MFP: Salarizarea personalului bugetar în anul 2014 și alte măsuri | Proiect OUG

147

Miercuri, 13 noiembrie 2013, Ministerul Finanțelor Publice a publicat online proiectul de Ordonanţă de urgenţă privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice.

Măsurile propuse prin OUG au un impact financiar în anul 2014 de peste 30 MILIARDE lei (cca. 4,6% din PIB estimat pentru anul 2014), în sensul diminuării cheltuielilor bugetului de stat. MFP precizează că în cazul neadoptării acestor măsuri deficitul bugetar s-ar majora corespunzător, ceea ce ar conduce la nerespectarea angajamentelor asumate de România prin acordurile cu organismele internaţionale.

Potrivit Notei de fundamentare, prin proiectul de act normativ se propun următoarele:

Aprobarea unor măsuri de politică salarială a personalului din sectorul bugetar în sensul începerii procesului de aliniere a salariilor de care beneficiază personalul din sectorul bugetar la nivelele prevăzute în anexele la Legea-cadru nr. 284/2010, cu modificările ulterioare. Astfel, în anul 2014:

– cuantumul brut al salariilor de bază/soldelor funcţiei/salariilor funcţiei/indemnizaţiilor de încadrare, astfel cum au fost acordate personalului plătit din fonduri publice pentru luna decembrie 2013, se menţine la acelaşi nivel cu cel ce se acordă personalului plătit din fonduri publice pentru luna decembrie 2013, în măsura în care personalul îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii;
– prin excepţie de la această regulă, personalul didactic din învăţământul universitar de stat şi preuniversitar de stat cu vechime în învăţământ de până la 6 ani beneficiază de o majorare salarială de 10%;
– cuantumul sporurilor, indemnizaţiilor, compensaţiilor, primelor şi al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care fac parte, potrivit legii, din salariul brut, solda lunară brută/salariul lunar brut, indemnizaţia brută de încadrare, de care beneficiază personalul plătit din fonduri publice, se menţin în plată, respectiv se majorează, în mod similar salariilor de bază/soldelor funcţiei/salariilor funcţiei/indemnizaţiilor de încadrare;
– ordonatorii principali de credite/ordonatorii de credite pot aproba demararea procedurilor privind promovarea pe funcţii, grade sau trepte profesionale a personalului numai cu condiţia încadrării în cheltuielile de personal aprobate prin buget;
avansarea personalului încadrat pe funcţii de execuţie în gradaţia corespunzătoare tranşei de vechime în muncă se face prin încadrarea în clasele de salarizare corespunzătoare vechimii în muncă dobândite, prevăzute la art. 11 alin. (3) din Legea-cadru nr. 284/2010, cu modificările ulterioare, personalul beneficiind de o majorare a salariului de bază avut, corespunzător numărului de clase de salarizare succesive suplimentare multiplicat cu procentul stabilit la art. 10 alin. (3) din legea sus-menţionată, fără acordarea salariului aferent clasei de salarizare prevăzut în anexele la Legea-cadru nr.284/2010, după caz. În anul 2014, aceste prevederi se aplică în mod corespunzător personalului de conducere, precum şi la trecerea într-o altă tranşă de vechime în funcţie personalului care ocupă funcţii din cadrul familiei ocupaţionale <<Justiţie>>.
personalul care, în cursul anului 2014, desfăşoară activităţi noi care presupun, potrivit Legii-cadru nr. 284/2010, cu modificările ulterioare, acordarea unor clase de salarizare succesive celei deţinute pentru funcţia respectivă beneficiază de o majorare a salariului de bază, respectiv a soldei/salariului de funcţie, corespunzător numărului de clase de salarizare suplimentare multiplicat cu procentul stabilit la art. 10 alin. (3) din legea sus-menţionată.
– prevederile art. 21 din Legea-cadru nr. 284/2010, cu modificările ulterioare, se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2015.
munca suplimentară efectuată peste durata normală a timpului de lucru de către personalul din sectorul bugetar încadrat în funcţii de execuţie sau de conducere, precum şi munca prestată în zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale şi în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează, în cadrul schimbului normal de lucru, se vor compensa numai cu timp liber corespunzător.
neacordarea de premii, prime de vacanţă, ajutoare sau, după caz, indemnizaţii la ieşirea la pensie, retragere, încetarea raporturilor de serviciu ori la trecerea în rezervă;
– stabilirea indemnizaţiilor, compensaţiilor, sporurilor, majorărilor salariilor de bază prin acordarea de clase de salarizare suplimentare şi a altor drepturi acordate potrivit actelor normative în vigoare se stabilesc fără a lua în calcul drepturile incluse în salariul de bază conform prevederilor art. 14 din Legea nr. 285/2010 şi ale art. 10 al art. II din Ordonanţa de urgenţă nr. 80/2010, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 283/2011;

Se reglementază acordarea unei burse în cuantum de 670 lei medicilor şi farmaciştilor rezidenţi cu un salariu brut mai mic decât 3000 lei.

Se reglementează posibilitatea ca în anul 2013, prin derogare de la prevederile art. 30 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prin hotărâre a Guvernului, să poată fi alocate sume ordonatorilor principali de credite ai bugetelor locale, prin majorarea transferurilor de la bugetul de stat către bugetele locale, prevăzute în bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, pentru finanţarea unor cheltuieli urgente, în vederea derulării în bune condiţii a activităţilor specifice sezonului rece. În acelaşi sens se propune o astfel de reglementare şi pentru ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat.

Totodată, pentru evitarea înregistrarii de plăţi restante aferente drepturilor de natură salarială se reglementează pentru anul 2013, prin derogare de la prevederile art. 47 alin. (3) din Legea nr. 500/2002, posibilitatea ca ordnatorii principali de credite să efectueze virări de credite bugetare la titlul „Cheltuieli de personal” între capitolele de cheltuieli, cu încadrare în creditele bugetare aprobate pe ordonator principal de credite la acest titlu.

Se propune ca numărul maxim de posturi finanţat în anul 2014 din fonduri publice de către instituţiile şi autorităţile publice, indiferent de modul de finanţare şi subordonare, să fie la nivelul numărului de posturi ocupate la data de 15 noiembrie 2013, inclusiv posturile vacante ocupate temporar la această dată. Suplimentar se pot finanţa la nivelul instituţiilor şi autorităţilor publice posturile a căror ocupare a fost aprobată de Guvern prin Memorandum/Nota până la data de 15 noiembrie 2013, în temeiul OUG nr. 77/2013 şi care nu au fost încă ocupate până la această dată, numărul suplimentar de posturi aprobat prin acte normative în anul 2013, după data intrării în vigoare a OUG nr. 77/2013, 350 posturi la Ministerul Justiţiei petru pregătirea sistemului judiciar pentru intrarea în vigoare a noilor Coduri, precum şi posturile pentru care au fost deja demarate procedurile de ocupare până la data de 15 noiembrie 2013. Această măsură nu se aplică în cazul instituţiile publice autonome finanţate integral de la bugetul de stat (cum ar fi: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Curtea Constituţională, Curtea de Conturi, Agenţia Naţională de Integritate, etc.), care pot finanţa în anul 2014 un număr maxim de posturi care să nu depăşească numărul maxim de posturi aprobat prin acte normative, numai cu condiţia încadrării în sumele aprobate în bugetul propriu pentru cheltuieli de personal.

Se stabilesc cotele de participare la finanţarea drepturilor asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap sau a indemnizaţiilor lunare ale persoanelor cu handicap atât pentru sumele ce se alocă de la bugetul de stat, cât şi pentru cele ce trebuie alocate de la bugetele locale . Această reglementare va conduce la eliminarea situaţiilor de incapacitate de plată a acestor drepturi de către autorităţile administraţiei publice locale ce conduc la înregistrarea de plăţi restante şi arierate, alocarea de resurse adecvate nevoilor persoanelor cu handicap şi la creşterea eficienţei utilizării fondurilor alocate . De asemenea, din punct de vedere social, se asigură respectarea drepturilor şi a demnităţii persoanelor cu handicap, egalizarea şanselor pentru persoanele cu handicap, îmbunătăţirea calităţii vieţii persoanelor cu handicap, realizată în funcţie de nevoile individuale ale persoanelor cu handicap, luând în considerare preferinţele lor precum şi circumstanţele specifice acestora, integrarea şi incluziunea socială a persoanelor cu handicap.

Pentru a avea un tratament unitar în ceea ce priveşte plata drepturilor de natură salarială stabilite prin hotărâri judecătoreşti, este necesar ca şi plata sumelor stabilite în favoarea personalului din sectorul bugetar, devenite executorii în perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2014, să se realizeze în mod similar cu cele stabilite prin hotărâri judecătoreşti devenite executorii până la data de 31 decembrie 2013.

Se propune exceptarea Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Marfă – CFR Marfă SA de la prevederile art.10 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.29/2013 privind reglementarea unor măsuri bugetare, astfel încât angajaţii acestei societati să beneficieze de prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 36/2013 privind aplicarea în perioada 2013 – 2018 a unor măsuri de protecţie socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate în baza planurilor de disponibilizare.

Se stabilesc unele reguli care să asigure efectuarea plăţii cu regularitate de către operatorii de transport feroviar către administratorul infrastructurii feroviare a tarifului de utilizare a infrastructurii feroviare către administratorul infrastructurii feroviare publice, a contravalorii energiei electrice, precum şi a plăţii obligaţiilor curente către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru şomaj şi bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate.

Se prorogă până la data de 31 decembrie 2014, prevederile art. 9 alin. (2) şi art. 101 alin. (2) referitoare la finanţarea de bază pentru învăţământul preuniversitar particular şi confesional acreditat, precum şi prevederile art. 27 alin. (6) şi art. 361 alin. (3) lit. e) şi lit.g) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare

Se modifică unele prevederi din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, având ca scop accelerarea procesului de producere şi distribuire a cardului naţional de asigurări sociale de sănătate, facilitându-se astfel accesul persoanelor asigurate în vârstă de peste 18 ani la serviciile medicale, medicamente şi dispozitive medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate. De asemenea, se reglementează modalitatea de distribuţie a cardurilor, prin servicii poştale, astfel încât persoanele asigurate să poată intra în posesia cardului.

Prin acest proiect de ordonanţă de urgenţă se reglementează trecerea Spitalului General CF Paşcani şi Spitalului General CF Simeria în subordinea Ministerului Transporturilor. Această măsură se impune deoarece urmare transferului serviciilor medicale şi a unităților sanitare cu paturi în subordinea Ministerului Sănătăţii potrivit prevederilor art.1 alin. (2) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.8 din 19 februarie 2013 privind reorganizarea reţelei sanitare proprii a Ministerului Transporturilor şi pentru modificarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, au fost produse unele efecte negative la nivelul acestor două unități sanitare cu paturi preluate, deoarece au în derulare proiecte finanţate din fonduri europene. Se asigură astfel premisele derulării în continuare a contractului de finanțare din fonduri europene.

Se abrogă art. 2 din Ordonanţa Guvernululi nr. 29/2013 privind reglementarea unor măsuri bugetare.

Se prorogă termenul prevăzut la art. 136 din Legea nr. 304/2004, până la data de 1 ianuarie 2015, astfel încât Ministerul Justiţiei să îşi păstreze atribuţiile de gestionare a bugetului curţilor de apel, al tribunalelor, al tribunalelor specializate şi al judecătoriilor până la acestă dată.

Se propune ca sursele de finanţare pentru organizarea şi asigurarea serviciilor publice de salvare acvatică, posturile de prim-ajutor, lucrările de canalizare şi alimentare cu apă până în zona limitrofă plajei turistice, precum şi asigurarea ordinii publice pe plajă, să fie asigurate din bugetele locale şi din alte surse, potrivit legii.

Se propune reglementarea posibilităţii ca personalul nedidactic angajat în unitățile de învățământ preuniversitar de stat să poată fi transferat între unitățile de învățământ preuniversitar de stat, în cadrul aceleiaşi unităţi administrativ-teritoriale, într-o funcție pentru care sunt îndeplinite condițiile specifice prevăzute în fișa postului, cu acordul scris al angajatului transferat, la solicitarea conducătorului instituției, cu aprobarea consiliului de administrație al fiecărui angajator, pe baza unei metodologii aprobate prin ordin al ministrului educației naționale.

Referințe anexate:
Proiect Ordonanţă de urgenţă 
Notă de fundamentare

- Publicitate -

3 COMENTARII

  1. In legatura cu OUG 103/2013, stimabili domni si doamne care v-ati ocupat de nodificarea Legii 284/2010, ati uitat ca in ceea ce priveste promovarile exista personal care incepand cu anul 2010 stau in aceiasi „treapta 3” fara a avea posibilitatea unei salarizari corespunzatoare functiei, care, nu mai contine acea treapta, drept urmare, salariatii sunt incadrati pe o functie dar sunt salarizati pt alta functie. Daca acea treapta 3 nu mai apare in denumirea functiei de ce se mai fac saslarizari dupa ea? Nu considerati ca acest personal este discriminat in comparatie cu cei care ocupa aceiasi functie dar au salarizarea dupa „treapta 1”? Stiti cumva care este diferenta la salariul de baza intre cele doua trepte ? Aceasta diferenta incepe de la un minim de 447 lei/luna. Adica, nu dati posibilitatea unei egalitati de sanse pentru aceasta categorie de personal, dar nici macar, posibilitatea unei promovari repetate pentru a ajunge la acea treapta 1. Este un dispret si o desconsiderare a salariatului din sectorul public, care nu mai are practic nici macar minima motivatie de a presta o munca de calitate. Cred ca ar trebui sa luati in considerare acest aspect si sa modificati „modificarea” la Legea 284/2010.

    Va multumesc!
    Astept lamuriri in acest sens.

    • foarte adevarat. nu mai exista nici o motivatie pentru a presta munca de calitate. in loc sa majoreze salariile, care unele sunt sub minimul pe economie (referentii cu studii medii, asistenti, la comune) iti mai baga si auditul pe cap si tot felul de management-uri si smart-uri si munca in plus. te aduce in situatia de a demisiona- ca ultima razvratire in fata exploatarii inumane pe care o exercita asupra ta. dar esti bugetar…. ai un loc de munca stabil…. se castiga bine… de fapt bataie de joc… nici o posibilitate de avansare si evolutie pe nici un plan: profesional, social, financiar…..doar te ingroapa de viu intre hartii… dezgust total, nici o satisfactie a muncii. (da, iti cauti alt loc de munca, dar sistemul nu se schimba cu asta)