MFP a publicat spre consultare publică proiectul de Hotărâre privind condiţiile, procedura şi termenele de restituire ca ajutor de stat a sumelor reprezentând diferenţa dintre nivelul standard al accizelor şi nivelul accizelor diferenţiat pentru motorina utilizată drept combustibil pentru motor.

Proiectul de act normativ stabileşte cadrul legal de punere în aplicare a prevederilor art. 176 alin. (6) şi (7) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal cu modificările şi completările ulterioare, respectiv de instituire a procedurilor speciale, cu aplicabilitate limitată în timp, privind condiţiile şi procedurile de restituire a accizelor la motorina utilizată de transportatorii rutieri de mărfuri şi de persoane.

Potrivit articolului 176 alin. (6) și (7) din Codul fiscal, valabil din 4 aprilie 2014, introdus prin OUG 14/2014 :
(6) Este supusă unui nivel al accizelor diferenţiat, stabilit prin diminuarea cu 40 euro/1.000 litri, respectiv cu 47,34 euro/tonă, a nivelului standard prevăzut pentru motorină în anexa nr. 1, motorina utilizată drept carburant pentru motor în următoarele scopuri:
a) transport rutier de mărfuri în cont propriu sau pentru alte persoane, cu autovehicule sau ansambluri de vehicule articulate destinate exclusiv transportului rutier de mărfuri şi cu o greutate brută maximă autorizată de cel puţin 7,5 tone;
b) transportul de persoane, regulat sau ocazional, exclusiv transportul public local de persoane, cu un autovehicul din categoria M2 sau M3, definit în Directiva 2007/46/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 5 septembrie 2007 de stabilire a unui cadru pentru omologarea autovehiculelor şi remorcilor acestora, precum şi a sistemelor, componentelor şi unităţilor tehnice separate destinate vehiculelor respective.
(7) Reducerea nivelului accizelor prevăzută la alin. (6) se realizează prin restituirea sumelor reprezentând diferenţa dintre nivelul standard al accizelor şi nivelul accizelor diferenţiat prevăzut la alin. (6) către operatorii economici licenţiaţi în Uniunea Europeană. Condiţiile, procedura şi termenele de restituire se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.

Potrivit Notei de fundamentare, procedura cuprinde prevederi generale care se referă la:
– administratorul schemei şi ordonatorul de credite;
– bugetul total maxim estimat al schemei de ajutor de stat care este de 3.021,6 mil. lei, iar pentru perioada 04 aprilie – 31 decembrie 2014 este de 282,5 mil lei, cu posibilitatea suplimentării;
– numărul total estimat al operatorilor economici care urmează să beneficieze de ajutor de stat, care este de 20114, precum şi la numarul mediu anual al operatorilor economici care vor beneficia de schema de ajutor de stat, care este de 20114; acest număr reprezintă operatorii economici stabiliţi în România care nu au datorii la bugetul de stat, la care se adaugă operatorii economici nerezidenţi. Menţionăm că numărul de 20114 poate fi micşorat cu numărul celor care nu deţin carduri sau dispersoare şi poate fi majorat cu numărul operatorilor care îşi plătesc obligaţiile restante la bugetul de stat consolidat.
– condiţiile şi documentele necesare pentru ca operatorii economici şi vehiculele să îndeplinească criteriile de eligibilitate pentru restituirea de accize; Aceste condiţii sunt stabilite în mod diferenţiat în funcţie de locul în care sunt stabiliţi operatorii economici, respectiv în România sau în alte state membre, precum şi în funcţie de tipul vehiculelor;
– baza de calcul pentru restituirea de accize;
– perioada de restituire de accize, respectiv trimestrul calendaristic;
– modul de determinare a sumelor de restituit.

Conform prevederilor lansate astazi in dezbatere publica, suma de restituit reprezinta valoarea exprimata in lei a rezultatului obtinut prin inmultirea bazei de restituire prevazuta cu 40 euro/1000 litri.

- publicitate -

Procedura de restituire propriu zisă este structurată în două etape:
1) Înregistrarea operatorilor economici eligibili în Registrul vehiculelor si a operatorilor economici eligibili pentru restituirea de accize;
Înregistrarea presupune depunerea la Administratorul schemei, o singură dată, cu ocazia înregistrării, a unei serii de documente prin care operatorii economici fac dovada eligibilităţii lor şi a vehiculelor pe care le deţin
Având în vedere că toate informaţiile necesare stabilirii eligibilităţii operatorilor economici şi a vehiculelor, se regăsesc în baza de date ale Autorităţii Rutiere Române, aceasta a fost desemnată în calitate de Administrator al schemei.
2) Depunerea şi soluţionarea a cererii de restituire de accize;
In cadrul acestei etape au fost precizate şi documentele necesare fundamentării cantităţii de motorină pentru care se solicită restituirea de accize..

Depunerea cererii de restituire de accize este condiţionată de înregistrarea prealabilă a operatorului economic şi a vehiculelor deţinute de acesta, care fac obiectul restituirii, în Registrul vehiculelor si a operatorilor economici eligibili pentru restituirea de accize.
În cazul operatorilor economici care alimentează vehiculele de la staţii de distribuţie, depunerea cererii de restituire de accize este condiţionată şi de utilizarea unui card de gestiune a alimentărilor.

Măsura este prevăzută şi în legislaţia altor state membre şi este de natură să preîntâmpine eventualele tentative de fraudă.

În cazul operatorilor economici care alimentează vehiculele de la rezervoarele pentru consum propriu, depunerea cererii de restituire de accize este condiţionată de dotarea acestor rezervoare cu dispersoare electronice pentru distribuţie.

In plus, în cazul operatorilor economici stabiliţi în România, pot depune cereri de restituire de accize numai operatorii economici care:
– nu înregistrează obligaţii restante la bugetul de stat consolidat;
– nu intra în categoria întreprinderilor în dificultate ;
– nu se află în procedură de executare silită, faliment, reorganizare judiciară, dizolvare, închidere operaţională sau lichidare, iar împotriva lor nu au fost emise decizii de recuperare a unui ajutor de stat, iar în cazul în care asemenea decizii au fost emise, acestea nu au fost executate conform prevederilor legale in vigoare.

Restituirea de accize nu presupune efectuarea unui control anticipat, schema de restituire fiind supusă controlului ulterior efectuat potrivit Codului de procedură fiscală, prin organele de specialitate ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală
Proiectul de hotărâre stabilește și documentele pe care operatorii economici trebuie să le păstreze pentru un eventual control ulterior.

Referințe anexate:
Proiect Hotărâre  – publicat în data de 20.06.2014
Nota de fundamentare 
Anexa 1
Instrucţiuni completare Anexa 1 
Anexa 2
Anexa 3
Anexa 4
Anexa 5
Anexa 6