Sari la conținut

HOTĂRÂREA CCF 7/2014 – Regulamentul pentru organizarea examenului pentru consultant fiscal sau consultant fiscal asistent

2014-08-27 – Publicat in M.Of. nr. 628 din 27.8.2014

HOTĂRÂRE nr. 7/2014 privind aprobarea Regulamentului pentru organizarea examenului de atribuire a calităţii de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent (CAMERA CONSULTANŢILOR FISCALI)

În baza prevederilor art. 6 din Ordonanţa Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea şi exercitarea activităţii de consultanţă fiscală, aprobată cu modificări prin Legea nr. 198/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

Consiliul superior al Camerei Consultanţilor Fiscali, întrunit în şedinţa din 19 august 2014, hotărăşte:

Art. 1.

Se aprobă Regulamentul pentru organizarea examenului de atribuire a calităţii de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2.

Direcţia de învăţământ şi Direcţia de servicii pentru membri vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3.

Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Preşedintele Camerei Consultanţilor Fiscali,

Ion-Toni Teau

ANEXĂ

REGULAMENT pentru organizarea examenului de atribuire a calităţii de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

Art. 1.

Examenul pentru atribuirea calităţii de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent se organizează şi se desfăşoară în baza prevederilor art. 6 din Ordonanţa Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea şi exercitarea activităţii de consultanţă fiscală, aprobată cu modificări prin Legea nr. 198/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 2.

(1) Examenul pentru atribuirea calităţii de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent se organizează de către Camera Consultanţilor Fiscali.

(2) Prin ordin al preşedintelui Camerei Consultanţilor Fiscali, se constituie Colectivul pentru organizarea examenului de atribuire a calităţii de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent, denumit în continuare Colectiv.

(3) Consiliul superior al Camerei Consultanţilor Fiscali stabileşte componenţa comisiei de examinare, a comisiei de evaluare, a comisiei de soluţionare a contestaţiilor, atribuţiile şi preşedinţii acestora, denumite în continuare comisii de examen.

(4) La solicitarea Camerei Consultanţilor Fiscali, ministrul finanţelor publice poate desemna prin ordin specialişti din cadrul Ministerului Finanţelor Publice care să facă parte din comisiile de examen.

Art. 3.

(1) Componenţa comisiilor de examen se va stabili la fiecare examen organizat central sau teritorial. Aceste comisii vor fi formate atât din consultanţi fiscali membri ai Camerei Consultanţilor Fiscali, cât şi din specialişti în domeniul disciplinelor de examen.

(2) Responsabilii de săli şi membrii personalului de supraveghere şi evaluare pentru examen pot fi contractaţi şi din mediul universitar.

Art. 4.

Consiliul superior al Camerei Consultanţilor Fiscali stabileşte prin hotărâre, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, data de susţinere, locul desfăşurării examenului, tematica şi bibliografia, precum şi locul de depunere a dosarelor de înscriere şi perioada în care se depun.

CAPITOLUL II

Organizarea şi desfăşurarea examenului

Art. 5.

(1) Pentru atribuirea calităţii de consultant fiscal, candidaţii, persoane fizice, trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

a) să fie licenţiaţi ai unei facultăţi cu profil economic;

b) să aibă o experienţă profesională de minimum 5 ani, dintre care minimum 3 ani în una sau mai multe dintre următoarele activităţi:

b1) elaborarea, avizarea, aprobarea sau aplicarea legislaţiei fiscale;

b2) administrare fiscală;

b3) elaborarea sau aplicarea reglementărilor contabile;

b4) activitate financiar-contabilă;

b5) activitate didactică universitară în domeniul finanţelor publice, fiscalitate, politici fiscale şi bugetare, contabilitate financiară, finanţele instituţiilor publice;

b6) activitate de consultant fiscal asistent;

c) să nu aibă antecedente penale pentru săvârşirea unor infracţiuni sancţionate de legile fiscale, financiar-contabile, vamale, cele care privesc disciplina financiară, precum şi alte infracţiuni în legătură cu exercitarea activităţilor prevăzute la lit. b);

d) să aibă capacitate deplină de exerciţiu;

e) să fie apţi din punct de vedere medical pentru exercitarea profesiei;

f) să promoveze examenul pentru atribuirea calităţii de consultant fiscal.

(2) Dosarul de înscriere se depune sau se transmite prin servicii poştale, cu confirmare de primire, la Camera Consultanţilor Fiscali şi va conţine documentele care atestă îndeplinirea condiţiilor prevăzute la alin. (1) lit. a)—e), astfel:

a) cererea de înscriere la examen, prevăzută în anexa nr. 1;

b) curriculum vitae;

c) diploma de studii superioare, în copie legalizată, precum şi copii legalizate ale actelor doveditoare, în cazul schimbării numelui;

d) carnetul de muncă, în copie certificată de angajator sau în copie legalizată, după caz, adeverinţă eliberată de angajator, adrese eliberate de asociaţiile profesionale din care fac parte, în cazul profesiilor liberale;

e) actul de identitate, în copie;

f) certificatul de cazier judiciar;

g) certificatul de cazier fiscal;

h) adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie sau de instituţia medicală la care este înregistrat;

i) 3 fotografii 2/3 cm.

Art. 6.

(1) Pentru atribuirea calităţii de consultant fiscal asistent, candidaţii, persoane fizice, trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

a) să aibă calitatea de licenţiat al unei instituţii acreditate de învăţământ superior cu durata stabilită de lege;

b) să aibă o experienţă profesională de minimum 2 ani;

c) să nu aibă antecedente penale pentru săvârşirea unor infracţiuni sancţionate de legile fiscale, financiar-contabile, vamale, cele care privesc disciplina financiară, precum şi alte infracţiuni în legătură cu exercitarea activităţilor prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. b);

d) să aibă capacitate deplină de exerciţiu;

e) să fie apţi din punct de vedere medical pentru exercitarea profesiei;

f) să promoveze examenul pentru atribuirea calităţii de consultant fiscal asistent,

(2) Dosarul de înscriere se depune sau se transmite prin servicii poştale, cu confirmare de primire, la Camera Consultanţilor Fiscali şi va conţine documentele care atestă îndeplinirea condiţiilor prevăzute la alin. (1) lit. a)—e), astfel:

a) cererea de înscriere la examen, prevăzută în anexa nr. 2;

b) curriculum vitae;

c) diploma de studii superioare, în copie legalizată, precum şi copii legalizate ale actelor doveditoare, în cazul schimbării numelui;

d) carnetul de muncă, în copie certificată de angajator sau în copie legalizată, după caz, adeverinţă eliberată de angajator, adrese eliberate de asociaţiile profesionale din care fac parte, în cazul profesiilor liberale;

e) actul de identitate, în copie;

f) certificatul de cazier judiciar;

g) certificatul de cazier fiscal;

h) adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie sau de instituţia medicală la care este înregistrat;

i) 3 fotografii 2/3 cm.

Art. 7.

(1) Colectivul verifică dosarele depuse şi respinge dosarele candidaţilor care nu îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 5 sau 6

(2) Pentru candidaţii înscrişi la examen ale căror dosare au fost aprobate se editează legitimaţii de examen după modelele prevăzute în anexele nr. 3 şi 4, legitimaţii care se aplică pe mesele din sălile de examen.

Art. 8.

(1) În dosarul de înscriere candidatul va depune în original documentul de plată a taxei de înscriere la examen.

(2) Nivelul taxei se stabileşte anual prin hotărâre a Consiliului superior al Camerei Consultanţilor Fiscali.

Art. 9.

Intrarea în sălile de examen se face în baza actului de identitate sau a unui alt act prin care se poate dovedi identitatea.

Art. 10.

(1) Colectivul afişează pe site-ul Camerei Consultanţilor Fiscali pentru candidaţii înscrişi la examen situaţia dosarelor: aprobate, respinse sau retrase.

(2) Colectivul afişează la locul de desfăşurare a examenului şi pe site-ul Camerei Consultanţilor Fiscali, cu cel puţin 48 de ore înaintea începerii acestuia, listele nominale ale candidaţilor care pot participa la examen, indicându-se data, ora începerii probei şi repartizarea pe săli a candidaţilor.

Art. 11.

(1) Candidaţii au obligaţia de a verifica exactitatea datelor înscrise în listele afişate şi de a sesiza imediat Colectivul cu privire la eventualele neconcordanţe între înregistrările din liste şi datele din documentele depuse la înscriere.

(2) Orice modificare a listelor prevăzute la art. 10 alin. (2) se face cu cel puţin 24 de ore înainte de începerea examenului.

Art. 12.

(1) Preşedintele comisiei de examinare, cu 3 ore înainte de începerea examenului, numeşte responsabilii de sală şi repartizează membrii personalului de supraveghere şi evaluare pe săli, proporţional cu numărul candidaţilor din sălile respective.

(2) Examenul se desfăşoară în săli în care se poate asigura aşezarea candidaţilor la distanţă corespunzătoare, păstrându-se un loc liber între candidaţi.

(3) Responsabilii de sală şi personalul de supraveghere sunt răspunzători de modul în care se derulează examenul, începând cu accesul candidaţilor în săli, derularea propriu-zisă a examenului şi predarea lucrărilor.

Art. 13.

La examenul scris, accesul candidaţilor în sală este permis cu maximum o oră înainte de începerea examenului, conform listelor afişate, sub supravegherea responsabilului de sală.

Art. 14.

(1) Responsabilii de săli primesc de la comisia de examinare lista candidaţilor repartizaţi în sala respectivă, instrucţiunile de derulare a examenului şi subiectele.

(2) După expirarea termenului legal de susţinere a examenului, responsabilii de săli primesc de la comisia de examinare grilele de evaluare a probelor de examen.

Art. 15.

(1) Responsabilul de sală notează în listă candidaţii prezenţi şi absenţi.

(2) Actul de identitate şi legitimaţia de examen vor rămâne pe masa candidatului pe toată durata examenului, pentru a putea fi efectuate verificări suplimentare.

Art. 16.

Candidaţii care nu sunt în sală în momentul comunicării subiectelor pierd dreptul de a susţine examenul.

Art. 17.

(1) Pe parcursul desfăşurării examenului, candidaţii nu au voie să părăsească sala şi să revină.

(2) În situaţii motivate medical, un membru delegat al personalului de supraveghere va însoţi candidatul de la ieşirea şi până la revenirea în sală.

Art. 18.

(1) Examenul va consta într-o probă scrisă.

(2) Proba scrisă va fi sub formă de test-grilă/lucrare scrisă, care va conţine de regulă întrebări din;

a) legislaţia fiscală, legislaţia privind administrarea fiscală şi legislaţia vamală, 90%;

b) dreptul comercial şi dreptul financiar-fiscal, 5%;

c) gestiunea financiară şi contabilitatea întreprinderii, 5%.

(3) Durata de elaborare a răspunsurilor pentru proba scrisă este de 3 ore.

Art. 19.

(1) Comisia de examinare va elabora subiectele pentru examen conform tematicii şi bibliografiei.

(2) Comisia de examinare stabileşte punctajul fiecărui subiect.

(3) Pentru promovarea examenului de atribuire a calităţii de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent, candidaţii trebuie să acumuleze un minimum de 80 de puncte dintr-un total de 100 de puncte.

(4) În arhivă se vor păstra toate subiectele, atât cele propuse, cât şi cele extrase.

Art. 20.

Camera Consultanţilor Fiscali va publica tematica şi bibliografia pentru examen cu cel puţin 30 de zile înainte de data susţinerii acestuia.

Art. 21.

După terminarea examenului, Colectivul afişează la avizierele de la locul de desfăşurare a examenului şi pe site-ul Camerei Consultanţilor Fiscali răspunsurile corecte şi punctajul aferent fiecărui răspuns.

Art. 22.

(1) După expirarea termenului legal de susţinere a probei, fiecare lucrare se evaluează în prezenţa candidatului şi a unui martor din rândul candidaţilor, care semnează procesul-verbal de luare la cunoştinţă a punctajului obţinut. În situaţia în care candidatul refuză să semneze sau nu este prezent în sală, la evaluarea formularului probei sale de concurs este chemat un al doilea martor, care va semna în locul acestuia.

(2) După încheierea evaluării, responsabilul de sală preia lucrările şi împreună cu lista candidaţilor repartizaţi în sala respectivă le predă pe baza unui proces-verbal preşedintelui comisiei de examinare.

Art. 23.

Rezultatele obţinute la examen se aduc la cunoştinţă candidaţilor de către Colectiv, prin afişare la locul de desfăşurare a examenului, iar ulterior şi pe site-ul Camerei Consultanţilor Fiscali.

Art. 24.

(1) Rezultatele obţinute la examen se pot contesta o singură dată, în termen de 48 de ore (două zile lucrătoare) de la data afişării rezultatelor, sub sancţiunea decăderii. Contestaţia se depune la sediul Camerei Consultanţilor Fiscali direct, prin servicii poştale cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire sau prin e-mail.

(2) Contestaţiile se soluţionează de către comisia de soluţionare a contestaţiilor în termen de 5 zile lucrătoare de la depunerea acestora, iar rezultatele vor fi publicate pe site-ul Camerei Consultanţilor Fiscali.

(3) După soluţionarea contestaţiilor, rezultatele examenului rămân definitive.

Art. 25.

(1) Persoanele care au titlul de academician, profesor sau conferenţiar universitar, doctor în economie, doctor docent, cu specialitatea finanţe-contabilitate, precum şi membrii şi specialiştii Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci din Parlamentul României, care verifică şi analizează actele normative din domeniul fiscal supuse spre aprobare Parlamentului, pot solicita dobândirea calităţii de consultant fiscal cu respectarea condiţiilor prevăzute la art. 5, iar examenul se va susţine sub formă de interviu în faţa Comisiei de evaluare a Camerei Consultanţilor Fiscali.

(2) Pot susţine examenul pentru atribuirea calităţii de consultant fiscal sub formă de interviu în faţa Comisiei de evaluare a Camerei Consultanţilor Fiscali şi persoanele care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 5 şi care:

a) au promovat cu media generală de minimum 8 un program de perfecţionare pentru ocupaţia de consultant fiscal, cod COR 241129, cu o durată de minimum 100 de ore. Dovada absolvirii programului de perfecţionare pentru ocupaţia de consultant fiscal se face cu Certificatul de absolvire şi suplimentul descriptiv al certificatului, eliberate în conformitate cu dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, republicată;

b) au absolvit cu media generală de minimum 8 un program de maşter acreditat, organizat de Camera Consultanţilor Fiscali în parteneriat cu instituţii de învăţământ superior cu profil economic. Dovada absolvirii programului de master se face cu diploma de master şi suplimentul la diplomă.

CAPITOLUL III

Sancţiuni

Art. 26.

(1) Nerespectarea prevederilor prezentului regulament atrage sancţionarea persoanelor vinovate.

(2) Sancţionarea candidaţilor se face în funcţie de gravitatea faptelor şi constă în avertisment sau în eliminarea din examen, în următoarele situaţii:

a) încercarea dovedită de a copia din cărţi caiete, notiţe, surse electronice sau alte materiale;

b) transmiterea ori primirea de ciorne sau alte materiale.

(3) În cazul nerespectării prevederilor prezentului regulament de către responsabilii de săli sau personalul de supraveghere, la sesizare, preşedintele comisiei de examinare procedează la eliminarea şi înlocuirea acestora din sală şi face propuneri de sancţionare.

CAPITOLUL IV

Dispoziţii tranzitorii şi finale

Art. 27.

(1) Remunerarea membrilor comisiilor de examen, a responsabililor de săli, a personalului de supraveghere, precum şi cheltuielile de transport, cazare şi diurnă ale acestora, după caz, se suportă de Camera Consultanţilor Fiscali.

(2) Nivelul indemnizaţiilor se aprobă de Consiliul superior al Camerei Consultanţilor Fiscali.

Art. 28.

(1) După încheierea probelor de examen, subiectele şi lucrările candidaţilor se predau coordonatorului Colectivului, pe bază de proces-verbal.

(2) Lucrările candidaţilor admişi în urma susţinerii examenului vor fi arhivate la dosarul personal al fiecărui candidat.

Art. 29.

Dosarele de înscriere ale candidaţilor care nu au promovat examenul se eliberează la solicitarea acestora, în termen de 90 de zile de la data la care rezultatele examenului rămân definitive, iar în caz contrar, acestea se vor distruge.

Art. 30.

(1) Pentru candidaţii care s-au înscris la examenul pentru atribuirea calităţii de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent, dar care nu îndeplinesc condiţiile de participare conform art. 5 sau 6 şi solicită restituirea taxei de înscriere, se va returna întreaga sumă achitată.

(2) Pentru candidaţii care s-au înscris la examenul pentru atribuirea calităţii de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent, dar care nu s-au prezentat la examen şi solicită restituirea taxei de înscriere, se va reţine de către Camera Consultanţilor Fiscali un procent de 50% din suma achitată.

(3) Dreptul candidaţilor de a solicita restituirea taxei de înscriere la examen se prescrie în termen de 30 de zile de la data examenului.

Art. 31.

Anexele nr. 1—4 fac parte integrantă din prezentul regulament.

ANEXA Nr. 1 la regulament

Nr. de înregistrare/

Loc foto

CERERE

de înscriere la examenul pentru atribuirea calităţii de consultant fiscal, sesiunea

Subsemnatul(a) …………………, născut(ă) la data de ……………………………în localitatea ……………, judeţul ……………. legitimat(ă) cu B.I./C.I./paşaport seria …………………, nr. …………………, eliberat(ă) de ……………… la data de…………………, CNP ………………………, cetăţenia ……………… domiciliat(ă) în …………………, str. …………… nr. ……………, bl. ……………, sc. ……………, et. ……………, ap …………, judeţul/sectorul ………………, telefon fix …………, telefon mobil ……………, solicit înscrierea la examenul pentru atribuirea calităţii de consultant fiscal, organizat de Camera Consultanţilor Fiscali, sesiunea …………………………….

Anexez la prezenta cerere următoarele documente, conform art. 5 alin. (2) din Regulamentul pentru organizarea examenului de atribuire a calităţii de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent, aprobat prin Hotărârea Consiliului superior al Camerei Consultanţilor Fiscali nr. 7/2014:

— C.I./paşaport, în copie;

— diploma de studii superioare (profil economic), sesiunea ……………, seria ………………… nr. ……………………, emisă de ……………… la data de ………………, în copie legalizată;

— carnetul de muncă/adeverinţa eliberată de angajator, seria ………… nr. …………………, emis de ……………. la data de ……………, în copie certificată de angajator sau în copie legalizată;

— certificatul de naştere seria ……………… nr. ……………, emis de ……………la data de …………………, în copie legalizată, în cazul schimbării numelui;

— certificatul de căsătorie seria ……………… nr. ………………, emis de ……………… la data de ……………………, în copie legalizată, în cazul schimbării numelui;

— certificatul de cazier judiciar seria …………… nr. ………………, emis de ………………… la data de ……………, în perioada de valabilitate;

— certificatul de cazier fiscal seria ………………. nr. ……………, emis de ……………… la data de ………………, în perioada de valabilitate;

— adeverinţa medicală seria …………… nr. ………………, emisă de …………… la data de ………………………;

— curriculum vitae;

— 3 fotografii de 2/3 cm.

Declar pe propria răspundere, cunoscând prevederile Codului penal, că am desfăşurat activităţile prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. B) din Regulamentul aprobat prin Hotărârea Consiliului superior al Camerei Consultanţilor Fiscali nr. 7/2014, astfel:

Unitatea Activitatea

desfăşurată

Perioada Nr. de luni Funcţia Observaţii
de la până la
Total perioadă

Data………………

Semnătura……………………

ANEXA Nr. 2 la regulament

Loc foto

Nr. de înregistrare/……………………

CERERE

de înscriere la examenul pentru atribuirea calităţii de consultant fiscal asistent, sesiunea

Subsemnatul(a) …………………, născut(ă) la data de ……………………………în localitatea ……………, judeţul ……………. legitimat(ă) cu B.I./C.I./paşaport seria …………………, nr. …………………, eliberat(ă) de ……………… la data de…………………, CNP ………………………, cetăţenia ……………… domiciliat(ă) în …………………, str. …………… nr. ……………, bl. ……………, sc. ……………, et. ……………, ap …………, judeţul/sectorul ………………, telefon fix …………, telefon mobil ……………, solicit înscrierea la examenul pentru atribuirea calităţii de consultant fiscal asistent, organizat de Camera Consultanţilor Fiscali, sesiunea ………………….

Anexez la prezenta cerere următoarele documente, conform art. 6 alin. (2) din Regulamentul pentru organizarea examenului de atribuire a calităţii de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent, aprobat prin Hotărârea Consiliului superior al Camerei Consultanţilor Fiscali nr. 7/2014:

— C.I./paşaport, în copie;

— diploma de studii superioare, sesiunea ……………, seria ……………… nr. ………………, emisă de ………………………… la data de ………………… în copie legalizată;

— carnetul de muncă/adeverinţa eliberată de angajator seria ……………… nr. ……………… emis de ……….la data de ………… în copie certificată de angajator sau în copie legalizată;

— certificatul de naştere seria ………………… nr. ……………… emis de ………. la data de …………………, în copie legalizată, în cazul schimbării numelui;

— certificatul de căsătorie seria ………… nr. …………, emis de ………………… la data de ……………, în copie legalizată, în cazul schimbării numelui;

— certificatul de cazier judiciar seria …………… nr. ……… emis de ………… la data de …………………, în perioada de valabilitate;

— certificatul de cazier fiscal seria …………… nr. …………, emis de ………… la data de ………………, în perioada de valabilitate;

— adeverinţa medicală seria ……………… nr. ……………, emisă de ……………… la data de …………;

— curriculum vitae;

— 3 fotografii de 2/3 cm.

Declar pe propria răspundere, cunoscând prevederile Codului penal, că am desfăşurat activităţile prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. b) din Regulamentul aprobat prin Hotărârea Consiliului superior al Camerei Consultanţilor Fiscali nr. 7/2014, astfel:

Unitatea Activitatea

desfăşurată

Perioada Nr. de luni Funcţia Observaţii
de la până la
Total perioadă

Data ……………

Semnătura………………

ANEXA Nr. 3 la regulament

CAMERA CONSULTANŢILOR FISCALI

Colectivul pentru organizarea examenului de atribuire a calităţii de consultant fiscal

Loc foto

LEGITIMAŢIE DE EXAMEN

nr. ………………/…………………

Numele şi prenumele candidatului ……………………CNP ……………… C.I. seria …………… nr. ………………, emisă de ………… la data de……………………

Prezenta legitimaţie s-a eliberat ca urmare a depunerii dosarului de înscriere nr. ………………………… din data de …………………… la examenul de atribuire a calităţii de consultant fiscal, sesiunea …………………

Identificarea candidatului se face pe baza prezentei legitimaţii şi a actului de identitate.

Taxa de înscriere la examen, în sumă de ………………… a fost achitată cu chitanţa seria …………… nr. ………………… din ……………………….

Valabilă pe perioada examenului, sesiunea …………………….

Semnătura şi ştampila

……………………………

ANEXA Nr. 4 la regulament

CAMERA CONSULTANŢILOR FISCALI

Colectivul pentru organizarea examenului de atribuire a calităţii de consultant fiscal asistent

Loc foto

LEGITIMAŢIE DE EXAMEN

nr. …………………/…………………………

Numele şi prenumele candidatului ………………… CNP …………………, C.I. seria ………………… nr. ………………, emisă de ……………………… la data de ……………………….

Prezenta legitimaţie s-a eliberat ca urmare a depunerii dosarului de înscriere nr. ………………… din data de ……………… la examenul de atribuire a calităţii de consultant fiscal asistent, sesiunea ………………….

Identificarea candidatului se face pe baza prezentei legitimaţii şi a actului de identitate.

Taxa de înscriere la examen, în sumă de ……………, a fost achitată cu chitanţa seria …………………… nr. ……………… din …………………….

Valabilă pe perioada examenului, sesiunea …………………

Semnătura şi ştampila

………………………………

Un comentariu la „HOTĂRÂREA CCF 7/2014 – Regulamentul pentru organizarea examenului pentru consultant fiscal sau consultant fiscal asistent”

  1. Pingback: HOTĂRÂRE CCF 7/2014 - Susţinerea examenului pentru consultant fiscal / consultant fiscal asistent - sesiunea noiembrie 2014 - CFNET Finante Taxe

Lasă un răspuns Anulează răspunsul

Exit mobile version