Ministerul Finanțelor Publice a lansat în dezbatere publică proiectul Ordin privind modificarea şi completarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele internaționale de raportare financiară, aplicabile societăților comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr.1286/2012.

Directiva 2013/34/UE a Parlamentului European şi a Consiliului cuprinde prevederi referitoare la recunoaşterea şi evaluarea elementelor de bilanţ şi contul de profit şi pierdere, precum şi la întocmirea şi prezentarea situaţiilor financiare anuale de către entităţi, în general. Prin directiva contabilă menţionată, pentru societăţile ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată sunt introduse cerinţe suplimentare referitoare la informaţiile care trebuie raportate, aceste entităţi fiind considerate de interes public.

Astfel, pentru entităţile respective, în directiva comunitară este cuprins un capitol distinct referitor la raportarea plăţilor efectuate către guverne. În accepţiunea directivei, „guvern” înseamnă orice autoritate națională, regională sau locală a unui stat membru sau a unei țări terțe, iar „plată” înseamnă sume plătite fie în numerar, fie în natură, pentru activitățile menționate de directivă.
Societăţile nu trebuie să raporteze plăţile către guverne care nu depăşesc 100.000 EUR în cursul unui exercițiu financiar. Cerinţa de raportare se referă la societăţile active în industria extractivă sau în sectorul exploatării pădurilor primare, aşa cum aceste activităţi sunt definite în directivă şi în Regulamentul european indicat de aceasta.

Potrivit Referatului de aprobare, proiectul de ordin stabileşte condiţiile de raportare a informaţiilor referitoare la plăţile către guverne, atât cu ocazia întocmirii situaţiilor financiare anuale individuale, cât şi în cazul în care o societate întocmeşte situaţii financiare anuale consolidate.

De asemenea, s-au introdus unele cerinţe explicite privind informaţiile pe care societăţile trebuie să le prezinte în notele explicative, referitoare la: participaţiile semnificative de capital, directe sau indirecte, existenţa unor restricţii privind dreptul de vot, competenţele membrilor organului administrativ sau de conducere, precum şi necesitatea publicării unor informaţii pe site-ul acestora.

- publicitate -

Ca urmare a prevederilor referitoare la raportul de audit, cuprinse în directiva comunitară, prin acelaşi proiect de ordin se propune modificarea raportului de audit care însoţeşte situaţiile financiare anuale, respectiv consolidate.

De asemenea, tot ca urmare a prevederilor cuprinse în directivă, se introduc cerinţe privind obligaţia de prezentare a onorariilor aferente exercițiului financiar, percepute de fiecare auditor statutar sau firmă de audit pentru auditul statutar al situațiilor financiare anuale și totalul onorariilor percepute de fiecare auditor statutar sau firmă de audit pentru alte servicii de asigurare, pentru servicii de consultanță fiscală și pentru alte servicii decât cele de audit, inclusiv în cazul auditării unui grup de societăţi.

Un alt aspect reglementat prin proiectul de ordin se referă la raportările contabile anuale, precum şi cele depuse în cursul anului la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, care se întocmesc în formatul stabilit de Ministerul Finanţelor Publice. Pentru aceste raportări, dacă modificarea politicilor contabile sau corectarea erorilor contabile impune retratarea informaţiilor comparative, raportările respective conţin informaţii comparative retratate.

Totodată, se face menţiunea că informaţiile prezentate în raportările contabile anuale pot fi diferite ca structură şi mod de prezentare, faţă de cele cuprinse în situaţiile financiare anuale întocmite conform IFRS, scopul acestor raportări fiind acela de a furniza informaţiile necesare instituţiilor statului, într-o structură compatibilă cu raportările contabile sau situaţiile financiare anuale întocmite de alte categorii de entităţi.

Referitor la contabilizarea operaţiunilor în valută, se propune ca, prin excepţie de la prevederile referitoare la utilizarea cursului de schimb al pieţei valutare, comunicat de Banca Naţională a României, pentru recunoaşterea iniţială a creanţelor şi datoriilor în valută, decontarea şi evaluarea periodică a acestora, societăţile care fac parte dintr-un grup în care societatea-mamă aplică cursul Băncii Centrale Europene pentru contabilizarea operaţiunilor sale să poată proceda la contabilizarea operaţiunilor în valută în funcţie de cursul Băncii Centrale Europene.

Cu ocazia întocmirii raportărilor contabile sau a declaraţiilor fiscale, entităţile care folosesc cursul Băncii Centrale Europene determină şi înregistrează diferenţele de curs valutar în funcţie de cursul Băncii Naţionale a României.

În condiţiile în care într-un set de situaţii financiare anuale consolidate pot fi cuprinse atât entităţi care aplică reglementări contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară, cât şi entităţi care aplică reglementări contabile conforme cu directiva europeană, în scopul reglementării unitare, prin acest proiect de ordin se propune, de asemenea, modificarea denumirii sau a simbolului unor conturi cuprinse în Planul de conturi.

Având în vedere cele de mai sus, MFP a elaborat proiectul de Ordin al ministrului finanţelor publice privind modificarea şi completarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară, aplicabile societăţilor comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 1.286/2012.

Documente anexate:
Proiect Ordin  – publicat în data de 23.10.2014
Referat de aprobare