Marţi, 21 ianuarie 2014, MFP a publicat in secţiunea transparenţă decizională proiectul de Hotărâre pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004.

Potrivit Notei de fundamentare, modificările propuse se referă la:

A. Titlul II „Impozitul pe profit”

1. Stabilirea regimului fiscal la determinarea profitului impozabil al cheltuielilor înregistrate în contul 654 „Pierderi din creanţe şi debitori diverşi”, reprezentând diferenţa dintre valoarea nominală a creanţelor cesionate şi costul de achiziţie al acestora, respectiv că acestea sunt cheltuieli deductibile întrucât acestea reprezintă anularea unor sume care au constituit venituri impozabile.

2. Completarea condiţiilor de acordare a neimpozitării veniturilor din dividende primite de la persoane juridice din state terţe precum şi modificarea perioadei de deţinere a participaţiilor la persoanele juridice române sau la filialele situate într-un stat membru , în vederea neimpozitării veniturilor din dividende de la 2 ani la 1 an, corespunzător condiţiei de deţinere, aplicabilă începând cu 1 ianuarie 2014.

3. Completarea si actualizarea exemplului referitor la calculul fiscal aplicabil cheltuielilor cu sponsorizarea, în sensul reglementării mecanismului de reportare şi deducere, în următorii 7 ani consecutivi, a sumelor care nu au putut fi scăzute în condiţiile art. 21 alin. (4) lit. p) din Codul fiscal, din impozitul pe profit al anului fiscal respectiv. Totodată este definit indicatorul ”cifra de afaceri„ pentru categoriile de contribuabili care nu au acest indicator evidenţat în situaţiile financiare anuale.

4. Exemplificarea modalităţii de calcul, plată şi declarare a impozitului pe profit pentru contribuabilii care au optat pentru anul fiscal diferit de anul calendaristic, pentru primul an fiscal modificat, în sensul:

5. Pentru neimpozitarea dividendelor plătite de o persoană juridică română unei alte persoane juridice române, potrivit reglementărilor în vigoare incepând cu 1 ianuarie 2014, perioada de deţinere este de 1 an împlinit până la data plăţii acestora inclusiv.

B.Titlul III „Impozitul pe venit”

Acordarea posibilităţii de opţiune în cazul  contribuabililor/asocierilor fără personalitate juridică care desfăşoară activităţi agricole pe bază de norme de venit şi deţin suprafeţe destinate producţiei agricole vegetale/animale în localităţi diferite în vederea stabilirii veniturilor neimpozabile, în limitele prevăzute pentru fiecare grupă de produse. Opţiunea se exercită  prin completarea corespunzătoare a declaraţiei privind veniturile din activităţi agricole impuse pe norme de venit

C. Titlul IV1 „Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor”

Se modifică şi se completează normele metodologice, cu reglementări care vizează:

1. Corelarea condiţiilor de încadrare a unei persoane juridice române, în categoria microîntreprinderilor, începând cu 1 ianuarie 2014, prin introducerea condiţiei de realizare de venituri, altele decât cele din consultanţă şi management, în proporţie de peste 80% din veniturile totale;

2. Introducerea condiţiei de pondere a veniturilor realizate din consultanţă şi management de peste 20% ca şi condiţie de ieşire din sistemul de impunere pe veniturile microîntreprinderilor;

3. Clarificarea construcţiei bazei impozabile pentru sistemul de impozitare, stabilită pe baza veniturilor realizate de microîntreprinderi, potrivit noilor modificări aduse articolului 1127 din Codul fiscal, în sensul:

– scăderii veniturilor din subvenţii, indiferent de destinaţia acestora;

– impozitării diferenţei favorabile dintre veniturile din diferenţe de curs valutar şi cheltuielile din diferenţe de curs valutar, doar în trimestrul IV;

– scăderii, respectiv adăugării, după caz, din/la baza impozabilă, a reducerilor comerciale .

4. Alte corelări tehnice necesare, corespunzătoare noilor modificări.

D.Titlul V „Impozitul pe veniturile obţinute din România de nerezidenţi şi impozitul pe reprezentanţele firmelor străine înfiinţate în România”

1. Se clarifică termenul „transport internaţional” în sensul că acesta cuprinde atât activităţile de baza desfăşurate de o întreprindere de transport internaţional cât şi activităţile auxiliare care nu pot fi delimitate de activitatea de bază. Totodată, se consideră că activităţile efectuate de o întreprindere de transport internaţional numai între puncte aflate pe teritoriul României nu constituie o activitate de transport internaţional în concordanţă cu normele emise de OECD în acest sens.

2. Se corelează prevederile Normelor metodologice de aplicare a Titlului V din Codul fiscal cu modificările aduse legii privind reducerea perioadei de deţinere a minimum 10% din capitalul social al persoanei juridice române de la 2 ani la 1 an pentru acordarea scutirii de impozit a veniturilor de natura dividendelor plătite de persoanele juridice române către persoane juridice nerezidente.

3. Alte modificări de natură tehnică.

E. Titlul VI „Taxa pe valoarea adăugată”

1. Corelarea normelor metodologice de aplicare a Titlului VI al Codului fiscal cu Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, în ceea ce priveşte:

–      prevederile legale privind sistemul TVA la încasare, aplicabile începând cu data de 1 ianuarie 2014, în special în ceea ce priveşte instituirea posibilităţii de a opta sau nu pentru aplicarea sistemului şi eliminarea obligaţiei persoanelor impozabile care aplică sistemul de a colecta TVA în cea de-a 90-a zi de la data emiterii facturii, chiar dacă nu au încasat facturile de la beneficiari;

–      explicitarea situaţiilor în care nu este obligatorie ajustarea TVA în cazul bunurilor pierdute, distruse sau furate, inclusiv în cazul bunurilor lipsa din gestiune ;
–      rambursarea TVA către persoanele impozabile nestabilite şi neînregistrate în scopuri de TVA în România, pentru care nu va mai fi necesară prezentarea dovezii plăţii TVA către furnizor/prestator;
–      ajustarea bazei de impozitare a TVA în cazul desfiinţării totale sau parţiale a contractului pentru livrarea de bunuri sau prestarea de servicii;
–      clarificarea faptului că în situaţia în care societatea de leasing recuperează costul asigurării bunurilor de la utilizator, acesta se exclude din baza de impozitare a serviciilor de leasing, recuperarea costului asigurării fiind o tranzacţie separată scutită de TVA, nu o cheltuială accesorie serviciului de leasing. 

2. Clarificările de ordin tehnic  aduse normelor metodologice în domeniul TVA prin prezentul proiect se referă în principal la:
–      definirea serviciilor publice poştale, pentru aplicarea corespunzătoare a prevederilor referitoare la scutirea de TVA prevăzută de Codul fiscal, în corelare cu modificarea legislaţiei în domeniu;
–      instituirea de prevederi necesare pentru a se acorda posibilitatea deducerii TVA aferente achiziţiilor efectuate de la persoanele impozabile nestabilite în România şi scutite de obligaţia înregistrării în scopuri de TVA în România, pe baza unei facturi emise de persoanele respective, pe care nu se înscrie un cod de înregistrare în scopuri de TVA din România;
–      persoanele impozabile care aplică sistemul TVA la încasare, în cazul cărora s-a prevăzut că atunci când sunt emise bonuri fiscale,  evidenţierea acestora  în jurnalele pentru vânzări se realizează pe baza  informaţiilor din rapoartele fiscale de închidere zilnică prevăzute la art. 4 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999;
–      definirea asociaţilor majoritari în cazul societăţilor reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul aplicării prevederilor privind anularea înregistrării şi reînregistrarea în scopuri de TVA a persoanelor impozabile de către organele fiscale competente;
–      data la care se consideră că a încetat situaţia care a condus la anularea înregistrării, în cazul contribuabililor declaraţi inactivi fiscal şi al contribuabililor care au intrat în inactivitate temporară, înscrisă în registrul comerţului, potrivit legii;
–      atribuirea codului de înregistrare în scopuri de TVA în cazurile în care persoana impozabilă îndeplineşte condiţiile pentru reînregistrarea în scopuri de TVA ca urmare a încetării situaţiilor care au condus la anularea înregistrării;
–      condiţiile în care se consideră că o persoană acţionează sau nu de o manieră independentă din perspectiva calificării ca şi persoană impozabilă în sensul TVA, prin transpunerea jurisprudenţei Curţii de Justiţie a Uniunii Europene în cauza C-202/90 Ayuntamiento de Sevilla împotriva Recaudadores de Tributos de las Zonas primera y segunda;
–      aplicarea taxării inverse pentru livrarea de energie electrică către comercianţii persoane impozabile.
F. Titlul VII „Accize şi alte taxe speciale” 

 1.  S-a stabilit că  valoarea unitară înscrisă în Anexa 2  de la Titlul VII din Codul fiscal, reprezentând baza de impozitare pentru calculul accizei, în cazul altor produse accizabile provenite din producţia internă, achiziţii intracomunitare sau import, se transformă din lei în euro conform art. 218 din Codul fiscal, la fel ca şi pentru  produsele supuse accizelor armonizate.
 2.  S-a precizat baza de impozitare pentru calculul accizei în cazul produselor prevăzute la art. 207 lit. g), j) şi k) provenite din producţia internă,achiziţii intracomunitare sau import, valoarea unitară înscrisă în Anexa 2 de la Titlul VII din Codul fiscal.
 3. S-a insituit obligaţia Ministerului Finanţelor Publice de a comunica pe site-ul său  modul de determinare a valorii în lei  a accizelor şi a  impozitului la ţiţeiului din producţia internă conform art. 218 din Codul fiscal, cel târziu până la data de 20 octombrie a fiecărui an.
 4. S-au făcut precizări privind exigibilitatea accizelor în cazul produselor livrate în baza unui contract de consignaţie.
 5. Corelarea informaţiilor legate de autorităţi competente ca urmare a schimbării denumirii acestora datorate procesului de reoganizare a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.
 6.  S-a flexibilizat sistemul de supraveghere fiscală în cazul gospsdăriilor individuale care produc rachiuri din fructe;
 7. S-au făcut precizări în ceea ce priveşte exigibilitatea accizelor în cazul autoconsumului de energie electrică.
 8. Se instituie o procedură flexibilă la sosirea produselor accizabile în regim de exceptare, scutire sau suspensiv. Se reduce termenul de indisponibilizare a mărfurilor de la 48 la 24 ore, pentru a preîntâmpina blocaje şi cheltuieli suplimentare în sarcina operatorilor economici datorate întîrzierilor provocate de autoritatea vamală.
 9. S-au introdus prevederi conform cărora se permite deţinerea de materii prime într-un antrepozit fiscal în regim suspensiv de accize, indiferent de proprietarul acestora. În acest fel, antrepozitarii autorizaţi pentru producţie vor putea să primească materii prime şi să le prelucreze în regim de prestări de servicii.
 10.  Stabilirea documentelor care trebuie prezentate de antrepozitarii propuşi în situaţia în care sunt sau nu necesare probe tehnologice.
 11.  S-a instituit o procedură de valorificare a produselor accizabile care nu îndeplinesc condiţiile de comercializare, în cazul antrepozitelor fiscale a căror autorizaţie a fost revocată.
 12. În cazul expeditorului înregistrat de produse energetice care nu a prevăzut un nivel al accizelor, s-a stabilit ca acesta să fie cel prevăzut pentru motorină.
 13. S-a permis operaţiunea de livrare directă şi în cazul în care antrepozitarul autorizat sau expeditorul autorizat sunt operatori economici din România.
 14. Pentru a monitoriza situaţiile de acordare a scutirii directe de la plata accizelor pentru gazul natural sau pentru energia electrică, utilizate în scopurile scutite conform art. 20660 din Codul fiscal, utilizatorii vor notifica acest fapt la autoritatea vamală teritorială şi vor transmite o copie furnizorilor.
 15. S-au exceptat de la regimul de marcare prin banderole, cidrul de mere şi de pere cu codurile NC 2206 00 51 şi NC 2206 00 81 şi hidromelul cu codurile NC 2206 00 59 şi NC 2206 00 89 obţinut prin fermentarea unei soluţii de miere în apă.
 16. S-a precizat faptul că interzicerea unor practici comerciale se aplică doar pentru vânzarea către consumator aşa cum este el definit în OG 99/200 republicată.

Referinţe anexate:
Proiect HG
Nota Fundamentare Proiect HG

- Publicitate -

2 COMENTARII