Modificări la Codul fiscal – martie 2014

147

Codul fiscal a fost modificat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2014 pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi alte măsuri fiscal-bugetare.

Principalele modificări și completări aprobate prin OUG 8/2014, prevederi care au intrat în vigoare începând cu 28 feb 2014:

Impozit pe profit
Venituri neimpozabile
Sunt excluse de la aplicarea regimului favorabil holdingurilor, introdus începând cu 1 ianuarie 2014. societățile fără rezidență într-un stat cu care România a încheiat o convenție de evitare a dublei impuneri. Prin urmare, acestea nu vor putea beneficia de neimpozitarea veniturilor din vânzarea/cesionarea titlurilor de participare deținute la o companie română.

Impozit pe venit
Ordonanța introduce posibilitatea contribuabililor/asocierilor fără personalitate juridică care desfășoară activități agricole determinând venitul impozabil pe baza normelor de venit și care dețin suprafețe în localități diferite, de a alege localitatea/localitățile unde vor beneficia de încadrarea în limitele veniturilor neimpozabile prevăzute pentru fiecare grupă de produse.

Impozitul pe veniturile nerezidenților
Procedura restituirii impozitelor cu reținere la sursă a fost eliminată din Codul Fiscal și preluată în cadrul Codului de procedură fiscală, în vederea asigurării unui cadru unitar în ceea ce priveşte restituirea impozitelor cu reţinere la sursă.

Taxa pe valoarea adăugată
Locul impozitării pentru serviciile de telecomunicații, radiodifuziune și serviciile prestate pe cale electronică

Modificările aliniază legislația românească cu noua legislație UE, care intră în vigoare la 1 ianuarie 2015.

Pe scurt, începând cu 1 ianuarie 2015, aceste servicii devin impozabile la locul unde beneficiarul este stabilit sau își are rezidența obișnuită, în cazul serviciilor prestate către persoane neimpozabile (persoane fizice). În acest sens, se implementează totuși și o metodă simplificată de raportare și plată a taxei (i.e. one-stop shop).

Astfel, prestatorii stabiliți în interiorul sau în afara Comunității pot opta pentru un singur Stat Membru în care să se înregistreze în scopuri de TVA, în vederea colectării TVA pentru toate aceste operațiuni desfășurate pe întreg teritoriul comunitar.

Obligații TVA suplimentare impuse prin decizii a căror executare este suspendată

Obligațiile TVA suplimentare impuse la nivelul contribuabililor în timpul inspecțiilor fiscale prin decizii a căror executare este suspendată de către instanțele de judecată nu trebuie luate în considerare pe parcursul întregii perioade în care executarea acestor decizii este suspendată, la calculul poziției de TVA de plată / recuperat a contribuabilului.

Aceste sume vor fi incluse în decontul de TVA aferent perioadei fiscale în care a încetat suspendarea executării deciziilor.

Depunerea întârziată a declarațiilor pe propria răspundere pentru aplicarea taxării inverse pentru achiziții de energie electrică

În cazul livrărilor de energie electrică, în situația în care cumpărătorii nu au transmis până la data de 10 decembrie 2013 declaraţiile pe propria răspundere organelor fiscale competente, acestea pot fi transmise ulterior, însă nu mai târziu de 31 martie 2014. Aceste declarații pe propria răspundere sunt valabile pentru toate achizițiile efectuate pe parcursul anului calendaristic în care sunt depuse.

Prevederile menționate mai sus sunt aplicabile și pentru cumpărătorii care au obținut licența de furnizare a energiei electrice în perioada 10 decembrie 2013 – 31 decembrie 2013.
Mai mult, furnizorii de energie electrică nu ar trebui să aplice taxarea inversă dacă, în momentul livrării, beneficiarii nu figurează în ”Lista persoanelor impozabile care au depus declaraţiile pe propria răspundere”, disponibilă pe site-ul ANAF: https://www.anaf.ro.
Cu toate acestea, în cazul depunerii cu întârziere a declaraţiilor, furnizorul poate emite facturi de corecţie în vederea aplicării taxării inverse, la solicitarea beneficiarului.

Accize

Valorificarea produselor accizabile aflate în proprietatea operatorilor economici aflaţi în procedura falimentului

Produsele accizabile aparţinând operatorilor economici aflaţi în procedură de faliment (conform Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei) nu pot fi deplasate în regim suspensiv de accize. Totodată, aceste produse accizabile care nu îndeplinesc condiţiile legale de comercializare pot fi valorificate către antrepozitari autorizaţi numai în vederea procesării iar livrarea acestor produse se realizează sub supraveghere fiscală și pe bază de factură ce trebuie să respecte prevederile art. 155 din Codul fiscal.

Plătitori de accize

Plătitorii de accize, în cazul producătorilor de cafea și produse de lux sunt operatorii economici care au în proprietate materia primă și care produc aceste bunuri cu mijloace proprii sau le transmit spre prelucrare la terți, indiferent de locul prelucrării.

Accize datorate pentru bijuterii din platină
În cazul bijuteriilor din platină sau din platină combinată cu aur de 14 K sau aur de peste 14 K, nivelul accizei este de 2 euro/gram.

 

- Publicitate -