2004-12-06 – Publicat in Monitorul Oficial nr. 1151 din 6.12.2004

ORDIN nr. 1.759/2004, nr. 5.371/2004 pentru aprobarea Instrucţiunilor de aplicare a Legii nr. 376/2004 privind bursele private

Având în vedere dispoziţiile art. 10 din Legea nr. 376/2004 privind bursele private,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 410/2004 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 1.574/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice şi Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,

ministrul finanţelor publice şi ministrul educaţiei şi cercetării emit prezentul ordin.

Art. 1

Se aprobă Instrucţiunile de aplicare a Legii nr. 376/2004 privind bursele private, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2

Direcţia generală de gestiune a impozitelor şi contribuţiilor şi Direcţia generală de colectare a creanţelor bugetare din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, Direcţia generală de politici şi legislaţie privind veniturile bugetului general consolidat şi Direcţia generală a tehnologiei informaţiei din cadrul Ministerului Finanţelor Publice, direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti, precum şi unităţile şi instituţiile de învăţământ acreditate vor lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Art. 3

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. Ministrul finanţelor publice, Maria Manolescu, secretar de stat

Ministrul educaţiei şi cercetării, Alexandru Athanasiu

ANEXĂ

INSTRUCŢIUNI /2004/2004 de aplicare a Legii nr. 376/2004 privind bursele private

 

I.

Prevederi cu caracter general

1. Bursele prevăzute de Legea nr. 376/2004 privind bursele private se pot acorda persoanelor fizice române: elevi, studenţi, doctoranzi sau celor care urmează un program de pregătire postuniversitară într-o instituţie de învăţământ acreditată, din ţară sau din străinătate.

2.1. Bursa se acordă în baza unui contract încheiat între o persoană juridică de drept privat sau o persoană fizică şi beneficiar, dintre cei menţionaţi la pct. 1.

2.2. Contractul se semnează, în calitate de părţi, de către beneficiar sau, în funcţie de vârstă, de beneficiar, cu acordul scris al reprezentantului său legal, şi de către reprezentantul legal al persoanei juridice de drept privat sau de către persoana fizică ce oferă bursa.

2.3. Beneficiarul bursei private are obligaţia să prezinte contractul, în vederea avizării, la instituţia sau la unitatea de învăţământ în care studiază, care va specifica nivelul şi forma de învăţământ urmate, precizând durata normală a studiilor, precum şi anul de studiu în care se află beneficiarul bursei.

2.4. Instituţia sau unitatea de învăţământ are obligaţia de a prezenta, semestrial sau trimestrial, informaţii privind situaţia şcolară a beneficiarului bursei, la cererea persoanei fizice sau a persoanei juridice care acordă bursa.

3.1. Clauzele contractului de bursă se stabilesc de către părţi, cu respectarea modelului de contract prevăzut în anexa nr. 1 la prezentele instrucţiuni.

3.2. Bursa privată nu poate fi acordată rudelor sau afinilor până la gradul al IV-lea inclusiv.

3.3. Pe perioada acordării bursei private se interzice beneficiarului să lucreze pentru cel care acordă bursa sau pentru altă persoană juridică ori fizică desemnată de acesta.

4.1. Bursa prevăzută la pct. 1 poate fi acordată pe întreaga durată a studiilor sau pe o perioadă mai scurtă, stabilită prin contract de către părţi.

4.2. Cuantumul bursei private se stabileşte la încheierea contractului şi trebuie să acopere cel puţin masa, cazarea şi cheltuielile de întreţinere, fără a se situa sub nivelul salariului minim pe economie. Acest cuantum se poate modifica ulterior încheierii cotractului numai prin act adiţional la acesta.

4.3. Bursa se poate suspenda pe perioadele în care beneficiarul ei nu îndeplineşte clauzele, stabilite prin contract.

4.4. Beneficiarul bursei se poate obliga prin contract ca, după terminarea studiilor liceale, postliceale, universitare, postuniversitare sau de doctorat, pe parcursul cărora a primit bursa, să lucreze prin angajare, pe o anumită perioadă prevăzută în contract, pentru persoana juridică sau fizică ce acordă bursa privată, dar numai pe un post corespunzător studiilor absolvite.

4.5. Beneficiarul bursei se obligă prin angajament de plată să restituie sumele primite cu titlu de bursă, indexate cu indicele de inflaţie, în caz de nerespectare a obligaţiilor asumate prin contract. Angajamentul de plată este prevăzut în anexa nr. 2 la prezentele instrucţiuni şi constituie anexă la contract.

4.6. În cazul restituirii sumelor reprezentând burse private potrivit pct. 4.5, persoana fizică care a acordat bursa are obligaţia de a înştiinţa organul fiscal competent în vederea returnării sumelor respective cu care s-a redus impozitul datorat, iar persoana juridică va recalcula impozitul pe profit datorat pentru anul fiscal respectiv.

II.

Prevederi cu caracter financiar

A.În cazul contribuabililor persoane juridice

1. Intră sub incidenţa art. 6 alin. 1 din Legea nr. 376/2004 persoanele juridice române de drept privat, precum şi persoanele juridice străine care sunt obligate la plata impozitului pe profit potrivit titlului II „Impozit pe profit“ din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal.

2. La calculul profitului impozabil, cheltuielile înregistrate în contabilitate în baza contractului prin care se acordă bursa privată şi a documentelor justificative de plată a acesteia sunt cheltuieli nedeductibile. Din punct de vedere fiscal, valoarea acesteia se scade din impozitul pe profit datorat dacă reprezintă cumulativ 3‰ din cifra de afaceri, dar nu mai mult de 20% din impozitul pe profit datorat, calculat înainte de această deducere.

3. Scăderea din impozitul pe profit datorat a cheltuielilor reprezentând bursa privată se efectuează lunar, trimestrial sau anual, potrivit metodologiei de calcul al impozitului pe profit, astfel încât la finele anului acestea să se încadreze în prevederile legii.

Aceasta se înregistrează în contabilitate prin articolul contabil:

6582 „Donaţii şi subvenţii acordate“/analitic distinct = 462 „Creditori diverşi“

4. Exemplu de calcul privind scăderea din impozitul pe profit datorat a cheltuielilor reprezentând bursa privată:

Un contribuabil plătitor de impozit pe profit încheie un contract cu un student, prin care îi acordă o bursă privată anuală de 60.000.000 lei, respectiv de 5.000.000 lei lunar.

La calculul profitului impozabil pentru trimestrul I 2005, acesta prezintă următoarele date financiare:

Venituri din vânzarea mărfurilor = 1.000.000.000 lei
Venituri din activităţi diverse = 2.000.000 lei
= 1.002.000.000 lei
Cheltuieli privind mărfurile = 750.000.000 lei
Cheltuieli cu personalul = 20.000.000 lei
Alte cheltuieli de exploatare = 90.000.000 lei
din care: 15.000.000 lei bursa = 860.000.000 lei

Calculul profitului impozabil pentru trimestrul I 2005

Profitul impozabil = 1.002.000.000–860.000.000 + 15.000.000 = 157.000.000 lei.

Impozitul pe profit înainte de scăderea bursei private este de 157.000.000 × 19% = 29.830.000 lei.

Având în vedere condiţiile de deducere prevăzute la art. 6 din Legea nr. 376/2004, prin aplicarea limitelor, valorile sunt:

– 3‰ din cifra de afaceri reprezintă 3.006.000 lei;

– 20% din impozitul pe profit înainte de deducerea bursei private reprezintă 5.966.000 lei.

Suma de scăzut din impozitul pe profit este 3.006.000 lei.

Pentru trimestrul I 2005 impozitul pe profit datorat este de 29.830.000–3.006.000 = 26.824.000 lei.

B.În cazul contribuabililor persoane fizice

1. În aplicarea prevederilor art. 6 alin. (3) din Legea nr. 376/2004, pot efectua cheltuieli cu bursele private contribuabilii care realizează venituri supuse procedurii de globalizare, respectiv: venituri din activităţi independente, venituri din salarii şi venituri din cedarea folosinţei bunurilor potrivit titlului III „Impozitul pe venit“ din Legea nr. 571/2003. De aceste prevederi beneficiază şi contribuabilii care realizează numai una dintre categoriile de venit enumerate mai sus.

2. Persoanele fizice care desfăşoară activităţi independente pot efectua cheltuieli cu burse private, potrivit art. 6 alin. (2) din Legea nr. 376/2004, sume care, cumulate, după caz, cu celelalte cheltuieli de sponsorizare şi mecenat efectuate conform legii, sunt deductibile plafonat în limita unei cote de 5% din baza de calcul determinată conform art. 49 alin. (6) din Legea nr. 571/2003.

3.1. Contribuabilii pentru care angajatorul are obligaţia să efectueze regularizarea anuală a impozitului pe veniturile din salarii vor înştiinţa angajatorul în perioada 1–15 ianuarie că a efectuat cheltuieli cu bursa privată în baza unui contract şi solicită restituirea cheltuielilor cu bursa privată.

3.2. Aceşti salariaţi pot solicita restituirea acestor cheltuieli cu bursa privată în limita sumei reprezentând 1% din impozitul pe venitul anual datorat, prin cerere scrisă către angajator, însoţită de copii de pe documentele justificative de plată şi contract.

3.3. Dacă suma înscrisă în cerere către angajator privind cheltuiala efectuată cu bursa privată, cumulată cu suma dispusă a se vira către entitatea nonprofit potrivit art. 90 alin. (2) din Legea nr. 571/2003, depăşeşte plafonul de 1% din impozitul datorat pe venitul anual din salarii, atunci suma totală luată în calcul de angajator este limitată la nivelul acestui plafon, având prioritate cheltuielile efectuate cu bursa privată.

4.1. Contribuabilii care au obligaţia să depună declaraţia de venit global şi au efectuat cheltuieli cu bursele private în baza contractului încheiat între părţi completează elementele necesare privind aceste cheltuieli în rubricile corespunzătoare din declaraţia de venit global, la care anexează o copie a contractului şi a documentelor justificative de plată către persoana fizică beneficiară.

4.2. În declaraţia de venit global se înscriu toate cheltuielile efectuate în cursul anului cu bursele private, ce urmează a fi recuperate din impozitul anual datorat în limita sumei reprezentând 1% din impozitul pe venitul anual datorat.

4.3. Dacă suma înscrisă în declaraţia de venit global privind bursa privată, cumulată cu suma dispusă a se vira către entitatea nonprofit potrivit art. 90 alin. (2) din Legea nr. 571/2003, depăşeşte plafonul de 1% din impozitul pe venitul anual datorat, atunci suma totală luată în calcul este limitată la nivelul acestui plafon, având prioritate cheltuielile efectuate cu bursa privată.

5.1. Contractele privind bursa privată, precum şi documentele de plată pentru aceste burse vor fi prezentate în original şi în copie la organul fiscal sau la angajator, după caz, păstrând copiile acestora.

5.2. În cazul în care declaraţia de venit global se transmite prin poştă către organul fiscal, atunci aceasta va fi însoţită de copia contractului încheiat între părţi privind bursa privată şi de pe documentele justificative de plată.

6. Documentul justificativ de plată a bursei private în cazul plătitorilor persoane fizice poate fi şi un înscris între acesta şi beneficiarul bursei şi va cuprinde obligatoriu şi elementele de identificare a părţilor din contract: numele şi prenumele, codul numeric personal, adresa de domiciliu, suma şi data plăţii.

7. Neprezentarea documentelor necesare luării în calcul a cheltuielilor privind bursele private în condiţiile Legii nr. 376/2004 şi ale Legii nr. 571/2003 până la termenul de depunere a declaraţiei de venit global atrage pierderea dreptului conferit de lege.

ANEXA Nr. 1 la instrucţiuni

CONTRACT Nr. ………./……….

I. Părţile contractului

Art. 1. Prezentul contract se încheie între:

1. Persoana fizică sau persoana juridică de drept privat, cu atributele lor de identificare:

2. Domnul/Doamna/Domnişoara ………., elev(ă)/student(ă)/masterand(ă)/doctorand(ă) în anul ………., în anul universitar/şcolar la ………., învăţământ de zi/seral/i.d.d., născut/născută în anul ………., luna ………., ziua ………., în localitatea ………., fiul/fiica lui şi al/a ………., cetăţean român, cu domiciliul în România, str. ………. nr. ………., bl. ………., sc. ………., ap ………., judeţul/sectorul ………., cod poştal ………., telefon ………., C.N.P. ………., posesor/posesoare al/a B.I./C.I. seria ………. nr. ………., eliberat/eliberată de ………. la data de ……….

II. Obiectul contractului

Art. 2. Obiectul prezentului contract îl constituie acordarea unei burse private în condiţiile Legii nr. 376/2004 şi ale instrucţiunilor de aplicare a acesteia.

III. Termenul contractului

Art. 3. Prezentul contract se încheie pentru un termen de ………., începând cu data prezentului contract.

IV. Obligaţiile părţilor

Art. 4. Persoana fizică sau persoana juridică de drept privat se obligă să asigure finanţarea bursei în cuantum de ………. lunar, pe o perioadă de ………. luni, începând cu luna ………. anul ……….

Art. 5. Beneficiarul se obligă să îndeplinească următoarele obligaţii:

a) cu privire la studii: ………. (se stabilesc de comun acord între părţile contractului);

b) să profeseze, prin angajare, pentru o perioadă de ………., în specialitatea pentru care s-a pregătit, pe un post corespunzător studiilor absolvite, la persoana fizică sau la persoana juridică de drept privat care acordă bursa privată;

c) să restituie în termen de 3 luni de la notificare, în baza prezentului contract şi a angajamentului asumat, sumele primite cu titlu de bursă, indexate cu indicele de inflaţie, pentru neexecutare totală sau parţială a obligaţiilor;

d) să prezinte prezentul contract spre avizare unităţii sau instituţiei de învăţământ la care studiază.

Prezentul contract se încheie în 4 exemplare, unul pentru persoana fizică sau persoana juridică de drept privat care acordă bursa, unul pentru beneficiarul bursei, unul pentru instituţia sau unitatea de învăţământ unde acesta din urmă studiază şi unul pentru organul fiscal care efectuează deducerea fiscală.

ANEXA Nr. 2 la instrucţiuni

ANGAJAMENT Anexă la Contractul nr. ………./……….

Subsemnatul ………., născut în anul ………., luna ………., ziua ………., în localitatea ………., fiul/fiica lui ………. şi al/a ………., cetăţean român cu domiciliul stabil în România, localitatea ………., str. ………. nr. ………., bl. ………., sc. ………., ap ………., judeţul/sectorul ………., cod poştal ………., telefon ………., posesor al B.I./C.I. seria ………. nr. ………., eliberat de Poliţia ………. la data de ……….

În temeiul art. 5 lit. c) din Contractul nr. ………./………., mă angajez să restitui sumele primite cu titlu de bursă în baza art. 2 din contractul menţionat, indexate cu indicele de inflaţie, în termen de 3 luni de la data la care am primit notificarea persoanei juridice de drept privat sau a persoanei fizice care a acordat bursa.

Data

……….

Beneficiarul bursei,

……….

 

- Publicitate -