2014-02-17 – Publicat în Monitorul Oficial  nr. 114 din 17.2.2014

ORDIN Nr. 223/2014 pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.294/2007 privind impozitele, contribuţiile şi alte sume reprezentând creanţe fiscale, care se plătesc de contribuabili într-un cont unic 

Având în vedere prevederile art. 114 alin. (21) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,

preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

- publicitate -

Art. I

Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.294/2007 privind impozitele, contribuţiile şi alte sume reprezentând creanţe fiscale, care se plătesc de contribuabili într-un cont unic, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 658 din 26 septembrie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1.Articolul 3 va avea următorul cuprins:

„Art. 3

Obligaţiile fiscale cuprinse în nomenclatorul prevăzut în anexa nr. 1 se plătesc de către contribuabili în contul unic 20.A.47.01.00 «Sume încasate pentru bugetul de stat în contul unic, în curs de distribuire»“, deschis pe codul de identificare fiscală al contribuabililor, la unităţile Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal la care aceştia sunt înregistraţi ca plătitori de impozite şi taxe.“

2.Anexa nr. 1 „Nomenclatorul obligaţiilor fiscale datorate la bugetul de stat, care se plătesc în contul unic 20.47.01.01 «Venituri ale bugetului de stat – Sume încasate pentru bugetul de stat în contul unic, în curs de distribuire»“, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 1.

3.Anexa nr. 2 „Nomenclatorul obligaţiilor fiscale datorate bugetelor asigurărilor sociale şi fondurilor speciale, care se plătesc în contul unic 55.02 «Disponibil al bugetelor asigurărilor sociale şi fondurilor speciale, în curs de distribuire»“, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 2.

Art. II

Anexele nr. 1 şi 2, care fac parte integrantă din prezentul ordin, se utilizează pentru impozitele, taxele, contribuţiile şi celelalte sume datorate bugetului de stat, respectiv bugetelor asigurărilor sociale şi fondurilor speciale, începând cu obligaţiile fiscale aferente lunii ianuarie 2014.

Art. III

Direcţia generală de reglementare a colectării creanţelor bugetare, Direcţia generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcţia generală de tehnologia informaţiei, Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili, direcţiile generale regionale ale finanţelor publice, precum şi organele fiscale din subordinea acestora vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. IV

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, Gelu-Ştefan Diaconu

ANEXA Nr. 1 (Anexa nr. 1 la Ordinul nr. 1.294/2007)

NOMENCLATORUL OBLIGAŢIILOR FISCALE datorate la bugetul de stat, care se plătesc în contul unic 20.A.47.01.00 „Sume încasate pentru bugetul de stat în contul unic, în curs de distribuire“

Nr. crt.Denumirea creanţei fiscaleTemeiul legal
012
1Impozit pe venitul din salariiLegea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare
2Impozit pe venitul din pensiiLegea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare
3Impozit pe veniturile din activităţi desfăşurate în baza contractelor/convenţiilor civile încheiate potrivit Codului civil, precum şi a contractelor de agentLegea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare
4Plăţi anticipate, în contul impozitului pe profit anual, datorate de societăţi comerciale bancare, persoane juridice române şi de sucursalele din România ale băncilor, persoane juridice străineart. 13 şi 34 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare
5Impozit pe profit/plăţi anticipate în contul impozitului pe profit anual datorat/datorate de persoane juridice române, altele decât cele de la pct. 4, precum şi de persoanele juridice cu sediul social în România, înfiinţate potrivit legislaţiei europeneart. 13 şi 34 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare
6Impozit pe profit din asociere datorat de persoane fiziceart. 13 lit. c) şi e) şi art. 34 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare
7Impozit pe profit datorat de persoane juridice străine, altele decât cele prevăzute la pct. 4 sau plăţi anticipate în contul impozitului pe profit anual, datorate de către persoanele juridice străine care desfăşoară activitate prin intermediul unui sediu permanent în Româniaart. 13 lit. b), c) şi d) şi art. 34 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare
8Impozit pe dividende distribuite persoanelor juridiceart. 36 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare
9Impozit pe veniturile microîntreprinderilorart. 1121şi 1129 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare
10Impozit pe veniturile persoanelor fizice dintr-o asociere cu o persoană juridică contribuabil, potrivit titlului IV1 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, care nu generează o persoană juridicăLegea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare
11Impozit la ţiţeiul din producţia internăart. 215 şi 217 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare
12Impozit pe veniturile din drepturi de proprietate intelectualăart. 52, 521 şi 93 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare
13Impozit pe veniturile din activitatea de expertiză contabilă şi tehnică, judiciară şi extrajudiciarăart. 52, 521 şi 93 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare
14Impozit pe veniturile din arendarea bunurilor agricoleLegea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare
15Impozit pe veniturile din dividende distribuite persoanelor fiziceart. 67 şi 93 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare
16Impozit pe veniturile din dobânziart. 67 şi 93 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare
17Impozit pe câştigul din transferul dreptului de proprietate asupra titlurilor de valoareart. 67 alin. (3) lit. b) şi art. 93 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare
18Impozit pe câştigul din operaţiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, precum şi din orice alte operaţiuni de acest gen, altele decât cele cu instrumente financiare tranzacţionate pe pieţe autorizate şi supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiarăart. 67 şi 93 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare
19Impozit pe veniturile din lichidarea unei persoane juridiceart. 67 şi 93 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare
20Impozit pe veniturile din premiiart. 77 şi 93 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare
21Impozit pe veniturile din alte surseart. 78, 79 şi 93 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare
22Impozit pe veniturile din dividende obţinute din România de persoane nerezidenteart. 115 alin. (1) lit. a) şi art. 116 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, sau convenţiile de evitare a dublei impuneri încheiate de România cu alte state
23Impozit pe veniturile din dobânzi obţinute din România de persoane nerezidenteart. 115 alin. (1) lit. b) şi c) şi art. 116 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, sau convenţiile de evitare a dublei impuneri încheiate de România cu alte state
24Impozit pe veniturile din redevenţe obţinute din România de persoane nerezidenteart. 115 alin. (1) lit. d) şi e) şi art. 116 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, sau convenţiile de evitare a dublei impuneri încheiate de România cu alte state
25Impozit pe veniturile din comisioane obţinute din România de persoane nerezidenteart. 115 alin. (1) lit. f) şi g) şi art. 116 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, sau convenţiile de evitare a dublei impuneri încheiate de România cu alte state
26Impozit pe veniturile obţinute din România de persoane nerezidente din activităţi sportive şi de divertismentart. 115 alin. (1) lit. h) şi art. 116 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, sau convenţiile de evitare a dublei impuneri încheiate de România cu alte state
27Impozit pe veniturile reprezentând remuneraţii primite de persoane juridice nerezidente care au calitatea de administrator, fondator sau membru al consiliului de administraţie al unei persoane juridice româneart. 115 alin. (1) lit. j) şi art. 116 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, sau convenţiile de evitare a dublei impuneri încheiate de România cu alte state
28Impozit pe veniturile din servicii prestate în România şi în afara României de persoane nerezidenteart. 115 alin. (1) lit. k) şi l) şi art. 116 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, sau convenţiile de evitare a dublei impuneri încheiate de România cu alte state
29Impozit pe veniturile obţinute de persoane fizice nerezidente din premii acordate la concursuri organizate în Româniaart. 115 alin. (1) lit. o) şi art. 116 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, sau convenţiile de evitare a dublei impuneri încheiate de România cu alte state
30Impozit pe veniturile obţinute la jocuri de noroc practicate în România de persoane fizice nerezidenteart. 115 alin. (1) lit. p) şi art. 116 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, sau convenţiile de evitare a dublei impuneri încheiate de România cu alte state
31Impozit pe venituri din lichidarea unei persoane juridice române realizate de persoane nerezidenteart. 115 alin. (1) lit. q) şi art. 116 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, sau convenţiile de evitare a dublei impuneri încheiate de România cu alte state
32Vărsăminte de la persoanele juridice, pentru persoanele cu handicap neîncadrateLegea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
33Vărsăminte din profitul net al regiilor autonomeOrdonanţa Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi la regiile autonome, aprobată cu modificări prin Legea nr. 769/2001, cu modificările şi completările ulterioare
34Impozit pe veniturile din jocuri de norocart. 77 şi 93 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare

ANEXA Nr. 2 (Anexa nr. 2 la Ordinul nr. 1.294/2007)

NOMENCLATORUL OBLIGAŢIILOR FISCALE datorate bugetelor asigurărilor sociale şi fondurilor speciale, care se plătesc în contul unic 55.02 „Disponibil al bugetelor asigurărilor sociale şi fondurilor speciale, în curs de distribuire“

Nr. crt.Denumire creanţă fiscalăTemeiul legal
012
1Contribuţia individuală de asigurări sociale reţinută de la asiguraţiLegea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioareLegea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare
2Contribuţia de asigurări sociale datorată pentru persoanele pentru care plata drepturilor se suportă din bugetul asigurărilor pentru şomajLegea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioareLegea nr. 263/2010, cu modificările şi completările ulterioare
3Contribuţia de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale pentru şomeriLegea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioareLegea nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale, republicată, cu modificările ulterioare
4Contribuţia de asigurări sociale datorată de angajatorLegea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioareLegea nr. 263/2010, cu modificările şi completările ulterioare, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare
5Contribuţia de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale datorată de angajatorLegea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioareLegea nr. 346/2002, republicată, cu modificările ulterioare
6Contribuţia pentru asigurări sociale de sănătate reţinută de la asiguraţiLegea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioareLegea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare.
7Contribuţia pentru asigurări sociale de sănătate datorată pentru persoanele pentru care plata drepturilor se suportă din bugetul asigurărilor pentru şomajLegea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioareLegea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare
8Contribuţia de asigurări sociale de sănătate, pentru persoanele care se află în concediu medical pentru incapacitate de muncă, din cauză de accident de muncă sau boală profesională, suportat de angajator, conform Legii nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi alte deduceri conform legislaţiei specifice privind contribuţiile socialeLegea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioareLegea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare
9Contribuţia pentru asigurări sociale de sănătate datorată de pensionari pentru partea de venit care depăşeşte plafonul prevăzut de legeLegea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioareLegea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare
10Contribuţia pentru asigurări sociale de sănătate datorată pentru persoanele care execută o pedeapsă privativă de libertate sau se află în arest preventivLegea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioareLegea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare
11Contribuţia individuală pentru asigurări sociale de sănătate pentru persoanele aflate în concediu şi indemnizaţie pentru creşterea copilului până la împlinirea vârstei de 2 ani şi în cazul copilului cu handicap, până la împlinirea de către copil a vârstei de 3 ani sau se află în concediu şi indemnizaţie pentru creşterea copilului cu handicap cu vârsta cuprinsă între 3 şi 7 aniLegea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioareOrdonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 7/2007, cu modificările şi completările ulterioare

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 132/2011, cu modificările şi completările ulterioare Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare

12Contribuţia pentru asigurări sociale de sănătate datorată de angajatorLegea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioareLegea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare
13Contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii datorată de persoanele aflate în şomajLegea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioareOrdonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare
14Contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii de la persoanele juridice sau fizice care au calitatea de angajatorLegea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioareOrdonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare
15Contribuţia individuală de asigurări pentru şomaj reţinută de la asiguraţiLegea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioareLegea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare
16Contribuţia de asigurări pentru şomaj datorată de angajatorLegea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioareLegea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare
17Contribuţia angajatorilor la Fondul de garantare pentru plata creanţelor salarialeLegii nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioareLegea nr. 200/2006 privind constituirea şi utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale, cu modificările ulterioare.
18Contribuţia pentru asigurări sociale de sănătate datorată pentru persoanele care fac parte dintr-o familie care are dreptul la ajutor social, potrivit Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioareLegea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioareLegea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

Legea nr. 416/2001, cu modificările şi completările ulterioare

19Contribuţia individuală de sănătate datorată pentru persoanele, cetăţeni străini, aflate în centrele de cazare în vederea returnării ori expulzării, precum şi pentru persoanele, cetăţeni străini, victime ale traficului de persoane, care se află în timpul procedurilor necesare stabilirii identităţii şi sunt cazate în centrele special amenajate, potrivit legiiLegea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioareLegea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare
20Contribuţia individuală de sănătate datorată pentru persoanele care execută o pedeapsă privativă de libertate sau se află în arest preventiv, precum şi pentru persoanele care se află în executarea unei măsuri educative ori de siguranţă privative de libertate, respectiv persoanele care se află în perioada de amânare sau de întrerupere a executării pedepsei privative de libertateLegea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioareLegea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare
21Contribuţia individuală de sănătate datorată pentru personalul monahal al cultelor recunoscuteLegea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioareLegea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare
22Contribuţia individuală de sănătate datorată pentru persoanele, cetăţeni români, care sunt victime ale traficului de persoane, pentru o perioadă de cel mult 12 luniLegea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioareLegea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare
23Contribuţia de asigurări sociale de sănătate datorată de angajator pentru persoanele care se află în concediu medical pentru incapacitate de muncă, ca urmare a unui accident de muncă sau boală profesională, suportată din Fondul de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale (FAAMBP), conform Legii nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioareLegea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioareLegea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare
24Contribuţia individuală de asigurări sociale datorată de persoanele care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectualăLegea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare
25Contribuţia individuală de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectualăLegea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare
26Contribuţia individuală de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele care realizează venituri din activităţi desfăşurate în baza contractelor/convenţiilor civile încheiate potrivit Codului civil, precum şi a contractelor de agentLegea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare
27Contribuţia individuală de asigurări sociale datorată de persoanele care realizează venituri din activităţi desfăşurate în baza contractelor/convenţiilor civile încheiate potrivit Codului civil, precum şi a contractelor de agentLegea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare
28Contribuţia individuală de asigurări sociale datorată de persoanele care realizează venituri din activitatea de expertiză contabilă şi tehnică, judiciară şi extrajudiciarăLegea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare
29Contribuţia individuală de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele care realizează venituri din activitatea de expertiză contabilă şi tehnică, judiciară şi extrajudiciarăLegea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare
30Contribuţia individuală de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele care realizează venitul obţinut dintr-o asociere cu o persoană juridică contribuabil, potrivit titlului IV1 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, care nu generează o persoană juridicăLegea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare
31Contribuţia individuală de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele care realizează venituri, în regim de reţinere la sursă a impozitului pe venit, din asocierile fără personalitate juridică prevăzute la art. 13 lit. e) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioareLegea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare
32Contribuţia individuală de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele care realizează venituri din arendarea bunurilor agricole, în regim de reţinere la sursă a impozitului pe venitLegea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare