OMFP 2008/2013 – Norme de aplicare a art. 28^4 din Legea 500/2002 | Plăți restante

765

2013-12-16 – Publicat in M.Of. nr. 789 din 16.12.2013

ORDIN nr. 2.008/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. 284din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice

În vederea punerii în aplicare a prevederilor art. 284din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. II alin. (3) din Legea nr. 270/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice,

viceprim-ministrul, ministrul finanţelor publice, emite următorul ordin:

Art. 1

Se aprobă Normele metodologice de aplicare a prevederilor art. 284din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2

Instituţiile publice finanţate integral sau parţial de la bugetul de stat, de la bugetul asigurărilor sociale de stat şi bugetele fondurilor speciale, precum şi unităţile descentralizate ale Ministerului Finanţelor Publice vor lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Art. 3

Prevederile prezentului ordin intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2014.

Art. 4

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice, Daniel Chiţoiu

p. Ministrul delegat pentru buget, Gheorghe Gherghina, secretar de stat

ANEXĂ

NORME METODOLOGICE de aplicare a prevederilor art. 284din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice

Art. 1

(1) Instituţiile publice finanţate integral sau parţial de la bugetul de stat, de la bugetul asigurărilor sociale de stat şi bugetele fondurilor speciale depun la unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului la care îşi au conturile deschise formularul „Plăţi restante“ (anexa 30 la situaţiile financiare) întocmit pentru total plăţi restante aferente activităţii proprii – codul 40, pe modelul aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 629/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice, precum şi a unor raportări financiare lunare în anul 2009, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Formularul prevăzut la alin. (1) întocmit lunar se depune la unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului, până cel târziu la data de 5 a lunii curente, inclusiv, pentru datele de raportare de la sfârşitul lunii precedente, atât pe suport hârtie, cât şi în format electronic. În situaţia în care data de 5 a lunii este zi nelucrătoare, termenul-limită de depunere a formularului prevăzut la alin. (1) este prima zi lucrătoare următoare.

(3) Formularul prevăzut la alin. (1) se întocmeşte şi se depune la unităţile Trezoreriei Statului la termenul prevăzut la alin. (2) şi în situaţia în care la finele lunii de raportare instituţia publică nu înregistrează arierate.

Art. 2

Instituţiile publice prevăzute la art. 1 alin. (1) care nu prezintă la unităţile Trezoreriei Statului formularul „Plăţi restante“ (anexa 30 la situaţiile financiare) întocmit pentru totalul plăţilor restante aferente activităţii proprii la finele lunii precedente, până la data de 5 a lunii curente, pot efectua plăţi numai pentru achitarea drepturilor salariale şi a contribuţiilor aferente acestora, respectiv pentru stingerea arieratelor, precum şi pentru plata ratelor de capital, dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente datoriei publice.

Art. 3

(1) În scopul încadrării în prevederile art. 284din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, în perioada 1–5 a fiecărei luni, instituţiile publice prevăzute la art. 1 alin. (1) pot dispune plăţi numai pentru achitarea drepturilor salariale şi a contribuţiilor aferente acestora, respectiv pentru stingerea arieratelor, precum şi pentru plata ratelor de capital, dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente datoriei publice. În cazul plăţilor de arierate, în ordinele de plată pentru Trezoreria Statului, la rubrica „Reprezentând“ se va preciza că plata este aferentă achitării de arierate.

(2) Instituţiile publice care prezintă la unităţile Trezoreriei Statului formularul prevăzut la art. 1 alin. (1) anterior datei de 5 a lunii curente, pentru datele de raportare de la sfârşitul lunii precedente şi nu înregistrează arierate, pot dispune orice plăţi pentru destinaţiile legale, începând cu data depunerii formularului.

Art. 4

Instituţiile publice care au declarat arierate la finele lunii precedente, dar care pe parcursul lunii curente îşi achită integral arieratele raportate, pot prezenta la unităţile Trezoreriei Statului o declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că nu mai înregistrează arierate, întocmită potrivit formularului prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentele norme metodologice. Începând cu data depunerii declaraţiei pe propria răspundere, instituţiile publice pot efectua orice plăţi pentru destinaţiile legale.

Art. 5

La primirea documentelor de plată prezentate de instituţiile publice prevăzute la art. 1 alin. (1), unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului au obligaţia de a verifica următoarele:

a) dacă a fost depusă declaraţia prevăzută la art. 4 aprobată de persoanele prevăzute de lege;

b) dacă sunt raportate arierate la rândul 04, rândul 05 sau rândul 06 din coloana 2 din formularul prevăzut la art. 1 alin. (1), la finele lunii precedente.

Art. 6

În funcţie de rezultatele verificării prevăzute la art. 5, unităţile Trezoreriei Statului vor proceda astfel:

1. Acceptă documentele de plată prezentate de instituţiile publice prevăzute la art. 1 alin. (1), pentru orice destinaţii legale, în următoarele cazuri:

a) pentru instituţiile publice care au raportat arierate „zero“ la rândul 04, rândul 05 şi rândul 06 din coloana 2 din formularul prevăzut la art. 1 alin. (1), pentru datele de raportare la finele lunii precedente celei în care se prezintă documentele de plată;

b) pentru instituţiile publice care prezintă declaraţia pe propria răspundere prevăzută la art. 4 din care să rezulte că nu mai înregistrează arierate, cu condiţia ca documentele de plată prin care s-a efectuat stingerea arieratelor să se identifice în evidenţele contabile ale unităţii Trezoreriei Statului.

2. Acceptă numai documentele de plată destinate achitării drepturilor salariale şi a contribuţiilor aferente acestora, respectiv pentru stingerea arieratelor, precum şi pentru plata ratelor de capital, dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente datoriei publice, prezentate de instituţiile publice prevăzute la art. 1 alin. (1), în următoarele cazuri:

a) pentru instituţiile publice care au raportat arierate la rândul 04, rândul 05 sau la rândul 06 din coloana 2 din formularul prevăzut la art. 1 alin. (1) pentru datele de raportare la finele lunii precedente celei în care se prezintă documentele de plată;

b) pentru instituţiile publice care nu au depus la unitatea Trezoreriei Statului formularul prevăzut la art. 1 alin. (1) întocmit pentru datele de raportare de la sfârşitul lunii precedente celei în care se prezintă documentele de plată.

Art. 7

În situaţiile prevăzute la art. 6 pct. 2 unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului restituie instituţiilor publice, cel mai târziu în prima zi lucrătoare de la data depunerii lor, documentele de plată aferente achitării altor obligaţii decât cele destinate achitării drepturilor salariale şi a contribuţiilor aferente acestora, respectiv pentru stingerea arieratelor, precum şi pentru plata ratelor de capital, dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente datoriei publice, însoţite de o adresă scrisă în care se precizează motivele pentru care acestea nu au fost decontate.

Art. 8

(1) Arieratele raportate la unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului trebuie să coincidă cu arieratele înregistrate în contabilitatea instituţiilor publice, precum şi cu cele raportate ordonatorului de credite ierarhic superior.

(2) Răspunderea privind neconcordanţa dintre datele furnizate unităţii teritoriale a Trezoreriei Statului, datele înregistrate în contabilitate şi cele raportate ordonatorului de credite ierarhic superior revine în exclusivitate ordonatorilor de credite ai instituţiilor publice care întocmesc şi depun formularul prevăzut la art. 1 alin. (1).

ANEXĂ la normele metodologice

Denumirea instituţiei publice ……….

Codul de identificare fiscală ……….

Către

(denumirea unităţii Trezoreriei Statului) ……….

Subsemnatul, ………., în calitate de ordonator de credite, declar pe propria răspundere că, la data de ………., instituţia ………. şi-a achitat integral arierate înregistrate la sfârşitul lunii ………. .

Menţionez că arieratele în sumă de ………. lei, înregistrate în contabilitate şi raportate la sfârşitul lunii ………., au fost achitate cu următoarele documente de plată:

– lei –
Nr./Data documentului de plată Contul din care a fost efectuată plata (Cod IBAN) Suma
1 2 3
TOTAL:

Ordonator de credite,

……….

 

- Publicitate -