MDRAP: Descentralizarea unor competente ale administratiei publice centrale și măsuri de reformă privind administrația publică | PROIECT LEGE

114

Pe 29 octombrie 2013, MDRAP – Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice a publicat proiectul de LEGE privind stabilirea unor masuri de descentralizare a unor competente exercitate de unele ministere si organe de specialitate ale administratiei publice centrale, precum si a unor masuri de reforma privind administratia publica.

Luni, 11 noiembrie 2013, Victor Ponta a anunţat că Guvernul va adopta în ședința de joi, 14 noiembrie, proiectul de lege privind descentralizarea, iar angajarea răspunderii Executivului în faţa Parlamentului va avea loc în ședința de marți, 19 noiembrie, dacă termenul va fi agreat şi de Parlament.administratia-www_mdrap_ro

- Publicitate -

Referințe anexate:
Proiectul de act normativ
Expunere de motive

Potrivit Expunerii de motive, Guvernul propune următoarele modificări legislative:

1. Domeniul agricultură
Înfiinţarea Direcțiilor agricole judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, în subordinea consiliilor judeţene, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, prin reorganizarea și comasarea următoarelor instituţii/structuri:
a) Direcțiile pentru agricultură județene, respectiv a municipiului Bucureşti cu excepția unităților fitosanitare;
b) Oficiile de studii pedologice şi agrochimice judeţene;
c) Casele agronomului;
d) Camerele agricole, aflate în subordinea consiliilor județene, respectiv a Consiliului General al Municipiului București.
Direcțiile agricole judeţene, respectiv a municipiului București, urmează să exercite competenţele de implementare a politicilor naţionale privind agricultura şi dezvoltarea rurală, preluate de la direcțiile pentru agricultură judeţene şi de la oficiile de studii pedologice şi agrochimice, competențele exercitate de casele agronomului, precum și competențele exercitate de actualele camere agricole aflate în subordinea consiliilor județene.
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale urmează să asigure reglementarea, îndrumarea şi controlul în domeniul specific de activitate al direcțiilor agricole judeţene şi a municipiului Bucureşti din cadrul consiliilor judeţene şi al Consiliului General al Municipiului Bucureşti în scopul aplicării unitare a politicilor și a strategiilor agricole naţionale şi comunitare, precum și a prevederilor legale şi al realizării atribuţiilor ce le revin acestora, potrivit legii.

2. Domeniul cultură
Înfiinţarea, în subordinea consiliilor judeţene, respectiv a Consiliului General al municipiului Bucureşti, a direcţiilor judeţene pentru cultură şi patrimoniu, respectiv a Municipiului București, prin reorganizarea direcţiilor judeţene pentru cultură, respectiv a Municipiului Bucureşti și preluarea competențelor exercitate de acestea din urmă, cu excepția celor ce derivă din exercitarea funcțiilor de inspecție și control, precum și a celor care privesc clasarea și declasarea monumentelor istorice de clasă A. Ministerul Culturii va asigura îndrumarea și controlul pe domeniul specific de activitate al direcţiei judeţene pentru cultură și patrimoniu, din cadrul consiliilor judeţene și al consiliului general al municipiului București.
Direcţiile judeţene pentru cultură și patrimoniu, respectiv a municipiului București urmează să exercite atribuţii legate de implementarea reglementărilor în domeniul culturii și patrimoniului, printre care: întocmirea bazei de date privind patrimoniul cultural, înregistrarea cererilor de clasare a bunurilor culturale mobile deţinute de instituţii nespecializate, de culte religioase, de alte persoane juridice, precum şi de persoane fizice, avizarea concesionării, dării în folosinţă gratuită instituţiilor de utilitate publică sau închirierii monumentelor istorice proprietate publică a unităţii administrativ-teritoriale, avizarea intervenţiilor asupra monumentelor istorice aflate în domeniul public sau privat al comunei, orașului, municipiului, județului sau în proprietate privată a persoanelor fizice sau juridice aflate pe teritoriul judeţului, avizarea clasării și declasării monumentelor istorice de clasă B aflate în domeniul public sau privat al comunei, orașului, municipiului sau judeţului, avizarea documentaţiilor de urbanism şi amenajarea teritoriului pentru instituirea, delimitarea şi reglementarea construirii zonelor de protecţie a monumentelor istorice indiferent de clasă sau a zonelor construite protejate cu monumente istorice indiferent de clasă, aflate în domeniul public sau privat al comunei, orașului, municipiului sau în proprietatea privată a persoanelor fizice sau juridice de pe teritoriul judeţului, ș.a.
De asemenea, proiectul de act normativ propune trecerea sălilor şi grădinilor de spectacol cinematografic, precum și a imobilelor, altele decât sălile şi grădinile de spectacol cinematografic, prevăzute în Anexa nr. 10, din domeniul public al statului și administrarea Regiei Autonome de Distribuţie şi Exploatare a Filmelor „România-Film” în domeniul public al unităților administrativ-teritoriale, după caz, și în administrarea autorităților administrației publice locale.
Prin excepție de la prevederile Codului Civil, bunurile aflate în domeniul privat al statului și în administrarea Regiei Autonome de Distribuţie şi Exploatare a Filmelor „România-Film”, prevăzute în Anexele nr. 9 și 11, vor trece în domeniul privat al județelor, respectiv al municipiului București și în administrarea consiliilor județene, respectiv a Consiliului General al Municipiului București.

3. Domeniul turism
Preluarea unor competenţe care vizează emiterea brevetului de turism, atestarea parcurilor turistice, precum și autorizarea şi clasificarea în turism, exercitate în prezent de către Autoritatea Naţională pentru Turism, aflată în subordinea Ministerului Economiei, de către consiliile judeţene, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucureşti, după cum urmează: autorizarea funcţionării de pensiuni, activitatea ghizilor de turism, centrelor de informare şi promovare turistică, structurilor de primire turistică şi a unităţilor de alimentaţie publică situate în unitățile administrativ-teritoriale şi în staţiuni turistice și clasificarea structurilor de primire turistică.
De asemenea, pentru a îmbunătăți calitatea serviciilor publice oferite, este necesar transferul următoarelor competențe către consiliile județene: acordarea avizului de specialitate pentru documentaţii de urbanism şi amenajare a teritoriului privind zone şi staţiuni turistice, cu regulamentele de urbanism aferente, pentru documentaţii tehnice privind amplasamentul, conformarea şi funcționalitatea construcţiilor noi cu destinaţie turistică, pentru documentaţii privind funcționalitatea specifică a construcţiilor existente din domeniul turismului, supuse lucrărilor de modernizare, reamenajare, extinderi sau altor lucrări care modifică funcţia turistică a acestora și pentru documentaţii privind construcţiile ce urmează a fi modificate structural şi funcţional în scopul primirii unei funcționalități cu profil turistic.
Ministerul Economiei va asigura reglementarea, coordonarea metodologică și controlul în domeniul turismului.

4. Domeniul învăţământ preuniversitar
Preluarea competențelor privind organizarea rețelei școlare pentru învățământul profesional și tehnic de către consiliile județene, respectiv de către consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti.
Totodată, se reorganizează palatele, cluburile copiilor și cluburile sportive școlare, prin transferul acestora din subordinea Ministerului Educaţiei Naţionale în subordinea consiliilor locale/consiliilor județene, după caz, cu excepția Palatului Național al Copiilor care rămâne în subordinea Ministerului Educației Naționale.

5. Domeniul muncă
Reorganizarea Agențiilor judeţene pentru plăți și inspecție socială şi a municipiului Bucureşti ca direcții județene pentru plăţi sociale, respectiv a municipiului București, în subordinea consiliilor judeţene, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucureşti. Direcțiile județene pentru plăţi sociale, respectiv a municipiului București vor exercita competențe privind administrarea, gestionarea și plata beneficiilor de asistenţă socială, precum și susținerea programelor de servicii sociale la nivel județean și al municipiului București.
Sub aspect metodologic, Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice asigură reglementarea și controlul pe domeniul specific de activitate al direcțiilor judeţene şi a municipiului Bucureşti din cadrul consiliilor județene și al Consiliului General al Municipiului București, în scopul aplicării unitare a politicilor și a strategiilor de asistență socială naţionale şi comunitare, precum și a prevederilor legale şi al realizării atribuţiilor ce le revin acestora, potrivit legii.

6. Domeniul mediu, pescuit şi acvacultură
Se reorganizează Agenţiile judeţene pentru protecţia mediului și a municipiului București aflate în subordinea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, ca direcții judeţene pentru protecţia mediului, servicii publice de interes judeţean, în subordinea consiliilor judeţene, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucureşti.
Se reorganizează filialele regionale din subordinea Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură, în direcții județene pentru pescuit și acvacultură, servicii publice de interes judeţean, în subordinea consiliilor judeţene pe a căror rază teritorială se află. În județele în care nu sunt filiale regionale, consiliile județene, respectiv Consiliul General al Municipiului București, pot înfiinţa direcții județene pentru pescuit și acvacultură, în subordinea acestora.
Structurile nou înfiinţate exercită competenţele avute în prezent de instituţiile publice supuse reorganizării, cu excepţia celor de inspecţie şi control.
Sub aspect metodologic, Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice asigură reglementarea și controlul în domeniul specific de activitate al direcțiilor judeţene pentru protecția mediului, respectiv a municipiului Bucureşti din cadrul consiliilor județene, respectiv al Consiliului General al Municipiului București, în scopul aplicării unitare a politicilor și a strategiilor de mediu naţionale şi comunitare, precum și a prevederilor legale şi al realizării atribuţiilor ce le revin acestora, potrivit legii. În baza acestor competențe, în cazul în care Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice constată emiterea cu încălcarea prevederilor legale, de către direcțiile județene de protecția mediului, respectiv a municipiului București, a autorizațiilor/avizelor în domeniul protecției mediului, are dreptul să anuleze autorizațiile/avizele respective. Totodată, în cazul în care Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice constată că Direcțiile Județene de Protecția Mediului refuză în mod nejustificat să emită autorizațiile/avizele în domeniul protecției mediului, acesta are dreptul să emită autorizațiile/avizele respective.
De asemenea, Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice asigură coordonarea metodologică în domeniul specific de activitate al direcțiilor judeţene și a municipiului București pentru pescuit şi acvacultură în scopul aplicării unitare a politicilor şi a strategiilor naţionale şi comunitare privind protecţia și managementul resurselor acvatice vii.
Proiectul de lege prevede ca dreptul de administrare a plajelor turistice maritime şi fluviale ale râurilor, pârâurilor şi ale lacurilor de acumulare se transferă de la Administraţia Naţională „Apele Române” către unitățile administrativ-teritoriale pe a căror rază administrativ-teritorială se află.

7. Domeniul sănătate
Reorganizarea direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, a instituţiilor aflate în subordinea lor (unităţi cu personalitate juridică, centrele de diagnostic şi tratament şi centrele medicale, finanţate integral din venituri proprii şi din contractele încheiate prin sistemul de asigurări sociale de sănătate, centrele judeţene de întreţinere şi reparare a aparaturii medicale şi policlinicile cu plată, finanţate integral din venituri proprii) din subordinea Ministerului Sănătăţii în subordinea consiliilor judeţene, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucureşti.
Direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti vor exercita competenţe privind punerea în aplicare a politicii şi programelor naţionale de sănătate publică pe plan local, identificarea problemelor locale prioritare de sănătate publică, elaborarea şi implementarea acţiunilor locale de sănătate publică. În baza acestor competențe, structurile susmenționate vor fi responsabile cu: coordonarea unităţilor sanitare aflate în reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale, în condiţiile prevăzute în Normele tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate, evaluarea modului de asigurare a asistenţei medicale curative şi profilactice, monitorizarea aplicării normelor de funcţionare a unităţilor medicale şi farmaceutice, indiferent de forma de organizare, şi propunerea de măsuri în caz de neconformitate, evaluarea resursele umane de la nivelul asistenţei medicale în relaţie cu nevoile comunitare identificate prin acţiuni specifice, urmărirea aplicării criteriilor referitoare la calitatea serviciilor medicale, asigurarea dotării cu echipamente și aparatură medicală, asigurarea furnizării de servicii de asistenţă de sănătate publică etc.
Sub aspect metodologic, Ministerul Sănătăţii asigură reglementarea și controlul în domeniul specific de activitate al direcțiilor de sănătate publică din cadrul consiliilor județene și al Consiliului General al Municipiului București, în scopul aplicării unitare a politicilor și a strategiilor naţionale şi comunitare în domeniul sănătății, precum și a prevederilor legale şi al realizării atribuţiilor ce le revin acestora, potrivit legii.

8. Domeniul sport şi tineret
Pentru domeniul sport și tineret, proiectul de lege prevede reorganizarea Direcţiilor judeţene pentru sport și tineret, respectiv a municipiului București, ca servicii publice de interes judeţean, în subordinea consiliilor judeţene, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucureşti. Noile structuri vor fi responsabile cu implementarea la nivel judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti, a strategiei şi politicilor naționale în domeniile sportului şi tineretului.
Sub aspect metodologic, Ministerul Tineretului şi Sportului asigură reglementarea, coordonarea și controlul în domeniul specific de activitate al Direcţiilor judeţene pentru sport și tineret în scopul aplicării unitare a politicilor și a strategiilor naţionale şi comunitare, precum și a prevederilor legale şi al realizării atribuţiilor ce le revin acestora, potrivit legii.
Bunurile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Tineretului și Sportului sau a serviciilor deconcentrate ale acestuia (tabere şcolare, centre de agrement, baze sportive, cluburi sportive și case de cultură ale studenţilor) prevăzute în anexa nr. 7 a proiectului de lege se vor transfera în domeniul public al unităților administrativ-teritoriale și în administrarea autorităților administrației publice locale. Prin excepție de la prevederile Codului Civil, bunurile aflate în domeniul privat al statului și în administrarea Ministerului Tineretului și Sportului sau a serviciilor deconcentrate ale acestuia prevăzute în anexa mai sus menționată se vor transfera în domeniul privat al unităților administrativ-teritoriale și în administrarea autorităților administrației publice locale

9. Domeniul transporturi
Pentru domeniul transporturilor, proiectul de act normativ prevede transferul de la nivelul Ministerului Transporturilor la nivelul autorităților administrației publice locale a două competențe: transportul public de călători cu metroul și administrarea porturilor fluviale, astfel:

– Societatea Comercială de Transport cu Metroul Bucureşti „Metrorex” – S.A. se transferă din subordinea Ministerului Transporturilor în subordinea şi administrarea Consiliului General al Municipiului Bucureşti.

– porturile administrate de Compania Naţională „Administraţia Porturilor Dunării Fluviale” S.A. – Giurgiu și Compania Naţională “Administraţia Porturilor Dunării Maritime” S.A. – Galaţi. Astfel, autorităţile administraţiei publice locale vor administra infrastructura portuară de pe raza administrativ-teritorială a acestora, în condiţiile legii, conform Anexei nr. 8 a prezentului proiect de lege. Autorităţile administraţiei publice locale vor înfiinţa administrații portuare, prin hotărâre a autorităţii deliberative, în cadrul zonei de activitate, în limita terenurilor portuare, a radelor şi pentru infrastructura de transport naval aferentă porturilor respective. Administrațiile portuare care vor fi înființate vor îndeplini funcţia de autorităţi portuare, în condițiile legii, și exercită atribuțiile prevăzute de art. 24 din Ordonanța Guvernului nr. 22/1999 privind administrarea porturilor și a căilor navigabile, utilizarea infrastructurilor de transport naval aparținând domeniului public, precum și desfășurarea activităților de transport naval în porturi și pe căile navigabile interioare, republicată,cu modificările și completările ulterioare.
Măsura de descentralizare propusă privind administrarea directă de către consiliile locale a porturilor dunărene aflate pe teritoriul acestora poate contribui printr-o mai bună şi eficientă organizare şi funcţionare a acestora la stimularea creşterii economice în judeţele respective.
Aplicarea măsurilor de descentralizare prevăzute de prezentul proiect de lege implică modificarea legislaţiei primare aferente fiecărui domeniu supus descentralizării.
Totodată, pentru asigurarea surselor financiare necesare exercitării noilor competențe care vor fi descentralizate, proiectul de lege modifică articolul 6 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, publicată în Monitorul Oficial nr. 618 din 18 iulie 2006, cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează: “Trecerea de către Guvern în administrarea şi finanţarea autorităţilor administraţiei publice locale a unor cheltuieli publice, ca urmare a descentralizării unor competenţe, precum şi a altor cheltuieli publice noi se face prin lege, numai cu asigurarea resurselor financiare necesare realizării acestora, fundamentate pe baza standardelor de cost ale serviciilor publice respective, iar până la aprobarea acestora, pe baza sumelor aprobate pentru anul anterior, actualizate cu indicele preţurilor de consum, prin cuprinderea distinctă în anexa la legea bugetului de stat a sumelor defalcate cu destinaţie specială, necesare finanţării cheltuielilor publice transferate sau a noilor cheltuieli publice, precum şi a criteriilor de repartizare”.
O măsură de reformă a administrației publice vizează regimul bunurilor proprietate publică. Astfel principalele modificări ale Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, publicată în Monitorul Oficial nr. 448 din 24 noiembrie 1998, cu modificările și completările ulterioare, privesc ca trecerea unui bun din domeniul public/privat, al unei unități administrativ-teritoriale în domeniul public/privat al altei unități administrativ-teritoriale, în cadrul aceluiași județ, care se face prin hotărâri ale autorităţilor administraţiei publice locale.

Dispoziții tranzitive și finale
Proiectul de lege prevede la Titlul XI “Dispoziții tranzitive și finale”, termenele și măsurile care se vor întreprinde în vederea aplicării reglementărilor, printre care:
– predarea – preluarea structurilor ce fac obiectul descentralizării se realizează între ministerele de resort și autoritățile administrației publice locale pe baza protocolului de predarea – preluarea;
-predarea – preluarea se realizează cu data de 31.12.2013;
– până la data semnării protocoalelor de predare-preluare, finanţarea cheltuielilor de personal şi de funcţionare ale structurilor preluate se asigură din bugetele ordonatorilor principali de credite existenţi înainte de intrarea în vigoare a prezentei legi, din structura cărora acestea s-au reorganizat.
– În termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, ministerele și celelalte organe de specialitate ale administrației publice centrale, care descentralizează atribuții sau competențe inițiază și aprobă, prin ordin al ministrului de resort, cu avizul ministrului dezvoltării regionale și administrației publice, al ministrului finanțelor publice și al ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice, metodologia, calendarul și proiectul de protocol-cadru de predare-preluare a atribuțiilor, competențelor, personalului și patrimoniului ce fac obiectul descentralizării.
– Personalul instituţiilor publice şi structurilor care fac obiectul prezentei legi îşi păstrează drepturile salariale avute la data intrării în vigoare a acesteia.
– Finanţarea atribuțiilor și competențelor descentralizate la nivel judeţean/local se face integral de la bugetul de stat, în conformitate cu prevederile art. 6 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare.
– Sumele alocate pentru fiecare județ pentru finanțarea cheltuielilor publice transferate se repartizează pe unități administrativ-teritoriale prin hotărârea consiliului județean, adoptată după consultarea primarilor.
– Bunurile proprietate publică a statului, care fac obiectul descentralizării potrivit prezentei legi, trec în domeniul public al unităților administrativ-teritoriale, prin excepție de la prevederile art. 9 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică. Totodată, prin excepție de la prevederile Codului Civil, bunurile proprietate privată a statului, care fac obiectul descentralizării potrivit prezentei legi, trec în domeniul privat al unităților administrativ-teritoriale.

 

- Publicitate -