Data

Act modificare

Monitorul oficial

Modificări

04 noiembrie 2006 Lege nr. 394/2006 – pentru completarea art. 3 din Legea nr. 32/1994 privind sponsorizarea M. Of. 892/2006 Art. 3
01 iulie 2002 Ordonanţă de urgenţă nr. 127/1999 – privind instituirea unor măsuri cu caracter fiscal pentru îmbunătăţirea realizării şi colectării veniturilor statului M. Of. 455/1999 Art. 8
05 iulie 2001 Ordonanţă nr. 36/1998 – pentru modificarea şi completarea Legii nr. 32/1994 privind sponsorizarea M. Of. 43/1998 Art. 1, Art. 4
01 octombrie 1999 Ordonanţă de urgenţă nr. 127/1999 – privind instituirea unor măsuri cu caracter fiscal şi îmbunătăţirea realizării şi colectării veniturilor statului M. Of. 455/1999 Art. 8
01 februarie 1998 Ordonanţă nr. 36/1998 – pentru modificarea şi completarea Legii nr. 32/1994 privind sponsorizarea M. Of. 43/1998 Art. 1, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 14, Art. 15, Art. 16
30 iunie 1997 Lege nr. 105/1997 – pentru soluţionarea obiecţiunilor, contestaţiilor şi a plângerilor asupra sumelor constatate şi aplicate prin actele de control sau de impunere ale organelor Ministerului Finanţelor M. Of. 136/1997 Art. 12, Art. 13
1 iunie 1994 M.Of. nr. 129 din 25.5.1994

Fisa act – cdep.ro

LEGEA nr. 32/1994 privind sponsorizarea  – ACTUALIZATA

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. 1

(1) Sponsorizarea este actul juridic prin care două persoane convin cu privire la transferul dreptului de proprietate asupra unor bunuri materiale sau mijloace financiare pentru susţinerea unor activităţi fără scop lucrativ desfăşurate de către una dintre părţi, denumită beneficiarul sponsorizării.

(2) Contractul de sponsorizare se încheie în formă scrisă, cu specificarea obiectului, valorii şi duratei sponsorizării, precum şi a drepturilor şi obligaţiilor părţilor.

(3) Mecenatul este un act de liberalitate prin care o persoană fizică sau juridică, numită mecena, transferă, fără obligaţie de contrapartidă directă sau indirectă, dreptul său de proprietate asupra unor bunuri materiale sau mijloace financiare către o persoană fizică, ca activitate filantropică cu caracter umanitar, pentru desfăşurarea unor activităţi în domeniile: cultural, artistic, medico-sanitar sau ştiinţific – cercetare fundamentală şi aplicată.

(4) Actul de mecenat se încheie în forma autentică în care se vor specifica obiectul, durata şi valoarea acestuia.

(5) În cazul sponsorizării sau mecenatului constând în bunuri materiale, acestea vor fi evaluate, prin actul juridic încheiat, la valoarea lor reală din momentul predării către beneficiar.
ADNOTARE – modificat de:
Ordonanţă nr. 36/1998 – pentru modificarea şi completarea Legii nr. 32/1994 privind sponsorizarea din 30 ianuarie 1998, M. Of. 43/1998;

Art. 2

Este considerat sponsor orice persoană fizică sau juridică din România sau, din străinătate care efectuează o sponsorizare în condiţiile legii.

Art. 3

Persoanele fizice sau juridice din România nu pot efectua activităţi de sponsorizare sau de mecenat din surse obţinute de la buget.

Instituţiile şi autorităţile publice, societăţile comerciale cu capital majoritar de stat şi regiile autonome nu pot efectua activităţi de sponsorizare având ca beneficiari persoane fizice şi asociaţii familiale care îşi desfăşoară activitatea conform Legii nr. 300/2004 privind autorizarea persoanelor fizice şi a asociaţiilor familiale care desfăşoară activităţi economice în mod independent, precum şi societăţi comerciale cu capital privat.
ADNOTARE – modificat de:
Lege nr. 394/2006 – pentru completarea art. 3 din Legea nr. 32/1994 privind sponsorizarea din 30 octombrie 2006, M. Of. 892/2006;

Ordonanţă nr. 36/1998 – pentru modificarea şi completarea Legii nr. 32/1994 privind sponsorizarea din 30 ianuarie 1998, M. Of. 43/1998;

Art. 4

(1) Poate fi beneficiar al sponsorizării:

a) orice persoană juridică fără scop lucrativ, care desfăşoară în România sau urmează să desfăşoare o activitate în domeniile: cultural, artistic, educativ, de învăţământ, ştiinţific – cercetare fundamentală şi aplicată, umanitar, religios, filantropic, sportiv, al protecţiei drepturilor omului, medico-sanitar, de asistenţă şi servicii sociale, de protecţia mediului, social şi comunitar, de reprezentare a asociaţiilor profesionale, precum şi de întreţinere, restaurare, conservare şi punere în valoare a monumentelor istorice;

b) instituţiile şi autorităţile publice, inclusiv organele de specialitate ale administraţiei publice, pentru activităţile prevăzute la lit. a);

c) de asemenea, pot fi sponsorizate, în condiţiile prezentei legi, emisiuni ori programe ale organismelor de tele viziune sau radiodifuziune, precum şi cărţi ori publicaţii din domeniile definite la lit. a);

d) orice persoană fizică cu domiciliul în România a cărei activitate în unul dintre domeniile prevăzute la lit. a) este recunoscută de către o persoană juridică fără scop lucrativ sau de către o instituţie publică ce activează în domeniul pentru care se solicită sponsorizarea.

(2) Poate fi beneficiar al mecenatului orice persoană fizică cu domiciliul în România, fără obligativitatea de a fi recunoscută de către o persoană juridică fără scop lucrativ sau de către o instituţie publică, care necesită un sprijin în domeniile prevăzute la art. 1 alin. (3).
ADNOTARE – modificat de:
Ordonanţă nr. 36/1998 – pentru modificarea şi completarea Legii nr. 32/1994 privind sponsorizarea din 30 ianuarie 1998, M. Of. 43/1998;

Ordonanţă nr. 36/1998 – pentru modificarea şi completarea Legii nr. 32/1994 privind sponsorizarea din 30 ianuarie 1998, M. Of. 43/1998;

Art. 5

(1) Sponsorul ori beneficiarul are dreptul să aducă la cunoştinţă publicului sponsorizarea prin promovarea numelui, a mărcii sau a imaginii sponsorului.

(2) Sponsorul ori beneficiarul este obligat să aducă la cunoştinţă publicului sponsorizarea într-un mod care să nu lezeze, direct sau indirect, activitatea sponsorizată, bunele moravuri sau ordinea şi liniştea publică.

(3) Denumirile publicaţiilor, titlurile cărţilor şi ale emisiunilor de radio şi televiziune sponsorizate trebuie anunţate ca atare.

(4) Anunţurile vor fi formulate astfel încât să reiasă clar acţiunea de sponsorizare şi vor fi aduse la cunoştinţă publicului, în mod gratuit, de către beneficiarul sponsorizării.

(5) În cadrul activităţilor de sponsorizare sau de mecenat se interzice ca sponsorul, mecena sau beneficiarul să efectueze reclamă sau publicitate comercială, anterioară, concomitentă sau ulterioară în favoarea acestora sau a altor persoane.
ADNOTARE – modificat de:
Ordonanţă nr. 36/1998 – pentru modificarea şi completarea Legii nr. 32/1994 privind sponsorizarea din 30 ianuarie 1998, M. Of. 43/1998;

Art. 6

Facilităţile prevăzute în prezenta lege nu se acordă în cazul:

a) sponsorizării reciproce între persoane fizice sau juridice;

b) sponsorizării efectuate de către rude ori afini până la gradul al patrulea inclusiv;

c) sponsorizării unei persoane juridice fără scop lucrativ de către o altă persoană juridică care conduce sau controlează direct persoana juridică sponsorizată.
ADNOTARE – modificat de:
Ordonanţă nr. 36/1998 – pentru modificarea şi completarea Legii nr. 32/1994 privind sponsorizarea din 30 ianuarie 1998, M. Of. 43/1998;

Art. 7

Prevederile art. 6 se aplică şi persoanelor fizice sau juridice care efectuează acte de mecenat.
ADNOTARE – modificat de:
Ordonanţă nr. 36/1998 – pentru modificarea şi completarea Legii nr. 32/1994 privind sponsorizarea din 30 ianuarie 1998, M. Of. 43/1998;

Art. 8

(1) Persoanele fizice sau juridice române, care efectuează sponsorizări în domeniile prevăzute la art. 4, beneficiază de reducerea bazei impozabile cu echivalentul sponsorizărilor, dar nu mai mult de:

a) 10% din baza impozabilă pentru sponsorizări în domeniile: cultură, artă, învăţământ, sănătate, asistenţă şi servicii sociale, acţiuni umanitare, protecţia mediului;

b) 8% din baza impozabilă pentru sponsorizări în domeniile: educaţie, drepturile omului, ştiinţă–cercetare fundamentală şi aplicată, filantropic, de întreţinere, restaurare, conservare şi punere în valoare a monumentelor istorice, sport – cu excepţia fotbalului;

c) 5% din baza impozabilă pentru sponsorizări în domeniile: religios, social şi comunitar, reprezentarea intereselor asociaţiilor profesionale, fotbal.

(2) Persoanele fizice sau juridice române, care efectuează acte de mecenat în condiţiile prezentei legi, beneficiază de reducerea bazei impozabile cu echivalentul acestora, dar nu mai mult de 10% din baza impozabilă.

(3) Totalitatea reducerilor aplicate bazei impozabile pentru sponsorizările efectuate potrivit alin. (1), cumulate cu cele aferente actelor de mecenat, nu poate depăşi 10% din venitul sau din profitul impozabil, după caz.

(4) Persoanele fizice sau juridice străine, care datorează statului român, conform legislaţiei în vigoare, un impozit pentru un venit realizat în România şi care efectuează sponsorizări sau acte de mecenat, beneficiază, de asemenea, de reducerea bazei impozabile cu echivalentul în lei al sponsorizării sau al actului de mecenat, calculat la cursul de schimb valutar al zilei, la data efectuării transferului de proprietate, în aceleaşi cote aplicate persoanelor fizice sau juridice române, conform alineatelor precedente.
ADNOTARE – modificat de:
Ordonanţă de urgenţă nr. 127/1999 – privind instituirea unor măsuri cu caracter fiscal pentru îmbunătăţirea realizării şi colectării veniturilor statului din 10 septembrie 1999, M. Of. 455/1999;

Ordonanţă de urgenţă nr. 127/1999 – privind instituirea unor măsuri cu caracter fiscal şi îmbunătăţirea realizării şi colectării veniturilor statului din 10 septembrie 1999, M. Of. 455/1999;

Ordonanţă nr. 36/1998 – pentru modificarea şi completarea Legii nr. 32/1994 privind sponsorizarea din 30 ianuarie 1998, M. Of. 43/1998;

Art. 9

(1) Sumele primite din sponsorizare sau mecenat sunt scutite de plata impozitului pe venit.

(2) Aceeaşi prevedere se aplică şi bunurilor materiale primite prin sponsorizare sau mecenat, potrivit prezentei legi.
ADNOTARE – modificat de:
Ordonanţă nr. 36/1998 – pentru modificarea şi completarea Legii nr. 32/1994 privind sponsorizarea din 30 ianuarie 1998, M. Of. 43/1998;

Art. 10

(1) Nu beneficiază de facilităţile prevăzute în prezenta lege sponsorul care, în mod direct sau indirect, urmăreşte să direcţioneze activitatea beneficiarului.

(2) Dispoziţiile alin. (1) nu înlătură dreptul părţilor de a încheia, potrivit legii, acte juridice afectate de sarcină, dacă prin acestea nu se direcţionează ori nu se condiţionează activitatea beneficiarului.
ADNOTARE – modificat de:
Ordonanţă nr. 36/1998 – pentru modificarea şi completarea Legii nr. 32/1994 privind sponsorizarea din 30 ianuarie 1998, M. Of. 43/1998;

Art. 11

Contestaţiile privind acordarea sau neacordarea facilităţilor prevăzute în prezenta lege se soluţionează conform prevederilor Legii nr. 105/1997 pentru soluţionarea obiecţiunilor, contestaţiilor şi a plângerilor asupra sumelor constatate şi aplicate prin actele de control sau de impunere ale organelor Ministerului Finanţelor.
ADNOTARE – modificat de:
Ordonanţă nr. 36/1998 – pentru modificarea şi completarea Legii nr. 32/1994 privind sponsorizarea din 30 ianuarie 1998, M. Of. 43/1998;

Art. 12

Abrogat.
ADNOTARE – modificat de:
Lege nr. 105/1997 – pentru soluţionarea obiecţiunilor, contestaţiilor şi a plângerilor asupra sumelor constatate şi aplicate prin actele de control sau de impunere ale organelor Ministerului Finanţelor din 24 iunie 1997, M. Of. 136/1997;

Art. 13

Abrogat.
ADNOTARE – modificat de:
Lege nr. 105/1997 – pentru soluţionarea obiecţiunilor, contestaţiilor şi a plângerilor asupra sumelor constatate şi aplicate prin actele de control sau de impunere ale organelor Ministerului Finanţelor din 24 iunie 1997, M. Of. 136/1997;

Art. 14

Abrogat.
ADNOTARE – modificat de:
Ordonanţă nr. 36/1998 – pentru modificarea şi completarea Legii nr. 32/1994 privind sponsorizarea din 30 ianuarie 1998, M. Of. 43/1998;

Art. 15

Abrogat.
ADNOTARE – modificat de:
Ordonanţă nr. 36/1998 – pentru modificarea şi completarea Legii nr. 32/1994 privind sponsorizarea din 30 ianuarie 1998, M. Of. 43/1998;

Art. 16

Abrogat.
ADNOTARE – modificat de:
Ordonanţă nr. 36/1998 – pentru modificarea şi completarea Legii nr. 32/1994 privind sponsorizarea din 30 ianuarie 1998, M. Of. 43/1998;

Art. 17

Prevederile prezentei legi intră în vigoare cu data de întâi a lunii următoare publicării acesteia în Monitorul Oficial al României.

Art. 18

Pe data intrării în vigoare a prezentei legi orice dispoziţii contrare se abrogă.

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor şi Senat în şedinţa comună din 5 mai 1994, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României.

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR ADRIAN NĂSTASE

PREŞEDINTELE SENATULUI prof. univ. dr. OLIVIU GHERMAN

- Publicitate -

1 COMENTARIU