2014-01-15 – Publicata in M.Of. nr. 32 din 15.1.2014

HOTĂRÂRE nr. 1.132/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei pentru Agenda Digitală a României, precum şi de modificare a Hotărârii Guvernului nr. 548/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului pentru Societatea Informaţională

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 10 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

- publicitate -

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

Art. 1

(1) Agenţia pentru Agenda Digitală a României, denumită în continuare AADR, organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, înfiinţată potrivit art. 10 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2013, cu modificările şi completările ulterioare, ca urmare a fuziunii prin contopire a Centrului Naţional de Management pentru Societatea Informaţională, a Centrului Naţional „România Digitală“ şi a Centrului Naţional de Supercomputing, este finanţată integral din venituri proprii şi se află în subordinea Ministerului pentru Societatea Informaţională.

(2) Centrul Naţional de Management pentru Societatea Informaţională este denumit în continuare CNMSI, Centrul Naţional „România Digitală“ este denumit în continuare CNRD şi Centrul Naţional de Supercomputing este denumit în continuare CNS.

Art. 2

(1) AADR preia patrimoniul fostelor centre naţionale CNMSI, CNRD şi CNS, în condiţiile legii.

(2) AADR are sediul în municipiul Bucureşti, Str. Italiană nr. 22, sectorul 2.

Art. 3

AADR îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Art. 4

Obiectivele AADR sunt următoarele:

a) implementarea la nivel naţional de sisteme informatice care furnizează servicii de eGuvernare;

b) operarea de sisteme informatice ce furnizează servicii de eGuvernare;

c) implementarea reglementărilor privind activităţile specifice guvernării prin mijloace electronice în conformitate cu Strategia Agenda Digitală pentru România;

d) operarea de interfeţe dintre sistemele informatice ale instituţiilor publice şi cetăţeni sau mediul de afaceri, fiind o poartă de acces a acestora către serviciile publice electronice furnizate de administraţia publică.

Art. 5

În realizarea obiectului său de activitate, AADR are următoarele atribuţii principale:

1. Dezvoltă şi operează următoarele sisteme informatice, asigurând din punct de vedere tehnic şi procedural funcţionarea:

a) Sistemului e-guvernare din cadrul Sistemului Electronic Naţional, accesibil la adresa www.e-guvernare.ro;

b) Sistemului „Sistemul Naţional Electronic de Plată Online a Taxelor şi Impozitelor“ din cadrul Sistemului Electronic Naţional, accesibil la adresa www.ghiseul.ro;

c) Sistemului electronic de achiziţii publice din cadrul Sistemului Electronic Naţional, accesibil la adresa www.e-licitatie.ro;

d) Sistemului informatic pentru atribuirea electronică a autorizaţiilor de transport internaţional rutier de marfă, accesibil la adresa www.autorizatiiauto.ro;

e) Sistemului pentru atribuirea electronică a traseelor naţionale din programele de transport prin serviciile regulate judeţene şi interjudeţene, accesibil la adresa www.autorizatiiauto.ro;

f) Cadrului de interoperabilitate cu SEN din cadrul Sistemului Electronic Naţional;

g) Sistemului „Proiect pentru Integrarea Serviciilor de e-guvernare în SEN“ www.edirect.e-guvernare.ro;

h) Sistemului eAcademie;

i) Sistemului electronic centralizat de autentificare şi de identificare a utilizatorilor pentru furnizarea serviciilor de eGuvernare;

j) Sistemului din cadrul Sistemului Electronic Naţional prin care se asigură pentru serviciile publice furnizate prin intermediul procedurii electronice, servicii de verificare şi validare a stării certificatelor digitale emise de furnizori de servicii de certificare acreditaţi din statele membre ale Uniunii Europene;

k) altor sisteme informatice de utilitate publică, destinate furnizării de informaţii şi servicii publice prin mijloace electronice, stabilite de către Guvern;

l) Portalului eRomania;

m) Sistemului de colaborare on-line, a instrumentelor şi a serviciilor electronice concepute pentru a permite cetăţenilor şi mediului de afaceri să contribuie la iniţiativele guvernamentale.

2. Implementează obiectivele Strategiei Agenda Digitală pentru România.

3. Îndeplineşte atribuţiile de autoritate responsabilă pentru realizarea, operaţionalizarea şi administrarea Punctului de contact unic electronic, potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii şi libertatea de a furniza servicii în România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 68/2010.

4. Elaborează şi implementează proiecte pentru dezvoltarea societăţii informaţionale, proiectarea infrastructurii de bază, dezvoltarea forţei de muncă calificate în domeniul tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor şi impulsionarea progresului tehnologic.

5. Elaborează şi implementează proiecte pentru creşterea gradului de utilizare a tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor de către cetăţeni şi mediul de afaceri.

6. Participă la elaborarea standardelor şi reglementărilor tehnice în domeniul guvernării electronice şi asigură implementarea acestora.

7. Acordă asistenţă către instituţiile publice la realizarea proiectelor de implementare a serviciilor publice furnizate prin procedură electronică, reingineria, managementul şi gestiunea proceselor de lucru.

8. Verifică din punctul de vedere al interconectării cu Sistemul Electronic Naţional, la solicitarea autorităţilor administraţiei publice, aplicaţii şi sisteme informatice destinate furnizării de informaţii şi servicii publice prin mijloace electronice.

9. Implementează tehnologii de tip cloud pentru furnizarea serviciilor de eGuvernare.

10. Realizează, implementează şi dezvoltă sisteme şi aplicaţii informatice destinate furnizării de informaţii şi servicii publice prin mijloace electronice, la solicitarea autorităţilor administraţiei publice.

11. Realizează, implementează şi operează la nivel naţional sisteme informatice, din resurse proprii şi/sau prin cooperare cu alte autorităţi ale administraţiei publice, în scopul furnizării serviciilor publice prin intermediul procedurii electronice.

12. Analizează şi poate emite, la solicitarea Ministerului pentru Societatea Informaţională sau a altor instituţii publice, puncte de vedere privind proiectele tehnice şi caietele de sarcini privind implementarea serviciilor publice furnizate prin intermediul procedurii electronice, în vederea asigurării interoperabilităţii cu Sistemul Electronic Naţional, precum şi corelarea acestora cu Strategia Agenda Digitală pentru România.

13. Asigură recuperarea datelor în caz de dezastru şi continuitatea serviciilor în cazul sistemelor informatice operate, precum şi, la solicitarea altor instituţii publice, pentru alte sisteme informatice destinate furnizării de servicii prin mijloace electronice.

14. Furnizează, la solicitarea instituţiilor publice, servicii de asigurare a disponibilităţii on-line a datelor şi serviciilor publice furnizate prin mijloace electronice.

15. Asigură securitatea sistemelor informatice operate, inclusiv în ceea ce priveşte protecţia datelor care se află în procesare sau stocare în cadrul acestor sisteme, precum şi, la solicitarea altor instituţii publice, securitatea altor sisteme informatice destinate furnizării de servicii publice prin mijloace electronice.

16. Colaborează cu instituţii şi organizaţii naţionale, regionale şi internaţionale din domeniul său de competenţă.

17. Participă la elaborarea de standarde şi reglementări privind cadrul tehnic şi procedural de interoperabilitate a sistemelor informatice destinate furnizării de informaţii şi servicii publice prin mijloace electronice.

18. Elaborează şi realizează programe şi proiecte de informare şi educare a cetăţenilor şi companiilor cu privire la beneficiile oferite de societatea informaţională, în special în ceea ce priveşte furnizarea de informaţii şi servicii prin mijloace electronice.

19. Participă, la solicitarea Ministerului pentru Societatea Informaţională sau a altor instituţii publice, la elaborarea şi realizarea de programe şi proiecte privind furnizarea de informaţii şi servicii prin mijloace electronice.

20. Realizează cercetări, studii, analize, sinteze, activităţi de proiectare în domeniul său de competenţă, în special în ceea ce priveşte furnizarea de informaţii şi servicii publice prin mijloace electronice.

21. La solicitarea Ministerului pentru Societatea Informaţională, elaborează puncte de vedere privind proiecte de acte normative prin care se reglementează activităţi din domeniul serviciilor societăţii informaţionale şi furnizării de informaţii şi servicii publice prin mijloace electronice, conform domeniului său de competenţă.

22. Realizează centrul de suport pentru serviciile publice furnizate prin mijloace electronice, atât pentru sistemele informatice operate, cât şi pentru alte instituţii publice la solicitarea acestora.

23. Promovează şi sprijină în mod activ creşterea interoperabilităţii între sistemele informatice utilizate la nivelul administraţiei publice actuale, standardizare, reducerea costurilor şi accelerarea informatizării administraţiei publice locale.

24. Participă la realizarea strategiilor guvernamentale în domeniul e-guvernării şi colaborează cu toate comisiile parlamentare şi guvernamentale cu atribuţii în domeniul său de activitate.

25. Întocmeşte şi înaintează către Ministerul pentru Societatea Informaţională rapoarte privind respectarea de către instituţiile publice a prevederilor legale din domeniul său de competenţă.

26. Exercită oricare alte activităţi din domeniul său de competenţă, stabilite în sarcina sa în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare.

Art. 6

În realizarea principalelor atribuţii, AADR are următoarele responsabilităţi:

a) întocmeşte rapoarte anuale asupra activităţii proprii, pe care le supune spre aprobare ministrului pentru societatea informaţională;

b) înaintează Ministerului pentru Societatea Informaţională propuneri privind elaborarea de acte normative pentru îmbunătăţirea cadrului legislativ în domeniul său de activitate;

c) acordă consultanţă de specialitate pentru instituţii şi organizaţii naţionale, regionale şi internaţionale, la solicitarea acestora;

d) încheie convenţii, protocoale, înţelegeri cu instituţiile din ţară care au atribuţii în domeniu şi cu instituţii similare din străinătate, pe baza mandatului primit de la Ministerul pentru Societatea Informaţională, în condiţiile legii;

e) asigură recunoaşterea în sistemele informatice pe care le operează a oricărei semnături electronice extinse bazate pe un certificat calificat emis de un furnizor de servicii de certificare acreditat;

f) operează sistemul prin care se prestează serviciile de verificare şi validare a stării certificatelor calificate emise de furnizorii de servicii de certificare acreditaţi;

g) operează soluţii tehnice prin care se asigură continuitatea serviciilor în cazul sistemelor operate;

h) asigură, la solicitarea autorităţilor administraţiei publice, servicii de găzduire a aplicaţiilor şi sistemelor informatice destinate furnizării de informaţii şi servicii publice prin mijloace electronice (virtualizare);

i) poate prelua, în condiţiile legii, infrastructuri şi sisteme informaţionale şi de comunicaţii ale altor autorităţi ale administraţiei publice (virtualizare);

j) exercită oricare alte activităţi stabilite, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare.

CAPITOLUL II

Structura organizatorică, conducerea şi asigurarea surselor de finanţare a activităţii

Art. 7

(1) Structura organizatorică a AADR este prevăzută în anexa nr. 1. În cadrul acesteia, prin ordin al ministrului pentru societatea informaţională, se pot organiza servicii, birouri şi colective temporare de lucru, în condiţiile legii, la propunerea preşedintelui.

(2) Statul de funcţii se aprobă prin ordin al ministrului pentru societatea informaţională, în termen de maximum 5 zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.

(3) Organizarea şi atribuţiile compartimentelor din cadrul AADR se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare şi se aprobă prin ordin al ministrului pentru societatea informaţională, în termen de maximum 5 zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.

(4) AADR va funcţiona cu un număr de 80 de posturi, specifice personalului din instituţiile publice finanţate integral din venituri proprii, exclusiv posturile de preşedinte şi vicepreşedinţi.

(5) Cele 80 de posturi din cadrul AADR sunt posturi de natură contractuală.

Art. 8

(1) Conducerea AADR este asigurată de un preşedinte cu rang de secretar de stat, numit prin decizie a prim-ministrului, la propunerea ministrului pentru societatea informaţională. În activitatea de conducere preşedintele este ajutat de 2 vicepreşedinţi, numiţi şi încadraţi în condiţiile legii.

(2) Poate ocupa funcţia de vicepreşedinte persoana care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:

a) are cetăţenia română;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are capacitate deplină de exerciţiu;

d) are o stare de sănătate corespunzătoare, atestată pe bază de examen medical de specialitate;

e) are studii universitare de licenţă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă;

f) are experienţă de minimum 3 ani în funcţii de conducere în domenii similare cu domeniul de activitate al AADR;

g) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;

h) nu a desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege.

(3) Preşedintele conduce întreaga activitate a AADR şi reprezintă instituţia în raporturile cu autorităţile publice, instituţii şi organizaţii, precum şi cu persoanele fizice şi juridice din ţară sau din străinătate.

(4) Preşedintele este salarizat la nivelul secretarului de stat. Vicepreşedinţii sunt salarizaţi la nivelul directorului general, în condiţiile legii.

(5) Preşedintele este ordonator terţiar de credite.

(6) În exercitarea atribuţiilor ce îi revin, preşedintele emite decizii în condiţiile legii.

Art. 9

Finanţarea cheltuielilor curente şi de capital ale AADR se asigură din venituri proprii, în condiţiile legii.

Art. 10

(1) AADR poate realiza venituri din prestări de servicii, după cum urmează:

a) tarife aferente sistemelor informatice pe care le administrează şi le operează, încasate potrivit legii;

b) tarife sau sume datorate cu orice alt titlu pentru activităţile desfăşurate în domeniul său de activitate, în condiţiile legii;

c) alte venituri ce se pot realiza în condiţiile legii;

d) donaţii şi sponsorizări în condiţiile legii.

(2) Tarifele prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b) se stabilesc prin decizia preşedintelui AADR şi se folosesc în conformitate cu prevederile bugetului de venituri şi cheltuieli aprobat potrivit legii.

(3) Bugetul de venituri şi cheltuieli al AADR se aprobă potrivit legii.

(4) Excedentele rezultate din execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli se reportează în anul următor.

(5) Pentru efectuarea încasărilor şi plăţilor necesare, AADR dispune de conturi şi subconturi în lei sau în valută, deschise la Trezoreria Statului şi la bănci comerciale, în condiţiile legii.

Art. 11

(1) Personalul CNMSI, CNRD şi CNS va fi preluat în cadrul AADR, în condiţiile legii, în limita a 80 de posturi de natură contractuală, exclusiv cele de preşedinte şi vicepreşedinte.

(2) Salarizarea personalului contractual al AADR se realizează conform prevederilor legale în vigoare.

Art. 12

AADR are în dotare, prin preluare de la CNMSI şi CNRD, pentru transportul persoanelor din aparatul propriu, un număr de 5 autoturisme, cu respectarea Ordonanţei Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

CAPITOLUL III

Dispoziţii finale

Art. 13

În cuprinsul actelor normative în vigoare, denumirile „Centrul Naţional de Management pentru Societatea Informaţională“, „Centrul Naţional «România Digital㻓 şi „Centrul Naţional de Supercomputing“ se înlocuiesc cu denumirea „Agenţia pentru Agenda Digitală a României“ şi, respectiv, abrevierile „CNMSI“, „CNRD“ şi „CNS“ se înlocuiesc cu abrevierea „AADR“.

Art. 14

Hotărârea Guvernului nr. 548/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului pentru Societatea Informaţională, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 492 din 5 august 2013, se modifică după cum urmează:

1.Articolul 15 va avea următorul cuprins:

„Art. 15

Ministerul pentru Societatea Informaţională are în subordine Agenţia pentru Agenda Digitală a României şi în coordonare directă Centrul Naţional de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică – CERT-RO şi Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică – ICI Bucureşti, instituţii prevăzute în anexele nr. 2 şi 3.“

2.Anexa nr. 2 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.

Art. 15

La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 1.439/2009 privind înfiinţarea Centrului Naţional de Management pentru Societatea Informaţională şi a Centrului Naţional „România Digitală“, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 857 din 9 decembrie 2009, şi Hotărârea Guvernului nr. 139/2010 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Centrului Naţional de Supercomputing, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 140 din 3 martie 2010.

Art. 16

Prezenta hotărâre intră în vigoare la 15 zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 17

Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU VICTOR-VIOREL PONTA
Contrasemnează:
Ministrul pentru societatea informaţională, Dan Nica
Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice, Daniel Chiţoiu
Ministrul delegat pentru buget, Liviu Voinea
Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice, Mariana Câmpeanu
Ministrul fondurilor europene, Eugen Orlando Teodorovici

ANEXA Nr. 1STRUCTURA ORGANIZATORICĂ – PDF

 

ANEXA Nr. 2 (Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 548/2013)

Unităţi care funcţionează în subordinea Ministerului pentru Societatea Informaţională

Denumirea unităţii
Agenţia pentru Agenda Digitală a României

1 COMENTARIU