MFP: OUG pentru stabilirea unor măsuri bugetare | Proiect

45

Joi, 5 decembrie 2013, MFP a publicat pentru consultare publică proiectul de Ordonanţă de urgenţă pentru stabilirea unor masuri bugetare.

In nota de fundamentare se precizează că prin proiectul de ordonanţă se propun următoarele măsuri :

1. Modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 61/2011, astfel încât să se asigure:
– extinderea posibilităţilor de finanţare a aeroporturilor de interes local şi de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerul Transporturilor, având în vedere necesitatea asigurării cadrului legal care să permită suplimentarea surselor de finanţare, , a obiectivelor de investiţii aferente domeniului public aflat în administrarea regiilor autonome aeroportuare de interes local, luând în considerare importanţa acestora la asigurarea dezvoltării regiunilor deservite,
– obligativitatea respectării Deciziei Comisiei 2012/21/UE din 20 decembrie 2011 la acordarea ajutorului de stat unui aeroport regional.
De asemenea, având în vedere că Decizia Comisiei 2012/21/UE conţine clauze explicite privind activităţile ce pot face obiectul unui serviciu de interes economic general, precum şi modalităţile de calculare a compensaţiei pentru ducerea la îndeplinire a obligaţiei de serviciu public, pentru evitarea suprapunerii legislaţive a fost eliminată Anexa la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 61/2011.

2. Completarea art. 16 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 103/2013, în sesnul că pentru plata obligaţiilor restante din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prin hotărâre a Guvernului pot fi majorate şi cheltuielile de personal aprobate în bugetele ordonatorilor principali de credite ai bugetului de stat, prin derogare de la prevederile art. 6 lit a) şi c) şi art. 18 alin. (3) şi (4) din Legea responsabilităţii fiscal-bugetare nr. 69/2010, precum şi ale art. 3 alin. (5) din Legea nr. 4/2013 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificaţi în cadrul fiscal-bugetar, cu modificările ulterioare.
O astfel de măsură va conduce pe de o parte la evitarea de înregistrare de arierate în perioada imediat următoare iar pe de altă parte la reducerea în anul 2014 a presiunilor asupra cheltuielilor de personal.

3. Crearea posibilităţii plăţii de către operatorul economic al Sistemului Naţional de Transport al Energiei Electrice, din fonduri proprii, a sumelor reprezentând despăgubiri aferente exproprierilor pentru lucrările de interes naţional de dezvoltare a transportului de energie electrică, cu recuperarea acestora prin restituire de la bugetul de stat sau prin compensare cu obligaţia acestuia de plată a redevenţei conform contractului de concesiune.

4. Se propune prelungirea termenului de depunere a cererilor întocmite de către unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale la direcţiile generale regionale ale finanţelor publice/administraţiile judeţene ale finanţelor publice, până la data de 16 decembrie 2013, în vederea alocării sumelor ramase nerepartizate, pentru achitarea plăţilor restante înregistrate, la data de 29 noiembrie 2013, în contabilitatea acestora, inclusiv a instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din bugetul local şi a spitalelor publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale, faţă de furnizorii de bunuri, servicii şi lucrări, ori faţă de bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale.

5. Prin prezentul proiect se propune reprezentarea MFE de către MFP, în fata instanţelor judecătoreşti sau arbitrale interne, în litigiile care au ca obiect gestionarea finanţării nerambursabile din partea Uniunii Europene, având în vedere experienţa semnificativă acumulată de către consilierii juridici ai MFP în litigiile de contencios administrativ, în special în cele având ca obiect gestionarea finanţării respective, precum şi existenţa la nivelul MFP a condiţiilor administrative care să asigure atât derularea în condiţii optime a activităţii de reprezentare, prin raportare la volumul de activitate (număr de personal şi infrastructura teritorială a Ministerului Finanţelor Publice), care ar determina implicit atât o scădere a costurilor aferente acestei activităţi, cât şi asigurarea celerităţii în derularea litigiilor al căror obiect îl constituie absorbţia fondurilor europene.

Referințe anexate:
Proiect Ordonanţă de urgenţă 
Notă de fundamentare

- Publicitate -