OMFP 246/2005 – Normele privind ordinul de plata pentru Trezoreria Statului (OPT) – ACTUALIZAT 2015

5395

2005-03-10 – Publicat în Monitorul Oficial nr. 206 din 10 martie 2005
Modificări şi completări prin:
– ORDINUL nr. 2.235 din 28 decembrie 2006;
– ORDINUL nr. 1.648 din 17 octombrie 2007;
– ORDINUL nr. 1.525 din 21 noiembrie 2012;
– ORDINUL nr. 2.007 din 13 decembrie 2013;
ORDINUL nr. 1.113/2015

ORDIN nr. 246/2005 din 4 martie 2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind utilizarea si completarea ordinului de plata pentru Trezoreria Statului (OPT) (actualizat – 1 ianuarie 2014*)

În temeiul prevederilor art. 10 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.574/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice şi a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:
ART. 1
Se aprobă Normele metodologice privind utilizarea şi completarea ordinului de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
ART. 2
Direcţia generală a contabilităţii publice, Direcţia generală de gestiune a impozitelor şi contribuţiilor, Direcţia generală de colectare a creanţelor bugetare, Direcţia generală a tehnologiei informaţiei, direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti, administraţiile finanţelor publice ale sectoarelor municipiului Bucureşti şi Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
ART. 3
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul finanţelor publice, Ionel Popescu

Bucureşti, 4 martie 2005.
Nr. 246.

ANEXĂ NORME METODOLOGICE privind utilizarea şi completarea ordinului de plată pentru Trezoreria Statului (OPT)

ART. 1
Ordinul de plată pentru trezoreria statului (OPT) este un instrument de plată pentru efectuarea de plăţi către şi de la Trezoreria Statului, care se supune prevederilor Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 2/2005 privind ordinul de plată utilizat în operaţiuni de transfer credit şi prezentelor norme metodologice.

ART. 2
Ordinele de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) se utilizează de către plătitori astfel:
a) persoane juridice şi persoane fizice (agenţi economici şi alţi plătitori), pentru:
– achitarea impozitelor, taxelor şi a altor obligaţii, inclusiv restituiri din finanţarea anilor precedenţi datorate bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetelor locale, bugetelor fondurilor speciale, bugetului Trezoreriei Statului, bugetelor de venituri proprii ale instituţiilor publice, inclusiv a sumelor datorate Ministerului Finanţelor Publice;
– achitarea în contul instituţiilor publice a sumelor reprezentând contravaloarea serviciilor prestate, bunurilor livrate şi a lucrărilor executate de către acestea;
– transferul în conturile proprii deschise la instituţiile de credit sau, după caz, la Banca Naţională a României al sumelor încasate în conturi deschise la Trezoreria Statului şi alte plăţi efectuate din aceste conturi, conform reglementărilor legale în vigoare;
b) ordonatori de credite, pentru:
– achitarea impozitelor, taxelor şi a altor obligaţii datorate bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetului Trezoreriei Statului, bugetelor locale şi bugetelor fondurilor speciale;
– achitarea obligaţiilor către furnizori şi creditori, virări de sume reprezentând transferuri şi subvenţii, restituiri de venituri bugetare încasate necuvenit;
c) Ministerul Finanţelor Publice şi unităţile descentralizate, pentru:
– restituiri de venituri bugetare încasate necuvenit, compensări şi regularizări din bugetul de stat şi din celelalte bugete; virări de sume din fonduri publice gestionate de Ministerul Finanţelor Publice în numele statului, inclusiv plăţi pentru datoria publică internă şi externă, rambursări de credite, precum şi alte plăţi.

ART. 3
(1) Ordinul de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) se completează de către plătitori distinct pentru fiecare tip de obligaţie bugetară.
(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), sumele aferente obligaţiilor bugetare prevăzute la art. 114 alin. (2^1) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, aprobate prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.2942007 privind impozitele, contribuţiile şi alte sume reprezentând creanţe fiscale care se plătesc de contribuabili în contul unic, pot fi achitate prin utilizarea unui singur ordin de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) pentru obligaţiile datorate bugetului de stat şi, respectiv, a unui singur ordin de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) pentru celelalte obligaţii de plată.
————-
Art. 3 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 1.648 din 17 octombrie 2007, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 715 din 23 octombrie 2007.

ART. 4
(1) Ordinele de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) pot fi completate de către plătitori pe suport de hârtie (în două exemplare, din care exemplarul nr. 2 rămâne la plătitor, iar exemplarul nr. 1 se depune la instituţia iniţiatoare, care poate fi instituţie de credit sau unitate a Trezoreriei Statului) sau pe suport electronic, în funcţie de termenii şi condiţiile contractuale convenite cu instituţia iniţiatoare, cu respectarea precizărilor din prezentele norme metodologice.
(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), în cazul plăţilor efectuate pentru achitarea obligaţiilor prevăzute la art. 5 lit. j) pct. 5 şi 6, instituţiile iniţiatoare au obligaţia de a semna şi de a ştampila exemplarul nr. 2 al ordinului de plată pentru Trezoreria Statului, care rămâne la plătitor, în scopul confirmării debitării contului plătitorului cu suma respectivă.
(3) În cazul ordinelor de plată pentru Trezoreria Statului întocmite pe suport hârtie, exemplarul nr. 2 reţinut de plătitor constituie document justificativ pentru înregistrarea operaţiunii în contabilitate, numai împreună cu extrasul de cont eliberat de către instituţia bancară sau unitatea Trezoreriei Statului iniţiatoare. Răspunderea pentru situaţiile în care datele înscrise în cele două exemplare ale ordinelor de plată pentru Trezoreria Statului întocmite pe suport hârtie sunt diferite revine exclusiv plătitorului. Instituţia iniţiatoare are răspunderea preluării informaţiilor de pe OPT în format electronic în conformitate cu exemplarul nr. 1 depus de către plătitor.
(4) Formularul „Ordin de plată pentru Trezoreria Statului (OPT)” se generează cu ajutorul programului de asistenţă pus la dispoziţie de Ministerul Finanţelor Publice. Programul de asistenţă este distribuit contribuabililor gratuit de unităţile fiscale subordonate sau poate fi descărcat de pe serverul de web al Ministerului Finanţelor Publice, la adresa www.mfinante.ro/informatii contribuabil/sistem fiscal/programe utile. Formularul „Ordin de plată pentru Trezoreria Statului (OPT)” poate fi completat fie cu ajutorul programului de asistenţă pus la dispoziţie de Ministerul Finanţelor Publice, fie manual.

ART. 5
Elementele din formular se completează astfel:
a) în rubrica „Nr.” se înscrie numărul ordinului de plată atribuit de către plătitor;
b) în rubrica „PLĂTIŢI” se înscrie suma în cifre; cifrele se aliniază de la dreapta la stânga;
c) în rubrica „LEI, adică” se înscrie, citeţ şi, recomandabil, fără pauză între cuvinte, suma în litere;
d) în rubrica „PLĂTITOR” se înscrie denumirea plătitorului;
e) în rubrica „Cod de identificare fiscală” se înscrie codul de identificare fiscală al plătitorului (cod de înregistrare fiscală sau cod unic de înregistrare, CNP sau număr de identificare fiscală, după caz);
f) în rubrica „Adresa” se înscrie adresa plătitorului;
g) în spaţiul marcat „Cod IBAN plătitor” se completează codul IBAN al contului care trebuie debitat, deschis de emitent la instituţia iniţiatoare sau, după caz, de instituţia emitentă;
h) în rubrica „Codul BIC” se înscrie codul BIC al instituţiei iniţiatoare;
i) în rubrica „De la” se înscrie identitatea instituţiei iniţiatoare prin denumire;
i^1) rubricile „Cod angajament” şi „Indicator angajament” se completează de către entităţile publice înrolate în sistemul „Controlul angajamentelor bugetare”, conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/2013 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru îndeplinirea unor angajamente convenite cu organismele internaţionale, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, cu codificările generate de aplicaţia informatică de control al angajamentelor bugetare;
————
Lit. i^1) a art. 5 a fost introdusă de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 2.007 din 13 decembrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 789 din 16 decembrie 2013.
j) rubrica „Beneficiar” se completează astfel:
1. pentru obligaţiile bugetare prevăzute în Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.2942007 privind impozitele, contribuţiile şi alte sume reprezentând creanţe fiscale care se plătesc de contribuabili în contul unic, cu excepţia celor prevăzute la pct. 5-7 de mai jos, se înscrie: «buget de stat», în cazul obligaţiilor bugetare din anexa nr. 1, sau «bugetele asigurărilor sociale şi fondurilor speciale», în cazul obligaţiilor bugetare din anexa nr. 2.
————-
Pct. 1 al literei j) a art. 5 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 1.648 din 17 octombrie 2007, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 715 din 23 octombrie 2007.
2. pentru obligaţiile bugetare achitate la bugetele locale se înscrie denumirea unităţii administrativ-teritoriale în contul căreia se achită suma;
3. pentru obligaţiile bugetare prevăzute în anexa nr. 4 la normele metodologice aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.644/2003 se înscrie denumirea casei de asigurări sau a agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă în contul căreia se achită suma;
4. pentru obligaţiile de plată către instituţii publice se înscrie denumirea instituţiei publice beneficiare;
5. pentru taxe şi alte obligaţii achitate în vamă se înscrie denumirea unităţii vamale;
6. pentru acccize la uleiuri minerale plătite anticipat livrării, de către client în numele furnizorului, se înscrie denumirea agentului economic furnizor producător/ procesator;
7. pentru impozitul pe venituri din salarii se înscrie denumirea unităţii pentru care se achită impozitul, fie aceasta persoană juridică sau sucursală/punct de lucru, după caz;
8. pentru amenzi achitate, rubrica „Beneficiar” se completează astfel:
8.1. pentru amenzile datorate bugetelor locale se înscrie denumirea unităţii administrativ-teritoriale în contul căreia se achită suma;
8.2. pentru amenzile datorate bugetului de stat se înscrie:
8.2.1. denumirea unităţii din care face parte agentul constatator care a aplicat amenda/buget de stat, în situaţia în care în procesul-verbal de constatare a contravenţiei s-a consemnat codul fiscal al acestuia;
8.2.2. buget de stat, în situaţia în care în procesul-verbal de constatare a contravenţiei nu s-a consemnat codul fiscal al unităţii din care face parte agentul constatator;
9. pentru plăţi dispuse din conturi deschise la Trezoreria Statului pentru alte destinaţii (de exemplu: achitarea în conturile agenţilor economici deschise la Trezoreria Statului a sumelor reprezentând contravaloarea bunurilor achiziţionate, serviciilor prestate sau lucrărilor executate instituţiilor publice; virarea soldurilor conturilor de disponibilităţi ale agenţilor economici în conturi bancare; transferul sumelor aferente drepturilor salariale în conturile de card deschise la bănci pe numele salariaţilor instituţiilor publice; plăţi privind distribuirea sumelor încasate prin valorificarea bunurilor mobile şi imobile din procesul de executare silită etc.) se înscrie denumirea beneficiarului sumei;
10. pentru celelalte obligaţii bugetare se înscrie denumirea bugetului căruia i se cuvin sumele respective;
k) în rubrica „Cod de identificare fiscală” se înscrie codul de identificare fiscală al beneficiarului, după cum urmează:
1. codul de identificare fiscală al contribuabilului, pentru obligaţiile bugetare prevăzute la lit. j) pct. 1;
2. codul de identificare fiscală al primăriei, pentru obligaţiile bugetare prevăzute la lit. j) pct. 2;
3. codul de identificare fiscală al casei de asigurări sau al agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă, pentru obligaţiile menţionate la lit. j) pct. 3;
4. codul de identificare fiscală al instituţiei publice, pentru obligaţiile de plată prevăzute la lit. j) pct. 4;
5. codul de identificare fiscală al unităţii vamale, pentru taxele şi obligaţiile achitate în vamă, prevăzute la lit. j) pct. 5;
6. codul de identificare fiscală al agentului economic furnizor producător/procesator, pentru accizele la uleiuri minerale, prevăzute la lit. j) pct. 6;
7. codul de identificare fiscală al entităţilor prevăzute la lit. j) pct. 7;
8. codul de identificare fiscală al primăriei, pentru obligaţiile prevăzute la lit. j) pct. 8.1; codul de identificare fiscală al unităţii din care face parte agentul constatator, pentru obligaţiile prevăzute la lit. j) pct. 8.2.1, sau codul de identificare fiscală al contravenientului, pentru obligaţiile prevăzute la lit. j) pct. 8.2.2;
9. codul de identificare fiscală al beneficiarului sumei, pentru plăţile menţionate la lit. j) pct. 9;
10. codul de identificare fiscală atribuit Trezoreriei Statului (8609468), pentru obligaţiile bugetare prevăzute la lit. j) pct. 10;
l) în spaţiul marcat „Cod IBAN beneficiar” se înscrie codul IBAN aferent contului de venituri ori de cheltuieli bugetare sau contului de disponibilităţi, după caz, în care se achită suma. La completarea codurilor IBAN se vor avea în vedere următoarele precizări:
– obligaţiile de plată prevăzute la lit. j) pct. 1, 8.2.1, 8.2.2 şi 10 se achită la unităţile Trezoreriei Statului în raza cărora îşi au sediul social/domiciliul sau domiciliul fiscal contribuabilii;
– obligaţiile de plată prevăzute la lit. j) pct. 2, 3, 4, 5, 6 şi 8.1 se achită la unităţile Trezoreriei Statului în raza cărora îşi au deschise conturile beneficiarii sumelor respective;
– plăţile prevăzute la lit. j) pct. 9 se efectuează la unităţile Trezoreriei Statului sau la unităţile instituţiilor de credit la care îşi au deschise conturile beneficiarii sumelor;
– obligaţiile de plată prevăzute la lit. j) pct. 7 se achită la unităţile Trezoreriei Statului în raza cărora îşi au sediul social/domiciliul sau domiciliul fiscal contribuabilii şi, respectiv, la Direcţia Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti sau la trezoreriile municipiilor reşedinţă de judeţ, după caz, pentru marii contribuabili şi sediile secundare ale acestora;
m) în rubrica „Codul BIC” se înscrie identitatea instituţiei destinatare prin cod BIC;
n) în rubrica „La” se înscrie denumirea unităţii Trezoreriei Statului sau a unităţii instituţiei de credit la care este deschis contul beneficiarului;
o) Rubrica «Nr. de evidenţă a plăţii» se completează potrivit prevederilor legale în vigoare la data întocmirii documentului de plată;
————
Litera o) a art. 5 a fost modificată de art. I din ORDINUL nr. 1.525 din 21 noiembrie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 796 din 27 noiembrie 2012.
Nota de la litera o) a art. 5 a fost abrogată de lit. b) a art. II din ORDINUL nr. 2.235 din 28 decembrie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1.055 din 30 decembrie 2006. Această abrogare se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2007, conform art. II din ORDINUL nr. 2.235 din 28 decembrie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1.055 din 30 decembrie 2006.
p) rubrica „Reprezentând” se completează după cum urmează:
– pentru obligaţiile bugetare se înscrie denumirea completă a obligaţiei bugetare achitate;
– pentru celelalte categorii de plăţi se înscrie natura economică a plăţii (de exemplu: „transfer sold”);
– pentru obligaţiile bugetare achitate în contul unic, se înscrie «buget de stat», în cazul obligaţiilor bugetare din anexa nr. 1 la Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 1.294/2007, sau «bugetele asigurărilor sociale şi fondurilor speciale», în cazul obligaţiilor bugetare din anexa nr. 2 la acelaşi ordin, după caz.
————-
Ultima liniuţă a literei p) a art. 5 a fost introdusă de pct. 3 al art. I din ORDINUL nr. 1.648 din 17 octombrie 2007, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 715 din 23 octombrie 2007.
r) în rubrica „Data emiterii” se înscrie clar şi vizibil de către plătitor data (ziua, luna, anul) la care este emis ordinul de plată pentru Trezoreria Statului (OPT);
s) în rubrica „Data debitării” se înscrie clar şi vizibil de către instituţia iniţiatoare data (ziua, luna, anul) la care este debitat contul plătitorului. Această informaţie se completează în mesajele electronice de plăţi de către instituţia iniţiatoare, în câmpul 70 pe rândul al doilea, în rubrica „Data plăţii”, în conformitate cu prevederile Normelor Băncii Naţionale a României nr. 1/2005 privind modul unitar de completare a menţiunilor din ordinele de plată în mesajele electronice utilizate în sistemul ReGIS şi în casa de compensare automată.
ş) în rubrica «Semnătura plătitorului şi ştampila», persoanele autorizate din cadrul instituţiilor publice care dispun plăţi din conturile deschise la Trezoreria Statului semnează şi aplică amprenta ştampilei conform fişelor cu specimenele de semnături depuse la unităţile Trezoreriei Statului. Plătitorii prevăzuţi la art. V din Ordonanţa Guvernului nr. 17/2015 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi modificarea şi completarea unor acte normative, semnează ordinul de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) conform fişelor cu specimenele de semnături depuse fa unităţile Trezoreriei Statuiui, fără a aplica amprenta ştampilei pe documentul de plată prezentat la unităţile Trezoreriei Statului.

ART. 6
(1) Formularul „Ordin de plată pentru Trezoreria Statului (OPT)”, aprobat prin prezentele norme metodologice, se utilizează numai pentru decontări în cadrul Sistemului electronic de plăţi.
(2) Datele privind intrarea în funcţiune a Sistemului electronic de plăţi, atât pentru plăţi intertrezorerii, cât şi pentru plăţi interbancare (de mică şi mare valoare) vor fi publicate pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice (www.mfinante.ro) şi la sediile unităţilor Trezoreriei Statului.

ART. 7
Modelul formularului „Ordin de plată pentru Trezoreria Statului (OPT)” este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentele norme metodologice.

ANEXA la normele metodologice Ordinul de plată pentru Trezoreria Statului (OPT)*)
—–
ordin-plata-trezorerie-2014

————
Anexa la normele metodologice a fost înlocuită cu anexa din ORDINUL nr. 2.007 din 13 decembrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 789 din 16 decembrie 2013, potrivit pct. 2 al art. I din acelaşi act normativ.
__________________

- Publicitate -

2 COMENTARII