2014-07-28 – Abrogă OMFP 522/2003
2014-07-28 – Publicat în Monitorul Oficial nr. 555 din 28.7.2014

ORDIN nr. 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv şi a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfăşoară activitatea de control financiar preventiv propriu
Având în vedere prevederile art. 8 alin. (1), art. 9 alin. (6) şi (9) din Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial şi controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 19 lit. d) şi e) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:

Art. 1

- publicitate -

Se aprobă Normele metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv, prevăzute în anexa nr. 1, şi Codul specific de norme profesionale pentru persoanele care desfăşoară activitatea de control financiar preventiv propriu, prevăzut în anexa nr. 2, care fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2

Conducătorii entităţilor publice dispun măsurile necesare pentru încadrarea în prevederile normelor metodologice şi ale codului specific prevăzute la art. 1, în cel mult 90 de zile de la data publicării acestora în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 3

La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 522/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 320 din 13 mai 2003, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 4

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi se afişează pe pagina de internet a Ministerului Finanţelor Publice.

Ministrul finanţelor publice,

Ioana-Maria Petrescu

ANEXA Nr. 1

NORME METODOLOGICE GENERALE referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv 

Dispoziţii generale

Scopul controlului financiar preventiv şi categoriile de operaţiuni asupra cărora se exercită

1.1. Controlul financiar preventiv are drept scop identificarea proiectelor de operaţiuni (denumite în continuare operaţiuni) care nu respectă condiţiile de legalitate şi regularitate şi/sau, după caz, de încadrare în limitele şi destinaţia creditelor bugetare şi de angajament şi prin a căror efectuare s-ar prejudicia patrimoniul public şi/sau fondurile publice.

1.2. Fac obiectul controlului financiar preventiv operaţiunile care vizează, în principal:

– angajamentele legale şi angajamentele bugetare*);

– deschiderea şi repartizarea de credite bugetare;

– modificarea repartizării pe trimestre şi pe subdiviziuni a clasificaţiei bugetare a creditelor aprobate, inclusiv prin virări de credite;

– ordonanţarea cheltuielilor;

– constituirea veniturilor publice, în privinţa autorizării şi stabilirii titlurilor de încasare;

– concesionarea sau închirierea de bunuri aparţinând domeniului public al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale;

– vânzarea, gajarea, concesionarea sau închirierea de bunuri aparţinând domeniului privat al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale;

– alte categorii de operaţiuni stabilite prin ordin al ministrului finanţelor publice.

1.3. În funcţie de specificul entităţii publice, conducătorul acesteia decide exercitarea controlului financiar preventiv şi asupra altor categorii de operaţiuni.

Entităţile publice la care, potrivit legii, se organizează controlul financiar preventiv

2.1. Entităţile publice, în înţelesul legii, la care se organizează controlul financiar preventiv sunt:

– autorităţile publice şi autorităţile administrative autonome;

– instituţiile publice aparţinând administraţiei publice centrale şi locale şi instituţiile publice din subordinea acestora;

– regiile autonome de interes naţional sau local;

– companiile sau societăţile naţionale;

– societăţile comerciale la care statul sau o unitate administrativ-teritorială deţine capitalul majoritar şi utilizează/administrează fonduri publice şi/sau patrimoniu public;

– agenţiile, cu sau fără personalitate juridică, care gestionează fonduri provenite din finanţări externe rambursabile sau nerambursabile;

– Ministerul Finanţelor Publice, pentru operaţiunile de trezorerie, datorie publică, realizarea veniturilor statului şi a contribuţiei României la bugetul Uniunii Europene;

– autorităţile publice executive ale administraţiei publice locale, pentru operaţiunile de datorie publică şi realizarea veniturilor proprii.

2.2. Entităţile publice prin care se realizează veniturile statului sau ale unităţilor administrativ-teritoriale organizează controlul financiar preventiv conform normelor specifice elaborate în funcţie de modalităţile prevăzute de legislaţia fiscală pentru stabilirea titlurilor de încasare şi pentru reducerea, eşalonarea sau anularea acestora.

Regiile autonome, companiile/societăţile naţionale, precum şi societăţile comerciale la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale deţin capitalul majoritar elaborează, de asemenea, norme specifice de control financiar preventiv, ţinând cont de legislaţia aplicabilă entităţilor care sunt organizate şi funcţionează în regim comercial.

2.3. Instituţiilor publice care administrează patrimoniul public şi gestionează fonduri publice le sunt aplicabile Cadrul general al operaţiunilor supuse controlului financiar preventiv (cadrul general), precum şi listele de verificare, prevăzute în anexa nr. 1.1 la prezentele norme metodologice.

În raport cu specificul entităţilor publice, conducătorii acestora dispun particularizarea, dezvoltarea şi actualizarea cadrului general, precum şi detalierea prin liste de verificare a obiectivelor verificării, pentru fiecare operaţiune cuprinsă în cadrul specific al entităţii publice.

Listele de verificare constituie un ghid în exercitarea controlului financiar preventiv de către persoanele desemnate, aceste persoane având totodată şi obligaţia de a formula propuneri de perfecţionare a listelor respective. În funcţie de propunerile primite, de modificările legislative sau de alte condiţii apărute, conducătorii entităţilor publice aprobă modificări ale listelor de verificare, asigurând astfel actualizarea acestora.

2.4. Controlul financiar preventiv asupra operaţiunilor care reprezintă recuperări de sume utilizate şi constatate ulterior ca necuvenite – atât pentru fonduri interne, cât şi pentru cele aferente finanţărilor de la Uniunea Europeană – se organizează, la structurile responsabile pentru recuperarea unor astfel de sume, conform normelor metodologice specifice.

2.5. În toate cazurile în care entităţile publice gestionează fonduri provenite din finanţări externe, în normele de exercitare a controlului financiar preventiv se integrează şi procedurile prevăzute de regulamentele organismelor finanţatoare.

Conţinutul controlului financiar preventiv

3.1. Potrivit art. 23 din Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, controlul financiar preventiv se exercită asupra tuturor operaţiunilor care afectează fondurile publice şi/sau patrimoniul public.

3.2. Controlul financiar preventiv se exercită asupra documentelor în care sunt consemnate operaţiunile patrimoniale, înainte ca acestea să devină acte juridice, prin aprobarea lor de către titularul de drept al competenţei sau de către titularul unei competenţe delegate în condiţiile legii. Nu intră în sfera controlului financiar preventiv analiza şi certificarea situaţiilor financiare şi/sau patrimoniale şi nici verificarea operaţiunilor deja efectuate.

3.3. Controlul financiar preventiv constă în verificarea sistematică a operaţiunilor care fac obiectul acestuia, din punctul de vedere al:

a) respectării tuturor prevederilor legale care le sunt aplicabile, în vigoare la data efectuării operaţiunilor (control de legalitate);

b) îndeplinirii sub toate aspectele a principiilor şi a regulilor procedurale şi metodologice care sunt aplicabile categoriilor de operaţiuni din care fac parte operaţiunile supuse controlului (control de regularitate);

c) încadrării în limitele şi destinaţia creditelor bugetare şi/sau de angajament, după caz (control bugetar).

3.4. Controlul financiar preventiv al operaţiunilor se exercită pe baza actelor şi/sau a documentelor justificative certificate în privinţa realităţii, regularităţii şi legalităţii de către conducătorii compartimentelor de specialitate emitente.

3.5. Operaţiunile ce privesc acte juridice prin care se angajează patrimonial entitatea publică se supun controlului financiar preventiv după avizarea lor de către compartimentele de specialitate juridică şi financiar-contabilă. La entităţile publice unde nu sunt organizate compartimente de specialitate juridică şi/sau financiar-contabilă, controlul financiar preventiv se exercită exclusiv prin viza persoanei desemnate de conducătorul entităţii publice.

3.6. Conducătorii compartimentelor de specialitate răspund pentru realitatea, regularitatea şi legalitatea operaţiunilor ale căror acte şi/sau documente justificative le-au certificat sau avizat. Obţinerea vizei de control financiar preventiv pentru operaţiuni care au la bază acte şi/sau documente justificative certificate sau avizate, care se dovedesc ulterior nereale, inexacte sau nelegale, nu exonerează de răspundere şefii compartimentelor de specialitate sau alte persoane competente din cadrul acestora.

Controlul financiar preventiv propriu

Organizarea controlului financiar preventiv propriu

4.1. Controlul financiar preventiv se organizează, de regulă, în cadrul compartimentelor de specialitate financiar-contabilă. În raport cu natura operaţiunilor, conducătorul entităţii publice poate decide extinderea acestuia şi la nivelul altor compartimente de specialitate în care se iniţiază, prin acte juridice, sau se constată obligaţii de plată sau alte obligaţii de natură patrimonială.

4.2. Controlul financiar preventiv se exercită, prin viză, de persoane din cadrul compartimentelor de specialitate desemnate în acest sens de către conducătorul entităţii publice. Actul de numire, întocmit conform modelului din anexa nr. 1.2 la prezentele norme metodologice, cuprinde limitele de competenţă în exercitarea acestuia. Persoanele care exercită controlul financiar preventiv sunt altele decât cele care aprobă şi efectuează operaţiunea supusă vizei.

4.3. Viza de control financiar preventiv cuprinde următoarele informaţii: denumirea entităţii publice; menţiunea „vizat pentru control financiar preventiv“; identificatorul titularului vizei; semnătura persoanei desemnate cu exercitarea vizei şi data acordării vizei (an, lună, zi). Viza de control financiar preventiv se exercită olograf sau electronic.

În cazul exercitării olografe identificatorul titularului vizei este numărul sigiliului deţinut de persoana desemnată.

În situaţia înscrisurilor sub formă electronică, viza de control financiar preventiv se exercită prin semnătura electronică extinsă a persoanei desemnate în acest sens, cu ajutorul unui dispozitiv securizat de creare a semnăturii electronice, omologat, emis în condiţiile legii de către un furnizor de servicii de certificare autorizat, dacă certificatul electronic nu este expirat, suspendat sau revocat la momentul semnării. În acest caz identificatorul titularului vizei este numele şi prenumele conţinut de certificatul digital calificat.

Entităţile publice la care controlul financiar preventiv se exercită şi asupra înscrisurilor sub forma electronică, prin aplicarea semnăturii electronice extinse, actualizează normele metodologice specifice privind organizarea şi exercitarea controlului financiar preventiv propriu cu prevederi corespunzătoare în acest sens.

4.4. Datele din documentele prezentate la viza de control financiar preventiv se înscriu în registrul privind operaţiunile prezentate la viza de control financiar preventiv (denumit în continuare registru). Datele minime care se înscriu în registru sunt cuprinse în anexa nr. 1.3 la prezentele norme metodologice.

Registrul trebuie să asigure: numerotarea în ordine cronologică, începând de la numărul 1 pentru fiecare an; interzicerea inserărilor, intercalărilor, precum şi a oricăror eliminări sau adăugiri ulterioare; înscrierea de date potrivit competenţelor, astfel: în coloanele de la 0 până la 6 şi în coloana 8, de către persoana care exercită controlul financiar preventiv, iar în coloana 7, de către persoana care prezintă operaţiunile pentru viza de control financiar preventiv. Registrul se poate completa în formă integral olografă, integral electronică sau combinată.

Registrul în formă combinată se completează numai în cazul în care datele pentru coloana 7 „Data restituirii operaţiunii, numele şi prenumele/semnătura“ nu pot fi înscrise în sistem electronic, fiind necesară obţinerea acestora pe format hârtie, cu obligativitatea asigurării corespondenţei cu operaţiunea pe care o reprezintă.

Registrul, indiferent de forma sub care se completează, se arhivează/se păstrează pe o perioadă de 10 ani, cu începere de la data încheierii exerciţiului financiar în cursul căruia a fost întocmit.

Entităţile publice la care registrul se completează în formă integral electronică sau combinată actualizează normele metodologice specifice privind organizarea şi exercitarea controlului financiar preventiv propriu cu prevederi corespunzătoare în acest sens.

4.5. Termenul pentru pronunţare (acordarea/refuzul vizei) se stabileşte, prin decizie internă, de conducătorul entităţii publice în funcţie de natura şi complexitatea operaţiunilor cuprinse în cadrul general şi/sau specific al operaţiunilor supuse controlului preventiv.

Procedura de control

5.1. Documentele care privesc operaţiuni asupra cărora este obligatorie exercitarea controlului financiar preventiv se transmit persoanelor desemnate cu exercitarea acestuia de către compartimentele de specialitate care iniţiază operaţiunea.

5.2. Documentele privind operaţiunile prin care se afectează fondurile publice şi/sau patrimoniul public sunt însoţite de avizele compartimentelor de specialitate, de note de fundamentare, de acte şi/sau documente justificative şi, după caz, de o „Propunere de angajare a unei cheltuieli în limita creditelor de angajament“, o „Propunere de angajare a unei cheltuieli în limita creditelor bugetare“ şi/sau de un „Angajament bugetar individual/global“, întocmite conform anexei nr. 1a), anexei nr.1b) şi, respectiv, anexei nr. 2 la Normele metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.792/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

5.3. Persoana desemnată să exercite controlul financiar preventiv primeşte documentele, le înregistrează în registru, după care procedează la verificarea formală prin parcurgerea listei de verificare specifică operaţiunii primite la viză, cu privire la: completarea documentelor în concordanţă cu conţinutul acestora, existenţa semnăturilor persoanelor autorizate din cadrul compartimentelor de specialitate, precum şi existenţa actelor justificative specifice operaţiunii. În efectuarea controlului de către persoana desemnată, parcurgerea listei de verificare specifică operaţiunii primite la viză este obligatorie, dar nu şi limitativă. Aceasta poate extinde verificările ori de câte ori este necesar.

5.4. Dacă prin parcurgerea listei de verificare cel puţin unul dintre elementele verificării formale nu este îndeplinit, documentele se restituie compartimentului de specialitate emitent, indicându-se în scris motivele restituirii, potrivit anexei nr. 1.4 la prezentele norme metodologice, şi se menţionează în coloana 8 din registru: „valoarea operaţiunii restituite ……….“.

5.5. După efectuarea verificării formale, persoana desemnată să exercite controlul financiar preventiv continuă parcurgerea listei de verificare şi efectuează controlul operaţiunii din punctul de vedere al legalităţii, regularităţii şi, după caz, al încadrării în limitele şi destinaţia creditelor bugetare şi/sau de angajament.

5.6. Dacă necesităţile o impun, în vederea exercitării unui control financiar preventiv cât mai complet, se pot solicita şi alte acte justificative, precum şi avizul compartimentului de specialitate juridică. Actele justificative solicitate se prezintă în regim de urgenţă, pentru a nu întârzia sau împiedica realizarea operaţiunii. Întârzierea sau refuzul furnizării actelor justificative ori avizelor solicitate se aduce la cunoştinţă conducătorului entităţii publice, pentru a dispune măsurile legale.

5.7. Dacă în urma verificării de fond operaţiunea îndeplineşte condiţiile de legalitate, regularitate şi, după caz, de încadrare în limitele şi destinaţia creditelor bugetare şi/sau de angajament, se acordă viza prin aplicarea sigiliului şi semnăturii pe exemplarul documentului care se arhivează la entitatea publică.

Prin acordarea vizei se certifică implicit îndeplinirea condiţiilor menţionate în listele de verificare.

5.8. Documentele vizate şi actele justificative ce le-au însoţit sunt restituite, sub semnătură, compartimentului de specialitate emitent, în vederea continuării circuitului acestora, consemnându-se acest fapt în registru.

Refuzul de viză

6.1. Dacă în urma controlului se constată că cel puţin un element de fond cuprins în lista de verificare nu este îndeplinit, în esenţă, operaţiunea nu întruneşte condiţiile de legalitate, regularitate şi, după caz, de încadrare în limitele şi destinaţia creditelor bugetare şi/sau de angajament, persoana desemnată cu exercitarea controlului financiar preventiv refuză motivat, în scris, acordarea vizei de control financiar preventiv, potrivit anexei nr. 1.5 la prezentele norme metodologice, consemnând acest fapt în registru.

La refuzul de viză se anexează şi un exemplar al listei de verificare, cu indicarea elementului/elementelor din această listă a cărui/ale căror cerinţă/cerinţe nu este/nu sunt îndeplinită/îndeplinite.

6.2. Refuzul de viză, însoţit de actele justificative semnificative, se aduce la cunoştinţa conducătorului entităţii publice, iar celelalte documente se restituie, sub semnătură, compartimentelor de specialitate care au iniţiat operaţiunea.

6.3. Cu excepţia cazurilor în care refuzul de viză se datorează depăşirii creditelor bugetare şi/sau de angajament, operaţiunile refuzate la viză se pot efectua pe propria răspundere a conducătorului entităţii publice.

6.4. Efectuarea pe propria răspundere a operaţiunii refuzate la viza de control financiar preventiv se face printr-un act de decizie internă emis de conducătorul entităţii publice. O copie de pe actul de decizie internă se transmite persoanei care a refuzat viza, compartimentului de audit public intern al entităţii publice, precum şi, după caz, controlorului delegat.

6.5. După primirea actului de decizie internă emis de conducătorul entităţii publice persoana desemnată cu exercitarea controlului financiar preventiv informează, în scris, organele de inspecţie economico-financiară din cadrul Ministerului Finanţelor Publice şi, după caz, organul ierarhic superior al entităţii publice asupra operaţiunilor refuzate la viză şi efectuate pe propria răspundere, prin transmiterea unei copii de pe actul de decizie internă şi de pe refuzul de viză. Conducătorul organului ierarhic superior are obligaţia de a lua măsurile legale pentru restabilirea situaţiei de drept.

De asemenea, persoana desemnată cu exercitarea controlului financiar preventiv informează, în scris, Curtea de Conturi cu ocazia efectuării controalelor dispuse de aceasta.

Controlul financiar preventiv delegat

Organizarea controlului financiar preventiv delegat

7.1. În calitatea sa de organ de specialitate al Guvernului în domeniul finanţelor, Ministerul Finanţelor Publice poate exercita, prin controlori delegaţi numiţi de ministrul finanţelor publice, controlul financiar preventiv la unele entităţi publice asupra unor operaţiuni care pot afecta execuţia în condiţii de echilibru a bugetelor sau care sunt asociate unor categorii de riscuri determinate prin metodologia specifică analizei riscurilor.

7.2. Controlul financiar preventiv delegat se exercită la nivelul ordonatorilor principali de credite ai bugetelor prevăzute la art. 12 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial şi controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. De asemenea, ministrul finanţelor publice numeşte unul sau mai mulţi controlori delegaţi pentru operaţiunile derulate prin bugetul Trezoreriei Statului, pentru operaţiuni privind datoria publică şi pentru alte operaţiuni specifice Ministerului Finanţelor Publice.

7.3. Prin excepţie de la această regulă, în temeiul art. 25 din Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prin ordin, ministrul finanţelor publice poate decide exercitarea controlului financiar preventiv delegat şi asupra operaţiunilor finanţate sau cofinanţate din fonduri publice ale unor ordonatori secundari ori terţiari de credite sau ale unor persoane juridice de drept privat, dacă prin aceştia se derulează un volum ridicat de credite bugetare şi/sau de angajament ori părţi semnificative din programele aprobate, iar operaţiunile presupun un grad ridicat de risc.

7.4. Pentru asigurarea gestiunii financiare, în condiţii de legalitate, economicitate şi eficienţă, a fondurilor acordate României de Uniunea Europeană şi pentru implementarea procedurilor prevăzute în regulamentele organismelor finanţatoare, ministrul finanţelor publice numeşte controlori delegaţi la structurile de implementare, în conformitate cu prevederile legale specifice acestora.

Atribuţii ale controlorului delegat

8.1. Formularea de avize consultative cu privire la conformitatea, economicitatea, eficienţa şi eficacitatea unor operaţiuni sau proiecte de acte normative, dacă acestea au impact asupra fondurilor publice. Totodată, în avizele consultative controlorii delegaţi pot face referire şi la regularitatea sau legalitatea unor operaţiuni care se vor efectua cu certitudine în viitor sau la acţiuni şi/sau inacţiuni administrative care conduc la situaţii de neregularitate sau nelegalitate.

Avizele consultative se întocmesc la:

– iniţiativa controlorului delegat;

– solicitarea ministrului finanţelor publice;

– solicitarea ordonatorului de credite.

8.2. Supravegherea execuţiei bugetare în condiţii de echilibru şi de prudenţialitate, prin exercitarea controlului prin viză asupra operaţiunilor privind deschideri de credite, repartizări şi retrageri de credite, virări de credite şi modificarea repartizării pe trimestre a creditelor bugetare

8.3. Supravegherea organizării, ţinerii, actualizării şi raportării evidenţei angajamentelor

8.4. Monitorizarea şi îndrumarea metodologică a controlului financiar preventiv propriu prin procedura vizei, prin avizul consultativ la refuzul de viză de control financiar preventiv propriu, prin propuneri de perfecţionare a organizării controlului financiar preventiv propriu şi prin urmărirea stadiului implementării standardelor de control intern/managerial

8.5. Exercitarea controlului financiar preventiv, din punctul de vedere al legalităţii, regularităţii şi, după caz, al încadrării în limitele şi destinaţia creditelor bugetare şi/sau de angajament, pentru operaţiuni care angajează patrimonial entitatea publică, dacă prin acestea se afectează un volum important din fondurile publice şi există riscuri asociate semnificative în efectuarea lor

Numirea şi mandatul controlorilor delegaţi

9.1. Numirea controlorilor delegaţi la entităţile publice prevăzute la pct. 7 se face prin ordin al ministrului finanţelor publice, la propunerea controlorului financiar şef.

9.2. Prin ordinul de numire controlorul delegat se învesteşte cu competenţa de a exercita, în numele legii, la entitatea publică la care a fost numit atribuţiile prevăzute la pct. 8.

În temeiul art. 12 alin. (6) din Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, conducătorul entităţii publice are obligaţia de a asigura controlorului/controlorilor delegat/delegaţi spaţiul şi dotarea adecvată, necesare exercitării în bune condiţii a atribuţiilor, precum şi cooperarea personalului din serviciile de specialitate şi a persoanelor desemnate cu exercitarea controlului financiar preventiv propriu.

9.3. Prin ordinul de numire se stabilesc tipurile de operaţiuni care se supun controlului financiar preventiv delegat, precum şi limitele de la care acesta se exercită. Dacă în timpul exercitării mandatului apare necesitatea modificării listei de operaţiuni şi a limitelor valorice, controlorul financiar şef este împuternicit să opereze aceste modificări. Controlorul financiar şef îl informează pe ministrul finanţelor publice asupra modificărilor aduse şi asupra motivelor care le-au determinat.

9.4. În cazul absenţei temporare de la post a controlorului delegat numit prin ordin al ministrului finanţelor publice, controlorul financiar şef este împuternicit să desemneze, de urgenţă, un alt controlor delegat care să îndeplinească atribuţiile celui dintâi pe durata absenţei acestuia.

9.5. Controlorul delegat îşi exercită atribuţiile în mod independent, neputându-i-se impune, pe nicio cale, acordarea sau refuzul vizei de control financiar preventiv. Asupra situaţiilor deosebite apărute în activitatea sa, controlorul delegat îl poate informa direct sau prin controlorul financiar şef pe ministrul finanţelor publice.

Condiţii specifice de exercitare a controlului financiar preventiv delegat

10.1. Controlul financiar preventiv delegat se exercită asupra operaţiunilor care se înscriu în condiţiile fixate prin ordinul de numire, în termenul cel mai scurt permis de durata efectivă a verificărilor necesare. Restul operaţiunilor prin care se afectează fondurile şi/sau patrimoniul public intră în competenţa exclusivă a controlului financiar preventiv propriu.

10.2. Controlul financiar preventiv delegat se exercită asupra operaţiunilor ce intră în competenţa sa numai după ce acestea au fost supuse controlului financiar preventiv propriu. Operaţiunile refuzate la viza de control financiar preventiv propriu nu se supun controlului financiar preventiv delegat.

10.3. În exercitarea atribuţiilor sale de control financiar preventiv asupra operaţiunilor la care s-a stabilit competenţa sa, controlorul delegat urmează procedura prevăzută la pct. 5. Listele de verificare avute în vedere la efectuarea controlului de către controlorii delegaţi se emit şi se actualizează de către Unitatea centrală de armonizare a sistemelor de management financiar şi control din cadrul Ministerului Finanţelor Publice.

Perioada maximă de verificare este de 3 zile lucrătoare de la prezentarea operaţiunii, însoţită de toate documentele justificative şi informaţiile solicitate. În cazuri excepţionale, controlorul delegat are dreptul să prelungească perioada de verificare cu maximum 5 zile lucrătoare, informându-i în acest sens pe controlorul financiar şef şi pe ordonatorul de credite.

10.4. Dacă în exercitarea atribuţiilor sale controlorul delegat sesizează că, în mod repetat, persoanele care exercită activitatea de control financiar preventiv propriu acordă viza pentru operaţiuni care nu întrunesc condiţiile de legalitate, regularitate şi, după caz, de încadrare în limitele şi destinaţia creditelor bugetare şi/sau de angajament, acesta îl informează în scris pe conducătorul entităţii publice pentru a dispune măsurile ce se impun potrivit responsabilităţilor prevăzute la art. 22 din Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi la art. 10 alin. (4) şi (5) din Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

10.5. Avizul consultativ, solicitat de către conducătorul entităţii publice controlorului delegat în cazul refuzului de viză de control financiar preventiv propriu, nu constituie un act de pronunţare asupra legalităţii şi regularităţii operaţiunilor.

Regimul refuzului de viză al controlorului delegat

11.1. Dacă în urma parcurgerii procedurii de control menţionate la pct. 5 şi 10 se constată că cel puţin un element de fond cuprins în lista de verificare nu este îndeplinit şi, în esenţă, operaţiunea nu întruneşte condiţiile de legalitate, regularitate şi, după caz, de încadrare în limitele şi destinaţia creditelor bugetare şi/sau de angajament, controlorul delegat comunică, în scris, potrivit anexei nr. 1.6 la prezentele norme metodologice, ordonatorului de credite intenţia de refuz de viză de control financiar preventiv delegat cu motivele pentru care operaţiunea nu poate fi efectuată, consemnând acest fapt în coloana 8 din registru. O copie a intenţiei de refuz de viză se transmite controlorului financiar şef.

11.2. În situaţia în care ordonatorul de credite consideră că operaţiunea poate fi efectuată, solicită, în scris, controlorului delegat acordarea vizei, prezentând argumentele corespunzătoare de legalitate şi regularitate sau, în cazul în care consideră întemeiate motivele intenţiei de refuz de viză, dispune retragerea de la viză a operaţiunii. Ordonatorul de credite prezintă argumente pentru efectuarea operaţiunii sau dispune retragerea acesteia, în cel mai scurt timp posibil, dar nu mai mult de 15 zile de la data înregistrării intenţiei de refuz de viză. Documentaţia aferentă operaţiunii retrase de la viză se restituie de către controlorul delegat compartimentului de specialitate emitent, sub semnătură.

11.3. Dacă controlorul delegat consideră întemeiate argumentele ordonatorului de credite, acordă viza pentru efectuarea operaţiunii. În situaţia în care argumentele sunt considerate neîntemeiate sau insuficiente, controlorul delegat aduce la cunoştinţă, în scris, ordonatorului de credite refuzul de viză, potrivit anexei nr. 1.7 la prezentele norme metodologice, şi restituie, sub semnătură, compartimentului de specialitate emitent documentaţia aferentă operaţiunii.

La refuzul de viză se anexează şi un exemplar al listei de verificare, cu indicarea elementului/elementelor din această listă a cărui/ale căror cerinţă/cerinţe nu este/nu sunt îndeplinită/îndeplinite.

În situaţii complexe, controlorul delegat poate solicita, în scris, controlorului financiar şef constituirea, în condiţiile legii, a comisiei pentru formularea opiniei neutre. Opinia neutră motivată şi formulată în scris este comunicată controlorului delegat în cel mult 3 zile lucrătoare de la solicitarea acestuia.

11.4. Termenul pentru pronunţare prevăzut la pct. 10.3 se suspendă pe perioada de la comunicarea motivelor pentru care operaţiunea nu poate fi efectuată până la primirea punctului de vedere al ordonatorului de credite şi pe perioada formulării opiniei neutre.

11.5. Cu excepţia cazurilor în care refuzul de viză se datorează depăşirii creditelor bugetare şi/sau de angajament, operaţiunile refuzate la viză se pot efectua numai pe propria răspundere a ordonatorului de credite. Actul de decizie prin care ordonatorul dispune efectuarea operaţiunii pe propria răspundere se transmite compartimentului de audit intern şi controlorului delegat care consemnează acest fapt în registru.

11.6. După primirea actului de decizie internă emis de conducătorul entităţii publice controlorul delegat informează Ministerul Finanţelor Publice asupra operaţiunilor refuzate la viză şi executate pe răspunderea ordonatorului de credite, prin transmiterea unei copii de pe actul de decizie internă şi de pe refuzul de viză controlorului financiar şef şi organelor de inspecţie economico-financiară.

De asemenea, controlorul delegat informează Curtea de Conturi cu ocazia controalelor dispuse de aceasta.

Raportări privind controlul financiar preventiv

12.1. Entităţile publice care administrează patrimoniul public şi/sau fonduri publice prin bugetele prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, au obligaţia întocmirii rapoartelor trimestriale cu privire la activitatea de control financiar preventiv propriu, care cuprind situaţia statistică a operaţiunilor supuse controlului financiar preventiv şi sinteza motivaţiilor pe care s-au întemeiat refuzurile de viză, în perioada raportată, completate conform machetei cuprinse în anexa nr.1.8 la prezentele norme metodologice.

12.2. Entităţile publice ai căror conducători au calitatea de ordonatori secundari sau terţiari de credite depun rapoartele la organul ierarhic superior, la termenele fixate de acesta.

Ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat sau ai bugetului oricărui fond special întocmesc rapoarte pentru activitatea proprie şi centralizează rapoartele primite de la ordonatorii secundari de credite sau, după caz, terţiari de credite din subordinea/coordonarea acestora. Acestea se transmit la Ministerul Finanţelor Publice – Unitatea centrală de armonizare a sistemelor de management financiar şi control la termenele fixate de acesta pentru situaţiile financiare trimestriale şi anuale prevăzute de lege.

12.3. Controlorii delegaţi întocmesc rapoarte lunare cu privire la situaţia curentă a angajamentelor efectuate, vizele acordate şi situaţia intenţiilor şi refuzurilor de viză, avizele consultative, precum şi alte aspecte cu privire la derularea operaţiunilor financiare, pe care le transmit controlorului financiar şef, conform anexelor nr. 1.8 şi 1.9 la prezentele norme metodologice.

ANEXA Nr. 1.1
la normele metodologice
CADRUL GENERAL
al operaţiunilor supuse controlului financiar preventiv
CADRUL GENERAL Anexa1-1-ordin-cfp

ANEXA Nr. 1.2
la normele metodologice
DECIZIE/ORDIN

Denumirea entităţii publice

Nr. ………./……….

Domnul/Doamna din cadrul (denumirea compartimentului) ………., având funcţia de ………., este desemnat/desemnată să exercite controlul financiar preventiv propriu în perioada ………. .

Competenţa persoanei desemnate se referă la următoarele proiecte de operaţiuni prevăzute în Cadrul operaţiunilor supuse controlului financiar preventiv propriu, aprobat prin (denumirea actului administrativ) ………. nr./data ………., aferent (denumirea entităţii publice): ……….

Nr. crt.Denumirea operaţiuniiLimita valoricăObservaţii
0123

Conducătorul entităţii publice,

……….

ANEXA Nr. 1.3
la normele metodologice
REGISTRUL
privind operaţiunile prezentate la viza de control financiar preventiv

Nr. crt.Denumirea operaţiunii, nr./data emiteriiConţinutul operaţiuniiCompartimentul emitent al operaţiuniiData prezentării la viză a operaţiuniiValoarea operaţiunii pentru care s-a acordat viza

– lei –

Valoarea operaţiunii pentru care s-a refuzat vizaData restituirii operaţiunii/numele şi prenumele/semnăturaObservaţii
012345678

ANEXA Nr. 1.4
la normele metodologice
NOTA DE RESTITUIRE

Denumirea entităţii publice

Persoana desemnată cu exercitarea controlului financiar preventiv propriu/Controlor delegat

Nr. ………./Data ………./………./……….

Domnului/Doamnei (numele şi funcţia conducătorului compartimentului de specialitate care a iniţiat proiectul de operaţiune)(denumirea compartimentului de specialitate/instituţiei publice) ……….

În conformitate cu prevederile pct. 5.4, 5.6 şi 10.3 din Normele metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 923/2014, în urma verificării formale a proiectului de operaţiune reprezentând (datele de identificare a proiectului de operaţiune prezentat la viză: denumirea proiectului de operaţiune, suma, nr./dată, compartimentul emitent) ………., am constatat că acesta nu îndeplineşte condiţiile formale pentru a fi efectuat, după cum urmează:

(Se vor preciza condiţiile formale care se consideră a fi nerespectate la proiectul de operaţiune.) ……….

Având în vedere neîndeplinirea elementelor formale prezentate, operaţiunea nu poate fi autorizată. Pentru simplificarea şi accelerarea circuitului administrativ, se restituie proiectul de operaţiune (denumirea proiectului de operaţiune) ………., pentru refacere/completare, în condiţiile de mai sus.

În situaţia în care nu sunteţi de acord cu cele prezentate, vă rog să îmi transmiteţi, în scris, punctul dumneavoastră de vedere.

Persoana desemnată cu exercitarea controlului financiar preventiv propriu/Controlor delegat

……….

Numele, prenumele şi semnătura persoanei căreia i se restituie proiectul de operaţiune

……….

Data ……….

ANEXA Nr. 1.5
la normele metodologice
REFUZ DE VIZĂ

Denumirea entităţii publice

Nr. ………./……….

Domnului/Doamnei (conducătorul entităţii publice) ……….

În conformitate cu prevederile art. 20 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial şi controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, vă aduc la cunoştinţă refuzul de viză de control financiar preventiv propriu pentru suma de ………. lei, la (datele de identificare a operaţiunii prezentate la viză: denumirea operaţiunii; nr./dată; compartimentul emitent) ………. deoarece nu îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege pentru a fi efectuată, după cum urmează:

(Se vor preciza actele normative şi condiţiile prevăzute de acestea care se consideră a fi nerespectate dacă s-ar efectua operaţiunea înscrisă în documente.) ……….

În situaţia în care dispuneţi efectuarea operaţiunii pe propria răspundere, conform art. 21 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, aceasta se poate face numai cu încadrarea în creditele bugetare aprobate.

Actul (ordin, decizie) prin care dispuneţi efectuarea operaţiunii (Se nominalizează operaţiunea.) ………. va însoţi documentele justificative pe baza cărora operaţiunea se înregistrează în contul de ordine şi evidenţă 804 40 00 „Documente respinse la viza de control financiar preventiv“ şi se întocmesc informările prevăzute de lege.

Persoana desemnată cu exercitarea controlului financiar preventiv propriu,

……….

ANEXA Nr. 1.6
la normele metodologice
INTENŢIE DE REFUZ DE VIZĂ

Ministerul Finanţelor Publice

Unitatea centrală de armonizare a sistemelor de management financiar şi control

Controlor delegat ……….

Nr. ………./……….

Domnului/Doamnei (numele şi funcţia ordonatorului de credite)(denumirea entităţii publice) ……….

În conformitate cu prevederile art. 13 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial şi controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, vă aduc la cunoştinţă intenţia de refuz de viză de control financiar preventiv delegat pentru suma de ………. lei, la (datele de identificare a operaţiunii prezentate la viză: denumirea operaţiunii; nr./dată; compartimentul emitent) ………., deoarece nu îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege pentru a fi efectuată, după cum urmează:

(Se vor preciza actele normative şi condiţiile prevăzute de acestea care se consideră a fi nerespectate daca s-ar efectua operaţiunea.). ………. .

Dacă consideraţi că operaţiunea îndeplineşte condiţiile de legalitate, regularitate şi, după caz, de încadrare în creditele bugetare şi/sau de angajament, vă rog să îmi transmiteţi, în scris, argumentele dumneavoastră în cel mai scurt timp posibil, dar nu mai mult de 15 zile de la data înregistrării prezentului document.

Precizez că, pentru intervalul de timp de la data comunicării prezentului document şi până la înregistrarea punctului dumneavoastră de vedere, perioada de verificare a operaţiunii se suspendă, conform art. 14 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Controlor delegat,

……….

ANEXA Nr. 1.7
la normele metodologice
REFUZ DE VIZĂ

Ministerul Finanţelor Publice

Unitatea centrală de armonizare a sistemelor de management financiar şi control

Controlor delegat ……….

Nr. ………./……….

Domnului/Doamnei (numele şi funcţia ordonatorului de credite)(denumirea entităţii publice) ……….

În conformitate cu prevederile art. 13 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial şi controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, vă aduc la cunoştinţă refuzul de viză de control financiar preventiv delegat pentru suma de ………. lei, la (datele de identificare a operaţiunii prezentate la viză: denumirea operaţiunii; nr./dată; compartimentul emitent) ………., deoarece nu îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege pentru a fi efectuată, după cum urmează:

(Se vor preciza actele normative şi condiţiile prevăzute de acestea care se consideră a fi nerespectate dacă s-ar efectua operaţiunea; de asemenea, se vor face referiri la argumentele prezentate de ordonatorul de credite la intenţia de refuz de viză emisă.) ……….

În situaţia în care dispuneţi efectuarea operaţiunii pe propria răspundere, conform art. 21 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, aceasta se poate face numai cu încadrarea în creditele bugetare aprobate.

Actul (ordin, decizie) prin care dispuneţi efectuarea operaţiunii (Se nominalizează operaţiunea.) ………. va însoţi documentele justificative pe baza cărora operaţiunea se înregistrează în contul de ordine şi evidenţă 804 40 00 „Documente respinse la viza de control financiar preventiv“ şi se întocmesc informările prevăzute de lege.

Controlor delegat,

……….

ANEXA Nr. 1.8
la normele metodologice
RAPORT
privind activitatea de control financiar preventiv pe luna/trimestrul ………. anul ……….
Denumirea entităţii publice

Cap. I. – Operaţiuni supuse vizei de control financiar preventiv

Nr. crt.Operaţiuni cu efect financiar asupra fondurilor publice sau a patrimoniului publicCorespondenţa operaţiunilor din col. 1 cu codurile operaţiunilor din anexa nr. 1.1 Cadrul generalTotal operaţiuni supuse vizei de control financiar preventivdin care:

Refuzate la viză

din acestea:

Neefectuate ca urmare a refuzului de viză

Număr operaţiuniValoare

(mii lei)

Număr operaţiuniValoare

(mii lei)

Număr operaţiuniValoare

(mii lei)

012345678
Total

(rd. 1 + rd. 2 + rd. 3 + rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7):

Deschideri, repartizări, alimentări, retrageri şi modificări ale creditelor – total (1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4), din care:
1.1.Deschideri de crediteA1
1.2.Repartizări de credite/Alimentări de conturiA2
1.3.Virări de crediteA4
1.4.Alte operaţiuniA3, A5
Angajamente legale – total

(2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5 + 2.6), din care:

2.1.Acte administrative din care rezultă obligaţii de platăB11–B15
2.2.Contracte/Comenzi de prestări servicii, furnizări de bunuri, execuţii de lucrăriB1
2.3.Contracte/Decizii/Ordine de finanţare sau acorduri de finanţareB2
2.4.Contracte/Acorduri/Convenţii de împrumut; garanţie; prospecte de emisiuneB3–B5, B7–B9, B18
2.5.Convenţii de garantareB6
2.6.Contracte de închiriere, concesionare, participare, parteneriat etc.B10, B16, B17
Ordonanţări de avansuriC2, C13
Ordonanţări de plăţi – total (4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6 + 4.7), din care:
4.1.Drepturi de personal şi obligaţii fiscale aferenteC14
4.2.Pensii, ajutoare, rente viagere şi altele asemenea
4.3.Servicii prestate, bunuri livrate, lucrări executateC1, C6, C7
4.4.Rambursări, dobânzi, comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilorC4, C5
4.5.Subvenţii, transferuri, prime, alte forme de sprijinC9
4.6.Finanţări/CofinanţăriC3, C12
4.7.Alte obligaţii de platăC8, C10, C11
5Operaţiuni financiare/de plasamentE12
Operaţiuni privind activele (vânzări, închirieri, concesionări, gajări, transferuri de bunuri etc.)D1–D4, E3
Alte operaţiuniE1, E2, E4–E11

Cap. II – Sinteza motivaţiilor pe care s-au întemeiat refuzurile de viză

Nr. crt.Conţinutul operaţiunilor refuzate la vizăValoarea refuzată la viză

(mii lei)

Motivaţiile pe care s-au întemeiat refuzurile de viză
Nerespectarea prevederilor legaleNeîndeplinirea condiţiilor de regularitateNeîncadrarea în limitele şi destinaţia creditelor
012345
TOTAL
1
2
.
n

Conducătorul entităţii publice/Controlor delegat,

……….

PRECIZĂRI:

1. Pentru operaţiunile exprimate în valută, echivalentul în lei se stabileşte utilizându-se cursul de schimb prevăzut în documentele prezentate la viză. Dacă în documentele respective nu este prevăzută o astfel de prevedere, se utilizează cursul de schimb calculat de Banca Naţională a României, valabil în ziua acordării/refuzului vizei de control financiar preventiv, sau, după caz, cursul InforEuro din luna respectivă, pentru operaţiunile finanţate din fonduri comunitare.

2. Capitolul I se completează pe baza datelor înscrise în registru.

Gruparea altor operaţiuni prezentate la viză decât cele cuprinse în cadrul general se face după conţinutul acestora (coloana 1), procedându-se în mod similar cu gruparea operaţiunilor din Cadrul general (coloana 2).

3. Capitolul II se completează astfel:

– coloanele 1–5, pe baza datelor din refuzurile de viză emise de persoanele desemnate cu exercitarea controlului financiar preventiv;

– în coloana 3 se menţionează actele normative care se consideră a fi nerespectate dacă se efectua operaţiunea;

– coloanele 4 şi 5 se completează prin înscrierea semnului „X“ în cazul în care nu sunt îndeplinite condiţiile de regularitate sau/şi nu se încadrează în limitele şi destinaţia creditelor bugetare.

ANEXA Nr. 1.9 la normele metodologice

SITUAŢIA privind intenţiile de refuz de viză, refuzurile de viză, avizele consultative şi notele de restituire referitoare la activitatea de control financiar preventiv delegat, pe luna ………./anul ………., la (denumirea instituţiei publice)……….

Ministerul Finanţelor Publice

Unitatea centrală de armonizare a sistemelor de management financiar şi control

Controlor delegat ……….

Nr. ………./……….

Nr. crt.Tipuri de documenteNumărValoare

(mii lei)

0123
Intenţii de refuz de viză, din care:

a) însuşite de ordonator;

b) neacceptate de ordonator, din care:

– retrase de controlor.

Refuzuri de viză, din care:

a) însuşite de ordonator;

b) neînsuşite de ordonatorul de credite, operaţiunile fiind autorizate în condiţiile legii.

Avize consultative, din care:

a) la solicitarea ordonatorului de credite;

b) din iniţiativa controlorului delegat;

c) la solicitarea ministrului finanţelor publice.

Din acestea:

– acceptate/valorificate de ordonator.

Note de restituire

Controlor delegat,

……….

ANEXA Nr. 2

COD SPECIFIC de norme profesionale pentru persoanele care exercită activitatea de control financiar preventiv propriu

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

 1. Prevederile prezentului cod se aplică persoanelor desemnate pentru exercitarea controlului financiar preventiv propriu şi persoanelor care îndeplinesc această atribuţie pe bază de contract, în condiţiile legii, la entităţile publice, aşa cum acestea sunt definite în Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial şi controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
 2. Scopul acestui cod este stabilirea principalelor norme profesionale pe care persoanele desemnate cu exercitarea acestei activităţi trebuie să le îndeplinească, precum şi crearea cadrului unitar pentru numirea, suspendarea, schimbarea, destituirea şi evaluarea persoanelor care exercită activitatea de control financiar preventiv propriu la entităţile publice.

CAPITOLUL II

Condiţiile necesare a fi îndeplinite de persoanele ce se numesc în activitatea de control financiar preventiv propriu şi principiile care stau la baza exercitării acestei activităţi

 1. Pot fi numite, în vederea exercitării controlului financiar preventiv propriu, persoanele care sunt angajate ale entităţii publice sau, după caz, au capacitatea legală de a încheia un contract pentru îndeplinirea acestei atribuţii şi care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

a) au cetăţenie română şi domiciliul în România;

b) cunosc limba română, scris şi vorbit;

c) au capacitate deplină de exerciţiu;

d) au o stare de sănătate corespunzătoare, atestată pe bază de examen medical de specialitate;

e) au studii superioare economice sau juridice. Prin excepţie, când nu există persoane cu pregătire superioară care să îndeplinească prezentele condiţii, pot fi numite pentru exercitarea controlului financiar preventiv propriu şi persoane cu studii medii de specialitate economică;

f) au o vechime efectivă în domeniul finanţelor publice de minimum 3 ani, în cazul instituţiilor publice, şi de minimum 3 ani în domeniul financiar-contabil, în cazul celorlalte entităţi publice;

g) nu au fost condamnate pentru săvârşirea unei infracţiuni care le-ar face incompatibile cu exercitarea acestei activităţi;

h) prezintă minimum două scrisori de recomandare.

Persoanele care exercită controlul financiar preventiv propriu sunt, de regulă, numite din cadrul compartimentului financiar-contabil, putând însă face parte şi din alte compartimente de specialitate; persoanele respective trebuie să fie altele decât cele care aprobă şi efectuează operaţiunea supusă vizei.

 1. Exercitarea atribuţiilor de control financiar preventiv de către persoanele desemnate se realizează pe baza următoarelor principii:

a)Competenţă profesională. Persoana desemnată să exercite controlul financiar preventiv propriu trebuie să cunoască şi să aplice cu consecvenţă şi fermitate prevederile legale în domeniu, asigurând legalitatea şi regularitatea proiectelor de operaţiuni ce fac obiectul vizei, precum şi încadrarea acestora în limitele creditelor bugetare şi/sau ale creditelor de angajament. În acest scop, aceasta are obligaţia să cunoască în permanenţă toate reglementările legale specifice domeniului în care îşi exercită atribuţiile de acordare a vizei de control financiar preventiv propriu.

b)Independenţă decizională în condiţiile separării atribuţiilor. Persoana desemnată să exercite controlul financiar preventiv propriu este independentă în luarea deciziilor şi acesteia nu i se poate impune în niciun fel acordarea sau refuzul vizei de control financiar preventiv propriu. Pentru actele sale, întreprinse cu bună-credinţă, în exercitarea atribuţiilor sale şi în limita acestora, cu respectarea prevederilor legale, persoana respectivă nu poate fi sancţionată sau schimbată din această activitate. Conducerea entităţii publice în care se exercită activitatea de control financiar preventiv propriu este obligată să ia măsurile necesare pentru separarea atribuţiilor de aprobare, efectuare şi control al operaţiunilor, astfel încât acestea să fie încredinţate unor persoane diferite.

c)Obiectivitate. În exercitarea activităţii de control financiar preventiv propriu şi, mai ales, în luarea deciziei de a acorda sau de a respinge viza, persoana desemnată trebuie să verifice sistematic şi temeinic proiectele de operaţiuni, să nu cedeze unor prejudecăţi, presiuni sau influenţe ce i-ar putea afecta aprecierea corectă a acestora, să dea dovadă de imparţialitate, să aibă o atitudine neutră, lipsită de subiectivism.

d)Conduită morală. Persoana desemnată cu exercitarea activităţii de control financiar preventiv propriu trebuie să fie de o probitate morală recunoscută, să aibă o conduită corectă, să dea dovadă de comportare profesională ireproşabilă, la nivelul celor mai înalte standarde. Aceasta trebuie să aibă o comportare demnă în societate, să îşi desfăşoare activitatea astfel încât să aibă o bună reputaţie.

e)Confidenţialitate. Persoana desemnată să exercite activitate de control financiar preventiv propriu este obligată să păstreze secretul de stat, secretul de serviciu, după caz, în legătură cu conţinutul proiectelor de operaţiuni ce fac obiectul vizei, să nu divulge în niciun fel informaţiile unei terţe persoane, cu excepţia cazurilor în care este autorizată în mod expres de către cei în drept sau în situaţia în care furnizarea informaţiei reprezintă o obligaţie legală sau profesională.

f)Incompatibilitate. Nu pot fi desemnate să exercite activitate de control financiar preventiv propriu persoanele decăzute din dreptul de a mai exercita o funcţie publică, aflate în perioada de 3 ani de la data eliberării sau destituirii din funcţia publică respectivă, pe baza unei decizii luate de Agenţia Naţională de Integritate, ca urmare a constatării unei situaţii de conflict de interese, şi nici persoanele aflate în curs de urmărire penală, de judecată sau care au fost condamnate pentru fapte privitoare la abuz în serviciu, fals, uz de fals, înşelăciune, dare sau luare de mită şi alte infracţiuni prin care au produs daune patrimoniului persoanelor fizice sau juridice.

Dacă în cazul urmăririi penale, al judecăţii sau după condamnare a intervenit amnistia, persoana în cauză nu poate să fie desemnată pentru exercitarea activităţii de control financiar preventiv propriu timp de 2 ani de la data aplicării amnistiei. Persoana căreia i s-a suspendat condiţionat executarea pedepsei nu poate să exercite această activitate în cursul termenului de încercare şi pe parcursul a 2 ani de la expirarea acestui termen.

Nu pot fi desemnate pentru exercitarea controlului financiar preventiv propriu persoanele care sunt soţi sau rude de gradul I cu conducătorul entităţii publice pe lângă care urmează să exercite această activitate, şi nici acele persoane care pot să se afle într-o situaţie de conflict de interese în legătură cu operaţiunile care îi sunt supuse pentru exercitarea controlului financiar preventiv propriu. Persoana desemnată să exercite activitatea de control financiar preventiv propriu nu poate fi implicată, prin sarcinile de serviciu, în aprobarea şi efectuarea operaţiunilor supuse controlului financiar preventiv propriu.

 1. Persoanele desemnate cu exercitarea controlului financiar preventiv propriu trebuie să îşi îmbunătăţească cunoştinţele şi practica profesională printr-o pregătire continuă.

Conducerea entităţii publice va asigura condiţiile necesare pregătirii profesionale.

CAPITOLUL III

Numirea, suspendarea, schimbarea sau destituirea persoanelor desemnate să exercite activitate de control financiar preventiv propriu

 1. Persoanele care urmează să exercite activitate de control financiar preventiv propriu sunt numite astfel:

a) la instituţiile publice la care se exercită funcţia de ordonator principal de credite al bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat, precum şi al bugetului oricărui fond special, de către conducătorul instituţiei, prin act de decizie internă şi cu acordul Ministerului Finanţelor Publice – Unitatea centrală de armonizare a sistemelor de management financiar şi control, acord ce se emite conform următoarei proceduri:

– ordonatorul principal de credite stabileşte, dintre persoanele care îndeplinesc condiţiile de la pct. 3, pe acelea care urmează să fie numite pentru exercitarea controlului financiar preventiv propriu şi solicită, în scris, Ministerului Finanţelor Publice emiterea acordului pentru numire, transmiţând şi următoarele documente:

– curriculum vitae, model comun european;

– minimum două scrisori de recomandare;

– lucrare de concepţie privind organizarea şi exercitarea controlului financiar preventiv propriu în condiţiile specifice instituţiei respective;

– declaraţie privind respectarea prevederilor referitoare la incompatibilităţile prevăzute la pct. 4 lit. f).

La stabilirea persoanelor care urmează să exercite controlul financiar preventiv propriu, ordonatorul principal de credite va avea în vedere limitarea numărului acestora la strictul necesar, în funcţie de volumul şi complexitatea operaţiunilor supuse vizei;

– Unitatea centrală de armonizare a sistemelor de management financiar şi control din cadrul Ministerului Finanţelor Publice analizează documentele primite, după caz poartă consultări directe cu persoana propusă pentru numire şi, în termen de 10 zile de la primirea solicitării, se pronunţă;

– după obţinerea acordului, conducătorul instituţiei publice poate emite decizia internă de numire a persoanei/persoanelor care urmează să exercite activitatea de control financiar preventiv propriu. Emiterea deciziei interne de numire fără acordul Ministerului Finanţelor Publice este nelegală.

La instituţiile publice la care se numesc două sau mai multe persoane care să exercite activitatea de control financiar preventiv propriu, ordonatorul principal de credite va nominaliza dintre acestea o persoană care va avea şi responsabilitatea coordonării controlului financiar preventiv propriu din instituţia publică respectivă şi va comunica Ministerului Finanţelor Publice numele acestei persoane;

b) la celelalte entităţi publice, prin decizia conducătorului acestora, cu acordul entităţii publice ierarhic superioare.

 1. Suspendarea, schimbarea sau destituirea din activitatea de exercitare a atribuţiilor de control financiar preventiv propriu se face prin act de decizie internă a conducătorului entităţii publice, cu acordul entităţii publice ierarhic superioare.

În cazul instituţiilor publice la care se exercită funcţia de ordonator principal de credite al bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat, precum şi al bugetului oricărui fond special, suspendarea, schimbarea sau destituirea se face cu acordul Ministerului Finanţelor Publice – Unitatea centrală de armonizare a sistemelor de management financiar şi control, acord ce se emite conform următoarei proceduri:

– conducătorul instituţiei publice respective notifică Ministerului Finanţelor Publice intenţia de suspendare, schimbare sau destituire a persoanei desemnate cu exercitarea controlului financiar preventiv propriu, precum şi motivele avute în vedere;

– Unitatea centrală de armonizare a sistemelor de management financiar şi control din cadrul Ministerului Finanţelor Publice analizează motivele, poate avea consultări directe cu persoana propusă pentru suspendare, schimbare sau destituire şi, în termen de 10 zile, se pronunţă în scris;

– în cazul obţinerii acordului, conducătorul instituţiei publice procedează la emiterea deciziei interne. Emiterea deciziei interne de suspendare, schimbare sau, după caz, destituire din exercitarea atribuţiilor de control financiar preventiv propriu, fără acordul Ministerului Finanţelor Publice, este nelegală.

Pe durata suspendării, schimbării sau, după caz, destituirii, conducătorul entităţii publice numeşte o altă persoană pentru îndeplinirea activităţii de control financiar preventiv propriu, pentru o perioadă care nu poate depăşi 30 de zile consecutive.

 1. Principalele situaţii în care persoana desemnată cu exercitarea controlului financiar preventiv propriu poate fi suspendată sunt:

– se află în concediu de maternitate sau în concediu pentru incapacitate temporară de muncă;

– efectuează serviciul militar;

– este în curs de urmărire penală, de judecată sau este arestată preventiv, în condiţiile Codului de procedură penală;

– se află în alte situaţii în care intervine suspendarea raporturilor de muncă.

 1. Principalele situaţii în care persoana desemnată cu exercitarea controlului financiar preventiv propriu poate fi schimbată sunt:

– a devenit incompatibilă pentru această activitate;

– a săvârşit o abatere disciplinară (a încălcat normele legale, regulamentul intern etc.) faţă de care această schimbare reprezintă sancţiune disciplinară pentru persoana respectivă;

– la cererea persoanei în cauză, pe motiv de boală sau din alte considerente;

– în urma rapoartelor de control sau audit s-au constatat operaţiuni vizate pentru control financiar preventiv propriu care s-au dovedit nelegale şi/sau în neregulă;

– la modificarea locului de muncă de către angajator.

 1. Destituirea din funcţie a persoanelor care exercită activitatea de control financiar preventiv propriu se face pentru cauze care conduc la încetarea raporturilor de muncă.

CAPITOLUL IV

Evaluarea activităţii persoanei care exercită control financiar preventiv propriu

 1. Evaluarea activităţii persoanei care exercită controlul financiar preventiv propriu se face de către conducătorul entităţii publice, cu acordul entităţii publice care a avizat numirea.

Instituţiile publice la care se exercită funcţia de ordonator principal de credite al bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat, precum şi al oricărui fond special transmit Ministerului Finanţelor Publice – Unitatea centrală de armonizare a sistemelor de management financiar şi control, în vederea emiterii acordului, următoarele documente:

– propunerea ordonatorului principal de credite cu privire la evaluarea persoanei desemnate cu exercitarea controlului financiar preventiv propriu pe anul respectiv;

– copie a raportului/fişei de evaluare a performanţelor profesionale individuale pentru fiecare persoană pentru care se solicită acordul, pe anul respectiv, din care să rezulte obiectivele şi indicatorii de performanţă specifici pentru activitatea de control financiar preventiv propriu;

– numărul de operaţiuni verificate şi valoarea acestora;

– extrase din rapoartele auditului public intern şi ale Curţii de Conturi, unde este cazul, privind activitatea de control financiar preventiv propriu.
Note de subsol:

*): Angajament legal – actul juridic prin care se creează, în cazul actelor administrative sau al contractelor, ori se constată, în cazul legilor, hotărârilor de Guvern, acordurilor, hotărârilor judecătoreşti, obligaţia de plată pe seama fondurilor publice, conform art. 2 alin. (1) pct. 3 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare.

Angajament bugetar – actul administrativ prin care se rezervă creditul bugetar în vederea stingerii obligaţiei de plată ce rezultă din executarea angajamentului legal, conform art. 2 alin. (1) pct. 2 din Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

2 COMENTARII