2014-01-29 – Publicat în M.Of. nr. 70 din 29.1.2014

ORDIN nr. 79/2014 privind principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice

Având în vedere prevederile art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 4, 28, art. 36 alin. (3) şi art. 37 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în baza art. 13 din Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 1.286/2012 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară, aplicabile societăţilor comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată, cu modificările şi completările ulterioare,

- publicitate -

viceprim-ministrul, ministrul finanţelor publice, emite următorul ordin:

Art. 1

(1) Potrivit prevederilor art. 28 alin. (1) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1)–(4) din lege au obligaţia să întocmească situaţii financiare anuale, inclusiv în situaţia fuziunii, divizării sau lichidării acestora, în condiţiile legii.

(2) Potrivit art. 27 alin. (1) din Legea nr. 82/1991, republicată cu modificările şi completările ulterioare, exerciţiul financiar reprezintă perioada pentru care trebuie întocmite situaţiile financiare anuale şi, de regulă, coincide cu anul calendaristic.

Art. 2

Prezentul ordin se aplică de către entităţile cărora le sunt incidente Reglementările contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice Europene, parte componentă a Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3.055/2009, cu modificările şi completările ulterioare, de către entităţile care aplică Sistemul simplificat de contabilitate, aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.239/2011, precum şi de cele cărora le sunt incidente Reglementările contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară, aplicabile societăţilor comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 1.286/2012, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 3

Entităţile cărora le sunt incidente Reglementările contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice Europene, parte componentă a Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3.055/2009, cu modificările şi completările ulterioare, au obligaţia să întocmească şi să depună situaţii financiare anuale la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, în condiţiile prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 4

(1) Potrivit prevederilor art. 5 alin. (11) din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, persoanele care în exerciţiul financiar precedent au înregistrat cifra de afaceri netă sub echivalentul în lei al sumei de 35.000 euro şi totalul activelor sub echivalentul în lei al sumei de 35.000 euro pot opta pentru sistemul simplificat de contabilitate.

(2) Persoanele care au optat pentru sistemul simplificat de contabilitate au obligaţia să întocmească şi să depună situaţii financiare anuale simplificate la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, în condiţiile prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 5

(1) Societăţile care aplică Reglementările contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară, aplicabile societăţilor comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 1.286/2012, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv cele al căror exerciţiu financiar diferă de anul calendaristic, au obligaţia să întocmească şi să depună situaţii financiare anuale individuale la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, în condiţiile prevăzute în anexa nr. 1.

(2) Potrivit prevederilor art. 28 alin. (3) din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru persoanele juridice care aplică Standardele internaţionale de raportare financiară (IFRS), situaţiile financiare au componentele prevăzute de aceste standarde.

(3) Societăţile menţionate la alin. (1) au obligaţia să întocmească şi să depună raportări contabile anuale încheiate la 31 decembrie la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, în condiţiile prevăzute în anexa nr. 3.

(4) Elementele raportate prin situaţiile financiare anuale, respectiv raportările contabile anuale întocmite de societăţile prevăzute la alin. (1), se determină pe baza prevederilor cuprinse în Reglementările contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară, aplicabile societăţilor comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 1.286/2012, cu modificările şi completările ulterioare.

(5) Prevederile Ordinului viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 1.286/2012, cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la efectuarea retratării, înregistrarea în contabilitate a rezultatelor acesteia, întocmirea balanţei de verificare şi a situaţiilor financiare anuale, respectiv a raportării contabile anuale, se aplică şi societăţilor ale căror valori mobiliare au fost admise la tranzacţionare în cursul exerciţiului financiar 2013.

(6) Pentru exerciţiul financiar al anului 2013, societăţile ale căror valori mobiliare au fost admise la tranzacţionare în cursul exerciţiului financiar 2013 întocmesc situaţiile financiare anuale individuale în baza IFRS prin retratarea informaţiilor din contabilitatea organizată în baza Reglementărilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice Europene, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3.055/2009, cu modificările şi completările ulterioare.

(7) Începând cu exerciţiul financiar al anului 2014, societăţile ale căror valori mobiliare au fost admise la tranzacţionare în cursul exerciţiului financiar 2013 ţin contabilitatea în baza prevederilor IFRS.

Art. 6

(1) Pentru scopuri contabile, entităţile pot opta pentru un exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic, în condiţiile prevăzute la art. 27 alin. (3) şi (31) din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Entităţile care au optat pentru un exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic au obligaţia să întocmească şi să depună raportări contabile anuale la 31 decembrie la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, în condiţiile prevăzute în anexa nr. 2 sau 3, după caz. Anexele nr. 2 şi 3 fac parte integrantă din prezentul ordin.

(3) Entităţile prevăzute la alin. (2) întocmesc raportări contabile anuale la 31 decembrie distinct de situaţiile financiare anuale încheiate la data aleasă pentru acestea, cu respectarea prevederilor Legii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

(4) La întocmirea, de către entităţile prevăzute la alin. (2), a situaţiilor financiare anuale sunt avute în vedere atât prevederile reglementărilor contabile aplicabile, cât şi prevederile Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.878/2010 privind întocmirea situaţiilor financiare anuale de către entităţile care au optat pentru un exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit art. 27 alin. (3) din Legea contabilităţii nr. 82/1991.

Art. 7

Din punct de vedere contabil, sediile permanente din România care aparţin unor persoane juridice cu sediul în străinătate reprezintă subunităţi fără personalitate juridică ce aparţin acestor persoane juridice şi au obligaţia întocmirii situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile cerute de Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. În situaţia în care persoana juridică cu sediul în străinătate îşi desfăşoară activitatea în România prin mai multe sedii permanente, situaţiile financiare anuale şi raportările contabile cerute de Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se întocmesc de sediul permanent desemnat să îndeplinească obligaţiile fiscale, acestea reflectând activitatea tuturor sediilor permanente.

Art. 8

Persoanele care fac obiectul prezentului ordin sunt denumite în înţelesul acestuia entităţi.

Art. 9

(1) Potrivit prevederilor art. 36 alin. (3) din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pe perioada lichidării, persoanele juridice aflate în lichidare depun, în termen de 90 de zile de la încheierea fiecărui an calendaristic, la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice o raportare contabilă anuală, în structura prevăzută în anexa nr. 2.

(2) Sistemul de raportare contabilă anuală cuprins în anexa nr. 2 se aplică, de asemenea, şi subunităţilor deschise în România de societăţi rezidente în state aparţinând Spaţiului Economic European, în condiţiile prevăzute la art. 7.

(3) Potrivit art. 5 din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, subunităţile deschise în România de societăţi rezidente în state aparţinând Spaţiului Economic European nu întocmesc situaţii financiare anuale pentru propria activitate.

Art. 10

(1) Se aprobă structura formularelor „Date informative“ (cod 30) şi „Situaţia activelor imobilizate“ (cod 40), prevăzute în anexa nr. 4.

(2) Situaţiile financiare anuale simplificate, întocmite potrivit prevederilor Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 2.239/2011, respectiv situaţiile financiare anuale întocmite potrivit Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 3.055/2009, cu modificările şi completările ulterioare, de către entităţile al căror exerciţiu financiar coincide cu anul calendaristic vor fi însoţite de formularele prevăzute la alin. (1).

Art. 11

(1) Entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de Banca Naţională a României, respectiv de Autoritatea de Supraveghere Financiară, întocmesc situaţii financiare anuale la 31 decembrie având în vedere, pe lângă reglementările aplicabile acestora, şi prevederile generale cuprinse la pct. 1.1.5 şi la pct. 1.1.6 din anexa nr. 1.

(2) Persoanele juridice fără scop patrimonial întocmesc situaţii financiare anuale încheiate la 31 decembrie având în vedere, pe lângă reglementările aplicabile acestora, şi prevederile generale cuprinse la pct. 1.1.4 din anexa nr. 1.

Art. 12

La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 40/2013 privind principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 44 din 21 ianuarie 2013.

Art. 13

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

ANEXA Nr. 1

Principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale

I.Prevederi generale

1.1. Entităţile prevăzute la art. 3 din ordin întocmesc situaţii financiare anuale potrivit Reglementărilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice Europene, parte componentă a Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3.055/2009, cu modificările şi completările ulterioare.

1.2. Entităţile prevăzute la art. 4 din ordin întocmesc situaţii financiare anuale simplificate potrivit Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 2.239/2011 pentru aprobarea Sistemului simplificat de contabilitate.

1.3. Entităţile prevăzute la art. 5 din ordin întocmesc situaţii financiare anuale potrivit Reglementărilor contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară, aplicabile societăţilor comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 1.286/2012, cu modificările şi completările ulterioare.

1.4. Persoanele juridice fără scop patrimonial prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, întocmesc situaţii financiare anuale la 31 decembrie compuse din bilanţ şi contul rezultatului exerciţiului, în formatul prevăzut de Reglementările contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial, aprobate prin Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 1.969/2007, utilizând programul de asistenţă elaborat de Ministerul Finanţelor Publice pentru acestea.

1.5.

(1) Instituţiile de credit, instituţiile financiare nebancare, definite potrivit reglementărilor legale, înscrise în Registrul general, instituţiile de plată şi instituţiile emitente de monedă electronică, definite potrivit legii, care acordă credite legate de serviciile de plată şi a căror activitate este limitată la prestarea de servicii de plată, respectiv emitere de monedă electronică şi prestare de servicii de plată, Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar, precum şi entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară întocmesc situaţii financiare anuale pentru exerciţiul financiar încheiat la 31 decembrie, în conformitate cu reglementările contabile aplicabile acestora, potrivit art. 4 alin. (3) din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Situaţiile financiare anuale, cu excepţia situaţiilor financiare anuale individuale conforme cu IFRS întocmite de instituţiile de credit, vor fi însoţite de formularul „Date informative“ (cod 30) şi formularul „Situaţia activelor imobilizate“ (cod 40), în formatul stabilit de aceste instituţii cu atribuţii de reglementare în domeniul contabilităţii.

1.6.

(1) La întocmirea situaţiilor financiare anuale de către entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de Banca Naţională a României sunt avute în vedere, pe lângă reglementările aplicabile acestora, şi prevederile cuprinse în Reglementările contabile aplicabile instituţiilor de credit, respectiv instituţiilor financiare nebancare şi Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar. Pentru aceste entităţi, termenul de depunere la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice a situaţiilor financiare anuale, însoţite de documente prevăzute de lege, este de 150 de zile de la încheierea exerciţiului financiar.

(2) Potrivit prevederilor art. 28 alin. (3) din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru instituţiile de credit care aplică Standardele internaţionale de raportare financiară (IFRS), situaţiile financiare au componentele prevăzute de aceste standarde. În vederea depunerii situaţiilor financiare anuale în format hârtie şi în format electronic sau numai în formă electronică, având ataşată o semnătură electronică extinsă, instituţiile de credit folosesc programul de asistenţă pus la dispoziţie gratuit de către Ministerul Finanţelor Publice pe site-ul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, denumită în continuare ANAF, prin care se generează un fişier de tip PDF, având ataşat un fişier xml, care conţine datele de identificare a instituţiei de credit, precum şi un fişier cu extensia zip. Fişierul cu extensia zip va conţine situaţiile financiare anuale şi documentele cerute de lege aşa cum acestea sunt întocmite de instituţia de credit şi scanate, alb-negru, lizibil şi cu o rezoluţie care să permită încadrarea în limita a 9,5 MB a fişierului PDF la care este ataşat fişierul zip.

(3) Entităţile prevăzute la alin. (2) întocmesc raportări contabile anuale la 31 decembrie distinct de situaţiile financiare anuale. Formatul electronic al raportării contabile anuale la 31 decembrie, conţinând formularistica necesară şi programul de verificare cu documentaţia de utilizare aferentă, se obţine prin folosirea programului de asistenţă elaborat de Ministerul Finanţelor Publice. Programul de asistenţă este pus la dispoziţie, gratuit, de unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice sau poate fi descărcat de pe serverul de web al Ministerului Finanţelor Publice, de la adresa www.mfinante.ro

(4) Pentru entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de Banca Naţională a României, cu excepţia celor menţionate la alin. (2), formatul electronic al situaţiilor financiare anuale, conţinând formularistica necesară şi programul de verificare cu documentaţia de utilizare aferentă, se obţine prin folosirea programului de asistenţă elaborat de Ministerul Finanţelor Publice. Programul de asistenţă este pus la dispoziţie, gratuit, de unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice sau poate fi descărcat de pe serverul de web al Ministerului Finanţelor Publice, de la adresa www.mfinante.ro

(5) Sucursalele instituţiilor (altele decât instituţiile de credit) din alte state membre ale Uniunii Europene nu întocmesc situaţii financiare anuale, urmând să depună la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice o raportare contabilă anuală în formatul stabilit de Banca Naţională a României. Formatul electronic al raportării contabile anuale se obţine prin folosirea programului de asistenţă elaborat de Ministerul Finanţelor Publice. Programul de asistenţă este pus la dispoziţie, gratuit, de unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice sau poate fi descărcat de pe portalul Ministerului Finanţelor Publice, de la adresa www.mfinante.ro

1.7. Entităţile prevăzute la art. 1 alin. (1)–(3) din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, indiferent de forma de organizare, forma de proprietate şi de reglementările contabile aplicabile, au obligaţia să depună situaţii financiare anuale la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, potrivit prevederilor legale în vigoare.

II.Cerinţe privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale

A.Pentru entităţile care aplică Reglementările contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice Europene, parte componentă a Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3.055/2009, cu modificările şi completările ulterioare

2.1. Entităţile care la data bilanţului depăşesc limitele a două dintre cele 3 criterii de mărime prevăzute la art. 3 alin. (1) din Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3.055/2009 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, cu modificările şi completările ulterioare, şi anume:

– total active: 3.650.000 euro;

– cifra de afaceri netă: 7.300.000 euro;

– număr mediu salariaţi: 50,

întocmesc situaţii financiare anuale care cuprind:

1. bilanţ (cod 10);

2. cont de profit şi pierdere (cod 20);

3. situaţia modificărilor capitalului propriu;

4. situaţia fluxurilor de numerar;

5. note explicative la situaţiile financiare anuale.

Acestea vor fi însoţite de formularul „Date informative“ (cod 30) şi formularul „Situaţia activelor imobilizate“ (cod 40), cuprinse în anexa nr. 4 la ordin.

2.2. Entităţile care la data bilanţului nu depăşesc limitele a două dintre criteriile de mărime prevăzute la art. 3 alin. (1) din Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3.055/2009, cu modificările şi completările ulterioare, întocmesc situaţii financiare anuale prescurtate care cuprind:

1. bilanţ prescurtat (cod 10);

2. cont de profit şi pierdere (cod 20);

3. note explicative la situaţiile financiare anuale prescurtate.

Opţional, ele pot întocmi situaţia modificărilor capitalului propriu şi/sau situaţia fluxurilor de numerar.

Acestea vor fi însoţite de formularul „Date informative“ (cod 30) şi formularul „Situaţia activelor imobilizate“ (cod 40), cuprinse în anexa nr. 4 la ordin.

2.3. În vederea raportării unitare a informaţiilor, bilanţul va purta simbolul „cod 10“, iar contul de profit şi pierdere simbolul „cod 20“.

2.4. În cazul entităţilor nou-înfiinţate, acestea pot întocmi pentru primul exerciţiu financiar de raportare situaţii financiare anuale prescurtate sau situaţii financiare anuale cu 5 componente. Pentru al doilea exerciţiu financiar de raportare, aceste entităţi analizează indicatorii determinaţi din situaţiile financiare anuale ale exerciţiului financiar precedent şi indicatorii determinaţi pe baza datelor din contabilitate şi a balanţei de verificare încheiate la sfârşitul exerciţiului financiar curent, întocmind situaţii financiare anuale în funcţie de criteriile de mărime înregistrate. Se aplică, de asemenea, prevederile pct. 2.19.

2.5. Pentru întocmirea situaţiilor financiare anuale, încadrarea în criteriile de mărime prevăzute la art. 3 alin. (1) din Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3.055/2009, cu modificările şi completările ulterioare, se efectuează la sfârşitul exerciţiului financiar, pe baza indicatorilor determinaţi din situaţiile financiare anuale aferente exerciţiului financiar precedent şi a indicatorilor determinaţi pe baza datelor din contabilitate şi a balanţei de verificare încheiate la finele exerciţiului financiar curent, utilizându-se cursul de schimb valutar comunicat de Banca Naţională a României, valabil la data încheierii exerciţiului financiar.

2.6.

(1) Prevederile de mai sus referitoare la componentele situaţiilor financiare anuale se aplică şi subunităţilor fără personalitate juridică din România, care aparţin unor persoane juridice cu sediul în străinătate, cu excepţia subunităţilor deschise în România de societăţi rezidente în state aparţinând Spaţiului Economic European.

(2) În cazul subunităţilor fără personalitate juridică din România, care aparţin unor persoane juridice cu sediul în străinătate, în scopul întocmirii situaţiilor financiare anuale, soldul conturilor 481 „Decontări între unitate şi subunităţi“ şi 482 „Decontări între subunităţi“ se transferă în contul 461 „Debitori diverşi“/analitic distinct sau 462 „Creditori diverşi“/analitic distinct, după caz, urmând ca, la începutul exerciţiului financiar următor, să se repună în conturile din care au provenit.

(3) În situaţia în care persoana juridică cu sediul în străinătate îşi desfăşoară activitatea în România prin mai multe sedii permanente, situaţiile financiare anuale se întocmesc de sediul permanent desemnat să îndeplinească obligaţiile fiscale, acestea reflectând activitatea tuturor sediilor permanente. În acest scop, sediul permanent desemnat procedează la însumarea informaţiilor corespunzătoare activităţii desfăşurate de fiecare sediu permanent.

2.7. Notele explicative cuprinse în cap. II – secţiunea 9 din Reglementările contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice Europene, parte componentă a Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3.055/2009, cu modificările şi completările ulterioare, nu sunt limitative, acestea urmând să conţină cel puţin informaţiile cerute de această secţiune.

2.8. Formularele din cadrul situaţiilor financiare anuale sunt prevăzute în cap. VI al Reglementărilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice Europene, parte componentă a Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3.055/2009, cu modificările şi completările ulterioare.

2.9.

(1) Situaţiile financiare anuale se semnează de persoanele abilitate potrivit legii.

(2) Situaţiile financiare anuale se semnează şi de către administratorul sau persoana care are obligaţia gestionării entităţii.

2.10.

(1) Entităţile completează datele de identificare (denumirea entităţii, adresa, telefonul şi numărul de înmatriculare la registrul comerţului), precum şi datele referitoare la încadrarea corectă în forma de proprietate şi codul unic de înregistrare, fără a se folosi prescurtări sau iniţiale. În căsuţe se vor trece codurile care delimitează încadrarea entităţii.

(2) Entităţile completează codul privind activitatea, cod format din 4 cifre (clase de activităţi), potrivit Clasificării activităţilor din economia naţională – CAEN, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 656/1997, cu modificările ulterioare, în cazul subunităţilor fără personalitate juridică din România, care aparţin unor persoane juridice cu sediul în străinătate, codul CAEN înscris în situaţiile financiare anuale întocmite de sediul permanent/sediul permanent desemnat din România corespunde propriei activităţi desfăşurate de acesta.

(3) Prevederile referitoare la completarea formei de proprietate se vor avea în vedere şi de subunităţile înregistrate în România, care aparţin unor persoane juridice cu sediul în străinătate.

(4) Societăţile care, potrivit actului constitutiv, reprezintă filiale ale unor societăţi cu capital integral sau majoritar de stat completează la forma de proprietate codul 15, respectiv 29, după caz.

(5) Necompletarea corectă pe prima pagină a formularului „Bilanţ“ cu datele prevăzute la acest punct sau completarea formularelor cuprinse în situaţiile financiare anuale cu date eronate conduce la imposibilitatea identificării entităţii, aceasta fiind sancţionată potrivit prevederilor art. 42 din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

2.11.

(1) Entităţile înscriu în formularul „Contul de profit şi pierdere“, la rândul 19 „Salarii şi indemnizaţii“, toate cheltuielile reprezentând drepturi salariale. La acest rând se cuprind şi drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislaţiei muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii“, analitic „Colaboratori persoane fizice“.

(2) La rândul 58 din formularul „Date informative“ (cod 30) se cuprinde contravaloarea tichetelor de masă acordate salariaţilor în baza prevederilor Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă, cu modificările şi completările ulterioare.

2.12. Situaţiile financiare anuale se întocmesc şi se publică, potrivit legii, în limba română şi în lei. Această unitate de măsură se va trece pe fiecare formular în parte.

2.13. În formularul „Situaţia activelor imobilizate“ (cod 40), informaţiile sunt înscrise la costul istoric sau la valoarea reevaluată a imobilizărilor, după caz. În cadrul acestui formular, la „Situaţia ajustărilor pentru depreciere“ se înscriu informaţiile din contabilitate reprezentând ajustările pentru depreciere sau pierdere de valoare aferente imobilizărilor.

2.14.

(1) În formularul „Date informative“ (cod 30), la rândurile 01, 02 şi 03 coloana 1, entităţile care au în subordine subunităţi vor înscrie cifra 1, indiferent de numărul acestora.

(2) Rândul 03 coloana 1, din formularul „Date informative“ se completează numai de entităţile care în exerciţiul financiar curent nu au înregistrat nici profit, nici pierdere (rezultat financiar zero).

(3) La rândurile privind plăţile restante din formularul „Date informative“ se înscriu sumele de la sfârşitul exerciţiului financiar care au depăşit termenele de plată prevăzute în contracte sau acte normative.

2.15.

(1) Potrivit art. 185 din Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, consiliul de administraţie, respectiv directoratul, este obligat să depună la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, în format hârtie şi în format electronic sau numai în formă electronică pe portalul www.e-guvernare.ro, având ataşată o semnătură electronică extinsă, situaţiile financiare anuale, raportul lor, raportul cenzorilor sau raportul auditorilor financiari, după caz.

(2) Entităţile pot depune situaţiile financiare anuale şi documentele cerute de lege, în format hârtie şi în format electronic, la registratura unităţilor teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice sau la oficiile poştale, prin scrisori cu valoare declarată, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 627/1995 privind îmbunătăţirea disciplinei depunerii bilanţurilor contabile şi a altor documente cu caracter financiar-contabil şi fiscal, de către agenţii economici şi alţi contribuabili, sau numai în formă electronică pe portalul www.e-guvernare.ro, având ataşată o semnătură electronică extinsă. Entităţile depun situaţiile financiare anuale la registratura unităţilor teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice sau la oficiile poştale, prin scrisori cu valoare declarată, pe suport magnetic, împreună cu situaţiile financiare anuale listate cu ajutorul programului de asistenţă elaborat de Ministerul Finanţelor Publice, semnate şi ştampilate, potrivit legii.

(3) La depunerea situaţiilor financiare anuale se vor avea în vedere şi prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.085/2003 pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, referitoare la implementarea Sistemului Electronic Naţional, cu modificările şi completările ulterioare.

B.Pentru entităţile care aplică Sistemul simplificat de contabilitate, aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.239/2011

2.16. Entităţile care în exerciţiul financiar precedent au îndeplinit concomitent următoarele două criterii de mărime:

– cifra de afaceri netă sub echivalentul în lei al sumei de 35.000 euro, inclusiv, şi

– totalul activelor sub echivalentul în lei al sumei de 35.000 euro, inclusiv,

pot opta pentru aplicarea sistemului simplificat de contabilitate.

În acest caz, ele întocmesc situaţii financiare anuale simplificate care cuprind:

– bilanţ simplificat (cod 10);

– cont de profit şi pierdere simplificat (cod 20).

Acestea vor fi însoţite de formularul „Date informative“ (cod 30) şi formularul „Situaţia activelor imobilizate“ (cod 40), cuprinse în anexa nr. 4 la ordin.

2.17. În vederea raportării unitare a informaţiilor, bilanţul simplificat va purta simbolul „cod 10“, iar contul de profit şi pierdere simplificat, simbolul „cod 20“.

2.18.

(1) Încadrarea în criteriile de mărime prevăzute la pct. 2.16 se efectuează pe baza indicatorilor determinaţi din situaţiile financiare anuale, respectiv a balanţei de verificare, încheiate la finele exerciţiului financiar precedent, utilizându-se cursul de schimb valutar comunicat de Banca Naţională a României, valabil la data încheierii aceluiaşi exerciţiu financiar.

(2) Entităţile care, la finele exerciţiului financiar precedent, depăşesc limitele unuia sau ambelor criterii de mărime prevăzute la pct. 2.16 aplică Reglementările contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3.055/2009, cu modificările şi completările ulterioare, începând cu prima raportare contabilă efectuată în exerciţiul financiar următor celui pentru care s-a constatat depăşirea criteriilor.

(3) Entităţile care îndeplinesc cele două criterii prevăzute la pct. 2.16, dar nu optează pentru aplicarea sistemului simplificat de contabilitate aplică Reglementările contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3.055/2009, cu modificările şi completările ulterioare.

2.19. În cazul entităţilor nou-înfiinţate, acestea pot opta în primul exerciţiu financiar fie pentru aplicarea sistemului simplificat de contabilitate, fie pentru aplicarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3.055/2009, cu modificările şi completările ulterioare. Dacă în al doilea exerciţiu financiar de raportare aceste entităţi încetează să îndeplinească criteriile prevăzute la pct. 2.16, ele sunt obligate să aplice Reglementările contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3.055/2009, cu modificările şi completările ulterioare.

2.20.

(1) Entităţile care au optat pentru aplicarea sistemului simplificat de contabilitate utilizează pentru evidenţierea operaţiunilor economico-financiare planul de conturi simplificat şi tratamentele contabile prevăzute de reglementările contabile simplificate.

(2) În funcţie de necesităţile de informaţii şi complexitatea operaţiunilor economico-financiare, aceste entităţi pot utiliza şi conturi din Planul de conturi general, precum şi tratamente contabile cuprinse în Reglementările contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3.055/2009, cu modificările şi completările ulterioare.

(3) Entităţile care au utilizat o parte sau toate conturile din Planul de conturi general cuprins în Reglementările contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3.055/2009, cu modificările şi completările ulterioare, completează situaţiile financiare anuale simplificate pe baza informaţiilor corespunzătoare elementelor prezentate în aceste situaţii.

(4) Entităţile care au optat pentru sistemul simplificat de contabilitate, inclusiv cele care au utilizat unele tratamente contabile cuprinse în Reglementările contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3.055/2009, cu modificările şi completările ulterioare, şi/sau o parte ori toate conturile din planul de conturi general cuprins în aceleaşi reglementări, întocmesc situaţii financiare anuale simplificate, care se compun din bilanţ şi cont de profit şi pierdere simplificate, în condiţiile prevăzute de legea contabilităţii.

2.21. Situaţiile financiare anuale simplificate trebuie însoţite de o declaraţie scrisă de asumare a răspunderii conducerii entităţii pentru întocmirea acestora în conformitate cu sistemul simplificat de contabilitate.

2.22. Formularele cuprinse în situaţiile financiare anuale simplificate sunt prevăzute în cap. VI din Sistemul simplificat de contabilitate, aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.239/2011.

2.23.

(1) Situaţiile financiare anuale simplificate se întocmesc şi se semnează de către persoanele care organizează şi conduc contabilitatea entităţilor, potrivit legii.

(2) Situaţiile financiare anuale simplificate se semnează şi de către administratorul sau persoana care are obligaţia gestionării entităţii.

2.24.

(1) În cazul subunităţilor fără personalitate juridică din România, care aparţin unor persoane juridice cu sediul în străinătate, în scopul întocmirii situaţiilor financiare anuale simplificate, soldul conturilor 481 „Decontări între unitate şi subunităţi“ şi 482 „Decontări între subunităţi“ se transferă în contul 461 „Debitori diverşi“/analitic distinct sau 462 „Creditori diverşi“/analitic distinct, după caz, urmând ca, la începutul exerciţiului financiar următor, să se repună în conturile din care au provenit.

(2) În situaţia în care persoana juridică cu sediul în străinătate îşi desfăşoară activitatea în România prin mai multe sedii permanente, situaţiile financiare anuale simplificate se întocmesc de sediul permanent desemnat să îndeplinească obligaţiile fiscale, acestea reflectând activitatea tuturor sediilor permanente. În acest scop, sediul permanent desemnat procedează la însumarea informaţiilor corespunzătoare activităţii desfăşurate de fiecare sediu permanent.

2.25.

(1) Entităţile vor completa datele de identificare (denumirea entităţii, adresa, telefonul şi numărul de înmatriculare la registrul comerţului), precum şi datele referitoare la încadrarea corectă în forma de proprietate şi codul unic de înregistrare, fără a se folosi prescurtări sau iniţiale. În căsuţe se vor trece codurile care delimitează încadrarea entităţii.

(2) Entităţile completează codul privind activitatea, cod format din 4 cifre (clase de activităţi), potrivit Clasificării activităţilor din economia naţională – CAEN, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 656/1997, cu modificările ulterioare. În cazul subunităţilor fără personalitate juridică din România, care aparţin unor persoane juridice cu sediul în străinătate, codul CAEN înscris în situaţiile financiare anuale întocmite de sediul permanent din România corespunde propriei activităţi desfăşurate de acesta.

(3) Necompletarea corectă pe prima pagină a formularului „Bilanţ simplificat“ cu datele prevăzute mai sus sau completarea formularelor cuprinse în situaţiile financiare anuale simplificate cu date eronate conduce la imposibilitatea identificării entităţii, aceasta fiind sancţionată conform prevederilor art. 42 din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

2.26.

(1) Entităţile înscriu în formularul „Contul de profit şi pierdere simplificat“, la rândul 19 „Salarii şi indemnizaţii“, toate cheltuielile reprezentând drepturi salariaie. La acest rând se cuprind şi drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislaţiei muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 620 „Cheltuieli cu alte servicii executate de terţi“/analitic „Colaboratori persoane fizice“.

(2) La rândul 58 din formularul „Date informative“ (cod 30) se cuprinde contravaloarea tichetelor de masă acordate salariaţilor în baza prevederilor Legii nr. 142/1998, cu modificările şi completările ulterioare.

(3) În formularul „Date informative“, la rândurile 01, 02 şi 03 coloana 1, entităţile care au în subordine subunităţi vor înscrie cifra 1 indiferent de numărul acestora.

Rândul 03 coloana 1, din formularul „Date informative“, se completează numai de entităţile care în exerciţiul financiar curent nu au înregistrat nici profit, nici pierdere (rezultat financiar zero).

2.27. În formularul „Date informative“, la rândurile privind plăţile restante se înscriu sumele de la sfârşitul exerciţiului financiar care au depăşit termenele de plată prevăzute în contracte sau acte normative.

2.28. În formularul „Situaţia activelor imobilizate“ (cod 40), informaţiile sunt înscrise la costul istoric sau la valoarea reevaluată a imobilizărilor, după caz. În cadrul acestui formular, la „Situaţia ajustărilor pentru depreciere“ se înscriu informaţiile din contabilitate reprezentând ajustările pentru depreciere sau pierdere de valoare aferente imobilizărilor.

2.29. Situaţiile financiare anuale simplificate se întocmesc şi se publică, potrivit legii, în limba română şi în lei. Această unitate de măsură se va trece pe fiecare formular în parte.

2.30.

(1) Potrivit art. 185 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, consiliul de administraţie, respectiv directoratul, este obligat să depună la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, în format hârtie şi în format electronic sau numai în formă electronică pe portalul www.e-guvernare.ro, având ataşată o semnătură electronică extinsă, situaţiile financiare anuale simplificate, raportul lor, raportul cenzorilor ori raportul auditorilor financiari, după caz.

(2) Entităţile pot depune situaţiile financiare anuale simplificate şi documentele cerute de lege, în format hârtie şi în format electronic, la registratura unităţilor teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice sau la oficiile poştale, prin scrisori cu valoare declarată, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 627/1995, sau numai în formă electronică pe portalul www.e-guvernare.ro, având ataşată o semnătură electronică extinsă. Entităţile depun situaţiile financiare anuale la registratura unităţilor teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice sau la oficiile poştale, prin scrisori cu valoare declarată, pe suport magnetic, împreună cu situaţiile financiare anuale listate cu ajutorul programului de asistenţă elaborat de Ministerul Finanţelor Publice, semnate şi ştampilate, potrivit legii.

(3) La depunerea situaţiilor financiare anuale simplificate se vor avea în vedere şi prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.085/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

C.Pentru societăţile cărora le sunt incidente Reglementările contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară, aplicabile societăţilor comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 1.286/2012, cu modificările şi completările ulterioare

2.31. Entităţile prevăzute la art. 5 din ordin întocmesc şi publică, conform prevederilor art. 3 din Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 881/2012 privind aplicarea de către societăţile comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată a Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară, situaţii financiare anuale individuale întocmite în baza Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară (IFRS).

2.32.

(1) Prevederile Ordinului viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 1.286/2012 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară, aplicabile societăţilor comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată, cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la efectuarea retratării, înregistrarea în contabilitate a rezultatelor acesteia, întocmirea balanţei de verificare şi a situaţiilor financiare anuale, respectiv a raportării contabile anuale, se aplică şi societăţilor ale căror valori mobiliare au fost admise la tranzacţionare în cursul exerciţiului financiar 2013.

(2) Pentru înregistrarea în contabilitate a rezultatelor retratării se folosesc conturile cuprinse în Planul de conturi prevăzut la pct. 143 din Reglementările contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară, aplicabile societăţilor comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 1.286/2012, cu modificările şi completările ulterioare.

(3) Pentru exerciţiul financiar al anului 2013, societăţile ale căror valori mobiliare au fost admise la tranzacţionare în cursul exerciţiului financiar 2013 întocmesc situaţiile financiare anuale individuale în baza IFRS prin retratarea informaţiilor din contabilitatea organizată în baza Reglementărilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice Europene, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3.055/2009, cu modificările şi completările ulterioare. În acest scop, pentru data de 31 decembrie 2013 se procedează la întocmirea balanţei de verificare cuprinzând informaţii determinate în baza Reglementărilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice Europene, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3.055/2009, cu modificările şi completările ulterioare, se efectuează şi se înregistrează în contabilitate operaţiunile de retratare şi se obţine balanţa de verificare cuprinzând informaţii determinate potrivit prevederilor IFRS.

(4) Balanţa de verificare cuprinzând informaţii determinate potrivit prevederilor IFRS stă la baza întocmirii situaţiilor financiare anuale prevăzute la art. 8 alin. (1) din Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 1.286/2012, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a raportării contabile prevăzute la art. 13 alin. (2) din Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 1.286/2012, cu modificările şi completările ulterioare.

(5) Elementele raportate prin situaţiile financiare anuale, respectiv raportările contabile anuale întocmite de societăţile prevăzute la alin. (1) se determină pe baza prevederilor cuprinse în Reglementările contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară, aplicabile societăţilor comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 1.286/2012, cu modificările şi completările ulterioare.

2.33.

(1) Entităţile prevăzute la pct. 2.31 au obligaţia să depună situaţii financiare anuale la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, însoţite de documentele prevăzute de lege. Potrivit prevederilor art. 28 alin. (3) din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru persoanele juridice care aplică IFRS, situaţiile financiare au componentele prevăzute de aceste standarde.

(2) Odată cu documentele prevăzute la alin. (1) entităţile prevăzute la pct. 2.32 depun şi o situaţie cuprinzând rezultatele retratării, în baza IFRS, a informaţiilor din contabilitatea organizată în baza Reglementărilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice Europene, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3.055/2009, cu modificările şi completările ulterioare.

(3) Situaţia menţionată la alin. (2) se depune în formatul prevăzut în anexa nr. 2 la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 1.286/2012, cu modificările şi completările ulterioare.

2.34.

(1) Situaţiile financiare anuale se semnează de persoanele abilitate potrivit legii.

(2) Situaţiile financiare anuale se semnează şi de către administratorul sau persoana care are obligaţia gestionării entităţii.

(3) Situaţiile financiare anuale se auditează potrivit legii.

(4) Situaţiile financiare anuale se întocmesc şi se publică, potrivit legii, în limba română şi în lei. Această unitate de măsură se va trece pe fiecare formular în parte.

2.35. Potrivit prevederilor Legii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 185 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, consiliul de administraţie, respectiv directoratul, este obligat să depună la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, în format hârtie şi în format electronic sau numai în formă electronică pe portalul www.e-guvernare.ro, având ataşată o semnătură electronică extinsă, situaţiile financiare anuale, însoţite de documentele prevăzute de lege.

2.36.

(1) În vederea depunerii situaţiilor financiare anuale în format hârtie şi în format electronic sau numai în formă electronică, având ataşată o semnătură electronică extinsă, societăţile menţionate la pct. 2.31 folosesc programul de asistenţă pus la dispoziţie gratuit de către Ministerul Finanţelor Publice pe site-ul ANAF, prin care se generează un fişier de tip PDF, având ataşat un fişier xml, care conţine datele de identificare ale societăţii, precum şi un fişier cu extensia zip. Fişierul cu extensia zip va conţine situaţiile financiare anuale şi documentele cerute de lege aşa cum acestea sunt întocmite de societăţi şi scanate, alb-negru, lizibil şi cu o rezoluţie care să permită încadrarea în limita a 9,5 MB a fişierului PDF la care este ataşat fişierul zip.

(2) La depunerea situaţiilor financiare anuale se va avea în vedere şi Hotărârea Guvernului nr. 1.085/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

III.Termenul de depunere a situaţiilor financiare anuale şi a situaţiilor financiare anuale simplificate la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice

3.1.

(1) Termenele pentru depunerea situaţiilor financiare anuale şi a situaţiilor financiare anuale simplificate la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice sunt următoarele:

a) pentru societăţile, societăţile/companiile naţionale, regiile autonome, institutele naţionale de cercetare-dezvoltare, 150 de zile de la încheierea exerciţiului financiar;

b) pentru celelalte persoane prevăzute la art. 1 din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 120 de zile de la încheierea exerciţiului financiar.

(2) Cu excepţia subunităţilor deschise în România de societăţi rezidente în state aparţinând Spaţiului Economic European, subunităţile din România, care aparţin unor persoane juridice cu sediul sau domiciliul în străinătate, depun situaţii financiare anuale la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice în termen de 150 de zile de la încheierea exerciţiului financiar. Acelaşi termen se aplică şi pentru depunerea situaţiilor financiare anuale şi a situaţiilor financiare anuale simplificate întocmite de sediile permanente prevăzute la art. 7 din ordin. Sediile permanente desemnate depun situaţiile financiare anuale, respectiv situaţiile financiare anuale simplificate, la unitatea teritorială unde acestea sunt înregistrate.

3.2.

(1) Entităţile vor depune, potrivit legii, la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice situaţii financiare anuale, respectiv situaţii financiare anuale simplificate, întocmite cu ajutorul programului de asistenţă elaborat de Ministerul Finanţelor Publice.

(2) Situaţiile financiare anuale simplificate, respectiv situaţiile financiare anuale, întocmite de către entităţile al căror exerciţiu financiar coincide cu anul calendaristic, cu excepţia situaţiilor financiare anuale întocmite de societăţile ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată vor fi însoţite de formularul „Date informative“ (cod 30) şi formularul „Situaţia activelor imobilizate“ (cod 40), cuprinse în anexa nr. 4 la ordin.

3.3.

(1) Entităţile care nu au desfăşurat activitate de la constituire până la sfârşitul exerciţiului financiar de raportare nu întocmesc situaţii financiare anuale, respectiv situaţii financiare anuale simplificate, urmând să depună în acest sens la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice o declaraţie pe propria răspundere a persoanei care are obligaţia gestionării entităţii, care să cuprindă toate datele de identificare a entităţii:

– denumirea completă (conform certificatului de înmatriculare);

– adresa şi numărul de telefon;

– numărul de înregistrare la registrul comerţului;

– codul unic de înregistrare;

– capitalul social.

(2) Depunerea la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice a declaraţiilor menţionate la alin. (1) se efectuează în termen de 60 de zile de la încheierea exerciţiului financiar.

(3) Prevederile alin. (1) şi (2), referitoare la depunerea declaraţiei, se aplică în mod corespunzător şi subunităţilor fără personalitate juridică din România, care aparţin unor persoane juridice cu sediul în străinătate, de către fiecare asemenea subunitate.

3.4. Nedepunerea situaţiilor financiare anuale, respectiv a situaţiilor financiare anuale simplificate la 31 decembrie sau a declaraţiilor, după caz, menţionate la pct. 3.1 şi 3.3, se sancţionează conform prevederilor art. 42 din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

3.5. Potrivit art. 29 şi 30 din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, situaţiile financiare anuale vor fi însoţite de raportul administratorilor, raportul de audit sau raportul comisiei de cenzori, după caz, şi de propunerea de distribuire a profitului sau de acoperire a pierderii contabile. Situaţiile financiare anuale vor fi însoţite de o declaraţie scrisă a persoanelor prevăzute la art. 10 alin. (1) din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prin care îşi asumă răspunderea pentru întocmirea situaţiilor financiare anuale şi confirmă că:

a) politicile contabile utilizate la întocmirea situaţiilor financiare anuale sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicabile;

b) situaţiile financiare anuale oferă o imagine fidelă a poziţiei financiare, performanţei financiare şi a celorlalte informaţii referitoare la activitatea desfăşurată;

c) persoana juridică îşi desfăşoară activitatea în condiţii de continuitate.

3.6. Situaţiile financiare anuale simplificate vor fi însoţite de raportul administratorilor la a cărui elaborare se aplică prevederile secţiunii 10 „Conţinutul raportului administratorilor“ din Reglementările contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice Europene, parte componentă a Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3.055/2009, cu modificările şi completările ulterioare.

IV.Completarea situaţiilor financiare anuale şi a situaţiilor financiare anuale simplificate

A.Completarea situaţiilor financiare anuale se efectuează folosindu-se Planul de conturi general prevăzut la cap. IV din Reglementările contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice Europene, parte componentă a Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3.055/2009, cu modificările şi completările ulterioare.

B.Completarea situaţiilor financiare anuale simplificate de către entităţile care au optat pentru aplicarea sistemului simplificat de contabilitate se efectuează cu respectarea prevederilor pct. 2.20.

C.Completarea situaţiilor financiare anuale de către societăţile ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată se efectuează folosindu-se Planul de conturi prevăzut la cap. V din Reglementările contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară, aplicabile societăţilor comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 1.286/2012, cu modificările şi completările ulterioare.

V.Nomenclator – forme de proprietate

Codul Denumirea
10 PROPRIETATE DE STAT
11 Regii autonome
12 Societăţi comerciale cu capital integral de stat
13 Institute naţionale de cercetare-dezvoltare
14 Companii şi societăţi naţionale
15 Societăţi comerciale reprezentând filiale ale unor societăţi comerciale cu capital integral de stat
16 Alte unităţi economice de stat netransformate în societăţi comerciale sau regii autonome
20 PROPRIETATE MIXTĂ (cu capital de stat şi privat) PROPRIETATE MIXTĂ (cu capital de stat – sub 50%)
21 Societăţi comerciale cu capital de stat autohton şi de stat străin
22 Societăţi comerciale cu capital de stat şi privat autohton şi străin
23 Societăţi comerciale cu capital de stat şi privat autohton
24 Societăţi comerciale cu capital de stat şi privat străin
PROPRIETATE MIXTĂ (cu capital de stat – 50% şi peste 50%)
25 Societăţi comerciale cu capital de stat autohton şi de stat străin
26 Societăţi comerciale cu capital de stat şi privat autohton şi străin
27 Societăţi comerciale cu capital de stat şi privat autohton
28 Societăţi comerciale cu capital de stat şi privat străin
29 Societăţi comerciale reprezentând filiale ale unor societăţi comerciale cu capital majoritar de stat
30 PROPRIETATE INDIVIDUALĂ-PRIVATĂ (cu capital: privat autohton, privat autohton şi străin, privat străin, societăţi agricole)
31 Societăţi comerciale în nume colectiv
32 Societăţi comerciale în comandită simplă
33 Societăţi comerciale în comandită pe acţiuni
34 Societăţi comerciale pe acţiuni
35 Societăţi comerciale cu răspundere limitată
36 Societăţi agricole
37 Societăţi comerciale cu capital de stat, privatizate în cursul anului curent
40 PROPRIETATE COOPERATISTĂ
41 Cooperative de consum
42 Cooperative meşteşugăreşti
43 Cooperative şi asociaţii agricole netransformate
44 Cooperative de credit
50 PROPRIETATE OBŞTEASCĂ

(societăţi comerciale aparţinând organizaţiilor şi instituţiilor politice şi obşteşti)

VI.Formatul electronic al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale simplificate

6.1. Formatul electronic al situaţiilor financiare anuale întocmite de entităţile cărora le sunt incidente reglementările contabile aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3.055/2009, cu modificările şi completările ulterioare, şi al situaţiilor financiare anuale simplificate întocmite de entităţile care aplică Sistemul simplificat de contabilitate, aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.239/2011, conţinând formularistica necesară şi programul de verificare cu documentaţia de utilizare aferentă, se obţine prin folosirea programului de asistenţă elaborat de Ministerul Finanţelor Publice.

Programul de asistenţă este pus la dispoziţia entităţilor, gratuit, de unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice sau poate fi descărcat de pe portalul Ministerului Finanţelor Publice, de la adresa www.mfinante.ro

Formatul electronic al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale simplificate, generat prin programele de asistenţă, constă într-un fişier PDF având ataşat un fişier xml şi un fişier cu extensia zip. Fişierul cu extensia zip va conţine documentele cerute de lege scanate alb-negru, lizibil şi cu o rezoluţie care să permită încadrarea în limita a 10 MB a fişierului PDF la care este ataşat fişierul zip.

6.2. În vederea depunerii situaţiilor financiare anuale în format hârtie şi în format electronic sau numai în formă electronică, având ataşată o semnătură electronică extinsă, societăţile care aplică Reglementările contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 1.286/2012, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi entităţile prevăzute la pct. 6.1, al căror exerciţiu financiar este diferit de anul calendaristic, folosesc programul de asistenţă pus la dispoziţie gratuit de către Ministerul Finanţelor Publice pe site-ul ANAF, prin care se generează un fişier de tip PDF, având ataşat un fişier xml, care conţine datele de identificare a societăţii precum şi un fişier cu extensia zip. Fişierul cu extensia zip va conţine situaţiile financiare anuale, respectiv situaţiile financiare anuale simplificate, şi documentele cerute de lege aşa cum acestea sunt întocmite de entităţi şi scanate, alb-negru, lizibil şi cu o rezoluţie care să permită încadrarea în limita a 9,5 MB a fişierului PDF la care este ataşat fişierul zip.

ANEXA Nr. 2

Sistemul de raportare contabilă anuală la 31 decembrie

I. Prevederi generale

1.1. Entităţile prevăzute la art. 6 din ordin, cu excepţia celor care aplică Reglementările contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară, aplicabile societăţilor comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 1.286/2012, cu modificările şi completările ulterioare, au obligaţia să întocmească şi să depună raportări contabile anuale la 31 decembrie la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice.

1.2. Sistemul de raportare contabilă anuală se aplică şi persoanelor juridice aflate în lichidare, potrivit legii, precum şi subunităţilor deschise în România de societăţi rezidente în state aparţinând Spaţiului Economic European, potrivit prevederilor art. 9 din ordin şi cu respectarea condiţiilor prevăzute la art. 7 din ordin.

1.3. (1) Entităţile prevăzute la pct. 1.1 şi 1.2 pot depune raportările contabile anuale direct la registratura unităţilor teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice sau la oficiile poştale, prin scrisori cu valoare declarată, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 627/1995 privind îmbunătăţirea disciplinei depunerii bilanţurilor contabile şi a altor documente cu caracter financiar-contabil şi fiscal, de către agenţii economici şi alţi contribuabili.

(2) La depunerea raportărilor contabile anuale la 31 decembrie se vor avea în vedere şi prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.085/2003 pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, referitoare la implementarea sistemului electronic naţional, cu modificările şi completările ulterioare.

1.4. (1) În cazul subunităţilor fără personalitate juridică din România, care aparţin unor persoane juridice cu sediul în străinătate, în scopul întocmirii raportărilor contabile, soldul conturilor 481 „Decontări între unitate şi subunităţi“ şi 482 „Decontări între subunităţi“ se transferă în contul 461 „Debitori diverşi“/analitic distinct sau 462 „Creditori diverşi“/analitic distinct, după caz, urmând ca, la începutul exerciţiului financiar următor, să se repună în conturile din care au provenit.

(2) În situaţia în care persoana juridică cu sediul în străinătate îşi desfăşoară activitatea în România prin mai multe sedii permanente, raportările contabile anuale se întocmesc de sediul permanent desemnat să îndeplinească obligaţiile fiscale, acestea reflectând activitatea tuturor sediilor permanente. În acest scop, sediul permanent desemnat procedează la însumarea informaţiilor corespunzătoare activităţii desfăşurate de fiecare sediu permanent.

II. Cerinţe privind întocmirea şi depunerea raportărilor contabile anuale încheiate la 31 decembrie

2.1. Entităţile prevăzute la pct. 1.1 şi 1.2 întocmesc şi depun la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice raportări contabile anuale la 31 decembrie care cuprind următoarele formulare:

a) Situaţia activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii (cod 10), în structura prevăzută la pct. 4.2;

b) Situaţia veniturilor şi cheltuielilor (cod 20), în structura prevăzută la pct. 4.3;

c) Date informative (cod 30), în structura prevăzută în anexa nr. 4 la ordin;

d) Situaţia activelor imobilizate (cod 40), în structura prevăzută în anexa nr. 4 la ordin.

2.2. Formularele „Situaţia activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii“, „Situaţia veniturilor şi cheltuielilor“, „Date informative“ şi „Situaţia activelor imobilizate“, cuprinse în raportarea contabilă anuală la 31 decembrie, sunt întocmite pe baza balanţei de verificare a conturilor sintetice la data de 31 decembrie.

2.3. Entităţile completează datele de identificare (denumirea entităţii, adresa, numărul de telefon şi numărul de înmatriculare la registrul comerţului), precum şi datele referitoare la încadrarea corectă în forma de proprietate şi codul unic de înregistrare, fără a se folosi prescurtări sau iniţiale. În căsuţe se vor trece codurile care delimitează încadrarea entităţii.

2.4. (1) Entităţile completează codul privind activitatea, cod format din 4 cifre (clase de activităţi), din Clasificarea activităţilor din economia naţională – CAEN, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 656/1997, cu modificările ulterioare. În cazul subunităţilor fără personalitate juridică din România, care aparţin unor persoane juridice cu sediul în străinătate, codul CAEN înscris în raportările contabile anuale întocmite de sediul permanent din România corespunde propriei activităţi desfăşurate de acesta.

(2) Necompletarea corectă pe prima pagină a formularului „Situaţia activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii“, cu datele prevăzute mai sus, sau completarea formularelor cuprinse în raportările contabile anuale la 31 decembrie cu date eronate conduce la imposibilitatea identificării entităţii, aceasta fiind sancţionată conform prevederilor art. 42 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

2.5. (1) Raportările contabile anuale la 31 decembrie se semnează de persoanele abilitate, potrivit legii.

(2) Raportările contabile anuale la 31 decembrie se semnează şi de către administratorul sau persoana care are obligaţia gestionării entităţii.

2.6. Formatul electronic al raportărilor contabile anuale la 31 decembrie, conţinând formularistica necesară şi programul de verificare cu documentaţia de utilizare aferentă, se obţine prin folosirea programului de asistenţă elaborat de Ministerul Finanţelor Publice pentru întocmirea raportărilor contabile anuale la 31 decembrie, aplicabil entităţilor prevăzute la pct. 1.1 şi 1.2. Programul de asistenţă este pus la dispoziţia entităţilor gratuit de unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice sau poate fi descărcat de pe serverul de web al Ministerului Finanţelor Publice, de la adresa www.mfinante.ro. Acest program este elaborat distinct de programul de asistenţă aplicabil pentru întocmirea situaţiilor financiare anuale, respectiv situaţiilor financiare anuale simplificate.

2.7. Entităţile depun la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice raportările contabile anuale la 31 decembrie, în format hârtie şi în format electronic sau numai în formă electronică pe portalul www.e-guvernare.ro, având ataşată o semnătură electronică extinsă.

2.8. Formatul electronic al raportărilor contabile anuale la 31 decembrie, generat prin programele de asistenţă, constă într-un fişier PDF având ataşat un fişier xml.

2.9. Formularele care compun raportările contabile anuale la 31 decembrie se completează în lei. Această unitate de măsură se va trece pe fiecare formular în parte.

2.10. La completarea formei de proprietate se va avea în vedere acelaşi nomenclator privind formele de proprietate, cuprins în anexa nr. 1 la ordin.

2.11. (1) Entităţile înscriu, la rândul 19 „Salarii şi indemnizaţii“ din cadrul formularului „Situaţia veniturilor şi cheltuielilor“, toate cheltuielile reprezentând drepturi salariale. La acest rând se cuprind şi drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislaţiei muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii“, analitic „Colaboratori persoane fizice“.

(2) La rândul 58 din formularul „Date informative“ (cod 30) se cuprinde contravaloarea tichetelor de masă acordate salariaţilor în baza prevederilor Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă, cu modificările şi completările ulterioare.

III. Termenul de depunere a raportărilor contabile anuale la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice

3.1. Depunerea la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice a raportărilor contabile anuale la 31 decembrie, întocmite de entităţile prevăzute la pct. 1.1, precum şi de subunităţile deschise în România de societăţi rezidente în state aparţinând Spaţiului Economic European se efectuează în termen de 150 de zile de la încheierea anului calendaristic. Acelaşi termen se aplică şi pentru depunerea raportărilor contabile anuale întocmite de sediile permanente prevăzute la art. 7 din ordin. Sediile permanente desemnate depun raportările contabile anuale la unitatea teritorială unde acestea sunt înregistrate.

3.2. Potrivit prevederilor art. 36 alin. (3) din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pe perioada lichidării persoanele juridice aflate în lichidare depun o raportare contabilă anuală în termen de 90 de zile de la încheierea anului calendaristic, la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice.

3.3. (1) Entităţile care nu au desfăşurat activitate de la constituire până la sfârşitul exerciţiului financiar de raportare nu întocmesc raportări contabile anuale, urmând să depună în acest sens la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice o declaraţie pe propria răspundere a persoanei care are obligaţia gestionării entităţii, care să cuprindă toate datele de identificare a entităţii:

– denumirea completă (conform certificatului de înmatriculare);

– adresa şi numărul de telefon;

– numărul de înregistrare la registrul comerţului;

– codul unic de înregistrare;

– capitalul social.

(2) Depunerea la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice a declaraţiilor menţionate la alin. (1) se efectuează în termen de 60 de zile de la încheierea exerciţiului financiar.

(3) Prevederile de la alin. (1) şi (2), referitoare la depunerea declaraţiei, se aplică în mod corespunzător şi subunităţilor fără personalitate juridică din România, care aparţin unor persoane juridice cu sediul în străinătate, de către fiecare asemenea subunitate.

3.4. Nedepunerea raportărilor contabile anuale la 31 decembrie sau a declaraţiilor, după caz, menţionate la pct. 3.1–3.3, se sancţionează conform prevederilor art. 42 din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

IV. Structura formularelor cuprinse în raportările contabile anuale la 31 decembrie

4.1. Completarea raportărilor contabile anuale la 31 decembrie se efectuează folosindu-se planul de conturi cuprins în reglementările contabile aplicabile.

4.2. Structura formularului „Situaţia activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii“ (cod 10), prevăzut la pct. 2.1 lit. a), este următoarea:

Judeţul ………. |_|_|

Entitatea ……….

Adresa: localitatea ………., sectorul ……….,

str. ………. nr. ………., bl. ……….,

sc. ………., ap. ……….

Telefon ………., fax ……….

Număr din registrul comerţului ……….

Forma de proprietate ………. |_|_|

Activitatea preponderentă

(denumire clasă CAEN) ……….

Cod clasă CAEN ………. |_|_|_|_|

Cod unic de înregistrare

………. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|

SITUAŢIA ACTIVELOR, DATORIILOR ŞI CAPITALURILOR PROPRII

la data de 31 decembrie ……….

cod 10 – lei –
Denumirea elementului Nr. rd. Sold an curent la:
1 ianuarie 31 decembrie
  A B 1 2
A. ACTIVE IMOBILIZATE
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE
1. Cheltuieli de constituire (ct. 201–2801) 01
2. Cheltuieli de dezvoltare (ct. 203 – 2803 – 2903) 02
3. Concesiuni, brevete, licenţe, mărci comerciale, drepturi şi active similare şi alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 – 2805 – 2808 – 2905 – 2908) 03
4. Fond comercial (ct. 2071 – 2807 – 2907) 04
5. Avansuri şi imobilizări necorporale în curs de execuţie (ct. 233 + 234 – 2933) 05
TOTAL (rd. 01 la 05) 06
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE
1. Terenuri şi construcţii (ct. 211 + 212 – 2811 – 2812 – 2911 – 2912) 07
2. Instalaţii tehnice şi maşini (ct. 213 + 223 – 2813 – 2913) 08
3. Alte instalaţii, utilaje şi mobilier (ct. 214 + 224 – 2814 – 914) 09
4. Avansuri şi imobilizări corporale în curs de execuţie (ct. 231 + 232 – 2931) 10
TOTAL (rd. 07 la 10) 11
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE
1. Acţiuni deţinute la entităţile afiliate (ct. 261–2961) 12
2. Împrumuturi acordate entităţilor afiliate (ct. 2671 + 2672–2964) 13
3. Interese de participare (ct. 263 – 2962) 14
4. Împrumuturi acordate entităţilor de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 2673 + 2674 – 2965) 15
5. Investiţii deţinute ca imobilizări (ct. 265 + 266 – 2963) 16
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* – 2966* – 2968*) 17
TOTAL (rd. 12 la 17) 18
ACTIVE IMOBILIZATE – TOTAL (rd. 06 + 11 + 18) 19
B. ACTIVE CIRCULANTE
I. STOCURI
1. Materii prime şi materiale consumabile (ct. 301 + 321 + 302 + 322 + 303 + 323 +/- 308 + 351 + 358 + 381 + 328 +/- 388 – 391 – 392 – 3951 – 3958 – 398) 20
2. Producţia în curs de execuţie (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* – 393 – 3941 – 3952) 21
3. Produse finite şi mărfuri (ct. 345 + 346 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/- 368 + 371 + 327 +/- 378 – 3945 – 3946 – 3953 – 3954 – 3956 – 3957 – 396 – 397 – 4428) 22
4. Avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct. 4091) 23
TOTAL (rd. 20 la 23) 24
II. CREANŢE

(Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)

1. Creanţe comerciale1 (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* – 2966* – 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 – 491) 25
2. Sume de încasat de la entităţile afiliate (ct. 451** – 495*) 26
3. Sume de încasat de la entităţile de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 453 – 495*) 27
4. Alte creanţe (ct. 425 + 4282 + 431** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + 4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 + 461 + 473** – 496 + 5187) 28
5. Capital subscris şi nevărsat (ct. 456 – 495*) 29
TOTAL (rd. 25 la 29) 30
III. INVESTIŢII PE TERMEN SCURT
1. Acţiuni deţinute la entităţile afiliate (ct. 501–591) 31
2. Alte investiţii pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + 508 – 595 – 596 – 598 + 5113 + 5114) 32
TOTAL (rd. 31 + 32) 33
IV. CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI

(ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)

34
ACTIVE CIRCULANTE – TOTAL (rd. 24 + 30 + 33 + 34) 35
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) 36
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN
1. Împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligaţiuni convertibile (ct. 161 + 1681 – 169) 37
2. Sume datorate instituţiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198) 38
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419) 39
4. Datorii comerciale – furnizori (ct. 401 + 404 + 408) 40
5. Efecte de comerţ de plătit (ct. 403 + 405) 41
6. Sume datorate entităţilor afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***) 42
7. Sume datorate entităţilor de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***) 43
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale şi datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197) 44
TOTAL (rd. 37 la 44) 45
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 35 + 36 – 45 – 63) 46
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19 + 46) 47
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN
1. Împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligaţiuni convertibile (ct. 161 + 1681 – 169) 48
2. Sume datorate instituţiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198) 49
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419) 50
4. Datorii comerciale – furnizori (ct. 401 + 404 + 408) 51
5. Efecte de comerţ de plătit (ct. 403 + 405) 52
6. Sume datorate entităţilor afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***) 53
7. Sume datorate entităţilor de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***) 54
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale şi datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197) 55
TOTAL (rd. 48 la 55) 56
H. PROVIZIOANE
1. Provizioane pentru pensii şi obligaţii similare (ct. 1515) 57
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516) 58
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518) 59
TOTAL (rd. 57 la 59) 60
I. VENITURI ÎN AVANS
1. Subvenţii pentru investiţii (ct. 475) 61
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) – total (rd. 63 + 64), din care: 62
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*) 63
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*) 64
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienţi (ct. 478) 65
Fond comercial negativ (ct. 2075) 66
TOTAL (rd. 61 + 62 + 65 + 66) 67
J. CAPITAL ŞI REZERVE
I. CAPITAL
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012) 68
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011) 69
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015) 70
4. Patrimoniul institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018) 71
TOTAL (rd. 68 la 71) 72
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104) 73
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105) 74
IV. REZERVE
1. Rezerve legale (ct. 1061) 75
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063) 76
3. Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare (ct. 1065) 77
4. Alte rezerve (ct. 1068) 78
TOTAL (rd. 75 la 78) 79
Acţiuni proprii (ct. 109) 80
Câştiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141) 81
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149) 82
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă) (ct. 117) SOLD C 83
SOLD D 84
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRŞITUL PERIOADEI DE RAPORTARE

(ct. 121)

SOLD C 85
SOLD D 86
Repartizarea profitului (ct. 129) 87
CAPITALURI PROPRII – TOTAL (rd. 72 + 73 + 74 + 79–80 + 81 – 82 + 83 – 84 + 85 – 86 – 87) 88
Patrimoniul public (ct. 1016) 89
CAPITALURI – TOTAL (rd. 88 + 89) 90

 

Administrator,

Numele şi prenumele ……….

Semnătura ……….

Ştampila unităţii

Întocmit

Numele şi prenumele ……….

Calitatea ……….

Semnătura ……….

Nr. de înregistrare în organismul profesional

4.3. Structura formularului „Situaţia veniturilor şi cheltuielilor“ (cod 20), prevăzut la pct. 2.1 lit. b), este următoarea:

SITUAŢIA VENITURILOR ŞI CHELTUIELILOR

la data de 31 decembrie ……….

cod 30 – lei –
Denumirea indicatorilor Nr. rd. Perioada de raportare
An precedent An curent
A B 1 2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02 + 03–04 + 05 + 06) 01
Producţia vândută (ct. 701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 708) 02
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707) 03
Reduceri comerciale acordate (ct. 709) 04
Venituri din dobânzi înregistrate de entităţile radiate din Registrul general şi care mai au în derulare contracte de leasing (ct. 766*) 05
Venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct. 7411) 06
2. Venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie (ct. 711 + 712) Sold C 07
Sold D 08
3. Producţia realizată de entitate pentru scopurile sale proprii şi capitalizată (ct. 721 + 722) 09
4. Alte venituri din exploatare (ct. 758 + 7417 + 7815) 10
– din care, venituri din fondul comercial negativ 11
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01 + 07 – 08 + 09 + 10) 12
5. a) Cheltuieli cu materiile prime şi materialele consumabile (ct. 601 + 602 – 7412) 13
Alte cheltuieli materiale (ct. 603 + 604 + 606 + 608) 14
b) Alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) (ct. 605 – 7413) 15
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct. 607) 16
Reduceri comerciale primite (ct. 609) 17
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 + 20), din care: 18
a) Salarii şi indemnizaţii1 (ct. 641 + 642 + 643 + 644 – 7414) 19
b) Cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială (ct. 645 – 7415) 20
7. a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale şi necorporale (rd. 22 – 23) 21
a.1) Cheltuieli (ct. 6811 + 6813) 22
a.2) Venituri (ct. 7813) 23
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 – 26) 24
b.1) Cheltuieli (ct. 654 + 6814) 25
b.2) Venituri (ct. 754 + 7814) 26
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31) 27
8.1. Cheltuieli privind prestaţiile externe (ct. 611 + 612 + 613 + 614 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628 – 7416) 28
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate (ct. 635) 29
8.3. Alte cheltuieli (ct. 652 + 658) 30
Cheltuieli cu dobânzile de refinanţare înregistrate de entităţile radiate din Registrul general şi care mai au în derulare contracte de leasing (ct. 666) 31
Ajustări privind provizioanele (rd. 33 – 34) 32
– Cheltuieli (ct. 6812) 33
– Venituri (ct. 7812) 34
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 13 la 16 – 17 + 18 + 21 + 24 + 27 + 32) 35
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE: 36
– Profit (rd. 12 – 35)
– Pierdere (rd. 35 – 12) 37
9. Venituri din interese de participare (ct. 7611 + 7613) 38
– din care veniturile obţinute de la entităţile afiliate 39
10. Venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct. 763) 40
– din care veniturile obţinute de la entităţile afiliate 41
11. Venituri din dobânzi (ct. 766*) 42
– din care veniturile obţinute de la entităţile afiliate 43
Alte venituri financiare (ct. 762 + 764 + 765 + 767 + 768) 44
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44) 45
12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare şi investiţiile financiare deţinute ca active circulante (rd. 47 – 48) 46
– Cheltuieli (ct. 686) 47
– Venituri (ct. 786) 48
13. Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666* – 7418) 49
– din care cheltuielile în relaţia cu entităţile afiliate 50
Alte cheltuieli financiare (ct. 663 + 664 + 665 + 667 + 668) 51
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51) 52
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă): 53
– Profit (rd. 45 – 52)
– Pierdere (rd. 52 – 45) 54
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):
– Profit (rd. 12 + 45 – 35 – 52) 55
– Pierdere (rd. 35 + 52 – 12 – 45) 56
15. Venituri extraordinare (ct. 771) 57
16. Cheltuieli extraordinare (ct. 671) 58
17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ:
– Profit (rd. 57 – 58) 59
– Pierdere (rd. 58 – 57) 60
VENITURI TOTALE (rd. 12 + 45 + 57) 61
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58) 62
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă): 63
– Profit (rd. 61 – 62)
– Pierdere (rd. 62 – 61) 64
18. Impozitul pe profit (ct. 691) 65
19. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct. 698) 66
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE: 67
– Profit (rd. 63 – 64 – 65 – 66)
– Pierdere

(rd. 64 + 65 + 66);

(rd. 65 + 66 – 63)

68

 

Administrator,

Numele şi prenumele ……….

Semnătura ……….

Ştampila unităţii

Întocmit

Numele şi prenumele ……….

Calitatea ……….

Semnătura ……….

Nr. de înregistrare în organismul profesional

ANEXA Nr. 3

Raportări contabile anuale întocmite la 31 decembrie de către societăţile ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată

I. Prevederi generale

1.1. Entităţile ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată, prevăzute la art. 5 din ordin, au obligaţia să întocmească şi să depună raportări contabile anuale la 31 decembrie la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice.

1.2. (1) Elementele prezentate în raportările contabile anuale întocmite de societăţile prevăzute la art. 5 din ordin se determină pe baza prevederilor cuprinse în Reglementările contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară, aplicabile societăţilor comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 1.286/2012, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Pentru înregistrarea în contabilitate a rezultatelor retratării se folosesc conturile cuprinse în Planul de conturi prevăzut la pct. 143 din Reglementările contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară, aplicabile societăţilor comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 1.286/2012, cu modificările şi completările ulterioare.

(3) Pentru data de 31 decembrie 2013, societăţile ale căror valori mobiliare au fost admise la tranzacţionare în cursul exerciţiului financiar 2013 procedează la întocmirea balanţei de verificare cuprinzând informaţii determinate în baza Reglementărilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice Europene, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3.055/2009, cu modificările şi completările ulterioare. Acestea înregistrează în contabilitate operaţiunile de retratare şi obţin balanţa de verificare cuprinzând informaţii determinate potrivit prevederilor IFRS.

(4) Balanţa de verificare cuprinzând informaţii determinate potrivit prevederilor IFRS stă la baza întocmirii raportării contabile anuale prevăzute la art. 13 alin. (2) din Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 1.286/2012, cu modificările şi completările ulterioare.

1.3. Entităţile prevăzute la pct. 1.1 pot depune raportările contabile anuale direct la registratura unităţilor teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice sau la oficiile poştale, prin scrisori cu valoare declarată, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 627/1995 privind îmbunătăţirea disciplinei depunerii bilanţurilor contabile şi a altor documente cu caracter financiar-contabil şi fiscal, de către agenţii economici şi alţi contribuabili. De asemenea, la depunerea raportărilor contabile anuale la 31 decembrie se vor avea în vedere şi prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.085/2003 pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, referitoare la implementarea Sistemului Electronic Naţional, cu modificările şi completările ulterioare.

II. Cerinţe privind întocmirea şi depunerea raportărilor contabile anuale de către societăţile ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată

2.1. Entităţile prevăzute la pct. 1.1 întocmesc şi depun la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice raportări contabile anuale la 31 decembrie care cuprind următoarele formulare:

a) Situaţia activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii (cod 10), în structura prevăzută la pct. 4.2;

b) Situaţia veniturilor şi cheltuielilor (cod 20), în structura prevăzută la pct. 4.3;

c) Date informative (cod 30), în structura prevăzută la pct. 4.8;

d) Situaţia activelor imobilizate (cod 40), în structura prevăzută la pct. 4.9.

Formularele „Situaţia activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii“, „Situaţia veniturilor şi cheltuielilor“, „Date informative“ şi „Situaţia activelor imobilizate“, cuprinse în raportarea contabilă anuală la 31 decembrie, sunt întocmite pe baza balanţei de verificare cuprinzând informaţiile determinate potrivit prevederilor IFRS.

2.2. Entităţile completează datele de identificare (denumirea entităţii, adresa, numărul de telefon şi numărul de înmatriculare la registrul comerţului), precum şi datele referitoare la încadrarea corectă în forma de proprietate şi codul unic de înregistrare, fără a se folosi prescurtări sau iniţiale. În căsuţe se vor trece codurile care delimitează încadrarea entităţii.

2.3. (1) Entităţile completează codul privind activitatea, cod format din 4 cifre (clase de activităţi), din Clasificarea activităţilor din economia naţională – CAEN, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 656/1997, cu modificările ulterioare.

(2) Necompletarea corectă pe prima pagină a formularului „Situaţia activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii“ cu datele prevăzute mai sus sau completarea formularelor cuprinse în raportările contabile anuale la 31 decembrie cu date eronate conduce la imposibilitatea identificării entităţii, aceasta fiind sancţionată potrivit prevederilor art. 42 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

2.4. (1) Raportările contabile anuale la 31 decembrie se semnează de persoanele abilitate, potrivit legii.

(2) Raportările contabile anuale la 31 decembrie se semnează şi de către administratorul sau persoana care are obligaţia gestionării entităţii.

2.5. Formatul electronic al raportărilor contabile anuale la 31 decembrie, conţinând formularistica necesară şi programul de verificare cu documentaţia de utilizare aferentă, se obţine prin folosirea programului de asistenţă elaborat de Ministerul Finanţelor Publice pentru întocmirea raportărilor contabile anuale la 31 decembrie, aplicabil entităţilor prevăzute la pct. 1.1. Programul de asistenţă este pus la dispoziţia entităţilor gratuit de unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice sau poate fi descărcat de pe serverul de web al Ministerului Finanţelor Publice, de la adresa www.mfinante.ro Acest program este elaborat distinct de programul de asistenţă aplicabil pentru întocmirea situaţiilor financiare anuale.

2.6. Entităţile depun la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice raportările contabile anuale la 31 decembrie, în format hârtie şi în format electronic sau numai în formă electronică pe portalul www.e-guvernare.ro, având ataşată o semnătură electronică extinsă.

2.7. Formatul electronic al raportărilor contabile anuale la 31 decembrie, generat prin programele de asistenţă, constă într-un fişier PDF având ataşat un fişier xml.

2.8. Formularele care compun raportările contabile anuale la 31 decembrie se completează în lei. Această unitate de măsură se va trece pe fiecare formular în parte.

III. Termenul de depunere a raportărilor contabile anuale întocmite la 31 decembrie de către societăţile comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată, la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice

3.1 Depunerea la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice a raportărilor contabile anuale la 31 decembrie, întocmite de entităţile prevăzute la pct. 1.1, se efectuează în termen de 150 de zile de la încheierea anului calendaristic.

3.2. Nedepunerea raportărilor contabile anuale la 31 decembrie se sancţionează conform prevederilor art. 42 din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

IV. Structura formularelor cuprinse în raportările contabile anuale întocmite la 31 decembrie de către societăţile ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată

4.1. Completarea raportărilor contabile anuale la 31 decembrie se efectuează folosindu-se Planul de conturi prevăzut la pct. 143 din Reglementările contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară, aplicabile societăţilor comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 1.286/2012, cu modificările şi completările ulterioare. Elementele prezentate în raportările contabile anuale întocmite de societăţile prevăzute la art. 5 din ordin se determină pe baza prevederilor cuprinse în Reglementările contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară, aplicabile societăţilor comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 1.286/2012, cu modificările şi completările ulterioare.

4.2. Structura formularului „Situaţia activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii“ (cod 10), prevăzut la pct. 2.1 lit. a), este următoarea:

Judeţul ………. |_|_|

Entitatea ……….

Adresa: localitatea ………., sectorul ……….,

str. ………. nr. ………. bl. ……….,

sc. ………., ap. ……….

Telefon ………., fax ……….

Număr din registrul comerţului ……….

Forma de proprietate ………. |_|_|

Activitatea preponderentă

(denumire clasă CAEN) ……….

Cod clasă CAEN ………. |_|_|_|_|

Cod unic de înregistrare

………. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|

SITUAŢIA ACTIVELOR, DATORIILOR ŞI CAPITALURILOR PROPRII

la data de 31 decembrie ……….

cod 10 – lei –
Denumirea elementului Nr. rd. Sold an curent la:
1 ianuarie 31 decembrie
A B 1 2
A. ACTIVE IMOBILIZATE
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE
1. Cheltuieli de dezvoltare (ct. 203–2803–2903) 01
2. Concesiuni, brevete, licenţe, mărci comerciale, drepturi şi active similare şi alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 – 2805 – 2808 – 2905 – 2906 – 2908) 02
3. Fond comercial (ct. 2071) 03
4. Imobilizări necorporale în curs de execuţie (ct. 233 – 2933) 04
5. Active necorporale de explorare şi evaluare a resurselor minerale (206 – 2806 – 2907) 05
TOTAL (rd. 01 la 05) 06
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE
1. Terenuri şi construcţii (ct. 211 + 212 – 2811 – 2812 – 2911 – 2912) 07
2. Instalaţii tehnice şi maşini (ct. 213 + 223–2813–2913) 08
3. Alte instalaţii, utilaje şi mobilier (ct. 214 + 224 – 2814 – 2914) 09
4. Investiţii imobiliare (ct. 215 – 2815 – 2915) 10
5. Imobilizări corporale în curs de execuţie (ct. 231 – 2931) 11
6. Investiţii imobiliare în curs de execuţie (ct. 235 – 2935) 12
7. Active corporale de explorare şi evaluare a resurselor minerale (216 – 2816 – 2916) 13
TOTAL (rd. 07 la 13) 14
III. ACTIVE BIOLOGICE (ct. 241 – 284 – 294) 15
IV. IMOBILIZĂRI FINANCIARE
1. Acţiuni deţinute la filiale (ct. 261 – 2961) 16
2. Împrumuturi acordate entităţilor din grup (ct. 2671 + 2672 – 2964) 17
3. Acţiunile deţinute la entităţile asociate şi la entităţile controlate în comun (ct. 262 + 263 – 2962) 18
4. Împrumuturi acordate entităţilor asociate şi entităţilor controlate în comun (ct. 2673 + 2674 – 2965) 19
5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 + 266 – 2963) 20
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* – 2966* – 2968*) 21
TOTAL (rd. 16 la 21) 22
ACTIVE IMOBILIZATE – TOTAL (rd. 06 + 14 + 15 + 22) 23
B. ACTIVE CIRCULANTE
I. STOCURI
1. Materii prime şi materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 + 321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 – 391 – 392 – 3951 – 3958 – 398) 24
2. Active imobilizate deţinute în vederea vânzării (ct. 311) 25
3. Producţia în curs de execuţie (ct. 331 + 341 +/- 348* – 393 – 3941–3952) 26
4. Produse finite şi mărfuri (ct. 327 + 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 357 + 371 +/- 378–3945 – 3946 – 3953 – 954 – 3957 – 397 – 4428) 27
TOTAL (rd. 24 la 27) 28
II. CREANŢE

(Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element)

1. Creanţe comerciale1 (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* – 2966* – 2968* + 411 + 413 + 418 – 491) 29
2. Avansuri plătite (ct. 409) 30
3. Sume de încasat de la entităţile din grup (ct. 451** – 495*) 31
4. Sume de încasat de la entităţile asociate şi entităţile controlate în comun (ct. 453 – 495*) 32
5. Creanţe rezultate din operaţiunile cu instrumente derivate (ct. 465) 33
6. Alte creanţe (ct. 425 + 4282 + 431** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + 4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 + 461 + 473** – 496 + 5187) 34
7. Capital subscris şi nevărsat (ct. 456 – 495*) 35
TOTAL (rd. 29 la 35) 36
III. INVESTIŢII PE TERMEN SCURT

(ct. 505 + 506 + 507 + 508–595–596–598 + 5113 + 5114)

37
IV. CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI

(ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)

38
ACTIVE CIRCULANTE – TOTAL (rd. 28 + 36 + 37 + 38) 39
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) 40
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE INTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN
1. Împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligaţiuni convertibile (ct. 161 + 1681–169) 41
2. Sume datorate instituţiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198) 42
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419) 43
4. Datorii comerciale – furnizori (ct. 401 + 404 + 408) 44
5. Efecte de comerţ de plătit (ct. 403 + 405) 45
6. Datorii din operaţiuni de leasing financiar (ct. 406) 46
7. Sume datorate entităţilor din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***) 47
8. Sume datorate entităţilor asociate şi entităţilor controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***) 48
9. Datorii rezultate din operaţiunile cu instrumente derivate (ct. 465) 49
10. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale şi datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421 + 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197) 50
TOTAL (rd. 41 la 50) 51
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 39 + 40–51 – 70) 52
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 23 + 52) 53
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN
1. Împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligaţiuni convertibile (ct. 161 + 1681 – 169) 54
2. Sume datorate instituţiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198) 55
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419) 56
4. Datorii comerciale – furnizori (ct. 401 + 404 + 408) 57
5. Efecte de comerţ de plătit (ct. 403 + 405) 58
6. Datorii din operaţiuni de leasing financiar (ct. 406) 59
7. Sume datorate entităţilor din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***) 60
8. Sume datorate entităţilor asociate şi entităţilor controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***) 61
9. Datorii rezultate din operaţiunile cu instrumente derivate (ct. 465) 62
10. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale şi datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421 + 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197) 63
TOTAL (rd. 54 la 63) 64
H. PROVIZIOANE
1. Provizioane pentru beneficiile angajaţilor (ct. 1517) 65
2. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518) 66
TOTAL (rd. 65 + 66) 67
I. VENITURI ÎN AVANS
1. Subvenţii pentru investiţii (ct. 475) 68
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) – total (rd. 70 + 71), din care: 69
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*) 70
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*) 71
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienţi (ct. 478) 72
TOTAL (rd. 68 + 69 + 72) 73
J. CAPITAL ŞI REZERVE
I. CAPITAL
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012) 74
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011) 75
3. Capital subscris reprezentând datorii financiare2 (ct. 1027) 76
4. Ajustări ale capitalului social (ct. 1028) SOLD C 77
SOLD D 78
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 103) SOLD C 79
SOLD D 80
TOTAL (rd. 74 + 75 + 76 + 77 – 78 + 79 – 80) 81
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104) 82
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105) 83
IV. REZERVE
1. Rezerve legale (ct. 1061) 84
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063) 85
3. Alte rezerve (ct. 1068) 86
TOTAL (rd. 84 la 86) 87
Diferenţe de curs valutar din conversia situaţiilor financiare anuale individuale într-o monedă de prezentare diferită de monedă funcţională (ct. 1072) SOLD C 88
SOLD D 89
Acţiuni proprii (ct. 109) 90
Câştiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141) 91
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149) 92
V. REZULTAT REPORTAT, CU EXCEPŢIA REZULTATULUI REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATĂ A IAS 29 (ct. 117) SOLD C 93
SOLD D 94
VI. REZULTAT REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATĂ A IAS 29 (ct. 118) SOLD C 95
SOLD D 96
VII. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRŞITUL PERIOADEI DE RAPORTARE

(ct. 121)

SOLD C 97
SOLD D 98
Repartizarea profitului (ct. 129) 99
CAPITALURI PROPRII – TOTAL (rd. 81 + 82 + 83 + 87 + 88 – 89 – 90 + 91 – 92 + 93 – 94 + 95–96 + 97 – 98 – 99) 100
Patrimoniul public (ct. 1026) 101
CAPITALURI – TOTAL (rd. 100 + 101) 102

 

Administrator,

Numele şi prenumele ……….

Semnătura ……….

Ştampila unităţii

Întocmit,

Numele şi prenumele ……….

Calitatea ……….

Semnătura ……….

Nr. de înregistrare în organismul profesional

4.3. Structura formularului „Situaţia veniturilor şi cheltuielilor“ (cod 20), prevăzut la pct. 2.1 lit. b), este următoarea:

SITUAŢIA VENITURILOR ŞI CHELTUIELILOR

la data de 31 decembrie ……….

cod 20 – lei –
Denumirea indicatorilor Nr. rd. Perioada de raportare
An precedent An curent
A B 1 2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02 + 03 – 04 + 05) 01
Producţia vândută (ct. 701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 708) 02
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707) 03
Reduceri comerciale acordate (ct. 709) 04
Venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri (ct. 7411) 05
2. Venituri aferente costurilor stocurilor de produse (ct. 711) Sold C 06
Sold D 07
3. Venituri din producţia de imobilizări şi investiţii imobiliare (rd. 09 + 10) 08
4. Venituri din producţia de imobilizări necorporale şi corporale (ct. 721 + 722) 09
5. Venituri din producţia de investiţii imobiliare (ct. 725) 10
6. Venituri din activele imobilizate (sau grupurile destinate cedării) deţinute în vederea vânzării (ct. 753) 11
7. Venituri din reevaluarea imobilizărilor necorporale şi corporale (ct. 755) 12
8. Venituri din investiţii imobiliare (ct. 756) 13
9. Venituri din active biologice şi produse agricole (ct. 757) 14
10. Venituri din subvenţii de exploatare în caz de calamităţi şi alte evenimente similare (ct. 7417) 15
11. Alte venituri din exploatare (ct. 758 + 7419) 16
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01 + 06 – 07 + 08 + 11 + 12 + 13 + 14 + 15 + 16) 17
12. a) Cheltuieli cu materiile prime şi materialele consumabile (ct. 601 + 602 – 7412) 18
Alte cheltuieli materiale (ct. 603 + 604 + 608) 19
b) Alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) (ct. 605 – 7413) 20
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct. 607) 21
Reduceri comerciale primite (ct. 609) 22
13. Cheltuieli cu personalul (rd. 24 + 25), din care: 23
a) Salarii şi indemnizaţii1 (ct. 641 + 642 + 643 + 644 – 7414) 24
b) Cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială (ct. 645 – 7415) 25
14. a) Ajustări de valoare privind imobilizările necorporale, corporale, investiţiile imobiliare şi activele biologice evaluate la cost (rd. 27 – 28) 26
a.1) Cheltuieli (ct. 6811 + 6813 + 6816 + 6817) 27
a.2) Venituri (ct. 7813 + 7816) 28
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 30 – 31) 29
b.1) Cheltuieli (ct. 654 + 6814) 30
b.2) Venituri (ct. 754 + 7814) 31
15. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 33 la 41) 32
15.1. Cheltuieli privind prestaţiile externe (ct. 611 + 612 + 613 + 614 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628 – 7416) 33
15.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate (ct. 635) 34
15.3. Cheltuieli cu protecţia mediului înconjurător (ct. 652) 35
15.4. Cheltuieli legate de activele imobilizate (sau grupurile destinate cedării) deţinute în vederea vânzării (ct. 653) 36
15.5. Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor necorporale şi corporale (ct. 655) 37
15.6. Cheltuieli privind investiţiile imobiliare (ct. 656) 38
15.7. Cheltuieli privind activele biologice şi produsele agricole (ct. 657) 39
15.8. Cheltuieli privind calamităţile şi alte evenimente similare (ct. 6587) 40
15.9. Alte cheltuieli (ct. 6581 + 6582 + 6583 + 6585 + 6588) 41
Ajustări privind provizioanele (rd. 43 – 44) 42
– Cheltuieli (ct. 6812) 43
– Venituri (ct. 7812) 44
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 18 la 21 – 22 + 23 + 26 + 29 + 32 + 42) 45
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE: 46
– Profit (rd. 17 – 45)
– Pierdere (rd. 45 – 17) 47
16. Venituri din acţiuni deţinute la filiale (ct. 7611) 48
17. Venituri din acţiuni deţinute la entităţi asociate şi entităţi controlate în comun (ct. 7613) 49
18. Venituri din operaţiuni cu titluri şi alte instrumente financiare (ct. 762) 50
19. Venituri din operaţiuni cu instrumente derivate (ct. 763) 51
20. Venituri din diferenţe de curs valutar (ct. 765) 52
21. Venituri din dobânzi (ct. 766*) 53
– din care, veniturile obţinute de la entităţile din grup 54
22. Alte venituri financiare (ct. 7615 + 764 + 767 + 768) 55
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 48 + 49 + 50 + 51 + 52 + 53 + 55) 56
23. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare şi investiţiile financiare deţinute ca active circulante (rd. 58 – 59) 57
– Cheltuieli (ct. 686) 58
– Venituri (ct. 786) 59
24. Cheltuieli privind operaţiunile cu titluri şi alte instrumente financiare (ct. 661) 60
25. Cheltuieli privind operaţiunile cu instrumente derivate (ct. 662) 61
26. Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666* – 7418) 62
– din care, cheltuielile în relaţia cu entităţile din grup 63
27. Alte cheltuieli financiare (ct. 663 + 664 + 665 + 667 + 668) 64
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 57 + 60 + 61 + 62 + 64) 65
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă): 66
– Profit (rd. 56–65)
– Pierdere (rd. 65–56) 67
VENITURI TOTALE (rd. 17 + 56) 68
CHELTUIELI TOTALE (rd. 45 + 65) 69
28. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă): 70
– Profit (rd. 68–69)
– Pierdere (rd. 69–68) 71
29. Impozitul pe profit curent (ct. 691) 72
30. Impozitul pe profit amânat (ct. 692) 73
31. Venituri din impozitul pe profit amânat (ct. 792) 74
32. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct. 698) 75
33. PROFITUL SAU PIERDEREA NET (A) A PERIOADEI DE RAPORTARE: 76
– Profit (rd. 70–72–73 + 74–75)
– Pierdere

(rd. 71 + 72 + 73–74 + 75);

(rd. 72 + 73 + 75–70–74)

77

 

Administrator,

Numele şi prenumele ……….

Semnătura ……….

Ştampila unităţii

Întocmit

Numele şi prenumele ……….

Calitatea ……….

Semnătura ……….

Nr. de înregistrare în organismul profesional ……….

Structura formularelor „Date informative“ (cod 30) şi „Situaţia activelor imobilizate“ (cod 40) şi modul de completare a acestora

4.4. (1) În formularul „Date informative“ (cod 30), la rândurile 01, 02 şi 03 coloana 1, entităţile care au în subordine subunităţi vor înscrie cifra 1, indiferent de numărul acestora.

(2) Rândul 03 coloana 1 din formularul „Date informative“ se completează numai de entităţile care în exerciţiul financiar curent nu au înregistrat nici profit, nici pierdere (rezultat financiar zero).

4.5. La rândurile privind plăţile restante din formularul „Date informative“ (cod 30) se înscriu sumele care la data de 31 decembrie au depăşit termenele de plată prevăzute în contracte sau acte normative.

4.6. La rândul 58 din formularul „Date informative“ (cod 30) se va cuprinde contravaloarea tichetelor de masă acordate salariaţilor în baza prevederilor Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă, cu modificările şi completările ulterioare.

4.7. În formularul „Situaţia activelor imobilizate“ (cod 40), informaţiile sunt înscrise la costul istoric sau la valoarea reevaluată a imobilizărilor, după caz. În cadrul acestui formular, la „Situaţia ajustărilor pentru depreciere“ se înscriu informaţiile din contabilitate reprezentând ajustările pentru depreciere sau pierdere de valoare aferente imobilizărilor şi activelor biologice.

4.8. Structura formularului „Date informative“ (cod 30), prevăzut la pct. 2.1 lit. c), este următoarea:

DATE INFORMATIVE

la data de 31 decembrie ……….

cod 30 – lei –
I. Date privind rezultatul înregistrat Nr. rd. Nr. unităţi Sume
A B 1 2
Unităţi care au înregistrat profit 01
Unităţi care au înregistrat pierdere 02
Unităţi care nu au înregistrat nici profit, nici pierdere 03
II. Date privind plăţile restante Nr. rd. Total

(col. 2 + 3)

Din care:
Pentru activitatea curentă Pentru activitatea de investiţii
A B 1 2 3
Plăţi restante – total (rd. 05 + 09 + 15 la 19 + 23), din care: 04
Furnizori restanţi – total (rd. 06 la 08), din care: 05
– peste 30 de zile 06
– peste 90 de zile 07
– peste 1 an 08
Obligaţii restante faţă de bugetul asigurărilor sociale – total (rd. 10 la 14), din care: 09
– contribuţii pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariaţi şi alte persoane asimilate 10
– contribuţii pentru fondul asigurărilor sociale de sănătate 11
– contribuţia pentru pensia suplimentară 12
– contribuţii pentru bugetul asigurărilor pentru şomaj 13
– alte datorii sociale 14
Obligaţii restante faţă de bugetele fondurilor speciale şi alte fonduri 15
Obligaţii restante faţă de alţi creditori 16
Impozite şi taxe neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat 17
Impozite şi taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale 18
Credite bancare nerambursate la scadenţă – total (rd. 20 la 22), din care: 19
– restante după 30 de zile 20
– restante după 90 de zile 21
– restante după 1 an 22
Dobânzi restante 23
III. Număr mediu de salariaţi Nr. rd. 31 decembrie an precedent 31 decembrie an curent
A B 1 2
Număr mediu de salariaţi 24
Numărul efectiv de salariaţi existenţi la sfârşitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie 25
IV. Dobânzi, dividende şi redevenţe plătite în cursul perioadei de raportare. Subvenţii încasate şi creanţe restante Nr. rd. Sume
A B 1
Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele fizice nerezidente, din care: 26
– impozitul datorat la bugetul de stat 27
Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: 28
– impozitul datorat la bugetul de stat 29
Venituri brute din dobânzi plătite către persoane juridice nerezidente, din care: 30
– impozitul datorat la bugetul de stat 31
Venituri brute din dobânzi plătite către persoane juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: 32
– impozitul datorat la bugetul de stat 33
Venituri brute din dividende plătite către persoane nerezidente, din care: 34
– impozitul datorat la bugetul de stat 35
Venituri brute din dividende plătite către persoane juridice nerezidente, potrivit prevederilor art. 117 lit. h) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care: 36
– impozitul datorat la bugetul de stat 37
Venituri brute din redevenţe plătite către persoane juridice nerezidente, din care: 38
– impozitul datorat la bugetul de stat 39
Venituri brute din redevenţe plătite către persoane juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: 40
– impozitul datorat la bugetul de stat 41
Redevenţe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care: 42
– redevenţe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat 43
Redevenţă minieră plătită la bugetul de stat 44
Redevenţă petrolieră plătită la bugetul de stat 45
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri1) 46
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care: 47
– impozitul datorat la bugetul de stat 48
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: 49
– impozitul datorat la bugetul de stat 50
Subvenţii încasate în cursul perioadei de raportare, din care: 51
– subvenţii încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor 52
– subvenţii aferente veniturilor, din care: 53
– subvenţii pentru stimularea ocupării forţei de muncă**) 54
Creanţe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale şi/sau în actele normative în vigoare, din care: 55
– creanţe restante de la entităţi din sectorul majoritar sau integral de stat 56
– creanţe restante de la entităţi din sectorul privat 57
V. Tichete de masă Nr. rd. Sume
A B 1
Contravaloarea tichetelor de masă acordate salariaţilor 58
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare***) Nr. rd. 31 decembrie an precedent 31 decembrie an curent
A B 1 2
Cheltuieli de cercetare-dezvoltare, din care: 59
– din fonduri publice 60
– din fonduri private 61
VII. Cheltuieli de inovare****) Nr. rd. 31 decembrie an precedent 31 decembrie an curent
A B 1 2
Cheltuieli de inovare – total (rd. 63 la 65), din care: 62
– cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei 63
– cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei 64
– cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei 65
VIII. Alte informaţii Nr. rd. 31 decembrie an precedent 31 decembrie an curent
A B 1 2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094) 66
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093) 67
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 69 + 77), din care: 68
Acţiuni deţinute la entităţile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate şi obligaţiuni, în sume brute (rd. 70 la 76), din care: 69
– acţiuni cotate emise de rezidenţi 70
– acţiuni necotate emise de rezidenţi 71
– părţi sociale emise de rezidenţi 72
– obligaţiuni emise de rezidenţi 73
– acţiuni emise de organismele de plasament colectiv emise de rezidenţi 74
– acţiuni şi părţi sociale emise de nerezidenţi 75
– obligaţiuni emise de nerezidenţi 76
Creanţe imobilizate, în sume brute (rd. 78 + 79), din care: 77
– creanţe imobilizate în lei şi exprimate în lei, a căror decontare se face în funcţie de cursul unei valute (din ct. 267) 78
– creanţe imobilizate în valută (din ct. 267) 79
Creanţe comerciale, avansuri acordate furnizorilor şi alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418), din care: 80
– creanţe comerciale externe, avansuri acordate furnizorilor externi şi alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418) 81
Creanţe comerciale neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413) 82
Creanţe în legătură cu personalul şi conturi asimilate (ct. 425 + 4282) 83
Creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd. 85 la 89), din care: 84
– creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431 + 437 + 4382) 85
– creanţe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct. 441 + 4424 + 4428 + 444 + 446) 86
– subvenţii de încasat (ct. 445) 87
– fonduri speciale – taxe şi vărsăminte asimilate (ct. 447) 88
– alte creanţe în legătură cu bugetul statului (ct. 4482) 89
Creanţele entităţii în relaţiile cu entităţile din grup (ct. 451) 90
Creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482) 91
Creanţe din operaţiuni cu instrumente derivate (ct. 4652) 92
Alte creanţe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473), (rd. 94 la 96), din care: 93
– decontări cu entităţile asociate şi entităţile controlate în comun, decontări cu acţionarii privind capitalul şi decontări din operaţii în participaţie (ct. 453 + 456 + 4582) 94
– alte creanţe în legătură cu persoanele fizice şi persoanele juridice, altele decât creanţele în legătură cu instituţiile publice (instituţiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct. 473) 95
– sumele preluate din contul 542 „Avansuri de trezorerie“ reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii şi nedecontate până la data de 31 decembrie (din ct. 461) 96
Dobânzi de încasat (ct. 5187), din care: 97
– de la nerezidenţi 98
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici*****) 99
Investiţii pe termen scurt, în sume brute (ct. 505 + 506 + din ct. 508), (rd. 101 la 107), din care: 100
– acţiuni cotate emise de rezidenţi 101
– acţiuni necotate emise de rezidenţi 102
– părţi sociale emise de rezidenţi 103
– obligaţiuni emise de rezidenţi 104
– acţiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente 105
– acţiuni emise de nerezidenţi 106
– obligaţiuni emise de nerezidenţi 107
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114) 108
Casa în lei şi în valută (rd. 110 + 111), din care: 109
– în lei (ct. 5311) 110
– în valută (ct. 5314) 111
Conturi curente la bănci în lei şi în valută (rd. 113 + 115), din care: 112
– în lei (ct. 5121), din care: 113
– conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente 114
– în valută (ct. 5124), din care: 115
– conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente 116
Alte conturi curente la bănci şi acreditive (rd. 118 + 119), din care: 117
– sume în curs de decontare, acreditive şi alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411) 118
– sume în curs de decontare şi acreditive în valută (din ct. 5125 + 5412) 119
Datorii (rd. 121 + 124 + 127 + 130 + 133 + 136 + 139 + 142 + 145 + 148 + 151 + 152 + 156 + 158 + 159 + 164 + 165 + 166 + 167 + 173), din care: 120
Împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni, în sume brute (ct. 161), (rd. 122 + 123), din care: 121
– în lei 122
– în valută 123
Dobânzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligaţiuni, în sume brute (ct. 1681), (rd. 125 + 126), din care: 124
– în lei 125
– în valută 126
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197), (rd. 128 + 129), din care: 127
– în lei 128
– în valută 129
Dobânzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt (din ct. 5198), (rd. 131 + 132), din care: 130
– în lei 131
– în valută 132
Credite bancare externe pe termen scurt (ct. 5193 + 5194 + 5195), (rd. 134 + 135), din care: 133
– în lei 134
– în valută 135
Dobânzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct. 5198), (rd. 137 + 138), din care: 136
– în lei 137
– în valută 138
Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd. 140 + 141), din care: 139
– în lei 140
– în valută 141
Dobânzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct. 1682), (rd. 143 + 144), din care: 142
– în lei 143
– în valută 144
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625), (rd. 146 + 147), din care: 145
– în lei 146
– în valută 147
Dobânzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct. 1682), (rd. 149 + 150), din care: 148
– în lei 149
– în valută 150
Credite de la Trezoreria Statului şi dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682) 151
Alte împrumuturi şi dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687), (rd. 153 + 154), din care: 152
– în lei şi exprimate în lei, a căror decontare se face în funcţie de cursul unei valute 153
– în valută 154
Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167) 155
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienţi şi alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 406 + 408 + 419), din care: 156
– datorii comerciale externe, avansuri primite de la clienţi externi şi alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 406 + din ct. 408 + din ct. 419) 157
Datorii în legătură cu personalul şi conturi asimilate (ct. 421 + 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281) 158
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481), (rd. 160 la 163), din care: 159
– datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431 + 437 + 4381) 160
– datorii fiscale în legătură cu bugetul statului (ct. 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446) 161
– fonduri speciale – taxe şi vărsăminte asimilate (ct. 447) 162
– alte datorii în legătură cu bugetul statului (ct. 4481) 163
Datoriile entităţii în relaţiile cu entităţile din grup (ct. 451) 164
Sume datorate acţionarilor (ct. 455) 165
Datorii din operaţiuni cu instrumente derivate (ct. 4651) 166
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509), (rd. 168 la 172), din care: 167
– decontări cu entităţile asociate şi entităţile controlate în comun, decontări cu acţionarii privind capitalul, dividende şi decontări din operaţii în participaţie (ct. 453 + 456 + 457 + 4581) 168
– alte datorii în legătură cu persoanele fizice şi persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituţiile publice (instituţiile statului)2) (din ct. 462 + din ct. 472 + din ct. 473) 169
– subvenţii nereluate la venituri (din ct. 472) 170
– vărsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare şi investiţii pe termen scurt (ct. 269 + 509) 171
– venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienţi (ct. 478) 172
Dobânzi de plătit (ct. 5186) 173
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici*****) 174
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care: 175
– acţiuni cotate3) 176
– acţiuni necotate4) 177
– părţi sociale 178
– capital subscris vărsat de nerezidenţi (din ct. 1012) 179
Brevete şi licenţe (din ct. 205) 180
IX. Informaţii privind cheltuielile cu colaboratorii Nr. rd. 31 decembrie an precedent 31 decembrie an curent
A B 1 2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621) 181
X. Informaţii privind bunurile din domeniul public al statului Nr. rd. 31 decembrie an precedent 31 decembrie an curent
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare 182
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune 183
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate 184
XI. Capital social vărsat Nr. rd. 31 decembrie an precedent 31 decembrie an curent
Suma

(Col. 1)

%5) (Col. 2) Suma

(Col. 3)

%5) (Col. 4)
Capital social vărsat (ct. 1012)5) (rd. 186 + 189 + 193 + 194 + 195 + 196), din care: 185 X X
– deţinut de instituţii publice (rd. 187 + 188), din care: 186
– deţinut de instituţii publice de subordonare centrală; 187
– deţinut de instituţii publice de subordonare locală; 188
– deţinut de societăţile cu capital de stat, din care: 189
– cu capital integral de stat; 190
– cu capital majoritar de stat; 191
– cu capital minoritar de stat; 192
– deţinut de regii autonome 193
– deţinut de societăţile cu capital privat 194
– deţinut de persoane fizice 195
– deţinut de alte entităţi 196
Nr. rd. Sume
A B 2012 2013
XII. Dividende/Vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exerciţiului financiar de către companiile naţionale, societăţile naţionale, societăţile şi regiile autonome, din care: 197
– către instituţii publice centrale; 198
– către instituţii publice locale; 199
– către alţi acţionari la care statul/unităţile administrativ-teritoriale/instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de ponderea acestora. 200
Nr. rd. Sume
A B 2012 2013
XIII. Dividende/Vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, virate în perioada de raportare din profitul companiilor naţionale, societăţilor naţionale, societăţilor şi al regiilor autonome, din care: 201
– dividende/vărsăminte din profitul exerciţiului financiar al anului precedent, din care virate: 202
– către instituţii publice centrale; 203
– către instituţii publice locale; 204
– către alţi acţionari la care statul/unităţile administrativ-teritoriale/instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de ponderea acestora. 205
– dividende/vărsăminte din profitul exerciţiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate: 206
– către instituţii publice centrale; 207
– către instituţii publice locale; 208
– către alţi acţionari la care statul/unităţile administrativ-teritoriale/instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii, indiferent de ponderea acestora. 209
XIV. Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice******) Nr. rd. Sume
A B 2012 2013
Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care: 210
– creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate 211
Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziţie), din care: 212
– creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate 213

 

Administrator,

Numele şi prenumele ……….

Semnătura ……….

Ştampila unităţii

Întocmit

Numele şi prenumele ……….

Calitatea ……….

Semnătura ……….

Nr. de înregistrare în organismul profesional ……….

4.9. Structura formularului „Situaţia activelor imobilizate“ (cod 40), prevăzut la pct. 2.1 lit. d), este următoarea:

SITUAŢIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

la data de 31 decembrie ……….

cod 40 – lei –
Elemente de imobilizări Nr. rd. Valori brute
Sold iniţial Creşteri Reduceri Sold final

(col. 5 = 1 + 2 – 3)

Total Din care: dezmembrări şi casări
A B 1 2 3 4 5
I. Imobilizări necorporale
Cheltuieli de dezvoltare 01 X
Alte imobilizări 02 X
Imobilizări necorporale în curs de execuţie 03 X
Active necorporale de explorare şi evaluare a resurselor minerale 04 X
TOTAL (rd. 01 la 04) 05 X
II. Imobilizări corporale
Terenuri 06 X
Construcţii 07
Instalaţii tehnice şi maşini 08
Alte instalaţii, utilaje şi mobilier 09
Investiţii imobiliare 10
Active corporale de explorare şi evaluare a resurselor minerale 11
Imobilizări corporale în curs de execuţie 12
Investiţii imobiliare în curs de execuţie 13
TOTAL (rd. 06 la 13) 14
III. Active biologice 15 X
IV. Imobilizări financiare 16 X
ACTIVE IMOBILIZATE – TOTAL (rd. 05 + 14 + 15 + 16) 17

SITUAŢIA AMORTIZĂRII ACTIVELOR IMOBILIZATE

cod 40 – lei –
Elemente de imobilizări Nr. rd. Sold iniţial Amortizare în cursul anului Amortizare aferentă imobilizărilor scoase din evidenţă Amortizare la sfârşitul anului (col. 9 = 6 + 7 – 8)
A B 6 7 8 9
I. Imobilizări necorporale
Cheltuieli de dezvoltare 18
Alte imobilizări 19
Active necorporale de explorare şi evaluare a resurselor minerale 20
TOTAL (rd. 18 + 19 + 20) 21
II. Imobilizări corporale
Terenuri 22
Construcţii 23
Instalaţii tehnice şi maşini 24
Alte instalaţii, utilaje şi mobilier 25
Investiţii imobiliare 26
Active corporale de explorare şi evaluare a resurselor minerale 27
TOTAL (rd. 22 la 27) 28
III. Active biologice 29
AMORTIZĂRI – TOTAL (rd. 21 + 28 + 29) 30

SITUAŢIA AJUSTĂRILOR PENTRU DEPRECIERE

cod 40 – lei –
Elemente de imobilizări Nr. rd. Sold iniţial Ajustări constituite în cursul anului Ajustări reluate la venituri Sold final

(col. 13 = 10 + 11 – 12)

A B 10 11 12 13
I. Imobilizări necorporale
Cheltuieli de dezvoltare 31
Alte imobilizări 32
Imobilizări necorporale în curs de execuţie 33
Active necorporale de explorare şi evaluare a resurselor minerale evaluate la cost 34
TOTAL (rd. 31 la 34) 35
II. Imobilizări corporale
Terenuri 36
Construcţii 37
Instalaţii tehnice şi maşini 38
Alte instalaţii, utilaje şi mobilier 39
Investiţii imobiliare 40
Active corporale de explorare şi evaluare a resurselor minerale evaluate la cost 41
Imobilizări corporale în curs de execuţie 42
Investiţii imobiliare în curs de execuţie 43
TOTAL (rd. 36 la 43) 44
III. Active biologice 45
IV. Imobilizări financiare 46
AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIERE – TOTAL (rd. 35 + 44 + 45 + 46) 47

 

Administrator

Numele şi prenumele ……….

Semnătura ……….

Ştampila unităţii ……….

Întocmit

Numele şi prenumele ……….

Calitatea ……….

Semnătura ……….

Nr. de înregistrare în organismul profesional ……….

ANEXA Nr. 4

Structura formularelor „Date informative“ (cod 30) şi „Situaţia activelor imobilizate“ (cod 40) şi modul de completare a acestora

1. (1) Formularele care compun situaţiile financiare anuale simplificate, întocmite potrivit prevederilor Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 2.239/2011 pentru aprobarea Sistemului simplificat de contabilitate, respectiv situaţiile financiare anuale întocmite potrivit Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 3.055/2009 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, cu modificările şi completările ulterioare, de către entităţile al căror exerciţiu financiar coincide cu anul calendaristic, precum şi raportările contabile anuale la 31 decembrie întocmite de entităţile menţionate la art. 6 şi 9 din ordin, cu excepţia celor care aplică Reglementările contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară, vor fi însoţite de formularul „Date informative“ (cod 30) şi formularul „Situaţia activelor imobilizate“ (cod 40).

(2) Pentru întocmirea formularelor „Date informative“ (cod 30) şi „Situaţia activelor imobilizate“ (cod 40), entităţile prevăzute la art. 5 din ordin aplică prevederile anexei nr. 3 la ordin.

2. (1) În formularul „Date informative“ (cod 30), la rândurile 01, 02 şi 03 coloana 1, entităţile care au în subordine subunităţi vor înscrie cifra 1, indiferent de numărul acestora.

(2) Rândul 03 coloana 1 din formularul „Date informative“ se completează numai de entităţile care în exerciţiul financiar curent nu au înregistrat nici profit, nici pierdere (rezultat financiar zero).

3. La rândurile privind plăţile restante din formularul „Date informative“ (cod 30) se înscriu sumele care la data de 31 decembrie au depăşit termenele de plată prevăzute în contracte sau acte normative.

4. La rândul 58 din formularul „Date informative“ (cod 30) se va cuprinde contravaloarea tichetelor de masă acordate salariaţilor în baza prevederilor Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă, cu modificările şi completările ulterioare.

5. În formularul „Situaţia activelor imobilizate“ (cod 40), informaţiile sunt înscrise la costul istoric sau la valoarea reevaluată a imobilizărilor, după caz. În cadrul acestui formular, la „Situaţia ajustărilor pentru depreciere“ se înscriu informaţiile din contabilitate reprezentând ajustările pentru depreciere sau pierdere de valoare aferente imobilizărilor.

DATE INFORMATIVE

la data de 31 decembrie ……….

cod 30 – lei –
I. Date privind rezultatul înregistrat Nr. rd. Nr. unităţi Sume
A B 1
Unităţi care au înregistrat profit 01
Unităţi care au înregistrat pierdere 02
Unităţi care nu au înregistrat nici profit, nici pierdere 03
II. Date privind plăţile restante Nr. rd. Total

(col. 2 + 3)

Din care:
Pentru activitatea curentă Pentru activitatea de investiţii
A B 1 2 3
Plăţi restante – total (rd. 05 + 09 + 15 la 19 + 23), din care: 04
Furnizori restanţi – total (rd. 06 la 08), din care: 05
– peste 30 de zile 06
– peste 90 de zile 07
– peste 1 an 08
Obligaţii restante faţă de bugetul asigurărilor sociale – total (rd. 10 la 14), din care: 09
– contribuţii pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariaţi şi alte persoane asimilate 10
– contribuţii pentru fondul asigurărilor sociale de sănătate 11
– contribuţia pentru pensia suplimentară 12
– contribuţii pentru bugetul asigurărilor pentru şomaj 13
– alte datorii sociale 14
Obligaţii restante faţă de bugetele fondurilor speciale şi alte fonduri 15
Obligaţii restante faţă de alţi creditori 16
Impozite şi taxe neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat 17
Impozite şi taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale 18
Credite bancare nerambursate la scadenţă – total (rd. 20 la 22), din care: 19
– restante după 30 de zile 20
– restante după 90 de zile 21
– restante după 1 an 22
Dobânzi restante 23
III. Număr mediu de salariaţi Nr. rd. 31 decembrie an precedent 31 decembrie an curent
A B 1 2
Număr mediu de salariaţi 24
Numărul efectiv de salariaţi existenţi la sfârşitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie 25
IV. Dobânzi, dividende şi redevenţe plătite în cursul perioadei de raportare. Subvenţii încasate şi creanţe restante Nr. rd. Sume
A B 1
Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele fizice nerezidente, din care: 26
– impozitul datorat la bugetul de stat 27
Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: 28
– impozitul datorat la bugetul de stat 29
Venituri brute din dobânzi plătite către persoane juridice nerezidente, din care: 30
– impozitul datorat la bugetul de stat 31
Venituri brute din dobânzi plătite către persoane juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: 32
– impozitul datorat la bugetul de stat 33
Venituri brute din dividende plătite către persoane nerezidente, din care: 34
– impozitul datorat la bugetul de stat 35
Venituri brute din dividende plătite către persoane juridice nerezidente, potrivit prevederilor art. 117 lit. h) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care: 36
– impozitul datorat la bugetul de stat 37
Venituri brute din redevenţe plătite către persoane juridice nerezidente, din care: 38
– impozitul datorat la bugetul de stat 39
Venituri brute din redevenţe plătite către persoane juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: 40
– impozitul datorat la bugetul de stat 41
Redevenţe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care: 42
– redevenţe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat 43
Redevenţă minieră plătită la bugetul de stat 44
Redevenţă petrolieră plătită la bugetul de stat 45
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri1) 46
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care: 47
– impozitul datorat la bugetul de stat 48
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: 49
– impozitul datorat la bugetul de stat 50
Subvenţii încasate în cursul perioadei de raportare, din care: 51
– subvenţii încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor 52
– subvenţii aferente veniturilor, din care: 53
– subvenţii pentru stimularea ocupării forţei de muncă**) 54
Creanţe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale şi/sau în actele normative în vigoare, din care: 55
– creanţe restante de la entităţi din sectorul majoritar sau integral de stat 56
– creanţe restante de la entităţi din sectorul privat 57
V. Tichete de masă Nr. rd. Sume
A B 1
Contravaloarea tichetelor de masă acordate salariaţilor 58
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare***) Nr. rd. 31 decembrie an precedent 31 decembrie an curent
A B 1 2
Cheltuieli de cercetare-dezvoltare, din care: 59
– din fonduri publice 60
– din fonduri private 61
VII. Cheltuieli de inovare****) Nr. rd. 31 decembrie an precedent 31 decembrie an curent
A B 1 2
Cheltuieli de inovare – total (rd. 63 la 65), din care: 62
– cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei 63
– cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei 64
– cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei 65
VIII. Alte informaţii Nr. rd. 31 decembrie an precedent 31 decembrie an curent
A B 1 2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 234) 66
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 232) 67
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 69 + 77), din care: 68
Acţiuni deţinute la entităţile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate şi obligaţiuni, în sume brute (rd. 70 la 76), din care: 69
– acţiuni cotate emise de rezidenţi 70
– acţiuni necotate emise de rezidenţi 71
– părţi sociale emise de rezidenţi 72
– obligaţiuni emise de rezidenţi 73
– acţiuni emise de organismele de plasament colectiv emise de rezidenţi 74
– acţiuni şi părţi sociale emise de nerezidenţi 75
– obligaţiuni emise de nerezidenţi 76
Creanţe imobilizate, în sume brute (rd. 78 + 79), din care: 77
– creanţe imobilizate în lei şi exprimate în lei, a căror decontare se face în funcţie de cursul unei valute (din ct. 267) 78
– creanţe imobilizate în valută (din ct. 267) 79
Creanţe comerciale, avansuri acordate furnizorilor şi alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418), din care: 80
– creanţe comerciale externe, avansuri acordate furnizorilor externi şi alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418) 81
Creanţe comerciale neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413) 82
Creanţe în legătură cu personalul şi conturi asimilate (ct. 425 + 4282) 83
Creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd. 85 la 89), din care: 84
– creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431 + 437 + 4382) 85
– creanţe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct. 441 + 4424 + 4428 + 444 + 446) 86
– subvenţii de încasat (ct. 445) 87
– fonduri speciale – taxe şi vărsăminte asimilate (ct. 447) 88
– alte creanţe în legătură cu bugetul statului (ct. 4482) 89
Creanţele entităţii în relaţiile cu entităţile afiliate (ct. 451) 90
Creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482) 91
Alte creanţe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473), (rd. 93 la 95), din care: 92
– decontări privind interesele de participare, decontări cu acţionarii/asociaţii privind capitalul, decontări din operaţii în participaţie (ct. 453 + 456 + 4582) 93
– alte creanţe în legătură cu persoanele fizice şi persoanele juridice, altele decât creanţele în legătură cu instituţiile publice (instituţiile statului), (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct. 473) 94
– sumele preluate din contul 542 „Avansuri de trezorerie“ reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii şi nedecontate până la data de 31 decembrie (din ct. 461) 95
Dobânzi de încasat (ct. 5187), din care: 96
– de la nerezidenţi 97
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici*****) 98
Investiţii pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct. 508), (rd. 100 la 106), din care: 99
– acţiuni cotate emise de rezidenţi 100
– acţiuni necotate emise de rezidenţi 101
– părţi sociale emise de rezidenţi 102
– obligaţiuni emise de rezidenţi 103
– acţiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente 104
– acţiuni emise de nerezidenţi 105
– obligaţiuni emise de nerezidenţi 106
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114) 107
Casa în lei şi în valută (rd. 109 + 110), din care: 108
– în lei (ct. 5311) 109
– în valută (ct. 5314) 110
Conturi curente la bănci în lei şi în valută (rd. 112 + 114), din care: 111
– în lei (ct. 5121), din care: 112
– conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente 113
– în valută (ct. 5124), din care: 114
– conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente 115
Alte conturi curente la bănci şi acreditive (rd. 117 + 118), din care: 116
– sume în curs de decontare, acreditive şi alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411) 117
– sume în curs de decontare şi acreditive în valută (din ct. 5125 + 5412) 118
Datorii (rd. 120 + 123 + 126 + 129 + 132 + 135 + 138 + 141 + 144 + 147 + 150 + 151 + 155 + 157 + 158 + 163 + 164 + 165 + 171), din care: 119
Împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni, în sume brute (ct. 161), (rd. 121 + 122), din care: 120
– în lei 121
– în valută 122
Dobânzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligaţiuni, în sume brute (ct. 1681), (rd. 124 + 125), din care: 123
– în lei 124
– în valută 125
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197), (rd. 127 + 128), din care: 126
– în lei 127
– în valută 128
Dobânzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt (din ct. 5198), (rd. 130 + 131), din care: 129
– în lei 130
– în valută 131
Credite bancare externe pe termen scurt (ct. 5193 + 5194 + 5195), (rd. 133 + 134), din care: 132
– în lei 133
– în valută 134
Dobânzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct. 5198), (rd. 136 + 137), din care: 135
– în lei 136
– în valută 137
Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd. 139 + 140), din care: 138
– în lei 139
– în valută 140
Dobânzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct. 1682), (rd. 142 + 143), din care: 141
– în lei 142
– în valută 143
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625), (rd. 145 + 146), din care: 144
– în lei 145
– în valută 146
Dobânzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct. 1682), (rd. 148 + 149), din care: 147
– în lei 148
– în valută 149
Credite de la Trezoreria Statului şi dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682) 150
Alte împrumuturi şi dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687), rd. 152 + 153), din care: 151
– în lei şi exprimate în lei, a căror decontare se face în funcţie de cursul unei valute 152
– în valută 153
Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167) 154
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienţi şi alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care: 155
– datorii comerciale externe, avansuri primite de la clienţi externi şi alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419) 156
Datorii în legătură cu personalul şi conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281) 157
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481), (rd. 159 la 162), din care: 158
– datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431 + 437 + 4381) 159
– datorii fiscale în legătură cu bugetul statului (ct. 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446) 160
– fonduri speciale – taxe şi vărsăminte asimilate (ct. 447) 161
– alte datorii în legătură cu bugetul statului (ct. 4481) 162
Datoriile entităţii în relaţiile cu entităţile afiliate (ct. 451) 163
Sume datorate acţionarilor/asociaţilor (ct. 455) 164
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509), (rd. 166 la 170), din care: 165
– decontări privind interesele de participare, decontări cu acţionarii/asociaţii privind capitalul, decontări din operaţii în participaţie (ct. 453 + 456 + 457 + 4581) 166
– alte datorii în legătură cu persoanele fizice şi persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituţiile publice (instituţiile statului)2) (din ct. 462 + din ct. 472 + din ct. 473) 167
– subvenţii nereluate la venituri (din ct. 472) 168
– vărsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare şi investiţii pe termen scurt (ct. 269 + 509) 169
– venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienţi (ct. 478) 170
Dobânzi de plătit (ct. 5186) 171
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici*****) 172
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care: 173
– acţiuni cotate<3) 174
– acţiuni necotate4) 175
– părţi sociale 176
– capital subscris vărsat de nerezidenţi (din ct. 1012) 177
Brevete şi licenţe (din ct. 205) 178
IX. Informaţii privind cheltuielile cu colaboratorii Nr. rd. 31 decembrie an precedent 31 decembrie an curent
A B 1 2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621) 179
X. Informaţii privind bunurile din domeniul public al statului Nr. rd. 31 decembrie an precedent 31 decembrie an curent
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare 180
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune 181
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate 182
XI. Capital social vărsat Nr. rd. 31 decembrie an precedent 31 decembrie an curent
Suma

(Col. 1)

%5) (Col. 2) Suma (Col. 3) %5) (Col. 4)
Capital social vărsat

(ct. 1012)5) (rd. 184 + 187 + 191 + 192 + 193 + 194), din care:

183 X X
– deţinut de instituţii publice (rd. 185 + 186), din care: 184
– deţinut de instituţii publice de subordonare centrală; 185
– deţinut de instituţii publice de subordonare locală; 186
– deţinut de societăţile cu capital de stat, din care: 187
– cu capital integral de stat; 188
– cu capital majoritar de stat; 189
– cu capital minoritar de stat; 190
– deţinut de regii autonome 191
– deţinut de societăţile cu capital privat 192
– deţinut de persoane fizice 193
– deţinut de alte entităţi 194
Nr. rd. Sume
A B 2012 2013
XII. Dividende/Vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exerciţiului financiar de către companiile naţionale, societăţile naţionale, societăţile şi regiile autonome, din care: 195
– către instituţii publice centrale; 196
– către instituţii publice locale; 197
– către alţi acţionari la care statul/unităţile administrativ teritoriale/instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de ponderea acestora. 198
Nr. rd. Sume
A B 2012 2013
XIII. Dividende/Vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, virate în perioada de raportare din profitul companiilor naţionale, societăţilor naţionale, societăţilor şi al regiilor autonome, din care: 199
– dividende/vărsăminte din profitul exerciţiului financiar al anului precedent, din care virate: 200
– către instituţii publice centrale; 201
– către instituţii publice locale; 202
– către alţi acţionari la care statul/unităţile administrativ-teritoriale/instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de ponderea acestora. 203
– dividende/vărsăminte din profitul exerciţiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate: 204
– către instituţii publice centrale; 205
– către instituţii publice locale; 206
– către alţi acţionari la care statul/unităţile administrativ-teritoriale/instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de ponderea acestora. 207
XIV. Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice******) Nr. rd. Sume
A B 2012 2013
Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care: 208
– creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate 209
Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziţie), din care: 210
– creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate 211

 

Administrator

Numele şi prenumele

Semnătura

Ştampila unităţii

Întocmit

Numele şi prenumele

Calitatea

Semnătura

Nr. de înregistrare în organismul profesional

SITUAŢIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

la data de 31 decembrie ……….

cod 40 – lei –
Elemente de imobilizări Nr. rd. Valori brute
Sold iniţial Creşteri Reduceri Sold final

(col. 5 = 1 + 2 – 3)

Total Din care: dezmembrări şi casări
A B 1 2 3 4 5
Imobilizări necorporale
Cheltuieli de constituire şi cheltuieli de dezvoltare 01 X
Alte imobilizări 02 X
Avansuri şi imobilizări necorporale în curs 03 X
TOTAL (rd. 01 la 03) 04 X
Imobilizări corporale
Terenuri 05 X
Construcţii 06
Instalaţii tehnice şi maşini 07
Alte instalaţii, utilaje şi mobilier 08
Avansuri şi imobilizări corporale în curs 09
TOTAL (rd. 05 la 09) 10
Imobilizări financiare 11 X
ACTIVE IMOBILIZATE – TOTAL (rd. 04 + 10 + 11) 12

SITUAŢIA AMORTIZĂRII ACTIVELOR IMOBILIZATE

cod 40 – lei –
Elemente de imobilizări Nr. rd. Sold iniţial Amortizare în cursul anului Amortizare aferentă imobilizărilor scoase din evidenţă Amortizare la sfârşitul anului (col. 9 = 6 + 7 – 8)
A B 6 7 8 9
Imobilizări necorporale
Cheltuieli de constituire şi cheltuieli de dezvoltare 13
Alte imobilizări 14
TOTAL (rd. 13 + 14) 15
Imobilizări corporale
Terenuri 16
Construcţii 17
Instalaţii tehnice şi maşini 18
Alte instalaţii, utilaje şi mobilier 19
TOTAL (rd. 16 la 19) 20
AMORTIZĂRI – TOTAL (rd. 15 + 20) 21

SITUAŢIA AJUSTĂRILOR PENTRU DEPRECIERE

cod 40 – lei –
Elemente de imobilizări Nr. rd. Sold iniţial Ajustări constituite în cursul anului Ajustări reluate la venituri Sold final

(col. 13 = 10 + 11 – 12)

A B 10 11 12 13
Imobilizări necorporale
Cheltuieli de constituire şi cheltuieli de dezvoltare 22
Alte imobilizări 23
Avansuri şi imobilizări necorporale în curs 24
TOTAL (rd. 22 la 24) 25
Imobilizări corporale
Terenuri 26
Construcţii 27
Instalaţii tehnice şi maşini 28
Alte instalaţii, utilaje şi mobilier 29
Avansuri şi imobilizări corporale în curs 30
TOTAL (rd. 26 la 30) 31
Imobilizări financiare 32
AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIERE – TOTAL (rd. 25 + 31 + 32) 33

 

Administrator

Numele şi prenumele ……….

Semnătura ……….

Ştampila unităţii

Întocmit

Numele şi prenumele ……….

Calitatea ……….

Semnătura ……….

Nr. de înregistrare în organismul profesional ……….

 

 

Note de subsol:

*: Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

1: Sumele înscrise la acest rând şi preluate din conturile 2675 la 2679 reprezintă creanţele aferente contractelor de leasing financiar şi altor contracte asimilate, precum şi alte creanţe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

**: Solduri debitoare ale conturilor respective.

***: Solduri creditoare ale conturilor respective.

1: La acest rând se cuprind şi drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislaţiei muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii“, analitic „Colaboratori persoane fizice“.

2: În acest cont se evidenţiază acţiunile care, din punct de vedere al IAS 32, reprezintă datorii financiare.

*): Pentru statutul de „persoane juridice asociate“ se vor avea în vedere prevederile art. 12420 lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

1): Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, păşuni, fâneţe etc.) şi aferente spaţiilor comerciale (terase etc.) aparţinând proprietarilor privaţi sau unor unităţi ale administraţiei publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.).

**): Subvenţii pentru stimularea ocupării forţei de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) – reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenţilor instituţiilor de învăţământ, stimularea şomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de şomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată şomeri în vârstă de peste 45 ani, şomeri întreţinători unici de familie ori şomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condiţiile pentru a solicita pensia anticipată parţială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă ori pentru alte situaţii prevăzute prin legislaţia în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă.

***): Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică şi inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

****): Cheltuielile de inovare se determină potrivit Regulamentului (CE) nr. 1.450/2004 al Comisiei din 13 august 2004 de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind producţia şi dezvoltarea statisticilor comunitare privind inovarea, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L, nr. 267, din 14 august 2004.

*****):

În categoria operatorilor economici nu se cuprind entităţile reglementate şi supravegheate de Banca Naţională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, societăţile reclasificate în sectorul administraţiei publice şi instituţiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populaţiei.

2): În categoria „Alte datorii în legătură cu persoanele fizice şi persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituţiile publice (instituţiile statului)“ nu se vor înscrie subvenţiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

*****): În categoria operatorilor economici nu se cuprind entităţile reglementate şi supravegheate de Banca Naţională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, societăţile reclasificate în sectorul administraţiei publice şi instituţiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populaţiei.

3): Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăţilor, care sunt negociabile şi tranzacţionate, potrivit legii.

4): Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăţilor, care nu sunt tranzacţionate.

5): La secţiunea XI „Capital social vărsat“, la rd. 186–196, în col. 2 şi 4 entităţile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deţinut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 185.

******): Pentru creanţele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât şi costul lor de achiziţie.

Pentru statutul de „persoane juridice afiliate“ se vor avea în vedere prevederile art. 7 alin. (1) pct. 21 lit. c) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare.