Sari la conținut

ANAF: În atenţia contribuabililor – persoane fizice | declararea veniturilor din 2013, Declarația 200

COMUNICAT DE PRESĂ ANAF nr. 907551/12.05.2014 – În atenţia contribuabililor – persoane fizice 

Potrivit prevederilor Codului fiscal, contribuabilii – persoane fizice au obligaţia să completeze şi să depună formularul 200 – „Declaraţie privind veniturile realizate din România”, până la data de 26 mai 2014, pentru veniturile realizate în anul 2013. 

Declaraţia se completează şi se depune de către persoanele fizice care au realizat, în mod individual sau într-o formă de asociere, venituri în bani şi/sau în natură din România, provenind din:

1. Activităţi independente:

–       venituri comerciale

–       venituri din profesii libere

–       venituri din drepturi de proprietate intelectuală

2. Cedarea folosinţei bunurilor; 

3. Activităţi agricole pentru care venitul net se stabileşte în sistem real:

– contribuabilii care au realizat venituri din activități agricole în sistem real începând cu 1 ianuarie 2013 şi pentru care, începând cu data de 1 februarie 2013, se impun pe baza normelor de venit, declară distinct, în formular, venitul net anual realizat între 1 ianuarie 2013 şi 1 februarie 2013.

– venituri din activităţile agricole pentru care nu s-au stabilit norme de venit, şi care fac parte din categoriile:

a) cultivarea produselor agricole vegetale;

b) exploatarea plantațiilor viticole, pomicole, arbuştilor fructiferi şi altele asemenea;

c) creşterea şi exploatarea animalelor, inclusiv din valorificarea produselor de origine animală, în stare naturală.

4. Silvicultură şi piscicultură;

5. Transferul titlurilor de valoare, altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăţilor închise;

6. Operaţiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, precum şi orice alte operaţiuni de acest gen.             

Nu au obligaţia depunerii formularului 200, persoanele fizice care au realizat următoarele categorii de venituri: 

a) venituri nete determinate pe bază de norme de venit, cu excepția contribuabililor care au depus declarații privind venitul estimat/ norma de venit în luna decembrie și pentru care nu s-au stabilit plăți anticipate, conform legii;

b) venituri din activități independente, a căror impunere este finală potrivit prevederilor art. 52^1 din Codul fiscal;

c) venituri din cedarea folosinței bunurilor sub formă de arendă, a căror impunere este finală potrivit prevederilor art. 62 alin. (2^1) din Codul fiscal;;

d) venituri din cedarea folosinței bunurilor prevăzute la art. 63 alin. (2) din Codul fiscal,  a căror impunere este finală, cu excepția contribuabililor care au depus declarații privind venitul estimat/norma de venit în luna decembrie și pentru care nu s-au stabilit plăți anticipate, conform legii;

e) venituri sub formă de salarii şi venituri asimilate salariilor, pentru care informaţiile sunt cuprinse în declaraţia privind calcularea şi reţinerea impozitului pentru fiecare beneficiar de venit sau declaraţii lunare, depuse de contribuabilii prevăzuţi la art. 60 din Codul fiscal;

f) venituri din investiţii, cu excepţia celor prevăzute la pct.5 şi 6,  precum şi venituri din premii şi din jocuri de noroc, a căror impunere este finală;

g) venituri din pensii;

h) veniturile din activităţi agricole a căror impunere este finală, potrivit prevederilor art. 74 alin. (1) din Codul fiscal;

i) venituri din transferul proprietăţilor imobiliare;

j)venituri din alte surse.

Persoanele care au realizat venituri din mai multe surse sau categorii de venit pentru care există obligaţia depunerii declaraţiei, vor completa în mod corespunzător numărul de surse sau categorii de venituri realizate, capitolele II „Date privind veniturile realizate, pe surse şi categorii de venit, în formularul„Anexă nr… la Declaraţia privind veniturile realizate din România”, care se ataşează la declaraţia privind veniturile realizate.

Formularul se completează de către contribuabili sau de către împuterniciţii acestora, potrivit legii.

Formularul se depune, împreună cu anexele completate, dacă este cazul, în format hârtie, direct la registratura organului fiscal sau la oficiul poştal, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire precum şi on-line, în situaţia în care contribuabilii dispun de un certificat digital calificat, conform prevederilor legale.

Formularul 200 se poate obţine de la sediul unităţilor fiscale sau poate fi descărcat de pe site-ul ANAF : www.anaf.ro, secţiunea: asistenţă contribuabili, rubrica: toate formularele cu explicaţii, şi poate fi descarcat accesând urmatorul link: http://www.anaf.ro/public/wps/portal/ANAF/AsistentaContribuabili/formulare#200

Organul fiscal competent pentru depunerea formularului 200 este:

a)    organul fiscal în a cărui rază teritorială contribuabilul are adresa unde îşi are domiciliul, potrivit legii sau adresa unde locuieşte efectiv, în cazul în care aceasta este diferită de domiciliu, pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal în România;

b)    organul fiscal în a cărui rază teritorială se află domiciliul fiscal al împuternicitului sau curatorului fiscal, după caz, în cazul persoanelor fizice care nu au domiciliul fiscal în România, pentru următoarele categorii de venituri:

– venituri din drepturi de proprietate intelectuală;

– venituri din cedarea folosinţei bunurilor din derularea unui număr mai mare de 5 contracte de închiriere la sfârşitul anului fiscal;

– venituri din investiţii reprezentând câştiguri/pierderi din transferul titlurilor de valoare, altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăţilor închise;

– venituri din investiţii reprezentând câştiguri/pierderi din operaţiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, precum şi din orice alte operaţiuni de acest gen, altele decât cele cu instrumente financiare tranzacţionate pe pieţe autorizate şi supravegheate de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare.

c)  organul fiscal în a cărui rază teritorială se află sursa de venit, pentru contribuabilii persoane fizice, fără domiciliu fiscal în România care realizează venituri, altele decât cele prevăzute la lit. b).

ATENŢIE ! Depunerea formularului 200 – “Declaraţie privind veniturile realizate din România”, după data de 26 mai 2014, se sancţionează cu amendă cuprinsă între 50 şi 500 lei.

            Informaţii detaliate se pot obţine la:

– birourile/compartimentele servicii pentru contribuabili din cadrul unităţilor fiscale teritoriale

– telefonic, la Biroul central de asistenţă telefonică a contribuabililor, la nr. 031.403.91.60

– accesând pagina de Internet,  www.anaf.ro.

Etichete:

Un comentariu la „ANAF: În atenţia contribuabililor – persoane fizice | declararea veniturilor din 2013, Declarația 200”

Lasă un răspuns Anulează răspunsul

Exit mobile version