2014-07-21 – Publicat in M.Of. nr. 540 din 21.7.2014
2014-06-28 – Proiect, referat aprobare

ORDIN Nr. 936/2014 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2014 a operatorilor economici

În baza art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 4 alin. (1) şi ale art. 28 alin. (2) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul finanţelor publice emite prezentul ordin.

- publicitate -

Art. 1

Se aprobă Sistemul de raportare contabilă la 30 iunie 2014 a operatorilor economici, cuprins în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2

(1) Sistemul de raportare contabilă la 30 iunie 2014 a operatorilor economici prevăzut la art. 1 se aplică persoanelor cărora le sunt incidente Reglementările contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice Europene, parte componentă a Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3.055/2009, cu modificările şi completările ulterioare, şi care în exerciţiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei.

(2) Sistemul de raportare contabilă la 30 iunie 2014 a operatorilor economici prevăzut la art. 1 se aplică, de asemenea, societăţilor cărora le sunt incidente Reglementările contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară, aplicabile societăţilor comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 1.286/2012, cu modificările şi completările ulterioare, şi care în exerciţiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei.

(3) Pentru întocmirea raportărilor contabile la 30 iunie 2014, încadrarea în criteriul prevăzut la alin. (1), respectiv alin. (2), se efectuează pe baza indicatorilor determinaţi din situaţiile financiare anuale ale exerciţiului financiar precedent, respectiv a balanţei de verificare încheiate la finele exerciţiului financiar precedent. Aceleaşi prevederi se aplică şi în cazul entităţilor care au optat pentru un exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

(4) Persoanele care fac obiectul prezentului ordin sunt denumite în înţelesul acestuia entităţi.

Art. 3

(1) Pentru asigurarea informaţiilor destinate sistemului instituţional al statului, prevederile prezentului ordin se aplică şi subunităţilor deschise în România de societăţi rezidente în state aparţinând Spaţiului Economic European, indiferent de exerciţiul financiar ales, în condiţiile legii. Subunităţile deschise în România de societăţi rezidente în state aparţinând Spaţiului Economic European verifică încadrarea în criteriul prevăzut la art. 2 pe baza indicatorilor determinaţi conform raportării contabile anuale la 31 decembrie 2013.

(2) Din punct de vedere contabil, sediile permanente din România care aparţin unor persoane juridice cu sediul în străinătate reprezintă subunităţi fără personalitate juridică ce aparţin acestor persoane juridice şi au obligaţia întocmirii raportărilor contabile cerute de Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. În situaţia în care persoana juridică cu sediul în străinătate îşi desfăşoară activitatea în România prin mai multe sedii permanente, raportările contabile cerute de Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se întocmesc de sediul permanent desemnat să îndeplinească obligaţiile fiscale, acestea reflectând activitatea tuturor sediilor permanente.

Art. 4

Operatorii economici prevăzuţi de Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, vor asigura şi respectarea prevederilor acesteia.

Art. 5

Entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de Banca Naţională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, vor depune la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice raportări contabile la 30 iunie 2014 în formatul şi în termenele prevăzute de reglementările emise de Banca Naţională a României, respectiv de Autoritatea de Supraveghere Financiară pentru domeniul asigurare, asigurare-reasigurare şi reasigurare, pentru domeniul pensiilor private şi pentru domeniul pieţei de capital.

Art. 6

La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 1.013/2013 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2013 a operatorilor economici, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 455 din 24 iulie 2013.

Art. 7

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul finanţelor publice,

Ioana-Maria Petrescu

ANEXĂ

SISTEMUL de raportare contabilă la 30 iunie 2014 a operatorilor economici

CAPITOLUL I

A. Norme metodologice privind întocmirea şi depunerea raportărilor contabile la 30 iunie 2014

1. Generalităţi

1.1. Entităţile care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 2 din ordin au obligaţia să întocmească şi să depună raportări contabile la 30 iunie 2014 la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, indiferent de forma de organizare şi forma de proprietate.

1.2. Pentru asigurarea informaţiilor destinate sistemului instituţional al statului, prevederile pct. 1.1 se aplică şi subunităţilor deschise în România de societăţi rezidente în state aparţinând Spaţiului Economic European, indiferent de exerciţiul financiar ales, în condiţiile legii.

1.3. (1) Entităţile depun raportările contabile la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, în format hârtie şi în format electronic sau numai în formă electronică pe portalul www.e-guvernare.ro, având ataşată o semnătură electronică extinsă.

(2) Formatul electronic al raportărilor contabile depuse pe internet sau la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice constă într-un fişier PDF la care este ataşat un fişier xml.

(3) Entităţile pot depune raportările contabile la registratura unităţilor teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice sau la oficiile poştale, prin scrisori cu valoare declarată, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 627/1995 privind îmbunătăţirea disciplinei depunerii bilanţurilor contabile şi a altor documente cu caracter financiar-contabil şi fiscal, de către operatorii economici şi alţi contribuabili sau numai în formă electronică pe portalul www.e-guvernare.ro, având ataşată o semnătură electronică extinsă.

(4) Entităţile depun raportările contabile la registratura unităţilor teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice sau la oficiile poştale, prin scrisori cu valoare declarată, pe suport magnetic, împreună cu raportările contabile listate cu ajutorul programului de asistenţă elaborat de Ministerul Finanţelor Publice, semnate şi ştampilate, potrivit legii.

2. Prezentarea şi modul de completare a raportărilor contabile la 30 iunie 2014

2.1. (1) Entităţile prevăzute la art. 2 alin. (1) din ordin întocmesc şi depun la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice raportări contabile la 30 iunie 2014 care cuprind următoarele formulare, prevăzute la cap. II lit. A:

a) situaţia activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii (cod 10);

b) contul de profit şi pierdere (cod 20);

c) date informative (cod 30).

(2) Entităţile prevăzute la art. 2 alin. (2) din ordin întocmesc şi depun la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice raportări contabile la 30 iunie 2014 care cuprind următoarele formulare, prevăzute la cap. II lit. B:

a) situaţia activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii (cod 10);

b) situaţia veniturilor şi cheltuielilor (cod 20);

c) date informative (cod 30).

(3) Prevederile alin. (1) şi (2) se aplică şi subunităţilor deschise în România de societăţi rezidente în state aparţinând Spaţiului Economic European, indiferent de exerciţiul financiar ales, în condiţiile legii.

2.2. (1) Entităţile completează datele de identificare (denumirea entităţii, adresa, telefonul şi numărul de înmatriculare la registrul comerţului), precum şi datele referitoare la încadrarea corectă în forma de proprietate şi codul unic de înregistrare fără a folosi prescurtări sau iniţiale. În căsuţe se vor trece codurile care delimitează încadrarea entităţilor.

(2) Prevederile referitoare la completarea formei de proprietate vor fi avute în vedere şi de subunităţile deschise în România de societăţi rezidente în state aparţinând Spaţiului Economic European, care vor completa forma de proprietate corespunzătoare societăţilor cărora le aparţin.

(3) Entităţile care, potrivit actului constitutiv, reprezintă filiale ale unor societăţi cu capital integral sau majoritar de stat completează la forma de proprietate codul 15, respectiv 29, după caz.

2.3. Necompletarea corectă pe prima pagină a formularului „Situaţia activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii“ cu datele prevăzute la pct. 2.2 alin. (1) conduce la imposibilitatea identificării entităţii şi, în consecinţă, se consideră că raportarea contabilă la 30 iunie 2014 nu a fost depusă, entitatea fiind sancţionată conform prevederilor art. 42 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

2.4. Entităţile completează codul privind activitatea, cod format din 4 cifre (clase de activităţi), potrivit Clasificării activităţilor din economia naţională – CAEN, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 656/1997, cu modificările ulterioare. În cazul subunităţilor fără personalitate juridică din România, care aparţin unor persoane juridice cu sediul în străinătate, codul CAEN înscris în raportările contabile la 30 iunie 2014 anuale întocmite de sediul permanent/sediul permanent desemnat din România corespunde propriei activităţi desfăşurate de acesta.

2.5. (1) Formularul „Situaţia activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii“ prezintă, în formă sintetică, elementele de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, grupate după natură şi lichiditate, respectiv după natură şi exigibilitate.

(2) Formularul „Situaţia activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii“ se întocmeşte pe baza balanţei de verificare a conturilor sintetice la data de 30 iunie 2014, puse în acord cu soldurile din balanţa conturilor analitice, încheiată după înregistrarea tuturor documentelor în care au fost consemnate operaţiunile financiar-contabile aferente perioadei de raportare.

(3) Entităţile care au ales un exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic completează formularul „Situaţia activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii“ cu informaţiile corespunzătoare datelor de la 1 ianuarie 2014 şi 30 iunie 2014.

2.6. (1) Formularul „Contul de profit şi pierdere“, respectiv „Situaţia veniturilor şi cheltuielilor“, cuprinde cifra de afaceri netă, veniturile realizate şi cheltuielile efectuate, precum şi rezultatele financiare obţinute (profit sau pierdere), preluate din conturile de venituri şi cheltuieli cuprinse în balanţa de verificare la 30 iunie 2014.

(2) Datele care se raportează în formularul „Contul de profit şi pierdere“, respectiv „Situaţia veniturilor şi cheltuielilor“, sunt cumulate de la începutul anului până la sfârşitul perioadei de raportare.

(3) Rândul 66 „Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)“ din cadrul formularului „Contul de profit şi pierdere“ se completează numai de către microîntreprinderi, încadrate ca atare potrivit Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, cu suma reprezentând impozitul pe venitul acestora.

2.7. (1) Entităţile care au ales un exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic completează formularul „Contul de profit şi pierdere“ cu informaţiile corespunzătoare perioadelor 1 ianuarie 2013–30 iunie 2013, respectiv 1 ianuarie 2014–30 iunie 2014. Prevederile acestui punct se aplică şi la completarea formularului „Situaţia veniturilor şi cheltuielilor“.

(2) Entităţile înscriu la rândul 19 „Salarii şi indemnizaţii“ din cadrul formularului „Contul de profit şi pierdere“, respectiv la rândul 24 „Salarii şi indemnizaţii“ din cadrul formularului „Situaţia veniturilor şi cheltuielilor“ toate cheltuielile reprezentând drepturi salariale. La aceleaşi rânduri va fi cuprinsă şi contravaloarea tichetelor de masă acordate salariaţilor în baza prevederilor Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă, cu modificările şi completările ulterioare.

(3) Informaţiile reprezentând contravaloarea tichetelor de masă acordate salariaţilor sunt prezentate, de asemenea, la rândul 66 din formularul „Date informative“ (cod 30).

2.8. (1) În formularul „Date informative“, la rândurile 01, 02 şi 03 coloana 1, entităţile care au în subordine subunităţi vor înscrie cifra 1, indiferent de numărul acestora.

(2) Rândul 03 coloana 1 din formularul „Date informative“ se completează numai de entităţile care în perioada curentă de raportare nu au înregistrat nici profit, nici pierdere (rezultat financiar zero).

(3) La rândurile privind plăţile restante din formularul „Date informative“ se înscriu sumele de la sfârşitul perioadei de raportare care au depăşit termenele de plată prevăzute în contracte sau acte normative.

2.9. (1) Raportările contabile la 30 iunie 2014 sunt semnate de persoanele în drept, cuprinzând şi numele în clar al acestora.

Rândul corespunzător calităţii persoanei care a întocmit raportările contabile se completează astfel:

– directorul economic, contabilul-şef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcţie, potrivit legii;

– persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România.

Prin altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcţie se înţelege orice persoană angajată, potrivit legii, care îndeplineşte condiţiile prevăzute de Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Raportările contabile la 30 iunie 2014 se semnează şi de către administratorul sau persoana care are obligaţia gestionării entităţii.

2.10. Persoanele juridice prevăzute la art. 1 alin. (1) din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care au în subordine sucursale sau alte subunităţi fără personalitate juridică, verifică şi centralizează informaţiile aferente acestora, întocmind raportările contabile la 30 iunie 2014, cu respectarea prevederilor din Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 936/2014.

2.11. (1) Formatul electronic al raportărilor contabile la 30 iunie 2014, conţinând formularistica necesară şi programul de verificare cu documentaţia de utilizare aferentă, se obţine prin folosirea programului de asistenţă elaborat de Ministerul Finanţelor Publice.

(2) Programul de asistenţă este pus la dispoziţia entităţilor gratuit de unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice sau poate fi descărcat de pe portalul Ministerului Finanţelor Publice, de la adresa www.mfinante.ro.

2.12. Formularele care compun raportările contabile la 30 iunie 2014 se completează în lei.

2.13. Entităţile care nu au desfăşurat activitate de la data înfiinţării până la 30 iunie 2014, cele care în tot semestrul I al anului 2014 s-au aflat în inactivitate temporară, cele înfiinţate în cursul anului 2014, precum şi persoanele juridice care se află în curs de lichidare, potrivit legii, nu întocmesc raportări contabile la 30 iunie 2014.

3. Termenul pentru depunerea raportărilor contabile la 30 iunie 2014

3.1. Raportările contabile la 30 iunie 2014 se depun la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice până cel mai târziu la data de 18 august 2014.

3.2. Nedepunerea raportărilor contabile la 30 iunie 2014 în condiţiile prevăzute de ordin se sancţionează conform prevederilor art. 42 din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

4. Completarea raportărilor contabile la 30 iunie 2014

4.1. Entităţile care aplică Reglementările contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice Europene, parte componentă a Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3.055/2009, cu modificările şi completările ulterioare, folosesc Planul de conturi general prevăzut la cap. IV din reglementările respective.

4.2. Entităţile care aplică Reglementările contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară, aplicabile societăţilor comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 1.286/2012, cu modificările şi completările ulterioare, folosesc Planul de conturi prevăzut la cap. V din reglementările respective.

5. Operatorii economici prevăzuţi de Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, şi al ministrului delegat pentru buget nr. 41/2014 privind reglementarea procedurii de raportare a unor indicatori economico-financiari de către operatorii economici cu capital/patrimoniu integral ori majoritar deţinut direct sau indirect de autorităţile publice centrale ori locale, precum şi a procedurii de transmitere a datelor în vederea întocmirii Raportului anual conform art. 58 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare, vor asigura şi respectarea prevederilor acestui ordin.

B. Nomenclator – forme de proprietate

Codul Denumirea
10 PROPRIETATE DE STAT
11 Regii autonome
12 Societăţi comerciale cu capital integral de stat
13 Institute naţionale de cercetare-dezvoltare
14 Companii şi societăţi naţionale
15 Societăţi comerciale reprezentând filiale ale unor societăţi comerciale cu capital integral de stat şi societăţi comerciale la care mai multe societăţi cu capital integral de stat deţin întregul capital social
16 Alte unităţi economice de stat netransformate în societăţi comerciale sau regii autonome
20 PROPRIETATE MIXTA (cu capital de stat şi privat – sub 50%, 50% şi peste 50%)
PROPRIETATE MIXTA (cu capital de stat – sub 50%)
21 Societăţi comerciale cu capital de stat autohton şi de stat străin
22 Societăţi comerciale cu capital de stat şi privat autohton şi străin
23 Societăţi comerciale cu capital de stat şi privat autohton
24 Societăţi comerciale cu capital de stat şi privat străin
PROPRIETATE MIXTĂ (cu capital de stat – 50% şi peste 50%)
25 Societăţi comerciale cu capital de stat autohton şi de stat străin
26 Societăţi comerciale cu capital de stat şi privat autohton şi străin
27 Societăţi comerciale cu capital de stat şi privat autohton
28 Societăţi comerciale cu capital de stat şi privat străin
29 Societăţi comerciale reprezentând filiale ale unor societăţi comerciale cu capital de stat de peste 50% inclusiv şi societăţi comerciale la care mai multe societăţi cu capital de stat de peste 50% inclusiv deţin între 50% şi 100% din capitalul social al acestora
30 PROPRIETATE INDIVIDUALĂ – PRIVATĂ (cu capital: privat autohton, privat autohton şi străin, privat străin, societăţi agricole)
31 Societăţi comerciale în nume colectiv
32 Societăţi comerciale în comandită simplă
33 Societăţi comerciale în comandită pe acţiuni
34 Societăţi comerciale pe acţiuni
35 Societăţi comerciale cu răspundere limitată
36 Societăţi agricole
37 Societăţi comerciale cu capital de stat, privatizate în cursul anului curent
40 PROPRIETATE COOPERATISTĂ
41 Cooperative de consum
42 Cooperative meşteşugăreşti
43 Cooperative şi asociaţii agricole netransformate
44 Cooperative de credit
50 PROPRIETATE OBŞTEASCĂ (societăţi comerciale aparţinând organizaţiilor şi instituţiilor politice şi obşteşti)

CAPITOLUL II

Conţinutul de informaţii al formularelor de raportare contabilă la data de 30 iunie 2014

A. Conţinutul de informaţii al formularelor de raportare contabilă la data de 30 iunie 2014 întocmite de entităţile cărora le sunt incidente Reglementările contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice Europene, parte componentă a Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3.055/2009, cu modificările şi completările ulterioare, şi care în exerciţiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei

6.1. Structura formularului*) „Situaţia activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii“ (cod 10), prevăzut la pct. 2.1 alin. (1) lit. a), este următoarea:

Judeţul |_|_|

Entitatea

Adresa: localitatea , sectorul , str. nr. , bl. , sc. , ap.

telefon , fax

Număr din registrul comerţului

Forma de proprietate |_|_|

Activitatea preponderentă (denumire clasă CAEN)

Cod clasă CAEN |_|_|_|_|

Cod unic de înregistrare |_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Situaţia activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii la data de 30 iunie 2014

Situaţia activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii la data de 30 iunie 2014

Rd. 06 – Sumele înscrise la acest rând şi preluate din contul 267 reprezintă creanţele aferente contractelor de leasing financiar şi altor contracte asimilate, precum şi alte creanţe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

Administrator Întocmit
Numele şi prenumele ……….

Semnătura ……….

Ştampila unităţii

Numele şi prenumele ……….

Calitatea ……….

Semnătura ……….

Nr. de înregistrare în organismul profesional ……….

Raportările contabile la 30 iunie 2014 sunt semnate de persoanele în drept, cuprinzând şi numele în clar al acestora.

Rândul corespunzător calităţii persoanei care a întocmit raportările contabile la 30 iunie 2014 se completează astfel:

– directorul economic, contabilul-şef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcţie, potrivit legii;

– persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România.

Raportările contabile la 30 iunie 2014 se semnează şi de către administratorul sau persoana care are obligaţia gestionării entităţii.

6.2. Structura formularului*) „Contul de profit şi pierdere“ (cod 20), prevăzut la pct. 2.1. alin. (1) lit. b), este următoarea:

CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERI

la data de 30 iunie 2014

CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERI

Administrator Întocmit
Numele şi prenumele ……….

Semnătura ……….

Ştampila unităţii

Numele şi prenumele ……….

Calitatea ……….

Semnătura ……….

Nr. de înregistrare în organismul profesional ……….

Raportările contabile la 30 iunie 2014 sunt semnate de persoanele în drept, cuprinzând şi numele în clar al acestora.

Rândul corespunzător calităţii persoanei care a întocmit raportările contabile la 30 iunie 2014 se completează astfel:

– directorul economic, contabilul-şef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcţie, potrivit legii;

– persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România.

Raportările contabile la 30 iunie 2014 se semnează şi de către administratorul sau persoana care are obligaţia gestionării entităţii.

6.3. Structura formularului*) „Date informative“ (cod 30), prevăzut la pct. 2.1 alin. (1) lit. c), este următoarea:

DATE INFORMATIVE

la data de 30 iunie 2014

DATE INFORMATIVE

Administrator, Întocmit,
Numele şi prenumele ……….

Semnătura ……….

Ştampila unităţii

Numele şi prenumele ……….

Calitatea ……….

Semnătura ……….

Nr. de înregistrare în organismul profesional ……….

Raportările contabile la 30 iunie 2014 sunt semnate de persoanele în drept, cuprinzând şi numele în clar al acestora.

Rândul corespunzător calităţii persoanei care a întocmit raportările contabile la 30 iunie 2014 se completează astfel:

– directorul economic, contabilul-şef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcţie, potrivit legii;

– persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România.

Raportările contabile la 30 iunie 2014 se semnează şi de către administratorul sau persoana care are obligaţia gestionării entităţii.

B. Conţinutul de informaţii al formularelor de raportare contabilă la data de 30 iunie 2014 întocmite de entităţile cărora le sunt incidente Reglementările contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară, aplicabile societăţilor comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 1.286/2012, cu modificările şi completările ulterioare, şi care în exerciţiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei

6.4. Structura formularului*) „Situaţia activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii“ (cod 10), prevăzut la pct. 2.1 alin. (2) lit. a), este următoarea:

Judeţul |_|_|

Entitatea

Adresa: localitatea , sectorul , str. nr. , bl. , sc. , ap.

telefon , fax

Număr din registrul comerţului

Forma de proprietate |_|_|

Activitatea preponderentă (denumire clasă CAEN)

Cod clasă CAEN |_|_|_|_|

Cod unic de înregistrare |_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Situaţia activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii la data de 30 iunie 2014

Situaţia activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii la data de 30 iunie 2014

Administrator, Întocmit,
Numele şi prenumele ……….

Semnătura ……….

Ştampila unităţii ……….

Numele şi prenumele ……….

Calitatea ……….

Semnătura ……….

Nr. de înregistrare în organismul profesional ……….

Raportările contabile la 30 iunie 2014 sunt semnate de persoanele în drept, cuprinzând şi numele în clar al acestora.

Rândul corespunzător calităţii persoanei care a întocmit raportările contabile la 30 iunie 2014 se completează astfel:

– directorul economic, contabilul-şef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcţie, potrivit legii;

– persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România.

Raportările contabile la 30 iunie 2014 se semnează şi de către administratorul sau persoana care are obligaţia gestionării entităţii.

6.5. Structura formularului*) „Situaţia veniturilor şi cheltuielilor“ (cod 20), prevăzut la pct. 2.1 alin. (2) lit. b), este următoarea:

Situaţia veniturilor şi cheltuielilor la data de 30 iunie 2014

Situaţia veniturilor şi cheltuielilor la data de 30 iunie 2014

Administrator, Întocmit,
Numele şi prenumele ……….

Semnătura ……….

Ştampila unităţii ……….

Numele şi prenumele ……….

Calitatea ……….

Semnătura ……….

Nr. de înregistrare în organismul profesional ……….

Raportările contabile la 30 iunie 2014 sunt semnate de persoanele în drept, cuprinzând şi numele în clar al acestora.

Rândul corespunzător calităţii persoanei care a întocmit raportările contabile la 30 iunie 2014 se completează astfel:

– directorul economic, contabilul-şef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcţie, potrivit legii;

– persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România.

Raportările contabile la 30 iunie 2014 se semnează şi de către administratorul sau persoana care are obligaţia gestionării entităţii.

6.6. Structura formularului*) „Date informative“ (cod 30), prevăzut la pct. 2.1 alin. (2) lit. c), este următoarea:

Date informative la data de 30 iunie 2014

Date informative la data de 30 iunie 2014

Administrator, Întocmit,
Numele şi prenumele ……….

Semnătura ……….

Ştampila unităţii ……….

Numele şi prenumele ……….

Calitatea ……….

Semnătura ……….

Nr. de înregistrare în organismul profesional ……….

Raportările contabile la 30 iunie 2014 sunt semnate de persoanele în drept, cuprinzând şi numele în clar al acestora.

Rândul corespunzător calităţii persoanei care a întocmit raportările contabile la 30 iunie 2014 se completează astfel:

– directorul economic, contabilul-şef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcţie, potrivit legii;

– persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România.

Raportările contabile la 30 iunie 2014 se semnează şi de către administratorul sau persoana care are obligaţia gestionării entităţii.
Note de subsol:

*): Formularele sunt in fisierul PDF atasat. – OMFP 936/2014