LEGEA 376/2004 privind bursele private – ACTUALIZATA

1823

Nr.

Titlu

MO

Modificări

18 ianuarie 2007 Lege nr. 15/2007 – pentru modificarea art. 4 din Legea nr. 376/2004 privind bursele private M. Of. 28/2007 Art. 4
04 august 2006 Lege nr. 343/2006 – pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal M. Of. 662/2006 Art. 5, Art. 6, Art. 8, Art. 9
18 noiembrie 2005 Lege nr. 319/2005 – pentru abrogarea alin. (5) al art. 2 din Legea nr. 376/2004 privind bursele private M. Of. 1010/2005 Art. 2
7 octombrie 2004 M.Of. nr. 899 din 4.10.2004

Fisa act – cdep.ro

LEGE Nr. 376/2004 privind bursele private – ACTUALIZATA

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. 1

(1)Bursa privată reprezintă sprijinul pentru studii acordat, în baza unui contract, de către o persoană juridică de drept privat sau de către o persoană fizică unui beneficiar care poate fi, după caz, elev, student, doctorand sau care urmează un program de pregătire postuniversitară într-o instituţie de învăţământ superior acreditată, din ţară sau din străinătate.

(2) Cuantumul bursei private se stabileşte la încheierea contractului şi se poate modifica ulterior numai prin act adiţional la acesta.

Art. 2

(1) Contractul prin care se acordă bursa privată cuprinde clauze privind modul în care beneficiarul trebuie să îşi îndeplinească obligaţiile de studiu, precum şi celelalte condiţii în care se oferă bursa.

(2) Contractul se semnează de beneficiar sau, în funcţie de vârstă, de beneficiar, cu acordul reprezentantului său legal, şi de reprezentantul legal al persoanei juridice sau de persoana fizică ce oferă bursa.

(3) Beneficiarul bursei private are obligaţia să prezinte contractul, în vederea avizării, la instituţia/unitatea de învăţământ în care studiază.

(4) Contractul poate conţine clauze prin care să se stabilească obligaţia beneficiarului de a lucra după finalizarea studiilor, prin angajare pe o anumită perioadă, pentru persoana juridică sau fizică ce acordă bursa privată, dar numai pe un post corespunzător studiilor absolvite.

(5) Abrogat.
ADNOTARE – modificat de:
Lege nr. 319/2005 – pentru abrogarea alin. (5) al art. 2 din Legea nr. 376/2004 privind bursele private din 10 noiembrie 2005, M. Of. 1010/2005;

Art. 3

Bursa privată poate fi acordată pe întreaga durată a studiilor sau pe o perioadă mai scurtă de timp, stabilită prin contract.

Art. 4

Cuantumul lunar al bursei private va fi stabilit de către cel care acordă bursa sau de altă persoană juridică ori fizică desemnată de acesta.
ADNOTARE – modificat de:
Lege nr. 15/2007 – pentru modificarea art. 4 din Legea nr. 376/2004 privind bursele private din 9 ianuarie 2007, M. Of. 28/2007;

Art. 5

Abrogat.
ADNOTARE – modificat de::
Lege nr. 343/2006 – pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal din 17 iulie 2006, M. Of. 662/2006;

Art. 6

Abrogat.
ADNOTARE – modificat de:
Lege nr. 343/2006 – pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal din 17 iulie 2006, M. Of. 662/2006;

Art. 7

Bursa privată nu poate fi acordată, în condiţiile prezentei legi, rudelor sau afinilor până la gradul al IV- lea inclusiv.

Art. 8

Abrogat.
ADNOTARE – modificat de:
Lege nr. 343/2006 – pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal din 17 iulie 2006, M. Of. 662/2006;

Art. 9

Abrogat.
ADNOTARE – modificat de:
Lege nr. 343/2006 – pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal din 17 iulie 2006, M. Of. 662/2006;

Art. 10

În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Ministerul Finanţelor Publice şi Ministerul Educaţiei şi Cercetării vor emite instrucţiuni pentru aplicarea acesteia, care se aprobă prin ordin comun al ministrului finanţelor publice şi al ministrului educaţiei şi cercetării.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR VALER DORNEANU

PREŞEDINTELE SENATULUI NICOLAE VĂCĂROIU

- Publicitate -