2014-01-31 – Publicat în Monitorul Oficial nr. 76 din 31.1.2014

ORDIN nr. 93/2014 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare de declaraţii informative

Având în vedere dispoziţiile art. 156^3 alin. (4)–(6) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 228 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale pct. 801 alin. (3)–(5) din Normele metodologice de aplicare a titlului VI „Taxa pe valoarea adăugată“, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, cu modificările şi completările ulterioare, şi pentru a se asigura informaţiile necesare determinării bazei TVA pentru resursa proprie a României, potrivit prevederilor Regulamentului (CEE, EURATOM) nr. 1.553/89 al Consiliului din 29 mai 1989 privind regimul unitar definitiv de colectare a resurselor proprii provenite din taxa pe valoarea adăugată,

în temeiul art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,

preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

- publicitate -

Art. 1

Se aprobă modelul şi conţinutul formularului (392A) „Declaraţie informativă privind livrările de bunuri şi prestările de servicii efectuate în anul ……….“, cod 14.13.01.02/ia, prevăzut în anexa nr. 1.

Art. 2

Se aprobă modelul şi conţinutul formularului (392B) „Declaraţie informativă privind livrările de bunuri, prestările de servicii şi achiziţiile efectuate în anul ……….“, cod 14.13.01.02/ib, prevăzut în anexa nr. 2.

Art. 3

Se aprobă modelul şi conţinutul formularului (393) „Declaraţie informativă privind veniturile obţinute din vânzarea de bilete pentru transportul rutier internaţional de persoane, cu locul de plecare din România în anul ……….“, cod 14.13.01.02/v, prevăzut în anexa nr. 3.

Art. 4

Formularele de la art. 1–3 se completează şi se depun conform instrucţiunilor de completare prevăzute în anexa nr. 4.

Art. 5

Procedura de gestionare a formularelor (392A) „Declaraţie informativă privind livrările de bunuri şi prestările de servicii efectuate în anul ……….“, (392B) „Declaraţie informativă privind livrările de bunuri, prestările de servicii şi achiziţiile efectuate în anul ……….“ şi (393) „Declaraţie informativă privind veniturile obţinute din vânzarea de bilete pentru transportul rutier internaţional de persoane, cu locul de plecare din România în anul ……….“, este prevăzută în anexa nr. 5.

Art. 6

Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, utilizare şi păstrare a formularelor de la art. 1–3 sunt prevăzute în anexa nr. 6.

Art. 7

Anexele nr. 1–6 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 8

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi se utilizează începând cu declaraţiile aferente anului 2013, cu termen legal de depunere până la data de 25 februarie 2014, inclusiv.

Art. 9

La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.081/2011 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare de declaraţii informative, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 103 din 9 februarie 2011, cu modificările ulterioare.

Art. 10

Direcţia generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcţia generală de tehnologia informaţiei, Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili, precum şi direcţiile generale regionale ale finanţelor publice şi unităţile fiscale subordonate acestora vor lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, Gelu Ştefan Diaconu

ANEXA Nr. 1

DECLARAŢIE INFORMATIVĂ PRIVIND LIVRĂRILE DE BUNURI ŞI PRESTĂRILE DE SERVICII EFECTUATE ANUAL – anaf.ro

ANEXA Nr. 2

DECLARAŢIE INFORMATIVĂ PRIVIND LIVRĂRILE DE BUNURI, PRESTĂRILE DE SERVICII ŞI ACHIZIŢIILE EFECTUATE ÎN ANUL – anaf.ro

ANEXA Nr. 3

DECLARAŢIE INFORMATIVĂ PRIVIND VENITURILE OBŢINUTE DIN VANZAREA DE BILETE PENTRU TRANSPORTUL RUTIER INTERNATIONAL DE PERSOANE, CU LOCUL DE PLECARE DIN ROMANIA IN ANUL – anaf.ro

ANEXA Nr. 4

INSTRUCŢIUNI pentru completarea formularului (392A) „Declaraţie informativă privind livrările de bunuri şi prestările de servicii efectuate în anul ……….“

Formularul (392A) „Declaraţie informativă privind livrările de bunuri şi prestările de servicii efectuate în anul ……….“ se completează de către persoanele impozabile care, la data de 31 decembrie a anului de referinţă, respectiv a anului pentru care se depune acest formular, erau înregistrate în scopuri de TVA, potrivit art. 153 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, şi a căror cifră de afaceri, efectiv realizată la acea dată, este inferioară sumei de 220.000 lei.

Nu se depune acest formular dacă persoanele impozabile nu au desfăşurat livrări de bunuri şi prestări de servicii în anul de referinţă în interiorul ţării.

Formularul (392A) „Declaraţie informativă privind livrările de bunuri şi prestările de servicii efectuate în anul ……….“ se depune la organul fiscal competent, până la data de 25 februarie, inclusiv, a anului următor celui de raportare.

Formularul (392A) „Declaraţie informativă privind livrările de bunuri şi prestările de servicii efectuate în anul ……….“ se depune, în format electronic, astfel:

– la registratura organului fiscal competent;

– la poştă, prin scrisoare recomandată.

Formatul electronic depus pe suport electronic va fi însoţit de formularul editat de persoana impozabilă cu ajutorul programului de asistenţă, semnat şi ştampilat, conform legii.

Formularul se editează în două exemplare:

– un exemplar se depune la unitatea fiscală, împreună cu suportul electronic;

– un exemplar se păstrează de către persoana impozabilă. Formatul electronic al formularului (392A) „Declaraţie informativă privind livrările de bunuri şi prestările de servicii efectuate în anul ……….“ se obţine prin folosirea programului de asistenţă.

Programul de asistenţă este pus la dispoziţia contribuabililor gratuit de unităţile fiscale sau poate fi descărcat de pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice, portalul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

Completarea formularului se face astfel:

Secţiunea „Date de identificare a persoanei impozabile înregistrate în scopuri de TVA“

Caseta „Cod de identificare fiscală“ se completează prin înscrierea codului de înregistrare în scopuri de TVA (codul de identificare fiscală precedat de prefixul RO), valabil la finele anului de referinţă.

Înscrierea cifrelor în casetă se face cu aliniere la dreapta.

Caseta „Denumire/Nume, prenume“ se completează cu denumirea persoanei juridice, asociaţiei sau a entităţii fără personalitate juridică ori cu numele şi prenumele persoanei fizice, după caz.

Caseta „Domiciliul fiscal“ se completează cu datele privind adresa domiciliului fiscal (sediul social, sediul sau domiciliul fiscal, după caz) al persoanei impozabile.

Secţiunea „Date de identificare a reprezentantului fiscal“

Se completează doar în cazul în care depunerea declaraţiei informative se realizează prin reprezentantul fiscal desemnat potrivit legii.

– Denumirea/Nume, prenume – se înscriu denumirea/numele şi prenumele persoanei impozabile care a fost desemnată ca reprezentant fiscal de către persoana impozabilă străină.

– Cod de identificare fiscală – se înscrie codul de înregistrare în scopuri de TVA atribuit reprezentantului fiscal pentru activitatea proprie.

– Domiciliul fiscal se completează cu datele privind adresa domiciliului fiscal al reprezentantului desemnat de persoana impozabilă.

Secţiunea „Cifra de afaceri“

Se înscrie cifra de afaceri realizată la finele anului de raportare, care trebuie să fie inferioară sumei de 220.000 lei.

Secţiunea „Livrări de bunuri şi prestări de servicii către:“

Operaţiunile care fac obiectul acestei notificări sunt livrările de bunuri/prestările de servicii în interiorul ţării.

Rândul 1 – Coloana „Valoare“ se completează cu baza de impozitare înscrisă în „Jurnalul pentru vânzări“, pentru livrările de bunuri şi prestările de servicii efectuate către persoanele înregistrate în scopuri de TVA.

Rândul 1 – Coloana „TVA“ se completează cu valoarea TVA înscrisă în „Jurnalul pentru vânzări“, pentru livrările de bunuri, prestările de servicii efectuate către persoanele înregistrate în scopuri de TVA.

Rândul 2 – Coloana „Valoare“ se completează cu baza de impozitare înscrisă în „Jurnalul pentru vânzări“, pentru livrările de bunuri, prestările de servicii efectuate către persoanele neînregistrate în scopuri de TVA.

Rândul 2 – Coloana „TVA“ se completează cu valoarea TVA înscrisă în „Jurnalul pentru vânzări“, pentru livrările de bunuri şi prestările de servicii efectuate către persoane neînregistrate în scopuri de TVA.

INSTRUCŢIUNI pentru completarea formularului (392B) „Declaraţie informativă privind livrările de bunuri, prestările de servicii şi achiziţiile efectuate în anul ……….“

Formularul (392B) „Declaraţie informativă privind livrările de bunuri, prestările de servicii şi achiziţiile efectuate în anul ……….“ se completează de către persoanele impozabile care, la data de 31 decembrie a anului de referinţă, respectiv a anului pentru care se depune acest formular, nu erau înregistrate în scopuri de TVA, potrivit dispoziţiilor art. 153 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, şi a căror cifră de afaceri realizată la acea dată, excluzând veniturile obţinute din vânzarea de bilete de transport internaţional rutier de persoane, este inferioară sumei de 220.000 lei.

Nu se depune acest formular în situaţia în care persoanele impozabile nu au desfăşurat în anul de referinţă livrări de bunuri şi prestări de servicii în interiorul ţării şi/sau achiziţii efectuate din ţară.

Formularul (392B) „Declaraţie informativă privind livrările de bunuri, prestările de servicii şi achiziţiile efectuate în anul ……….“ se depune la organul fiscal competent, până la data de 25 februarie, inclusiv, a anului următor celui de raportare.

Formularul (392B) „Declaraţie informativă privind livrările de bunuri, prestările de servicii şi achiziţiile efectuate în anul ……….“ se depune, în format electronic, astfel:

– la registratura organului fiscal competent;

– la poştă, prin scrisoare recomandată.

Formatul electronic depus pe suport electronic va fi însoţit de formularul editat de persoana impozabilă cu ajutorul programului de asistenţă, semnat şi ştampilat, conform legii.

Formularul se editează în două exemplare:

– un exemplar se depune la unitatea fiscală, împreună cu suportul electronic;

– un exemplar se păstrează de către persoana impozabilă.

Formatul electronic al formularului (392B) „Declaraţie informativă privind livrările de bunuri, prestările de servicii şi achiziţiile efectuate în anul ……….“ se obţine prin folosirea programului de asistenţă.

Programul de asistenţă este pus la dispoziţia contribuabililor gratuit de unităţile fiscale sau poate fi descărcat de pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice, portalul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

Completarea formularului se face astfel:

Secţiunea „Date de identificare a persoanei impozabile neînregistrate în scopuri de TVA“

Caseta „Cod de identificare fiscală“ se completează prin înscrierea codului de identificare fiscală al persoanei impozabile, valabil la finele anului de referinţă.

Înscrierea cifrelor în casetă se face cu aliniere la dreapta.

Caseta „Denumire/Nume, prenume“ se completează cu denumirea persoanei juridice, asociaţiei sau a entităţii fără personalitate juridică ori cu numele şi prenumele persoanei fizice, după caz.

Caseta „Domiciliul fiscal“ se completează cu datele privind adresa domiciliului fiscal (sediul social, sediul sau domiciliul fiscal, după caz, al persoanei impozabile).

Secţiunea „Date de identificare a împuternicitului“

Se completează doar în cazul în care depunerea declaraţiei informative se realizează printr-un împuternicit desemnat în condiţiile art. 18 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

– Denumirea/Nume, prenume – se înscriu denumirea/numele şi prenumele persoanei impozabile care a fost împuternicită de persoana impozabilă;

– Cod de identificare fiscală – se înscrie codul de identificare fiscală al persoanei împuternicite;

– Domiciliul fiscal – se înscriu datele privind adresa domiciliului fiscal al împuternicitului desemnat;

– Nr. act împuternicire şi data – se înscriu datele privind numărul şi data actului de împuternicire.

Secţiunea „Cifra de afaceri“

Se înscrie cifra de afaceri realizată la finele anului de raportare, care trebuie să fie inferioară sumei de 220.000 lei.

Secţiunea „Livrări de bunuri şi prestări de servicii către:“

Operaţiunile care fac obiectul acestei notificări sunt livrările de bunuri/prestările de servicii în interiorul ţării.

Rândul 1 – Coloana „Valoare“ se completează cu baza de impozitare înscrisă în „Jurnalul pentru vânzări“, pentru livrările de bunuri şi prestările de servicii efectuate către persoanele înregistrate în scopuri de TVA.

Rândul 2 – Coloana „Valoare“ se completează cu baza de impozitare înscrisă în „Jurnalul pentru vânzări“, pentru livrările de bunuri şi prestările de servicii efectuate către persoane neînregistrate în scopuri de TVA.

Secţiunea „Achiziţii de la:“

Operaţiunile care fac obiectul acestei notificări sunt achiziţiile efectuate din ţară.

Rândul 1 – Coloana „Valoare“ se completează cu baza de impozitare înscrisă în „Jurnalul pentru cumpărări“, pentru achiziţii efectuate de la persoane înregistrate în scopuri de TVA.

Rândul 1 – Coloana „TVA“ se completează cu valoarea TVA înscrisă în „Jurnalul pentru cumpărări“, pentru achiziţiile efectuate de la persoane înregistrate în scopuri de TVA.

Rândul 2 – Coloana „Valoare“ se completează baza de impozitare înscrisă în „Jurnalul pentru cumpărări“, pentru achiziţii efectuate de la persoane neînregistrate în scopuri de TVA.

Rândul 2 – Coloana „TVA“ nu se completează.

INSTRUCŢIUNI pentru completarea formularului (393) „Declaraţie informativă privind veniturile obţinute din vânzarea de bilete pentru transportul rutier internaţional de persoane, cu locul de plecare din România în anul ……….“

Formularul (393) „Declaraţie informativă privind veniturile obţinute din vânzarea de bilete pentru transportul rutier internaţional de persoane, cu locul de plecare din România în anul ……….“ se completează de către persoanele înregistrate în scopuri de TVA, potrivit dispoziţiilor art. 153 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, care în cursul anului precedent au prestat servicii de transport internaţional de persoane.

Formularul (393) „Declaraţie informativă privind veniturile obţinute din vânzarea de bilete pentru transportul rutier internaţional de persoane, cu locul de plecare din România în anul ……….“ se depune la organul fiscal competent, până la data de 25 februarie, inclusiv, a anului următor celui de raportare.

Formularul „Declaraţie informativă privind veniturile obţinute din vânzarea de bilete pentru transportul rutier internaţional de persoane, cu locul de plecare din România în anul ……….“ se depune în format electronic, astfel:

– la registratura organului fiscal competent;

– la poştă, prin scrisoare recomandată.

Formatul electronic, depus pe suport electronic, va fi însoţit de formularul editat de persoana impozabilă cu ajutorul programului de asistenţă, semnat şi ştampilat, conform legii.

Formularul se editează în două exemplare:

– un exemplar se depune la unitatea fiscală, împreună cu suportul electronic;

– un exemplar se păstrează de către persoana impozabilă. Formatul electronic al formularului „Declaraţie informativă

privind veniturile obţinute din vânzarea de bilete pentru transportul rutier internaţional de persoane, cu locul de plecare din România în anul ……….“ se obţine prin folosirea programului de asistenţă.

Programul de asistenţă este pus la dispoziţia contribuabililor gratuit de unităţile fiscale sau poate fi descărcat de pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice, portalul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

Completarea formularului se face astfel:

Secţiunea „Date de identificare a persoanei impozabile“

Caseta „Cod de identificare fiscală“ se completează cu codul de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată.

Înscrierea cifrelor în casetă se face cu aliniere la dreapta.

Casetele „Serie licenţă de transport“ şi „Număr licenţă de transport“ se completează cu seria şi, respectiv, numărul licenţei de transport acordate de autoritatea competentă, respectiv de Autoritatea Rutieră Română – ARR.

Caseta „Denumire/Nume, prenume“ se completează cu denumirea persoanei juridice, asociaţiei sau a entităţii fără personalitate juridică ori cu numele şi prenumele persoanei fizice, după caz.

Caseta „Domiciliul fiscal“ se completează cu datele privind adresa domiciliului fiscal (sediul social, sediul sau domiciliul fiscal, după caz) al persoanei impozabile.

Reprezentantul fiscal desemnat de o persoană impozabilă stabilită în străinătate înscrie la secţiunea „Date de identificare a persoanei impozabile“:

– Denumire/Nume şi prenume – persoana impozabilă stabilită în străinătate;

– Cod de identificare fiscală – codul de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată atribuit persoanei impozabile străine, înscris în certificatul de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată;

– Domiciliul fiscal – adresa din străinătate a persoanei impozabile.

Secţiunea „Date de identificare a reprezentantului fiscal“

Se completează doar în cazul în care depunerea declaraţiei informative se realizează prin reprezentantul fiscal desemnat potrivit legii.

Denumirea/Nume, prenume – se înscriu denumirea/numele şi prenumele persoanei impozabile care a fost desemnată ca reprezentant fiscal de către persoana impozabilă străină.

Cod de identificare fiscală – se înscrie codul de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată atribuit reprezentantului fiscal pentru activitatea proprie.

Domiciliul fiscal se completează cu datele privind adresa domiciliului fiscal al reprezentantului desemnat de persoana impozabilă.

Secţiunea „Venituri din vânzarea biletelor“

Se completează cu suma totală a veniturilor obţinute în anul precedent din vânzarea de bilete pentru transportul rutier internaţional de persoane, cu locul de plecare din România.

ANEXA Nr. 5

PROCEDURA de gestiune a formularelor (392A) „Declaraţie informativă privind livrările de bunuri şi prestările de servicii efectuate în anul ……….“, (392B) „Declaraţie informativă privind livrările de bunuri, prestările de servicii şi achiziţiile efectuate în anul ……….“ şi (393) „Declaraţie informativă privind veniturile obţinute din vânzarea de bilete pentru transportul rutier internaţional de persoane, cu locul de plecare din România în anul ……….“

1. Depunerea declaraţiilor informative

Declaraţiile informative se depun până la data de 25 februarie a anului următor celui de raportare, la organul fiscal competent.

2. Verificarea formală a declaraţiilor informative

Pentru fiecare declaraţie informativă, organul fiscal competent va verifica corectitudinea codului de identificare fiscală a persoanei impozabile, prin verificarea datelor de identificare din declaraţie cu cele existente în Registrul contribuabililor, valabile la data de 31 decembrie a anului de referinţă, respectiv a anului pentru care se depune notificarea.

3. Prelucrarea declaraţiilor informative

3.1. Prelucrarea declaraţiilor informative depuse de persoanele impozabile se realizează de către organul fiscal competent, cu ajutorul programului informatic de prelucrare pus la dispoziţie de Direcţia generală de tehnologia informaţiei.

3.2. În vederea prelucrării declaraţiei informative se creează o bază de date „Declaraţii informative TVA“, care cuprinde 3 secţiuni:

a) declaraţii informative depuse de persoane impozabile, cu cifră de afaceri mai mică de 220.000 lei, înregistrate în scopuri de TVA la data de 31 decembrie a anului de referinţă;

b) declaraţii informative depuse de persoane impozabile, cu cifră de afaceri mai mică de 220.000 lei, neînregistrate în scopuri de TVA la data de 31 decembrie a anului de referinţă;

c) declaraţii informative privind veniturile obţinute din vânzarea biletelor pentru transportul rutier internaţional de persoane, cu locul de plecare din România.

3.3. Informaţiile din declaraţiile informative se preiau, până la data de 15 martie, în secţiunea corespunzătoare din baza de date „Declaraţii informative TVA“.

3.4. După prelucrare, declaraţiile informative depuse de persoanele impozabile se arhivează la dosarul fiscal al persoanei impozabile.

4. Centralizarea informaţiilor din declaraţiile informative

4.1. Până la data de 15 martie, organul fiscal competent transmite direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice baza de date „Declaraţii informative TVA“.

Organul fiscal competent este responsabil pentru completitudinea şi corectitudinea datelor transmise.

4.2. În termen de maximum 5 zile, direcţiile generale regionale ale finanţelor publice, precum şi Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili transmit datele din baza de date „Declaraţii informative TVA“ Direcţiei generale de tehnologia informaţiei din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală şi sunt responsabile pentru completitudinea informaţiilor transmise.

4.3. Direcţia generală de tehnologia informaţiei efectuează prelucrările solicitate şi pune la dispoziţia Unităţii de coordonare a relaţiilor bugetare cu Uniunea Europeană, din cadrul Ministerului Finanţelor Publice, datele primite de la organele fiscale teritoriale.

ANEXA Nr. 6

Caracteristici de tipărire, modul de difuzare, de utilizare şi de păstrare a formularelor

1. Denumire: (392A) „Declaraţie informativă privind livrările de bunuri şi prestările de servicii efectuate în anul ……….“

1.1. Cod: 14.13.01.02/ia

1.2. Format: A4/t1

1.3. U/M: seturi

1.4. Caracteristici de tipărire: se tipăreşte pe o singură faţă.

1.5. Se difuzează gratuit.

1.6. Se utilizează la: declararea livrărilor de bunuri şi prestărilor de servicii efectuate în anul de referinţă.

1.7. Se întocmeşte, în două exemplare, de către persoana impozabilă care, la data de 31 decembrie a anului de referinţă, era înregistrată în scopuri de TVA, potrivit art. 153 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, şi a cărei cifră de afaceri efectiv realizată la acea dată este inferioară sumei de 220.000 lei sau de către reprezentantul fiscal al acesteia.

1.8. Circulă:

– originalul, la organul fiscal competent;

– copia, la persoana impozabilă.

1.9. Se păstrează la dosarul fiscal al contribuabilului.

2. Denumire: (392B) „Declaraţie informativă privind livrările de bunuri, prestările de servicii şi achiziţiile efectuate în anul ……….“

2.1. Cod: 14.13.01.02/ib

2.2. Format: A4/t1

2.3. U/M: seturi;

2.4. Caracteristici de tipărire: se tipăreşte pe o singură faţă.

2.5. Se difuzează gratuit.

2.6. Se utilizează la: declararea livrărilor de bunuri, prestărilor de servicii şi achiziţiilor efectuate în anul de referinţă.

2.7. Se întocmeşte, în două exemplare, de către persoana impozabilă care, la data de 31 decembrie a anului de referinţă, nu era înregistrată în scopuri de TVA potrivit art. 153 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi a cărei cifră de afaceri realizată la acea dată, excluzând veniturile obţinute din vânzarea de bilete de transport internaţional rutier de persoane, este inferioară sumei de 220.000 lei sau de către împuternicitul acesteia.

2.8. Circulă:

– originalul, la organul fiscal competent;

– copia, la persoana impozabilă.

2.9. Se păstrează la dosarul fiscal al contribuabilului.

3. Denumire: (393) „Declaraţie informativă privind veniturile obţinute din vânzarea de bilete pentru transportul rutier internaţional de persoane, cu locul de plecare din România în anul ……….“

3.1. Cod: 14.13.01.02/v

3.2. Format: A4/t1

3.3. U/M: seturi

3.4. Caracteristici de tipărire: se tipăreşte pe o singură faţă.

3.5. Se difuzează gratuit.

3.6. Se utilizează la declararea veniturilor obţinute, în anul de raportare, din vânzarea de bilete pentru transportul rutier internaţional de persoane, cu locul de plecare din România.

3.7. Se întocmeşte de către persoana impozabilă sau de către reprezentantul fiscal al acesteia, în două exemplare.

3.8. Circulă:

– originalul, la organul fiscal competent;

– copia, la persoana impozabilă.

 

3.9. Se păstrează la dosarul fiscal al contribuabilului.

1 COMENTARIU