MDRAP: Precizări privind modul de aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 77/2013

401

În luna august 2013, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice a elaborat și publicat pe site următoarele precizări privind modul de aplicare a prevederilor OUG 77/2013. Redăm în continuare aceste precizările din document [oug77_precizari]:

PRECIZĂRI privind modul de aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 77/2013 pentru stabilirea unor măsuri privind asigurarea funcţionalităţii administraţiei publice locale, a numărului de posturi şi reducerea cheltuielilor la instituţiile şi autorităţile publice din subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea Guvernului ori a ministerelor

  Art. 1. (1) La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se desfiinţează posturile vacante la:

a) ministere;

b) instituţiile şi autorităţile publice aflate în subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea Guvernului ori a ministerelor, indiferent de modul de finanţare;

c) instituţiile şi autorităţile publice finanţate integral sau parţial din bugetul asigurărilor sociale de stat şi/sau din bugetele fondurilor speciale;

d) instituţiile publice locale, astfel cum sunt definite la art. 2 pct. 39 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare.

Explicaţii:

1. Prin instituţii publice locale se înţelege: denumirea generică, incluzând comunele, oraşele, municipiile, sectoarele municipiului Bucureşti, judeţele, municipiul Bucureşti, precum şi instituţiile şi serviciile publice din subordinea acestora, cu sau fără personalitate juridică, indiferent de modul de finanţare a activităţii acestora (finanţate integral/parţial din venituri de la bugetul local sau autofinanţate din venituri proprii).

2. Încadrarea în una dintre excepţiile prevăzute la art. 1 alin. (2) se face pe răspunderea ordonatorului de credite prin notă de fundamentare. Nota de fundamentare se anexează la dosarul privind solicitarea avizului Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, după caz.

„(2) Fac excepţie de la reducerea prevăzută la alin. (1) următoarele:

Explicaţii: Un post vacant se poate încadra într-o singură excepţie. 

a) posturile vacante determinate ca diferenţă între numărul posturilor corespunzător categoriei unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale prevăzute în anexa nr. 1 şi numărul posturilor ocupate, stabilit potrivit prevederilor pct. 1 din anexa la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 13/2011, cu modificările ulterioare, precum şi posturile vacante din compartimentele autorităţilor administraţiei publice locale pentru care au fost stabilite posturi potrivit prevederilor pct. 2-4 din anexa la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/2010, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 13/2011, cu modificările ulterioare;”

Explicaţii: Excepţiile de la lit. a) a art. 1 alin. (2) sunt exclusiv pentru instituţiile publice locale.

a) Pentru determinarea posturilor vacante, exceptate de la desfiinţare, stabilite conform pct. 1 din anexa la O.U.G. nr. 63/2010, se are în vedere următoarea procedură:

Posturile vacante prevăzute la lit. a) a alin.(2) al art. 1 din O.U.G. nr. 77/2013, determinate ca diferenţă dintre numărul posturilor corespunzător categoriei unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale din anexa nr. 1 la O.U.G. nr. 77/2013 și numărul posturilor ocupate, stabilit conform prevederilor pct. 1 din anexa la O.U.G. nr. 63/2010 prin utilizarea următoarei formule de calcul:  n = B – A

 

unde:

n – este numărul posturilor vacante pentru care se poate face fundamentarea pentru încadrarea în excepţie:

A – este numărul de posturi ocupate conform pct. 1 din anexa la O.U.G. nr. 63/2010;

B – este numărul de posturi stabilit conform Anexei nr. 1 din O.U.G. nr. 77/2013.

Dacă n > 0 – numărul de posturi, determinat conform formulei de calcul, este exceptat de la desfiinţare;

Dacă n ≤ 0 – atunci nu există posturi vacante care să fie exceptate de la reducere;

Exemplu nr. 1:

Conform comunicării instituţiei prefectului o unitate administrativ-teritorială din categoria comunelor (5.400 locuitori) are stabilite 32 de posturi pentru pct. 1 din anexa la O.U.G. nr. 63/2010. Aceasta are aprobată o organigramă cu 30 de posturi din care ocupate 15.

În conformitate cu populaţia de 5.400 numărul minimal de posturi este de 17, prin aplicarea procedurii situaţia este următoarea: n = B – A , adică 17 – 15= 2 posturi.

Dacă n > 0 – numărul de posturi, determinat conform formulei de calcul, este exceptat de la desfiinţare;

În acest caz, se modifică statul de funcţii şi pe cale de consecinţă organigrama, după caz, şi se stabileşte un număr de 17 posturi [15 ocupate şi 2 vacante ce vor exceptate conform art. 1 alin. (2) lit. a) din O.U.G. nr. 77/2013]. Posturile vacante vor putea fi ocupate conform art. 5 alin. (3) din O.U.G. nr. 77/2013.

Pentru posturile vacante urmează a se verifica dacă sunt aplicabile unele dintre situaţiile de excepţie prevăzute de art. 1 alin. (2) lit. b) – d), f) şi g).

 

 

Exemplu nr. 2:

Dacă pentru aceeaşi unitate administrativ-teritorială numărul de posturi ocupate ar fi fost 25 prin aplicarea procedurii ar rezulta următoarea situaţie:  n = B – A , adică 17-25= -8 posturi.

În acest caz n ≤ 0, adică -8≤0, şi nu există posturi vacante care să facă obiectul excepţiei.

Cele 25 de posturi ocupate rămân în continuare, dar nu există posturi vacante care pot face obiectul solicitării de ocupare a unor posturi vacante, conform art. 1 alin. (2) lit. a

Pentru posturile vacante urmează a se verifica dacă sunt aplicabile unele dintre situaţiile de excepţie prevăzute de art. 1 alin. (2) lit. b) – d), f) şi g).

Exemplul nr. 3:

Dacă aceeaşi unitate administrativ-teritorială are 15 posturi ocupate, conform exemplului nr. 1 are două posturi vacante exceptate de la desfiinţare, însă mai identifică şi alte categorii de posturi care se încadrează în una sau mai multe excepţii (2 posturi unice), atunci la cele două posturi vacante se adaugă cele două posturi unice vacante.

În acest caz, se modifică statul de funcţii, şi pe cale de consecinţă organigrama, după caz, şi se stabileşte un număr de 19 posturi (15 ocupate şi 4 vacante).

b) Sunt exceptate de asemenea la lit. a) a alin. (2) al art 1 şi posturile vacante stabilite pentru:

b1) serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor, cu sau fără personalitate juridică, determinate conform pct. 2 din anexa la O.U.G. nr. 63/2010;

b2) serviciul public de poliţie locală, respectiv serviciul de pază a obiectivelor de interes judeţean, după caz, cu sau fără personalitate juridică, determinate conform pct. 3 din anexa la O.U.G. nr. 63/2010;

b3) implementarea proiectelor cu finanţare din fonduri externe nerambursabile determinate conform pct. 4 din anexa la O.U.G. nr. 63/2010;

 

„b) posturile vacante unice din cadrul instituţiilor publice locale, definite ca acele posturi ale căror atribuţii, prin conţinutul şi natura lor sau prin responsabilităţile stabilite, nu se regăsesc într-o altă componentă funcţională;”

Explicaţii: Excepţiile de la lit. b) ale art. 1 alin. (2) sunt exclusiv pentru instituţiile publice locale.

La lit. b) a art. 1 alin. (2) se pot stabili ca posturi unice acele posturi ale căror atribuţii, prin conţinutul şi natura lor sau prin responsabilităţile stabilite, nu se regăsesc într-o altă componentă funcţională.

Pentru a încadra un post în categoria de post unic, ordonatorul de credite analizează fişele de post din cadrul instituţiei şi dacă atribuţiile din fişa postului respectiv nu se mai regăsesc în nici o altă fişă de post din cadrul instituţiei atunci postul respectiv este post unic.

Spre exemplu: Dacă o instituţie publică locală are un compartiment cu două posturi pe resurse umane şi ambele sunt vacante, poate încadra în categoria de post unic doar unul dintre posturile vacante, cu excepția posturilor prevăzute în actele normative speciale, caz în care ambele posturi pot fi încadrate în categoria posturilor unice.

Încadrarea posturilor vacante în categoria posturilor vacante unice se face pe răspunderea ordonatorului de credite al instituţiei.

 

„c) posturile vacante pentru care au fost începute procedurile de ocupare, până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, precum şi posturile vacante ocupate temporar la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă;”

Explicaţii: Excepţiile de la art. 1 alin. (2) lit. c) sunt comune pentru instituţiile publice enumerate la art. 1 alin. (1) lit. a) –c), şi pentru instituţiile publice locale prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. d), şi vizează acele posturi vacante pentru care instituţiile au demarate proceduri de ocupare până la data intrării în vigoare a O.U.G. 77/2013. Procedurile de ocupare pot fi, de exemplu: concurs/examen/detaşare/transfer/mutare/promovare temporară/redistribuire din corpul de rezervă/reintegrare ca urmare a unei hotărâri judecătoreşti rămase definitivă şi irevocabilă.

 

„d) posturile vacante din unităţile şi instituţiile de învăţământ şi cercetare, unităţile sanitare, unităţile de asistenţă socială şi unităţile de asistenţă medico-socială, Institutul Naţional de Expertiză Medicală şi Recuperare a Capacităţii de Muncă şi cabinetele de expertiză medicală din cadrul caselor teritoriale de pensii;”

Explicaţii: Excepţiile de la art. 1 alin. (2) lit. d) au în vedere posturile vacante din unităţile şcolare din învăţământ (creşe, grădiniţe, şcoli, licee, universităţi), din cercetare (institute de cercetare care sunt organizate şi funcţionează ca instituţii publice din subordinea/coordonarea ministerelor), din unităţile sanitare (spitale/policlinici etc.), din unităţi de asistenţă socială (serviciile sociale indiferent de forma/structura lor de organizare, precum şi serviciile publice de asistenţă socială, aşa cum sunt definite în Legea asistenţei sociale nr. 292/2011), din unităţi de asistenţă medico-socială (înfiinţate în baza Ordonanţei nr. 70/2002 privind administrarea unităţilor sanitare publice de interes judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare), din Institutul Naţional de Expertiză Medicală şi Recuperare a Capacităţii de Muncă şi cabinetele de expertiză medicală din cadrul caselor teritoriale de pensii.

 

„e) posturile vacante a căror ocupare a fost aprobată potrivit Legii bugetului de stat pe anul 2013 nr. 5/2013;”

Explicaţii: Excepţiile de la art. 1 alin. (2) lit. e) au în vedere posturile vacante nominalizate expres prin Legea bugetului de stat pe anul 2013, nr. 5/2013 (Anexa nr. 3/17/06 la bugetul Ministerului Justiţiei – pot fi ocupate posturile vacante de judecători, personal auxiliar de specialitate din cadrul instanţelor judecătoreşti şi personal de probaţiune).

 

„f) posturile vacante aferente funcţiilor de demnitate publică şi celor asimilate acestora, funcţiilor de primar, de viceprimar, de preşedinte/vicepreşedinte al consiliului judeţean, inclusiv cele aferente cabinetelor acestora;

g) posturile vacante aferente funcţiilor publice de conducere generale, specifice sau cu statut special, cele aferente categoriei înalţilor funcţionari publici, precum şi cele aferente funcţiilor militare de conducere, cele de secretar al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale şi de administrator public, precum şi posturile vacante de conducere pentru personalul contractual;

h) posturile vacante din cadrul Ministerului Apărării Naţionale, care sunt stabilite în conformitate cu procesul de planificare a apărării la nivel naţional, cu standardele NATO şi legislaţia în vigoare;

i) posturile vacante din structurile operative ale Ministerului Afacerilor Interne, precum şi cele necesare încadrării, în condiţiile legii, a promoţiei de ofiţeri, subofiţeri, agenţi de poliţie, maiştri militari şi funcţionari publici cu statut special din anul 2013 de către Ministerul Afacerilor Interne şi Administraţia Naţională a Penitenciarelor;

j) posturile vacante din structurile sau instituţiile nou-înfiinţate în cadrul ori în subordinea instituţiilor şi autorităţilor publice din administraţia publică centrală, care au atribuţii noi, stabilite prin acte normative, a căror înfiinţare s-a aprobat în anul 2013, până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, dacă acestea s-au înfiinţat prin reorganizarea altor structuri sau instituţii publice deja existente, precum şi posturile vacante din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală şi structurile din subordinea acestora, care se reduc conform procesului de reorganizare a acestora;

k) posturile vacante din cadrul Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor, Oficiului Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat, Serviciului Exterior al Ministerului Afacerilor Externe şi din cadrul Casei Naţionale de Pensii Publice şi al structurilor din subordinea acesteia;

l) posturile vacante din cadrul autorităţilor de management şi organismelor intermediare, agenţiilor de plată subordonate Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, care gestionează fonduri externe nerambursabile;”

Explicaţii: Excepţiile de la art. 1 alin. (2) lit. f)-k) apreciem că sunt foarte clar stabilite astfel că nu necesită clarificări suplimentare.

Lit. l) se referă la autorităţile de management şi organismele intermediare din toate ministerele, instituţiile şi autorităţile publice aflate în subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea Guvernului ori a ministerelor, indiferent de modul de finanţare şi la agenţiile de plată subordonate Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.

„m) posturile vacante unice din cadrul unităţilor subordonate/în coordonarea/sub autoritatea ministerelor şi a celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, definite ca acele posturi ale căror atribuţii, prin conţinutul şi natura lor sau prin responsabilităţile stabilite, nu se regăsesc într-o altă componentă organizatorică.”

Explicaţii: Excepţiile de la lit. m) ale art. 1 alin. (2) sunt exclusiv pentru instituţiile publice enumerate la art. 1 alin. (1) lit. a) –c).

Se pot stabili ca posturi unice acele posturi ale căror atribuţii, prin conţinutul şi natura lor sau prin responsabilităţile stabilite, nu se regăsesc într-o altă componentă funcţională.

Pentru a încadra un post în categoria de post unic, ordonatorul de credite analizează fişele de post din cadrul instituţiei şi dacă atribuţiile din fişa postului respectiv nu se mai regăsesc în nici o altă fişă de post din cadrul instituţiei atunci postul respectiv este post unic. Aspectele constatate se consemnează în nota de fundamentare prin care se declară postul ca fiind unic.

 

Art. 2. Numărul total al posturilor ocupate, la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, se reduce potrivit anexei nr. 2, cu respectarea prevederilor legale aplicabile fiecărei categorii de personal.”

Explicaţii: Ordonatorii principali de credite nominalizaţi în anexa nr. 2 au obligaţia reducerii cu 4% a posturilor ocupate, înregistrate la data intrării în vigoare a O.U.G. nr. 77/2013, respectiv data publicării în Monitorul Oficial al României (MO 393/29.06.2013).

Ordonatorii principali de credite ai instituţiilor prevăzute în anexa nr. 2 stabilesc numărul de posturi care se reduc în aparatul propriu şi/sau în instituţiile şi autorităţile din subordine, sub autoritate, în coordonare sau finanţate prin bugetul acestora, în conformitate cu analizele proprii, astfel încât să reflecte reducerea cu 4% a numărului total de posturi ocupate.

 

Art. 3. (1) Instituţiile şi autorităţile publice prevăzute la art. 1 alin. (1) au obligaţia să îşi modifice structurile funcţionale, astfel încât numărul total al funcţiilor de conducere din cadrul fiecărei autorităţi sau instituţii publice care are în aparatul propriu/de specialitate şi personal contractual ori, după caz, numai personal contractual să fie de maximum 12% din numărul total al posturilor aprobate. Pentru determinarea numărului total al funcţiilor de conducere prin aplicarea cotei de 12%, se procedează după cum urmează:

a) în cazul în care numărul rezultat este mai mic de unu, acesta se rotunjeşte la întreg;

b) în cazul în care numărul rezultat este mai mare de unu, acesta se rotunjeşte la numărul întreg imediat superior acestuia, dacă fracţiunea este mai mare de 0,50.”

Explicații: Procentul de 12% se aplică, pentru fiecare instituţie sau autoritate publică, la numărul total de posturi al acesteia, număr care include demnitarii, cabinetele demnitarilor, funcționarii publici, personalul cu statut special şi personalul contractual, după caz.

Exemplul nr. 1:

Numărul total de posturi dintr-o instituţie publică este de 29.

Nr. total funcții de conducere  = 29×12/100 =3,48 se rotunjește prin diminuare la numărul întreg 3.

Exemplul nr. 2:

Numărul total de posturi dintr-o instituţie publică este de 30.

Nr. total funcții de conducere  = 30×12/100 =3,6 se rotunjește prin adaos la numărul întreg 4.

Exemplul nr. 3:  

Numărul total de posturi dintr-o instituţie publică este de 7.

Nr. total funcții de conducere = 7×12/100 = 0,84 se rotunjește prin adaos la numărul întreg 1.

Obs: Conform prevederilor art.3 alin. (3) o astfel de instituţie respectă doar norma de structură pentru înfiinţarea unei funcţii de şef birou. În acest caz funcţia de conducere va putea fi stabilită în statul de funcţii doar la nivelul şefului de birou.

 

„(2) Numărul funcţiilor de conducere stabilit potrivit alin. (1) nu include funcţiile de demnitate publică alese sau numite, precum şi cele asimilate acestora, funcţiile de primar, de viceprimar, de preşedinte/vicepreşedinte al consiliului judeţean, funcţiile publice din categoria înalţilor funcţionari publici, funcţiile publice de secretar al unităţii/subdiviziunii administrativteritoriale, funcţiile de administratori publici, funcţiile de conducere din cabinetul demnitarului şi funcţiile de conducere a căror ocupare se face prin detaşare cu personal din cadrul instituţiilor din sectorul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, conform statelor de organizare „Anexa M”, aprobată de Consiliul Suprem de Apărare a Ţării.”

Explicații: La numărul total al funcțiilor de conducere obținut conform prevederilor alin. (1) se adaugă funcţiile prevăzute la art. 3 alin. (2), cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobate instituţiei şi cu respectarea normativelor de mai jos.

 

„(3) Structura funcţională a autorităţilor şi instituţiilor publice prevăzute la alin. (1) trebuie să respecte următoarele cerinţe:

a) pentru constituirea unui birou este necesar un număr de minimum 5 posturi de execuţie;

b) pentru constituirea unui serviciu este necesar un număr de minimum 7 posturi de execuţie;

c) pentru constituirea unei direcţii este necesar un număr de minimum 15 posturi de execuţie;

d) pentru constituirea unei direcţii generale este necesar un număr de minimum 25 de posturi de execuţie.”

Explicații: Pentru constituirea unui birou este necesar un număr de 5 posturi de execuție la care se adaugă un post de conducere. Structura funcţională astfel formată va fi compusă din 5+1 posturi.

În cazul în care structura funcţională este compusă doar din 5 posturi sau mai puţine, pentru aceasta nu se poate stabili o funcţie de conducere retribuită cu spor de conducere. În acest caz se poate opta pentru o funcţie de coordonator neretribuită cu spor de conducere.

 

“(4) În situaţia în care, prin aplicarea prevederilor art. 1, 2 şi alin. (1)-(3) din prezentul articol, se desfiinţează o funcţie de conducere ocupată, se transformă postul propriu al persoanei într-o funcţie de execuţie corespunzătoare studiilor şi condiţiilor de vechime ale acesteia.”

Explicații: În situația în care o structură funcţională, care anterior intrării în vigoare a O.U.G. nr. 77/2013 avea 6 posturi de execuţie (3 posturi ocupate şi 3 posturi vacante ce fac obiectul desfiinţării) şi un post de şef birou (ocupat), noua structură funcţională va avea 4 posturi de execuţie ocupate, deoarece postul de conducere se transformă în post de execuție, în conformitate cu legislaţia aplicabilă fiecărei categorii de personal.

Obs: Această dispoziţie devine incidentă, în cazul funcţiilor publice, după aplicarea, în mod corespunzător, a prevederilor art. 100, respectiv art. 99, după caz, din Legea nr. 188/1999 republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

 

„(5) În situaţia în care, prin aplicarea prevederilor art. 1, 2 şi alin. (1)-(3) din prezentul articol, serviciul public deconcentrat îşi modifică structura stabilită prin actul normativ de înfiinţare, acesta îşi păstrează denumirea, iar conducătorul/adjunctul acestuia, după caz, titulatura şi salarizarea.”

Explicații:  În cazul unui serviciu public deconcentrat (aflat în subordinea unei entităţi a administraţiei publice centrale), care în urma aplicării prevederilor O.U.G. nr. 77/2013 nu mai respectă norma de structură funcţională corespunzătoare funcţiei de conducere stabilită prin actul normativ de înfiinţare (ex. Actul normativ stabileşte că serviciul deconcentrat este condus de un director executiv şi un director executiv adjunct), conducătorul acestuia sau/şi , după caz, adjunctul acestuia îşi păstrează titulatura şi salarizarea avute anterior reorganizării, chiar dacă nu are structura minimă stabilită de art. 3 alin. (3).

 

„(6) În cazul posturilor de conducere din instituţiile publice locale transformate potrivit alin. (4), titularii acestora îşi păstrează până la 31 decembrie 2013 drepturile salariale aferente funcţiei de conducere deţinute anterior transformării.”

Explicații: Titularii posturilor de conducere din instituţiile publice locale ale căror structuri funcţionale, în urma reorganizării, nu mai îndeplinesc norma de structură funcţională condusă şi cărora li se aplică prevederile alin. (4) îşi păstrează până la 31 decembrie 2013 drepturile salariale aferente funcţiei de conducere deţinute anterior transformării.

 

Art. 4. Instituţiile şi autorităţile publice prevăzute la art. 1 alin. (1) au obligaţia ca, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, să adopte/emită actele normative/administrative specifice de aprobare a structurii funcţionale, în conformitate cu măsurile prevăzute la art. 1-3, după caz.”

Explicații: Art. 4 dispune tuturor instituţiilor vizate de aplicarea O.U.G. nr. 77/2013, ca în termen de 30 de zile (termenul expiră la data de 29.07.2013) să adopte actele normative/administrative de modificare a structurilor funcţionale şi de stabilire a numărului de posturi.

 

Art. 5. (1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, toate instituţiile şi autorităţile publice pot ocupa prin concurs/examen posturi conform principiului: „unu la unu”, respectiv la un post ocupat devenit vacant, un post ocupat.“

Explicații:  Principiul “unu la unu” este aplicabil tuturor instituţiilor şi autorităţilor publice, pentru posturile care se vacantează ulterior datei de 29.06.2013, cu excepţia prevăzută la art. 5 alin. (2), când prevederea se extinde, după finalizarea reorganizării, şi asupra instituţiilor şi autorităţilor publice prevăzute la art. 1 alin. (1).

 

„(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), autorităţile şi instituţiile publice prevăzute la art. 1 alin. (1) pot aplica principiul prevăzut la alin. (1), după reorganizarea instituţiilor şi autorităţilor administraţiei publice, potrivit art. 1-4.”

Explicații:  Autorităţile şi instituţiile publice prevăzute la art. 1 alin. (1) pot aplica principiul “unu la unu”, după finalizarea reorganizării. Pentru ocuparea posturilor vacantate ulterior finalizării reorganizării nu mai este necesar acordul Guvernului.

Astfel, posturile vacante prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. c), pentru care au fost începute procedurile de ocupare, până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, însă nu au fost ocupate, posturile vacante ocupate temporar la data intrării în vigoare a O.U.G. nr. 77/2013, vacantate după intrarea în vigoare a acesteia precum și posturile vacante prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. g), pot fi ocupate fără a fi necesară solicitarea acordului Guvernului.

 

„(3) Ocuparea posturilor vacante prin concurs/examen, prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. a) şi b), se face numai după obţinerea avizului favorabil al Guvernului, prin notă iniţiată de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice şi Ministerul Finanţelor Publice, pe baza solicitărilor justificate ale ordonatorilor principali de credite ai bugetelor locale, cu condiţia încadrării în plafonul cheltuielilor de personal şi al cheltuielilor de personal aprobate prin buget. Procedura de transmitere a solicitărilor de ocupare a posturilor se aprobă prin ordin al ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice.“

Explicații: Prin notă iniţiată în Guvern de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice şi Ministerul Finanţelor Publice pot fi ocupate posturile vacante, ulterior obţinerii avizului, astfel:

a) cele determinate ca diferență între numărul posturilor prevăzute în anexa nr. 1 din O.U.G. nr. 77/2013 și numărul posturilor ocupate, stabilit potrivit prevederilor pct. 1 din anexa la OUG nr. 63/2010, prin utilizarea următoarei formule de calcul: n = B – A

unde:

n – este numărul posturilor vacante pentru care se poate face solicitarea de ocupare;

A – este numărul de posturi ocupate conform pct. 1 din anexa la O.U.G. nr. 63/2010;

B – este numărul de posturi stabilit conform Anexei nr. 1 din O.U.G. nr. 77/2013.

Dacă n>0 – se poate solicita ocuparea numărului de posturi determinat conform formulei de calcul;

Dacă n≤0 – atunci nu există posturi vacante care să facă obiectul procedurii de ocupare;

b) cele din compartimentele autorităţilor administraţiei publice locale pentru care au fost stabilite posturi potrivit prevederilor pct. 2-4 din anexa la OUG nr. 63/2010 (evidența populației, poliția locală, posturile aferente implementării proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile).

Prin compartimentele autorităților administrației publice locale legiuitorul are în vedere toate formele în care autorităţile administraţiei publice locale pot organiza un serviciu public (birou, serviciu, direcţie, direcţie generală – toate cu sau fără personalitate juridică).

c) posturile vacante unice definite potrivit art. 1. alin. (2) lit. b).

De la primirea avizului favorabil, unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale au dreptul să demareze procedura legală pentru ocuparea posturilor vacante ce fac obiectul comunicării, după obținerea avizului/acordului Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, în cazul în care solicitarea vizează funcţii publice.

Pentru ocuparea posturilor vacante prin alte modalităţi (spre exemplu: detaşare/transfer/mutare/ promovare temporară/redistribuire din corpul de rezervă/reintegrare ca urmare a unei hotărâri judecătoreşti rămase definitivă şi irevocabilă) nu este necesară obţinerea aprobării Guvernului.

 

„(4) Ocuparea posturilor vacante prin concurs/examen, prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. d), se face numai după obţinerea avizului favorabil al Guvernului, prin notă iniţiată de Ministerul Educaţiei Naţionale, Ministerul Sănătăţii, respectiv Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, după caz, şi Ministerul Finanţelor Publice, pe baza solicitărilor justificate ale ordonatorilor principali de credite, cu condiţia încadrării în plafonul cheltuielilor de personal şi al cheltuielilor de personal aprobate prin buget.”

Explicații:  Prin notă iniţiată de Ministerul Educaţiei Naţionale, Ministerul Sănătăţii, respectiv Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, după caz, şi Ministerul Finanţelor Publice pot fi ocupate  prin concurs/examen posturile vacante prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. d),  respectiv din:

a)  unităţile şcolare din învăţământ (creşe, grădiniţe, şcoli, licee, universităţi);

b) unităţile sanitare (spitale/policlinici/etc.)

c) cercetare (institute de cercetare care sunt organizate şi funcţionează ca instituţii publice din subordinea/coordonarea ministerelor);

d) unităţile de asistenţă socială (protecţia socială, protecţia copilului, inclusiv serviciile şi direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţie a copilului etc.);

e) unităţile de asistenţă medico-socială (cămine pentru bătrâni, instituţii de îngrijire a persoanelor cu dizabilităţi etc.);

f) Institutul Naţional de Expertiză Medicală şi Recuperare a Capacităţii de Muncă şi cabinetele de expertiză medicală din cadrul caselor teritoriale de pensii.

Pentru ocuparea posturilor vacante prin alte modalităţi (spre exemplu: detaşare/transfer/mutare/ promovare temporară/redistribuire din corpul de rezervă/reintegrare ca urmare a unei hotărâri judecătoreşti rămase definitivă şi irevocabilă) nu este necesară obţinerea aprobării Guvernului.

 

„(5) Ocuparea posturilor vacante prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. h) -m) se face în condiţiile legii, numai după aprobarea Guvernului, prin memorandum, cu condiţia încadrării în cheltuielile de personal aprobate prin buget. “

Explicații:  Ocuparea prin concurs sau examen a posturilor vacante prevăzute la lit. h)-m) se poate face doar după obţinerea aprobării Guvernului, cu condiţia încadrării în cheltuielile de personal aprobate prin buget.

Pentru ocuparea posturilor vacante prin alte modalităţi (spre exemplu: detaşare/transfer/mutare/ promovare temporară/redistribuire din corpul de rezervă/reintegrare ca urmare a unei hotărâri judecătoreşti rămase definitivă şi irevocabilă) nu este necesară obţinerea aprobării Guvernului.

În toate situaţiile prevăzute la art. 5 ordonatorii de credite au obligaţia să aprobe ocuparea posturilor vacante numai în condiţiile în care în bugetul aprobat pentru cheltuieli de personal, sunt prevăzute fonduri pentru finanţarea numărului total de posturi ocupate inclusiv cele care urmează a se ocupa.

„Art. 6. – (1) Anual, prin hotărâre, Guvernul poate stabili numărul maxim de posturi care se pot înfiinţa şi ocupa, suplimentar posturilor stabilite după aplicarea prevederilor art. 1-3, în condiţiile legii, de către instituţiile şi autorităţile publice prevăzute la art. 1 alin. (1), cu respectarea prevederilor Legii responsabilităţii fiscal-bugetare nr. 69/2010.

(2) Numărul posturilor suplimentare prevăzute la alin. (1), pentru instituţiile şi autorităţile publice prevăzute la art. 1 alin. (1), se aprobă prin memorandum de către Guvern. “

Explicații: Pentru situaţii excepţionale Guvernul poate stabili un număr maxim de posturi care se pot înfiinţa şi ocupa, suplimentar posturilor stabilite după aplicarea prevederilor art. 1-3, în condiţiile legii, de către instituţiile şi autorităţile publice prevăzute la art. 1 alin. (1), cu respectarea prevederilor Legii responsabilităţii fiscal-bugetare nr. 69/2010. Posturile suplimentare se aprobă prin memorandum de către Guvern.

- Publicitate -

2 COMENTARII

  1. […] la nivelul ordonatorilor principali de credite ai administraţiei publice locale 2013-08-12 – MDRAP: Precizări privind modul de aplicare a prevederilor OUG 77/2013 2013-06-29 – Data intrarii in vigoare: 29 iunie 2013 2013-06-29 – Publicat în […]

  2. […] ORDIN COMUN nr. 2.338/2013, nr. 1.454/2013 – Proceduri privind solicitările de ocupare a posturilor la nivelul ordonatorilor principali de credite ai administraţiei publice locale 2013-09-03 – Publicat in M.Of. nr. 560 din 3.9.2013 2013-08-12 – Precizari privind aplicarea OUG 77/2013 […]