”.

MFP precizează că unele dintre modificările şi completările aduse prin prezentul proiect de ordin nu au impact asupra rezultatului perioadei, iar altele influenţează favorabil rezultatul entităţilor. Referitor la noul tratament contabil propus pentru punctele cadou acordate de entitate clienţilor săi, MFP menţionează că acesta determină o amânare a momentului recunoaşterii veniturilor corespunzătoare acestor puncte cadou, până în momentul valorificării sau expirării perioadei de valabilitate a acestora.

Referințe anexate:
Proiect Ordin
Referat de aprobare 

- Publicitate -

1 COMENTARIU

  1. Nu am inteles niciodata atatea schimbari de legislatie .daca noi care lucram de 20 ani nu le mai intelegem ,ce sa zicem de tinerii care acum vor sa lucreze .Oameni buni suntem nebuni !ce simplificam ? de ce atatea schimbari ? ce urmarim ? dupa ce criterii faceti schimbarile ?cei care le schimbati ?imi pare rau ca trebuie sa spun dar am ajuns sa-mi fie greata de meseria mea .daca as fi mai tanara cu siguranta m-as apuca de altceva .imi vine sa ma duc in varf de munte sa cresc oi ,fara internet etc .e usor sa schimbam dar sa aplicam ?vai de noi !!!nu vreau sa supar pe nimeni si nici sa scriu prea multe ce gandesc ca as da dovada de ………Sper sa se trezeasca cineva intr-o buna zi si sa revenim pe calea buna .