2014-04-10 – Modificata prin DECIZIA Comisiei fiscale centrale nr. 2/2014, aprobată prin OMFP 550/2014 privind aprobarea Deciziei Comisiei fiscale centrale nr. 2/2014
2004-10-26 – Publicata in M.Of. nr. 982 din 26.10.2004, aprobată prin OMFP 1.561/2004 pentru aprobarea Deciziei Comisiei fiscale centrale nr. 6/2004 privind aplicarea unitară a unor prevederi referitoare la impozitul pe venit, taxa pe valoarea adăugată şi probleme de procedură fiscală

DECIZIA COMISIEI FISCALE CENTRALE Nr. 6 din 23 septembrie 2004 privind aplicarea unitară a unor prevederi referitoare la impozitul pe venit, taxa pe valoarea adăugată şi probleme de procedură fiscală

1. Art. 65 alin. (5) din Ordonanţa Guvernului nr. 7/2001 privind impozitul pe venit, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 493/2002, precum şi Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.090/2003 privind aprobarea Normelor metodologice date în aplicarea prevederilor art. 65 alin. (5) din Ordonanţa Guvernului nr. 7/2001 privind impozitul pe venit, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 493/2002

Soluţie:

Persoanele fizice care, în cursul anului 2003, în baza autorizaţiei de construire, au extins pe verticală şi/sau pe orizontală o construcţie existentă nu beneficiază de prevederile alin. (5) al art. 65 din Ordonanţa Guvernului nr. 7/2001 privind impozitul pe venit, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 493/2002.

2. Pct. 7.13 din Normele de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 17/2000 privind taxa pe valoarea adăugată, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 401/2000,art. 16 alin. (7) din Legea nr. 345/2002 privind taxa pe valoarea adăugată, art. 135 alin. (6) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

Soluţie:

(1) Prevederile pct. 7.13 din Normele de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 17/2000 privind taxa pe valoarea adăugată, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 401/2000,art. 16 alin. (7) din Legea nr. 345/2002 privind taxa pe valoarea adăugată şi art. 135 alin. (6) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal sunt aplicabile numai în situaţia în care garanţiile de bună execuţie sunt evidenţiate distinct în facturi fiscale, respectiv sunt reţinute din contravaloarea lucrărilor prestate.

(2) Exemplu de evidenţiere în contabilitate a acestor operaţiuni, în situaţia în care contravaloarea lucrărilor executate conform situaţiei de lucrări este de 1.000.000 de lei, iar garanţia de buna execuţie este de 5%, conform contractului, fiind reţinută din contravaloarea lucrărilor pe factura fiscală.

A.La constructor

a) La emiterea facturii fiscale pentru situaţia de lucrări:

411 = % 1.190.000 lei
704 1.000.000 lei
4.427 190.000 lei (1.000.000 × 19%)

şi concomitent:

267 = 411 59.500 lei (1.000.000 × 5% + 9.500)
4427 = 4428 9.500 lei (50.000 × 19%)

b) La încasarea garanţiilor sau la data procesului-verbal de recepţie definitivă:

512 = 267 59.500 lei (numai în situaţia în care garanţia este efectiv încasată)
4428 = 4427 9.500 lei (înregistrarea se efectuează chiar şi în situaţia în care garanţia nu este încasată la data procesului-verbal de recepţie definitivă)

B.La beneficiar

a) La primirea facturii fiscale de la constructor, în care s-au consemnat garanţiile constituite:

% = 404 1.190.000 lei
231 1.000.000 lei
4426 190.000 lei

şi concomitent

404 = 167 59.500 lei
4428 = 4426 9.500 lei

b) La achitarea garanţiei sau la data procesului-verbal de recepţie definitivă:

4426 = 4428 9.500 lei (înregistrarea se efectuează chiar dacă garanţia nu este efectiv achitată la data procesului-verbal de recepţie definitivă)
167 = 512 59.500 lei (înregistrarea se efectuează numai în situaţia în care garanţia este efectiv achitată).

(3) Dacă garanţia de bună execuţie este constituită prin scrisoare de garanţie bancară sau alte modalităţi prin care sumele constituite drept garanţie nu sunt evidenţiate în facturile fiscale şi nu sunt reţinute din contravaloarea lucrărilor prestate, nu sunt aplicabile prevederile pct. 7.13 din Normele de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 17/2000 privind taxa pe valoarea adăugată, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 401/2000,art. 16 alin. (7) din Legea nr. 345/2002 privind taxa pe valoarea adăugată şi art. 135 alin. (6) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal.

3. Art. 132 alin. (3), (5) şi (6), precum şi art. 1 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată

Soluţie:

În situaţia în care sumele înscrise în titlurile executorii ale instituţiilor publice sunt venituri ale bugetului de stat, procedura de executare silită se efectuează de către organele fiscale competente din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

În cazul în care sumele înscrise în titlurile executorii sunt venituri proprii ale instituţiilor publice sau rezultă din raporturi juridice contractuale ale acestora, executarea silită se efectuează în conformitate cu dispoziţiile art. 132 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată.

4. Art. 178 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată

Soluţie:

Prin organ fiscal emitent, în sensul art. 178 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscală, republicată, se înţelege serviciul/biroul/compartimentul emitent al actului administrativ.

5.Art. 45 şi 85 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi art. 82 alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

Soluţie:

În conformitate cu prevederile pct. 44.1 din Normele metodologice*) date în aplicarea art. 45 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, organul fiscal nu poate pretinde executarea obligaţiei stabilite în sarcina contribuabilului prin actul administrativ, dacă acest act nu a fost comunicat contribuabilului, potrivit legii.

Contribuabilii cărora nu le sunt incidente prevederile art. 82 alin. (2) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, teza a 2-a, întrucât nu au avut obligaţia efectuării de plăţi anticipate în anul precedent, au obligaţia efectuării plăţilor anticipate pentru anul curent, pentru sumele cu titlu de impozit sau contribuţii sociale înscrise în decizie şi pentru care termenele de plată au expirat, la data comunicării de către organul fiscal a deciziei de impunere pentru plăţi anticipate.

În situaţia în care organul fiscal comunică contribuabililor deciziile de plăţi anticipate după expirarea termenelor de plată prevăzute de Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, aceştia nu datorează accesorii pentru perioada cuprinsă între termenul de plată prevăzut de Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi data comunicării deciziei de plăţi anticipate, inclusiv.

5. Art. 44 şi art. 82 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, precum şi art. 88 alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

Soluţie:

În conformitate cu prevederile pct. 44.1 din Normele metodologice*) date în aplicarea art. 44 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, organul fiscal nu poate pretinde executarea obligaţiei stabilite în sarcina contribuabilului prin actul administrativ, dacă acest act nu a fost comunicat contribuabilului, potrivit legii.

Contribuabilul are obligaţia efectuării plăţilor anticipate începând cu data comunicării de către organul fiscal a deciziei de impunere pentru plăţi anticipate cu titlu de impozit, inclusiv pentru sumele înscrise în această decizie şi pentru care termenele de plată au expirat.
Note de subsol:

*):  Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală au fost aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.050/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 651 din 20 iulie 2004.

- Publicitate -

1 COMENTARIU