MFP: Precizări privind aplicarea OMFP 496/2014 – Atestarea cunoştinţelor în domeniul Sistemului European de Conturi

633

Precizări privind aplicarea prevederilor Ordinului nr.496/2014 prin care au fost aprobate Normele metodologice privind dobândirea şi retragerea certificatului de atestare a cunoştinţelor dobândite în domeniul Sistemului European de Conturi [publicate pe mfinante.ro – aprilie 2014]

Urmare a numeroaselor întrebări primite de Ministerul Finanţelor Publice de la conducători ai compartimentului financiar-contabilaflaţi în funcţie din cadrul administraţiei publice centrale şi locale, precum şi de la alte persoane referitoare la aplicarea prevederilor Ordinului nr.496/2014 publicat în Monitorul Oficial nr. 236/2014 privind cursurile şi examenul de atestare în vederea obţinerii certificatului de atestare a cunoştinţelor în domeniul SEC, facem următoarele precizări:

  • prevederile art.19 lit. b2) şi b3) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare prin care se stabileşte că participarea la concursul pentru ocuparea postului de conducător al compartimentului financiar-contabil este condiţionată de deţinerea certificatului de atestare a cunoştinţelor dobândite în domeniul Sistemului European de Conturi (SEC) se aplică numai instituţiilor publice aşa cum sunt definite de art.2, alin (1), punctul 30 din Legea nr.500/2002. Aceste prevederi nu se aplică autorităţilor administraţiei publice locale şi instituţiilor din subordine, indiferent de modalitatea de finanţare întrucât cadrul general ce reglementează finanţele publice locale este dat de Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
  • compartimentul financiar contabil este definit  la art. 2 alin.(1) punctul 13 din Legea nr.500/2002 ca fiind: compartiment financiar-contabil – denumire generică pentru structura organizatorică – departament, direcţie, serviciu, birou, compartiment sau alte structuri specifice – în cadrul instituţiei publice, cu atribuţii în fundamentarea, elaborarea şi execuţia bugetului instituţiei şi/sau în care este organizată evidenţa contabilă a elementelor patrimoniale de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, a veniturilor şi cheltuielilor în baze contabile de numerar şi de angajamente, se efectuează plata cheltuielilor, se întocmesc situaţiile financiare şi/sau se elaborează şi fundamentează proiectul bugetului instituţiei, după caz;
  • referitor la cursuri: 

–   Ministerul Finanţelor Publice organizează, prin Şcoala de Finanţe Publice şi Vamă, cursuri gratuite numai pentru conducătorii compartimentului financiar-contabil aflaţi în funcţie;

–   Ministerul Finanţelor Publice nu este abilitat prin lege să organizeze cursuri gratuite pentru alte categorii de persoane care doresc să participe la examenul de atestare a cunoştinţelor în domeniul SEC.

  • referitor la examenul de atestare a cunoştinţelor în domeniul SEC:

–   înscrierea la examenul de atestare nu este condiţionată de participarea la cursuri de pregătire;

–   participă la examenul de atestare conducătorii compartimentului financiar-contabil aflaţi în funcţie aşa cum sunt definiţi de Legea nr.500/2002  la art  2 alin.(1) punctul 39 respectiv conducătorul compartimentului financiar-contabil – persoana care ocupă funcţia de conducere a compartimentului financiar-contabil, precum şi altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcţie, cu studii economice superioare şi care răspunde, împreună cu personalul din subordine, de înregistrarea în contabilitate a operaţiunilor patrimoniale de natura activelor, datoriilor, capitalurilor proprii, a veniturilor şi cheltuielilor în baze contabile de numerar şi de angajamente, de plata cheltuielilor, de întocmirea situaţiilor financiare şi de elaborarea şi fundamentarea proiectului bugetului instituţiei, după caz. În situaţia în care instituţia publică nu are în structura sa un compartiment financiar-contabil, contabilitatea este condusă potrivit prevederilor art. 10 alin. (5) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) coroborată cu prevederile art 24 alin.(1) care precizează că angajarea, lichidarea şi ordonanţarea cheltuielilor din fonduri publice se aprobă de ordonatorul de credite, iar plata acestora se efectuează de către conducătorul compartimentului financiar-contabil/persoana responsabilă cu efectuarea plăţii;

Ca urmare, participă la examenul de atestare numai conducătorii compartimentului financiarcontabil aflaţi în funcţie/persoana responsabilă cu executarea fazei de plată a cheltuielilor din fondurile publice.  

–   conducătorii compartimentului-financiar contabil aflaţi în funcţie pot obţine certificatul de  atestare în termen de 2 ani de la data intrării în vigoare a Legii nr.270/2013 de modificare şi completare a Legii nr.500/2002  privind finanţele publice;

- Publicitate -