Potrivit proiectului de OG publicat de MFP, se propune introducerea unei noi certificări.

Pentru atribuirea calităţii de consultant fiscal asistent candidaţii, persoane fizice, trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:
a) să aibă calitatea de licenţiat al unei instituţii acreditate de învăţământ superior cu durata stabilită de lege;
b) să aibă o experienţă profesională de minimum 2 ani;
c) să nu aibă antecedente penale pentru săvârşirea unor infracţiuni sancţionate de legile fiscale, financiar-contabile, vamale, cele care privesc disciplina financiară, precum şi alte infracţiuni în legătură cu exercitarea activităţilor prevăzute la alin.(1) lit.b);
d) să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
e) să fie apt, din punct de vedere medical, pentru exercitarea profesiei;
f)să promoveze examenul pentru atribuirea calităţii de consultant fiscal asistent.

După promovarea examenului pentru atribuirea calităţii de consultant fiscal asistent şi înscrierea în Registrul consultanţilor fiscali şi al societăţilor de consultanţă fiscală, la secţiunea “Consultanţi fiscali asistenţi”, persoanele care au dobândit această calitate pot să îşi desfăşoare activitatea numai sub îndrumarea unui consultant fiscal activ.

Atribuţiile pe care le poate executa consultantul fiscal asistent în legătură cu activităţile prevăzute la art.3, se stabilesc prin Regulamentul de organizare şi funcţionare al Camerei Consultanţilor Fiscali.

După efectuarea unui stagiu de 3 ani, consultantul fiscal asistent, se poate înscrie la examenul pentru atribuirea calităţii de consultant fiscal, în termen de 2 ani de la finalizarea stagiului, dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute.

Pe perioada stagiului, consultanţii fiscali asistenţi trebuie să urmeze, anual, un curs de formare profesională organizat de Camera Consultanţilor Fiscali. Îndeplinirea acestei obligaţii constituie condiţie pentru înscrierea la examenul pentru atribuirea calităţii de consultant fiscal.”

- Publicitate -

1 COMENTARIU