2014-10-02 – Publicat in M.Of. nr. 724 din 2.10.2014

ORDIN nr. 1.338/2014 privind stabilirea nivelului comisioanelor percepute de Trezoreria Statului pentru serviciile prestate clienţilor

În temeiul prevederilor art. 15 alin. (31) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2013, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 10 alin. (21) şi (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul delegat pentru buget emite următorul ordin:

Art. 1.

- publicitate -

Trezoreria Statului percepe comisioane pentru operaţiunile de plăţi derulate prin intermediul sistemelor de decontare a plăţilor de mică şi mare valoare în relaţia cu instituţiile de credit şi pentru alte servicii prestate la solicitarea titularilor următoarelor conturi:

a) cont 50.69 „Disponibil al operatorilor economici”;

b) cont 50.98 „Disponibil al operatorilor economici şi al organismelor neguvernamentale nonprofit aferent proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile postaderare”;

c) cont 53.01 „Disponibil din sume reprezentând garanţie de bună execuţie”;

d) cont 80.F.98 „Excedent al bugetului instituţiilor publice din administraţia publică centrală finanţate integral din venituri proprii”;

e) cont 82.F.98 „Excedent al bugetului instituţiilor publice din administraţia publică locală finanţate integral din venituri proprii”;

f) cont 23 F „Cheltuieli ale bugetului instituţiilor publice din administraţia publică centrală finanţate integral din venituri proprii”;

g) cont 24 F „Cheltuieli ale bugetului instituţiilor publice din administraţia publică locală finanţate integral din venituri proprii”.

Art. 2.

(1) Pentru operaţiunile de plăţi în relaţia cu instituţiile de credit dispuse din conturile menţionate la art, 1 se percep comisioane care se situează la nivelul comisioanelor plătite de Trezoreria Statului către Banca Naţională a României şi se stabilesc prin reglementări ale Băncii Naţionale a României şi prin regulile de sistem aplicabile participanţilor la sistemul electronic de plăţi.

(2) Pentru eliberarea extraselor de cont pentru fiecare titular de cont menţionat la art. 1 lit. a)—e) se percepe un comision lunar de 5,00 lei. În situaţia în care în soldul conturilor respective nu există suficiente disponibilităţi care să permită debitarea cu valoarea comisionului, unităţile Trezoreriei Statului debitează conturile respective cu suma existentă în sold astfel încât acesta să devină zero, iar diferenţa se înregistrează drept comision de încasat.

Art. 3.

Direcţia generală de trezorerie şi datorie publică, Direcţia generală trezorerie şi contabilitate publică, precum şi direcţiile generale regionale ale finanţelor publice vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4.

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 5.

La data intrării în vigoare a prezentului ordin, prevederile Ordinului ministrului delegat pentru buget nr. 319/2014 privind stabilirea nivelului comisioanelor percepute de Trezoreria Statului pentru serviciile prestate clienţilor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 159 din 5 martie 2014, se abrogă.

Ministrul delegat pentru buget,  Darius-Bogdan Vâlcov