COMUNICAT DE PRESǍ ANAF – nr. 908238/11.11.2014

A.N.A.F.: Gradul de conformare la plata obligațiilor fiscale a crescut în primele 9 luni ale anului 2014 cu 2,32 puncte procentuale fațǎ de aceeaşi perioadǎ a anului trecut

Unul dintre obiectivele principale ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală este colectarea veniturilor bugetului general consolidat datorate de contribuabilii persoane juridice şi persoane fizice.

Pentru buna colectare a veniturilor bugetare Agenţia Naţională de Administrare Fiscală a intensificat acţiunile care să conducă la creşterea gradului de conformare voluntară atât la declarare cât şi la plată, prin:

extinderea serviciilor de asistenţă prin telefon, internet, poştă electronică pentru informarea mai bună a contribuabililor cu privire la obligaţiile şi drepturile acestora ceea ce contribuie la creşterea civismului fiscal şi totodată la îmbunătăţirea relaţiei lor cu administraţia fiscală;

– îmbunătăţirea procedurilor de administrare;

creşterea gradului de informatizare prin asigurarea de instrumente de monitorizare a procesului de gestiune a declaraţiilor şi plăţilor (depunerea declaraţiilor fiscale prin mijloace electronice, precum şi efectuarea plăţilor prin instrumente electronice de plată).

Gradul de conformare voluntară la plata obligaţiilor fiscale (valoric) este calculat ca raport între încasările din obligaţii curente şi sumele declarate aferente perioadei de raportare.

Pentru acest indicator, a rezultat un grad de realizare în primele 9 luni ale anului 2014 pe total A.N.A.F de 83,68%.

Comparând rezultatele obţinute în primele 9 luni ale anului 2014 cu cele realizate în aceeaşi perioadă a anului precedent rezultă o creştere a conformării voluntare la plată, în primele 9 luni ale anului 2014, cu 2,32 puncte procentuale (de la 81,36% la 83,68%).

Pe buget general consolidat sumele încasate în termen, aferente sumelor declarate au crescut în primele 9 luni ale anului 2014 faţă de perioada similară a anului 2013 cu 7,96%, în valoare absolută cu 8.854,50 mil. lei, iar sumele declarate de plată au crescut în primele 9 luni ale anului 2014 cu 4,97% faţă de perioada similară a anului 2013, în valoare absolută cu 6.793,94 mil. lei.

grafic-anaf1

În luna septembrie 2014 pentru acest indicator, a rezultat un grad de realizare pe total A.N.A.F  de 84,91%. Comparând rezultatele obţinute în luna septembrie 2014 cu cele realizate în luna septembrie 2013, rezultă o creştere a conformării voluntare la plată, cu 2,35 puncte procentuale (de la 82,56% la 84,91%).

Pe buget general consolidat sumele încasate în termen, aferente sumelor declarate au crescut în luna septembrie 2014 faţă de luna septembrie 2013 cu 14,18%, în valoare absolută cu 1.651,76 mil. lei, iar sumele declarate de plată au crescut în luna septembrie 2014 cu 11,01% faţă de luna septembrie 2013, în valoare absolută cu 1.553,35 mil. lei.

grafic-anaf2

Gradul de depunere voluntară a declaraţiilor fiscale este un indicator ce reflectă gradul de creştere a civismului declarativ, care este o etapă importantă în mai buna colectare a veniturilor bugetare. Prestarea unei asistenţe prompte şi de calitate, câştigarea respectului şi încrederii contribuabililor concomitent cu simplificarea procedurilor de depunere sunt instrumente esenţiale pentru creşterea eficienţei gestionării sistemului declarativ de plată.

În primele 9 luni ale anului 2014, pe total A.N.A.F, gradul de depunere voluntară a declaraţiilor fiscale a înregistrat un grad de realizare de 93,88%.

Comparând rezultatele obţinute în primele 9 luni ale anului 2014 cu cele realizate în aceeaşi perioadă a anului precedent, rezultă o creştere a conformării voluntare la declarare, în primele 9 luni ale anului 2014, cu 1,08 puncte procentuale (de la 92,80% la 93,88%).

Pe buget general consolidat declaraţiile depuse în termen au crescut în primele 9 luni ale anului 2014 faţă de perioada similară a anului 2013 cu 2,78%, iar declaraţiile aşteptate au crescut în primele 9 luni ale anului 2014 cu 1,60% faţă de perioada similară a anului 2013.

grafic-anaf3

În luna septembrie 2014 pentru acest indicator, a rezultat un grad de realizare pe total A.N.A.F  de 95,57% faţă de un nivel planificat de 94% pe total buget consolidat.

Comparând rezultatele obţinute în luna septembrie 2014 cu cele realizate în luna septembrie 2013, rezultă o creştere a conformării voluntare la declarare cu 0,75 puncte procentuale (de la 94,82% la 95,57%).

Pe buget general consolidat declaraţiile depuse în termen au crescut în luna septembrie 2014 faţă de luna septembrie 2013 cu 3,03%, iar declaraţiile aşteptate au crescut în luna septembrie 2014 faţă de perioada similară a anului 2013 cu 2,22 %.

În vederea îmbunătăţirii nivelurilor realizate ale celor doi indicatori, o serie de măsuri urmează să fie întreprinse de Agenția Naționalǎ de Administrare Fiscalǎ, respectiv:

– Utilizarea Instrucţiunilor privind aplicarea procedurii de angajare a răspunderii solidare reglementate de dispoziţiile art.27 şi 28 din Ordonanţa Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, în cazul neachitării voluntare a obligaţiilor fiscale;

– Continuarea aplicării sistemului stabil de înlesniri la plata obligaţiilor pentru contribuabilii aflaţi în dificultate generată de lipsa temporară a disponibilităţilor băneşti;

– Perfecţionarea analizei arieratelor prin aplicarea corespunzătoare a procedurilor operaţionale emise de direcţia de specialitate în domeniul colectării creanţelor bugetare;

– Dinamizarea măsurilor de executare silită, prin indisponibilizarea bunurilor mobile / imobile, precum şi valorificarea acestora;

–  Scăderea din evidenţa analitică pe plătitori a creanţelor fiscale datorate de debitori, persoane juridice, radiaţi din registrele în care au fost înregistraţi potrivit legii;

– Identificarea contribuabililor care înregistrează obligaţii fiscale cu reţinere la sursă în scopul impulsionării achitării acestora ţinând cont, în acest sens, de sancţiunile prevăzute de legislaţia în vigoare;

– Indisponibilizarea sumelor datorate de terţii popriţi în cazul neachitării voluntare a obligaţiilor fiscale;

– Creşterea gradului de utilizare a metodei de depunere a declaraţiilor prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, în cazul persoanelor fizice supuse impozitului pe venit şi a contribuabililor mici, prin măsuri de mediatizare a acestei metode şi implementarea unor instrumente de recunoaştere a identităţii mai accesibile;

– Monitorizarea procesului de gestiune declaraţii fiscale prin identificarea problemelor de neconformare, pe categorii de contribuabili şi tipuri de formulare, în vederea adoptării măsurilor specifice;

– Notificarea şi sancţionarea contribuabililor care nu depun declaraţii fiscale, conform legii, prin respectarea procedurilor prevăzute de Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr.2260/2007 privind baza de date centrală, în vederea modificării comportamentului contribuabililor care nu se conformează;

– Aplicarea procedurii privind impunerea din oficiu, în cazul contribuabililor care nu-şi îndeplinesc obligaţiile fiscale prevăzute de lege;

– Modificarea din oficiu a obligaţiilor prevăzute în vectorul fiscal ataşat contribuabilului.

SERVICIUL COMUNICARE, RELAŢII PUBLICE ŞI MASS-MEDIA

- Publicitate -