OUG 60/2014 – Rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2014

38

2014-10-01 – Publicat in Monitorul Oficial nr. 719/01.10.2014
2014-09-27 – Proiect, nota de fundamentare

ORDONANTA DE URGENŢĂ nr. 60/2014 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2014

Luând în considerare principalele caracteristici ale politicii bugetare în perioada următoare, care vor fi subordonate obiectivelor de susţinere a creşterii economice, de reducere a inflaţiei şi atingerii unui deficit bugetar la un nivel corelat cu obiectivele macroeconomice,
având în vedere:
analiza execuţiei bugetare derulată pe parcursul primelor 8 luni ale anului, respectiv a gradului de utilizare a fondurilor bugetare alocate;
necesitatea asigurării plăţii integrale şi la timp a pensiilor din sistemul public de pensii;
prevederile Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit cărora legile bugetare anuale pot fi modificate în cursul exerciţiului bugetar prin legi de rectificare;
modificarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, prin Legea nr. 123/2014, care conduce la influenţe asupra veniturilor şi cheltuielilor bugetare,
ţinând seama de faptul că nepromovarea prezentului act normativ ar putea avea drept consecinţe lipsa alocaţiilor bugetare suficiente în ultima lună a anului necesare achitării în totalitate a drepturilor de pensie pe anul 2014,
în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare, a căror reglementare nu poate fi amânată,
- Publicitate -

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată, şi al art. 6 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

 

Art. 1. –
Bugetul asigurărilor sociale de stat şi bugetul asigurărilor pentru şomaj pe anul 2014, aprobate prin Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2014 nr. 340/2013, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 776 din 12 decembrie 2013, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă.
Art. 2. –
(1) Influenţele asupra veniturilor şi cheltuielilor bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2014, detaliate la venituri pe capitole şi subcapitole, iar la cheltuieli pe capitole şi titluri, sunt prevăzute în anexa nr. 1.
(2) Influenţele asupra cheltuielilor bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2014, detaliate pe ordonatori principali de credite, sunt prevăzute în anexele nr. 1/01, 1/02, 1/03 şi 1/04.
(3) Bugetul asigurărilor sociale de stat aferent sistemului public de pensii pe anul 2014 se majorează la venituri cu suma de 133.787 mii lei prin diminuarea veniturilor curente cu suma de 1.378.000 mii lei şi majorarea subvenţiei acordate de la bugetul de stat cu suma de 1.511.787 mii lei, iar la cheltuieli se majorează cu suma de 133.787 mii lei.
(4) Sistemul de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale pe anul 2014 se diminuează la cheltuieli cu suma de 12.850 mii lei, excedentul majorându-se cu aceeaşi sumă.
Art. 3. –
(1) Influenţele asupra veniturilor şi cheltuielilor bugetului asigurărilor pentru şomaj pe anul 2014, detaliate la venituri pe capitole şi subcapitole, iar la cheltuieli pe capitole şi titluri, sunt prevăzute în anexa nr. 2.
(2) Bugetul asigurărilor pentru şomaj pe anul 2014 aferent sistemului asigurărilor pentru şomaj se diminuează la venituri cu suma de 39.810 mii lei prin diminuarea veniturilor curente cu suma de 15.100 mii lei şi a subvenţiei acordate de la bugetul de stat cu suma de 24.710 mii lei şi se diminuează la cheltuieli cu suma de 39.810 mii lei.
(3) Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale instituit prin Legea nr. 200/2006 privind constituirea şi utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale, cu modificările ulterioare, se diminuează la venituri cu suma de 11.900 mii lei şi se diminuează la cheltuieli cu suma de 1.300 mii lei, excedentul diminuându-se cu 10.600 mii lei.
Art. 4. –
Prin derogare de la prevederile art. 6 lit. b) şi c), art. 16 şi art. 18 alin. (4) din Legea responsabilităţii fiscal- bugetare nr. 69/2010, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 3 alin. (4), (5) şi (7) din Legea nr. 355/2013 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificaţi în cadrul fiscal- bugetar pe anul 2014, plafonul nominal al cheltuielilor bugetului asigurărilor sociale de stat şi al bugetului asigurărilor pentru şomaj şi al cheltuielilor de personal ale acestor bugete pe anul 2014, precum şi plafonul nominal al soldului bugetului asigurărilor sociale de stat şi al bugetului asigurărilor pentru şomaj pe anul 2014 se modifică potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă.
Art. 5. –
(1) Se autorizează ordonatorii principali de credite să detalieze influenţele aprobate şi să introducă modificările prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă în bugetul asigurărilor sociale de stat, în bugetul asigurărilor pentru şomaj şi în anexele la acestea pe anul 2014 şi să comunice Ministerului Finanţelor Publice, în termen de 5 zile lucrătoare de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, detalierea influenţelor aprobate.
(2) Începând cu data intrării în vigoare a prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă se repartizează şi sumele reţinute în proporţie de 10% conform art. 21 alin. (5) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 6. –
(1) Din creditele bugetare aferente bugetului asigurărilor pentru şomaj pe anul 2014 suma de 60 milioane lei de la titlul 57 „Asistenţă socială”, capitolul 68.04 „Asigurări şi asistenţă socială”, poate fi utilizată doar în urma aprobării de către Guvern prin memorandum, la solicitarea ordonatorului principal de credite şi cu avizul Ministerului Finanţelor Publice, în funcţie de gradul de realizare a veniturilor şi cheltuielilor bugetare pe anul 2014.
(2) Ordonatorul principal de credite poate încheia angajamente legale în limita sumei prevăzute la alin. (1), numai după aprobarea acordată conform prevederilor alin. (1).
Art. 7. –
Anexele nr. 1, 1/01, 1/02, 1/03, 1/04 şi 2 fac parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă.

 

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:
Ministrul finanţelor publice,
Ioana-Maria Petrescu
Ministrul delegat pentru buget,
Darius-Bogdan Vâlcov
Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale
şi persoanelor vârstnice,
Rovana Plumb
Bucureşti, 30 septembrie 2014.

Nr. 60.

 

ANEXA Nr. 1

BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT

 

BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT pe anul 2014

 

– mii lei –
Ca- pi- tol Sub- capi- tol Pa- ra- graf Gru- pa/ Titlu Ar- ti- col Ali ne- at Denumire indicator Influenţe
A B 1
0001 03 VENITURI – TOTAL 133.787
0002 03 I. VENITURI CURENTE -1.378.000
2000 03 B. CONTRIBUŢII DE ASIGURĂRI -1.357.400
2003 CONTRIBUŢIILE ANGAJATORILOR -1.352.443
01 Contribuţii de asigurări sociale de stat datorate de angajatori -1.352.443
2103 CONTRIBUŢIILE ASIGURAŢILOR -4.957
04 Contribuţii de asigurări sociale datorate de persoane asigurate pe bază de contract de asigurare -4.957
2900 03 C. VENITURI NEFISCALE -20.600
3300 03 C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ŞI SERVICII -20.600
3303 VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII ŞI ALTE ACTIVITĂŢI -20.600
11 Contribuţia pentru bilete de tratament şi odihnă -20.600
4100 03 IV. SUBVENŢII 1.511.787
4200 03 SUBVENŢII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE 1.511.787
4203 SUBVENŢII DE LA BUGETUL DE STAT 1.511.787
24 Subvenţii primite de bugetul asigurărilor sociale de stat 1.511.787
4903 01 Venituri sistem public de pensii 133.787
5003 BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT 120.937
01 CHELTUIELI CURENTE 120.937
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 5.357
20 TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII -24.200
30 TITLUL III DOBÂNZI -15.000
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE -4.000
57 TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ 158.780
6800 03 Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 120.937
01 CHELTUIELI CURENTE 120.937
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 5.357
20 TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII -24.200
30 TITLUL III DOBÂNZI -15.000
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE -4.000
57 TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ 158.780
6803 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ 133.787
01 CHELTUIELI CURENTE 133.787
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 4.807
20 TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII -23.800
30 TITLUL III DOBÂNZI -15.000
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE -4.000
57 TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ 171.780
6903 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ PENTRU ACCIDENTE DE MUNCĂ ŞI BOLI PROFESIONALE -12.850
01 CHELTUIELI CURENTE -12.850
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 550
20 TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII -400
57 TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ -13.000
9903 EXCEDENT/DEFICIT 12.850
9903 11 Excedent/Deficit sistem accidente de muncă şi boli profesionale 12.850
ANEXA Nr. 1/01

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECTIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE

 

Bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2014

 

– mii lei –
Ca- pi- tol Sub- capi- tol Pa- ra- graf Gru- pa/ Titlu Ar- ti- col Ali ne- at Denumire indicator Influenţe
A B 1
5003 BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT 203.863
01 CHELTUIELI CURENTE 203.863
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 5.357
20 TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII -20.786
30 TITLUL III DOBÂNZI -15.000
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE -4.000
57 TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ 238.292
6800 03 Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 203.863
01 CHELTUIELI CURENTE 203.863
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 5.357
20 TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII -20.786
30 TITLUL III DOBÂNZI -15.000
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE -4.000
57 TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ 238.292
6803 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ 216.713
01 CHELTUIELI CURENTE 216.713
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 4.807
20 TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII -20.386
30 TITLUL III DOBÂNZI -15.000
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE -4.000
57 TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ 251.292
6903 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ PENTRU ACCIDENTE DE MUNCĂ ŞI BOLI PROFESIONALE -12.850
01 CHELTUIELI CURENTE -12.850
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 550
20 TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII -400
57 TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ -13.000
ANEXA Nr. 1/02

MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE

 

Bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2014

 

– mii lei –
Ca- pi- tol Sub- capi- tol Pa- ra- graf Gru- pa/ Titlu Ar- ti- col Ali ne- at Denumire indicator Influenţe
A B 1
5003 BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT -41.500
01 CHELTUIELI CURENTE -41.500
20 TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII -1.500
57 TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ -40.000
6800 03 Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE -41.500
01 CHELTUIELI CURENTE -41.500
20 TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII -1.500
57 TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ -40.000
6803 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ -41.500
01 CHELTUIELI CURENTE -41.500
20 TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII -1.500
57 TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ -40.000
ANEXA Nr. 1/03

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

 

Bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2014

 

– mii lei –
Ca- pi- tol Sub- capi- tol Pa- ra- graf Gru- pa/ Titlu Ar- ti- col Ali ne- at Denumire indicator Influenţe
A B 1
5003 BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT -39.000
01 CHELTUIELI CURENTE -39.000
20 TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII -1.400
57 TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ -37.600
6800 03 Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE -39.000
01 CHELTUIELI CURENTE -39.000
20 TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII -1.400
57 TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ -37.600
6803 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ -39.000
01 CHELTUIELI CURENTE -39.000
20 TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII -1.400
57 TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ -37.600
ANEXA Nr. 1/04

SERVICIUL ROMÂN DE INFORMAŢII

 

Bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2014

 

– mii lei –
Ca- pi- tol Sub- capi- tol Pa- ra- graf Gru- pa/ Titlu Ar- ti- col Ali- ne- at Denumire indicator Influenţe
B 1
5003 BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT -2.426
01 CHELTUIELI CURENTE -2.426
20 TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII -514
57 TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ -1.912
6800 03 Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE -2.426
01 CHELTUIELI CURENTE -2.426
20 TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII -514
57 TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ -1.912
6803 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ -2.426
01 CHELTUIELI CURENTE -2.426
20 TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII -514
57 TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ -1.912
ANEXA Nr. 2

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE

 

BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU ŞOMAJ pe anul 2014

 

– mii lei –
Ca- pi- tol Sub- capi- tol Pa- ra- graf Gru- pa/ Titlu Ar- ti- col Ali- ne- at Denumire indicator Influenţe
A B 1
0001 04 VENITURI – TOTAL -51.710
0002 04 I. VENITURI CURENTE -27.000
2000 04 B. CONTRIBUŢII DE ASIGURĂRI -10.000
2004 CONTRIBUŢIILE ANGAJATORILOR -8.000
02 Contribuţii de asigurări pentru şomaj datorate de angajatori -8.000
2104 CONTRIBUŢIILE ASIGURAŢILOR -2.000
02 Contribuţii de asigurări pentru şomaj datorate de asiguraţi -2.000
2900 04 C. VENITURI NEFISCALE -17.000
3000 04 C1. VENITURI DIN PROPRIETĂŢI -13.400
3104 VENITURI DIN DOBÂNZI -13.400
03 Alte venituri din dobânzi -1.500
04 Venituri din dobânzi la fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale -11.900
3600 04 C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ŞI SERVICII -3.600
3604 DIVERSE VENITURI -3.600
50 Alte venituri -3.600
4100 04 IV. SUBVENŢII -24.710
4200 04 SUBVENŢII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE -24.710
4204 SUBVENŢII DE LA BUGETUL DE STAT -24.710
25 Subvenţii primite de bugetul asigurărilor pentru şomaj -24.710
4904 01 Venituri sistem asigurări pentru şomaj -39.810
4904 02 Venituri fond garantare pentru plata creanţelor salariale -11.900
5004 BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU ŞOMAJ -41.110
01 CHELTUIELI CURENTE -40.600
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL -2.100
20 TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII -6.500
40 TITLUL IV SUBVENŢII -1.000
57 TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ -30.000
59 TITLUL X ALTE CHELTUIELI -1.000
70 CHELTUIELI DE CAPITAL -510
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE -510
6400 04 Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE -41.110
01 CHELTUIELI CURENTE -40.600
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL -2.100
20 TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII -6.500
40 TITLUL IV SUBVENŢII -1.000
57 TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ -30.000
59 TITLUL X ALTE CHELTUIELI -1.000
70 CHELTUIELI DE CAPITAL -510
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE -510
6404 CHELTUIELILE FONDULUI DE GARANTARE PENTRU PLATA CREANŢELOR SALARIALE -1.300
01 CHELTUIELI CURENTE -1.300
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL -300
59 TITLUL X ALTE CHELTUIELI -1.000
6504 ÎNVĂŢĂMÂNT -1.000
01 CHELTUIELI CURENTE -1.000
40 TITLUL IV SUBVENŢII -1.000
6804 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ -38.810
01 CHELTUIELI CURENTE -38.300
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL -1.800
20 TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII -6.500
57 TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ -30.000
70 CHELTUIELI DE CAPITAL -510
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE -510
8904 01 Cheltuieli sistem asigurări pentru şomaj -39.810
8904 02 Cheltuieli fond garantare pentru plata creanţelor salariale -1.300
9904 EXCEDENT/DEFICIT -10.600
9904 11 Excedent/Deficit fond garantare pentru plata creanţelor salariale -10.600

 

- Publicitate -