Miercuri, 18 decembrie 2013, Ministerul Finanțelor Publice a publicat în secțiunea transparență decizională proiectul de Ordonanţă de urgenţă pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare.

Potrivit Notei de fundamentare, prin proiectul de OUG se propun următoarele modificari:

1. Modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/2013 pentru modificarea și completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, aprobată prin Legea nr. 3/2013
Având în vedere prevederile art. 147 alin. (1) din Constituția României, republicată, precum și cele ale art. 31 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale, republicată, cu modificările ulterioare, urmează a se abroga prevederile alin. (2) și alin. (3) de la art. III din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 1/2013 și introducerea unui nou articol, articolul IV, prin care se reglementează stabilirea unor indici de corecție diferiți, astfel:
– 1,12 în situația persoanelor ale căror drepturi de pensie s-au deschis în perioada 1 ianuarie 2011 – 31 decembrie 2011 inclusiv;
– 1,17 în situația persoanelor ale căror drepturi de pensie s-au deschis în perioada 1 ianuarie 2012 – 31 decembrie 2012 inclusiv;
– 1,17 în situația persoanelor ale căror drepturi de pensie s-au deschis în perioada 1 ianuarie 2013 – 22 ianuarie 2013 inclusiv.
La stabilirea acestor indici de corecție s-au avut în vedere următoarele elemente:
– pentru anul 2011:
– câștigul salarial mediu brut realizat în anul 2010 este de 1902 lei;
– valoarea punctului de pensie în vigoare în anul 2011 este de 732,8 lei.
– pentru anul 2012:
– câștigul salarial mediu brut realizat în anul 2011 este de 1980 lei;
– valoarea punctului de pensie în vigoare în anul 2012 este de 732,8 lei.
– pentru perioada 1 ianuarie 2013 – 22 ianuarie 2013:
– câștigul salarial mediu brut realizat în anul 2012 este de 2063 lei;
– valoarea punctului de pensie în vigoare în anul 2013 este de 762,1 lei.
Respectând Decizia nr. 437/2013 a Curții Constituționale a României, la calculul indicilor de corecție aplicabili punctajelor medii anuale ale persoanelor ale căror drepturi de pensie s-au deschis în perioada 1 ianuarie 2011 – 22 ianuarie 2013, inclusiv, s-au aplicat prevederile art. 170 din Legea nr. 263/2010, cu modificările și completările ulterioare, așa cum acestea au fost în vigoare la data de 1 ianuarie 2013.
Indicii de corecție astfel calculați, prezentați mai sus, se aplică asupra punctajului mediu anual cuvenit sau aflat în plată la data înscrierii inițiale la pensie.
Promovarea prezentului proiect de act normativ are drept consecință acordarea, pentru persoanele ale căror drepturi de pensie s-au deschis în perioada 01.01 2011-22.01 2013 inclusiv, la calculul pensiilor, a unor indici de corecție diferențiați, stabiliți în condițiile prevăzute de articolul 170 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, în forma nemodificată prin OUG nr.1/2013.
Scopul acordării indicelui de corecţie este acela de a asigura venituri diferite în funcţie de anul pensionării, utilizând câştigul salarial mediu brut realizat şi valoarea punctului de pensie.
Drepturile de pensie rezultate prin aplicarea indicilor de corecție se cuvin începând cu data de 7 noiembrie 2013, data publicării în Monitorul Oficial, Partea I, a Deciziei nr. 437/2013 a Curții Constituționale a României.

2. Reglementări privind alocarea unor sume din fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, ordonatorilor principali de credite ai bugetului de stat, pentru finanţarea unor cheltuieli
Pentru respectarea obligaţiilor statului român şi evitarea deteriorării imaginii României pe plan extern se impune în regim de urgenţă asigurarea cadrului legal care să permită suplimentarea surselor de finanţare a ordonatorilor principali de credite ai bugetului de stat în anul 2013 pentru finanţarea unor cheltuieli aferente obligaţiilor ce derivă din acorduri internaţionale, ratificate prin legi în vederea finanţării proiectelor bilaterale de colaborare şi de investiţii.

3. Modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 4/2009 privind reglementarea unor măsuri în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 215/2009
Lăgirea sfereri raporturilor juridice în care a intrat Statul în ultimii ani, şi recurgerea pentru soluţionarea diferendelor născute între acesta şi diverse alte subiecte de drept şi la tribunale arbitrale, naţionale sau internaţionale, a impus, printre altele şi obligaţia executării de către acesta a obligaţiilor rezultate din hotărârile arbitrale prin care a fost condamnat.
Prin urmare se impune cu necesitate largirea sferei actelor care pot fi executate de la capitolul de despăgubiri civile, în sensul de a adăuga hotărârilor judecătoreşti pronunţate în sistemele judiciare naţionale şi pe acelea pronunţate de tribunale sau Curţi arbitrale, naţionale sau internaţionale.
Urgenţa rezidă din faptul că în prezent statul a primit condamnarea de către astfel de instanţe specializate la plata unor despăgubiri în cuantum însemnat, sumele fiind purtătoare de dobânzi extrem de mari, iar neexecutarea unor astfel de hotărâri invocând lipsa unei alocări, ori a resurselor necesare generează pe de o parte creşterea însemnată a costurilor statului generate din executarea unui astfel de act juridic cât mai ales premisele afectării unor drepturi fundamentale ale creditorilor cu concecinţe negative atât asupra imaginii statului cât şi cu privire la naşterea unor noi litigii prin raportare la reglmentările internaţionale în materia drepturilor omului.

4. Reglementări privind compensarea de drept a obligaţiilor de plată ale Statului Român, rezultate din hotărâri judecătoreşti/arbitrale, pronunţate de instanţele naţionale sau internaţionale, cu obligaţiile creditorilor sau cesionarilor acestora faţă de bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat şi bugetele fondurilor speciale
Dată fiind limitarea resurselor prevăzute în bugetul de stat în conturile de cheltuieli, precum şi pentru a da eficienţă operaţiunii de compensare în cazul în care există obligaţii reciproce între instituţia debitoare/creditoare şi terţul creditor/debitor care să permită executarea de îndată, fără alocare prealabilă de fonduri în bugetul de stat şi cu limitarea costurilor de executare, pentru menţinerea echilibrelor bugetare şi pentru o stabilitate şi o previzibilitate mai bună a execuţiei bugetului de stat, sunt necesare, crearea de îndată a mecanismelor bugetare, care să permită tehnic realizarea compensărilor pentru toate situaţiile.
Urgenţa rezidă din faptul că în prezent, instituţiile se confruntă cu un număr însemnat de hotărâri judecătoresti prin care, în calitate de reprezentante ale statului sunt obligate la acordarea unor despăgubiri, de cele mai multe ori într-un cuantum semnificativ, care nefiind executate în mod voluntar au generat condiţiile pentru începerea unor executări silite cu consecinţe grave asupra activităţii instituţiilor debitoare, dar mai ales cu consecinţe privind majorarea cheltuielilor judiciare şi de executare.
Prezenta reglementarte urmăreşte în principal scăderea costurilor generate din derularea unor proceduri de executare silită ca o consecinţă a faptului ca nu ar exista posibilitatea executării voluntare şi a hotărârilor arbitrale.

Referințe anexate:
Proiect Ordonanţă de urgenţă pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare – publicat în data de 18.12.2013
Notă de fundamentare 

- Publicitate -

1 COMENTARIU