ARSIT – Asociatia pentru Reformarea Sistemului de Impozite si Taxe a transmis o adresa catre MFP prin care a solicitat clarificari privind modul de aplicare a Impozitului pe constructii. Redam in continuare textul adresei si raspunsul primit de la MFP.

ADRESA ARSIT

Buna ziua,
ARSIT a fost sesizata de un numar ridicat de membrii privind modul de aplicare a prevederilor Titlului IX^3  Impozitul pe Constructii din Legea 571/2003 privind Codul Fiscal. Neclaritatile se refera la urmatoarele aspecte:
1.      Cum se defineste termenul de patrimoniu: include acesta numai constructiile aflate in proprietatea contribuabililor sau si cele aflate in folosinta lor (exemplu: concesiuni, contracte de comodat etc) ?
2.      Corelat cu intrebarea de mai sus, ce se intelege prin expresia ”evidenţiată contabil în soldul debitor al conturilor corespunzătoare construcţiilor”? De exemplu se includ aici numai conturile contabile din clasa 2 SAU si conturile extracontabile din clasa 8?
3.      Sunt supuse impozitului si constructiile care se incadreaza in categoria cladirilor conform Titlului IX Impozite si taxe locale, dar sunt scutite in baza art. 250 ?
4.      Intra sub incidenta impozitului si «Imobilizarile corporale in curs de executie» inregistrate in contul 231 ? (acestea nu pot fi clasificate intr-o grupa de catalog pana la receptie)
5.      In cazul ”lucrărilor de reconstruire, modernizare, consolidare, modificare sau extindere pentru clădirile închiriate, luate în concesiune, aflate în administrare ori în folosinţă”: obligatia pentru comunicarea catre proprietar a valorii acestora apare numai in situatia in care valoarea acestora depaseste 25 % (conform Normelor de aplicare a Titlului IX Cod fiscal pct. 54 alin 1 indice 1 „În cazul în care valoarea lucrărilor de reconstruire, consolidare, modernizare, modificare sau extindere nu depăşeşte 25% din valoarea clădirii, locatarul nu are obligaţia să o comunice locatorului”. Ca urmare cum trebuie procedat in vederea calculului impozitului pe constructii: (i) Nu se va aplica impozitul asupra acelor lucrari comunicate proprietarului, indiferent daca exista sau nu obligatia de comunicare, SAU (ii) nu se va calcula impozitul numai in situatia in care obligatia de comunicare este prevazuta prin lege?

Totodata contribuabilii ne-au sesizat faptul ca, din modul cum este asezat acum impozitul, povara fiscala generata de acest impozit va fi foarte mare, putand genera discontinuitati majore in fluxul de numerar al societatilor si cu impact major asupra profitabilitatii acestora, intrucat:
a)      impozitul se aplica la soldul debitor la conturilor (respectiv valoarea bruta a constructiilor nedepreciate);
b)      impozitul se aplica asupra unei game extrem de largi de constructii. Astfel, prin faptul ca impozitul pe cladiri prevede o lista semnificativa de cladiri ce sunt scutite de impozit se intelege ca legislatorul a dorit sa promoveze anumite obiective fiscal-sociale. Acest aspect nu este preluat in cadrul textului de la Titlul IX^3 Impozitul pe constructii, ceea ce face dificil de inteles obiectivele de politica fiscala urmarite prin aceste reglementari.

In acest sens va rugam sa ne indicati modul in care aspectele de mai sus ar putea fi clarificate.

RASPUNSUL MFP – 8 aprilie 2014

Referitor la solicitarea dumneavoastră înregistrată în Ministerul Finanţelor Publice, Biroul de informare publică cu nr. 600700/2014, conform punctului de vedere transmis de către Direcţia generală de legislatie cod fiscal si reglementari vamale,  vă comunicăm următoarele:

Necesitatea asigurării resurselor pentru îndeplinirea atribuţiilor statului şi angajamentelor asumate de România în calitate de stat membru al Uniunii Europene, şi a îndeplinirii obiectivului stabilit prin programul de guvernare de creştere a veniturilor bugetare prin lărgirea bazei de impozitare, au impus adoptarea unor măsuri fiscale pentru susţinerea creşterii economice care să asigure stabilitatea financiară a economiei.

În acest context, una dintre recentele măsuri fiscale de extindere a bazei de impozitare, a stfel încât toţi agenţii economici să contribuie unitar la constituirea veniturilor bugetare, s-a concretizat în instituirea impozitului pe valoarea construcţiilor fiscale a fost instituit impozitul pe valoarea construcţiilor, prin prevederile Titlului IX3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.102/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar – fiscale.

În sensul recunoaşterii eforturilor de realizare a investiţiilor curente şi viitoare (lucrări de reconstruire, modernizare, consolidare, modificare sau extindere) pentru construcţiile aflate sau care urmează să fie trecute în proprietatea statului sau a unităţilor administrativ – teritoriale, precum şi pentru clădirile închiriate, luate în concesiune, aflate în administrare ori în folosinţă, pentru care se datorează impozit pe clădiri conform Titlului IX din Codul fiscal, potrivit alineatului (1) al art.29635 din actul normativ menţionat mai sus, valoarea investiţiilor se deduce din baza de calcul a impozitului pe construcţii.

Totodată, conform alin.(2) al art.29635 deducerea valorii lucrărilor de reconstruire, modernizare, consolidare, modificare sau extindere menţionată la lit.a a alineatului (1), trebuie justificată cu documentaţia corespunzătoare care atestă comunicarea acestei valori către proprietar.

Având în vedere faptul că potrivit alin. (1) lit.a se deduce valoarea clădirilor (inclusiv valoarea modernizărilor) pentru care se datorează impozit pe clădiri, aspectele legate de definiţia lucrărilor de modernizare şi cele privind notificarea către proprietari sunt cele prevăzute în titlul IX din Codul fiscal şi în Normele metodologice date în aplicarea acestuia.

Totodată, având în vedere reglementările contabile, precum şi prevederile art.18 şi art.20 din Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, potrivit cărora  evidenţa contabil-financiară a bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale se ţine distinct în contabilitatea ministerelor, a organelor de specialitate precum şi în cea a administraţiei publice centrale sau locale după caz, construcţiile din domeniul public nu intră sub incidenţa acestui impozit (aceste bunuri primite în administrare, concesiune şi cu chirie sunt înregistrate în contabilitatea agenţilor economici  în conturi în afara bilanţului).

În acelaşi timp, vă asigurăm că toate aspectele semnalate de dumneavoastră referitoare la noua sarcină fiscală instituită pentru agenţii economici, respectiv impozitul pe construcţii, au fost reţinute şi având în vedere interesul comun în implementarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.102/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar – fiscale, rămânem deschişi unui dialog constructiv în eventualitatea modificării acestui act normativ în procedura dezbaterii parlamentare sau la elaborarea Normelor metodologice de aplicare a  Titlului IX3.

- Publicitate -