Certificarea declaraţiilor fiscale depuse de contribuabili la organul fiscal va fie opţională şi nu obligatorie cum este în prezent, potrivit proiectului de Ordonanţă publicat de MFP pe 20 ianuarie 2014.

Certificarea declaraţiilor fiscale trebuie efectuată de către un consultant fiscal care a dobândit această calitate în condiţiile OG nr. 71/2001 şi care este înscris ca membru activ în Registrul consultanţilor fiscali şi al societăţilor de consultanţă fiscală. Această prevedere este în concordanţă cu regulile stabilite de OG nr. 71/2001 conform cărora activitatea de consultanţă fiscală, incluzând şi certificarea, poate fi desfăşurată numai de consultanţii fiscali activi.

MFP propune să fie obligatorie certificarea declaraţiiilor fiscale rectificative (exclusiv deconturile de TVA care se corectează, potrivit Codului fiscal, prin intermediul rândurilor de regularizare din decontul de TVA), dacă suma corectată este semnificativă (peste 10%, dar nu mai puţin de 10.000 lei). Obligativitatea certificării acestei categorii de declaraţii are ca fundament prevederile art. 82 alin. (3) din Codul de procedură fiscală, potrivit cărora contribuabilul trebuie să declare corect obligaţiile fiscale datorate.

Măsurile sunt propuse a intra în vigoare începând cu 1 iunie 2014.

Obligaţia nu este aplicabilă autorităţilor şi instituţiilor publice.

Art. 84 din acelaşi act normativ, prevede dreptul contribuabililor de a corecta declaraţiile fiscale depuse la organul fiscal în situaţia în care constată erori în declaraţia iniţială.

În situaţia în care corecţiile sunt semnificative (s-a apreciat că nivelul este semnificativ dacă acesta este de 10% dar nu mai puţin de 10.000 lei, raportat la suma declarată în declaraţia iniţială sau, cu alte cuvinte, în prima declaraţie în care s-a individualizat creanţa fiscală corectată), se poate susţine că această corecţie afectează ordinea publică, făcând necesară instituirea unor reguli prin care să se ocrotească interesele generale ale societăţii, în acest caz reprezentate de plata corectă a impozitelor şi taxelor şi, în plus, care să răspundă imperativului reglementat de art. 56 din Constituţia României, precizează MFP în Nota de fundamentarea a proiectului de HG..

Pentru a răspunde acestor imperative, MFP apreciează că este necesar ca declaraţia rectificativă (de corecţie) să fie supusă validării de către un specialist în fiscalitate independent, cu care contribuabilul încheie un contract pentru prestarea serviciului de certificare.

Măsură este menită să sprijine şi contribuabilul prin faptul că poate fi evitată suportarea de către acesta a sancţiunilor pentru nedeclararea şi neplata corectă a obligaţiilor fiscale datorate bugetului general consolidat.
Totodată, o asemenea măsură are rolul şi de a evita abuzul în ceea ce priveşte exercitarea dreptului de a corecta o declaraţie fiscală, prin utilizarea acestuia în scopul creării unor avantaje de natură fiscală (ex.: evitarea sau oprirea executării silite, obţinerea unui certificat de atestare fiscală fără obligaţii, etc,), precizează MFP.

Procedura de certificare se aprobă prin norme emise de Camera Consultanţilor Fiscali cu avizul Ministerului Finanţelor Publice, iar procedura de depunere la organul fiscal a documentului de certificare întocmit de consultantul fiscal, schimbul de informaţii între Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi Camera Consultanţilor Fiscali, precum şi modalitatea de aplicare a penalităţii de necertificare, se aprobă prin ordin al ministrului finanţelor publice.

Sancţiunea pentru depunerea declaraţiilor rectificative necertificate: penalitate de 2% din diferenţa de sumă dar nu mai puţin de 200 lei.
Penalitatea se anulează dacă certificarea se realizează ulterior depunerii declaraţiei fiscale, dar nu mai târziu de începerea unei inspecţii fiscale.

Măsura se impune a fi reglementată prin ordonanţă având în vedere abrogarea alin. (5) al art. 83 începând cu 1 ianuarie 2014, dată la care expiră şi suspendarea aplicării acestui alineat. Totodată, având în vedere noul concept propus cu privire la obligativitatea certificării declaraţiilor fiscale (certificarea declaraţiilor rectificative) se propune ca aplicarea măsurii să se facă cu 1 iunie 2014 pentru a da posibilitatea contribuabililor de a-şi reanaliza declaraţiile fiscale aferente perioadelor fiscale anterioare (pentru care nu s-a ridicat rezerva verificării ulterioare) şi de a le corecta fără îndeplinirea procedurii de certificare.

- Publicitate -

1 COMENTARIU

  1. […] Proiectul de OUG cuprinde mai multe măsuri financiar-fiscal, inclusiv modificarea și completarea Codului fiscal și Codului de procedură fiscală, măsuri pentru întărirea disciplinei financiare privind operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar, modificări privind consultanții fiscali, se introduce o noua categorie profesionala – consultant fiscal asistent, certificarea declarațiilor fiscale. […]